Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA ZLECENIE KLIENTA Maria Fomicziowa Volha Akhremenka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA ZLECENIE KLIENTA Maria Fomicziowa Volha Akhremenka."— Zapis prezentacji:

1 PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA ZLECENIE KLIENTA Maria Fomicziowa Volha Akhremenka

2 Indeksowe instrumenty syntetyczne - stopa zwrotu bliska stopie zwrotu z portfela aktywów - relatywnie niskie koszty zajęcia pozycji inwestycyjnej - inwestować małe kwoty - zarabiać na dźwigni finansowej - brak związku z sytuacją konkretnego podmiotu i papieru wartościowego wchodzącego w skład indeksu

3 Jednostki indeksowe  wystawiane na długi okres  zmiany wartości naśladują zmiany wartości indeksu  brak praw korporacyjnych i majątkowych do aktywów  wystawca korzysta z dźwigni finansowej  długoterminowy trend wzrostowy  charakteryzuje się niską płynnością  wypierany przez kontrakty terminowe i opcje indeksowe

4 MiniWIG20  wyceniana w sposób ciągły i wygasa w grudniu 2025 r.  10% wartości indeksu WIG20  cena nieobowiązkowo = 1/10 indeksu WIG20  możliwość występowania arbitrażu  rozliczenie pozycji wg ceny otwarcia z kolejnego dnia obrotów

5 Nabycie jednostek indeksowych MiniWIG20  100 szt. j. Indeksowych, gdy WIG20 = 1269,26 pkt  transakcje po kursie miniWIG20=127,80 zł (koszt transakcji 12780 zł =100*127,80 zł)  Na zamknięcie sesji → zlecenie sprzedaży 100 szt., gdy WIG20 = 1264,86 pkt  transakcja po kursie miniWIG20=127,40 zł (12740 zł minus prowizję)  strata 40 zł Źródło: www.gpw.pl

6 Certyfikaty indeksowe  emisja przez instytucję finansową  łatwiej zdywersyfikować ryzyko  emisja serii → duża podaż instrumentów na rynku  dla inwestorów indywidualnych, posiadających niewielkie zasoby finansowe  bez określonego terminu zapadalności, naśladujące zachowanie określonego indeksu  nie ma wymogu bieżącego rozliczania pozycji oraz złożenia zabezpieczenia

7 Certyfikaty indeksowe Zalety:  Relatywnie tani dostęp do instrumentów  Zapewnienie płynności i odpowiedniej wyceny przez emitenta  Notowania w walucie krajowej  Rozliczenie podatkowe przekazywane przez biuro maklerskie  Możliwość wykorzystania certyfikatów jako zabezpieczenia innych inwestycji na polskim rynku Wady:  Brak krótkiej sprzedaży - zarabianie tylko na wzrostach  Ryzyko kursowe  Brak dźwigni finansowej występującej w instrumentach pochodnych

8 RCSAEAOPEN  naśladuje zmiany indeksu S-BOX Alternative Energy  20 najważniejszych spółek z dziedziny energii alternatywnej  debiut: 28 stycznia 2009 r. na GPW  emitent: Raiffeisen Centrobank AG  wyemitowano 1 mln certyfikatów,  mnożnik 0.9497  maksymalny spread 6%

9 Fundusze indeksowe - najwierniej odwzorowywać indeks bazowy - wykup portfela akcji danego indeksu - wyniki praktycznie niezależne od decyzji zarządzających - skład funduszu = skład indeksu - wynik zależy od koniuktury rynku - lepsze wyniki niż 60-70% funduszy na rynku

10 Fundusze indeksowe Zalety: opłata za zarządzanie w Ipopema m-indeks wynosi 1,5%  za pośrednictwem SFI zerowa prowizja  uwzględnienie dywidendy  dywersyfikacja  próg wejścia 100 zł  bardziej stabilny

11 Fundusze indeksowe

12 Co to jest “Kontrakt terminowy”? Kontrakt terminowy jest umową, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego towaru, zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedania określonego w kontrakcie instrumentu bazowego.

13 Przykład kontraktu terminowego na indeks mWIG40  inwestor kupuje w danym dniu po kursie 1000 pkt kontrakt na mWIG40 wygasający we wrześniu 2012 r.  cena kontraktu wynosi 10 000 zł (1000 pkt x 10 zł) poziom depozytu zabezpieczającego na 12% wartości kontraktu  po pewnym czasie inwestor sprzedaje zakupiony kontrakt po kursie 1200 pkt, zamykając pozycję  zysk 2000 zł [ (1200 pkt - 1000 pkt) x 10 zł ], a biuro maklerskie zwróci mu wpłacony depozyt

14 Zwrot z inwestycji dla kupującego kontrakt terminowy Źródło: http://www.gpw.pl

15 Zwrot z inwestycji dla sprzedającego kontrakt terminowy Źródło: http://www.gpw.pl

16 Jak wygląda zarządzanie aktywami (asset management)?  Klienci indywidualni i podmioty gospodarcze  Co najmniej 100 000 zł  Brak opłat dystrybucyjnych & manipulacyjnych  Czas trwania zależy od klienta  Miesięczne zestawienia składu portfela  Strategie: portfele akcyjne, zrównoważone, stabilnego wzrostu  → okazjonalnie inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte  Opłaty + dodatkowo dla indywidualnych inwestycji

17 Portfel pieniężny Minimalna wpłata: 100 000 zł Horyzont inwestycyjny: minimum 1 rok Poziom ryzyka: minimalny Cel inwestycyjny: ochrona realnej wartości aktywów portfela Styl inwestycyjny: zarządzający dobiera do portfela wyłącznie obligacje Skarbu Państwa o terminie wykupu do 1 roku. Struktura portfela: do 100% portfela lokowane jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Główne czynniki ryzyka: ryzyko zmiany cen papierów wartościowych w krótkim okresie

18 Portfel akcyjny 6x3 Minimalna wpłata: 100 000 zł Horyzont inwestycyjny: minimum 1 rok, rekomendowany 3 lata Poziom ryzyka: minimalny Cel inwestycyjny: wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat Styl inwestycyjny: akcje spółek z dobrą kondycją finansową lub walory firm mających szanse na poprawę wyników Struktura portfela: minimum 80% portfela jest inwestowane w akcje. Portfel składa się z papierów 18 spółek z trzech branż Główne czynniki ryzyka: ryzyko rynkowe lub ryzyko zmiany cen poszczególnych akcji

19 BIBLIOGRRAFIA: http://www.bloomberg.com/ http://www.lyxoretf.pl http://www.gpw.pl/ http://www.stooq.pl/ Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA ZLECENIE KLIENTA Maria Fomicziowa Volha Akhremenka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google