Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w podatku VAT w 2015 r. ul. Młynowa 21A 15-404 Białystok tel.: 85 878 87 03 fax : 85 878 87 02 www.pus.biaman.pl Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w podatku VAT w 2015 r. ul. Młynowa 21A 15-404 Białystok tel.: 85 878 87 03 fax : 85 878 87 02 www.pus.biaman.pl Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w podatku VAT w 2015 r. ul. Młynowa 21A 15-404 Białystok tel.: 85 878 87 03 fax : 85 878 87 02 www.pus.biaman.pl Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

2 2 Uregulowania prawne  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) – zmiany które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 i dotyczą rejestracji środków transportu  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 1171)  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662)  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544)  Projektowane zmiany, które mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 (druk sejmowy 3077)

3 3 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 Ustawa z 7 lutego 2014 r. wprowadzała szereg zmian w sześciu istotnych dla podatników ustawach. Znowelizowała ona:  Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – były to przede wszystkim zmiany dotyczące użytkowania samochodów osobowych,  Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),  Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.),  Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),  Ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)  Ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

4 4 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 Ustawa nowelizująca z 7 lutego 2014 r. uchyliła:  art. 103 ust. 6 (Informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1) oraz 105 ustawy o VAT (naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających uiszczenie przez podatnika podatku - w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju),  art. 72 ust. 1 pkt 8 oraz 72 ust. 1a ustawy – prawo o ruchu drogowym,  ust. 11 w części II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

5 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia (Dz. Urz. UE L 284 z 26.10.2013)  Rozporządzenie Rady (UE) Nr 967/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012) 5

6 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze  art. 2 pkt 5a wprowadził definicję państwa członkowskiego konsumpcji – przez państwo członkowskie konsumpcji rozumie się państwo członkowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych  świadczenie usług: każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ustawy o VAT).  Dotychczasowa definicja usług elektronicznych: art. 2 pkt 26 ustawy o VAT: usługi elektroniczne to usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011).  Usługi telekomunikacyjne i nadawcze nie miały swoich definicji ustawowych. 6

7 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze Usługi telekomunikacyjne (art. 2 pkt 25a): usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 282/2011”. 7

8 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze „Artykuł 6a rozporządzenia 282/2011 1. Usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE obejmują w szczególności następujące usługi: a) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełączania komunikacji głosowej, danych i obrazu, łącznie z usługami telefonicznymi obejmującymi element obrazu, nazywane inaczej usługami wideotelefonicznymi; b) usługi telefoniczne świadczone przez internet, łącznie z usługami telefonii internetowej (VoIP); c) poczta głosowa, oczekiwanie na połączenie, przekazywanie połączenia, identyfikacja dzwoniącego, telekonferencja i inne usługi obsługiwania połączeń; d) usługi przywoływania; e) usługi »audiotekst«; f) faks, telegraf i teleks; g) dostęp do internetu i stron World Wide Web; h) prywatne połączenia sieciowe oddające łącza telekomunikacyjne do wyłącznego użytku usługobiorcy. 2. Usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE nie obejmują następujących usług: a) usług świadczonych drogą elektroniczną; b) usług nadawczych radiowych i telewizyjnych (dalej zwanych »usługami nadawczymi«). 8

9 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze Przezusługi nadawcze (art. 2 pkt 25b) rozumie się usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b rozporządzenia 282/2011; Artykuł 6b 1. Usługi nadawcze obejmują usługi zawierające treści audio i audiowizualne, takie jak programy radiowe lub telewizyjne dostarczane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, powszechnie udostępniane przez dostawcę usług medialnych i objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną, przeznaczone do jednoczesnego słuchania lub oglądania zgodnie z zaplanowanym programem. 2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności: a) programy radiowe lub telewizyjne transmitowane lub retransmitowane za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej; b) programy radiowe lub telewizyjne rozpowszechniane za pośrednictwem internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), jeżeli są nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej. 3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do: a) usług telekomunikacyjnych; b) usług świadczonych drogą elektroniczną; c) podawania informacji o wybranych programach na żądanie; d) przenoszenia praw do nadawania lub transmisji; e) dzierżawy sprzętu technicznego lub instalacji wykorzystywanych do odbioru nadawanych treści; f) programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pośrednictwem internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pośrednictwem sieci radiowych lub telewizyjnych.”; 9

10 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze Przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011; Artykuł 7 ww. rozporządzenia Rady stanowi, że do "usług świadczonych drogą elektroniczną", o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Usługi te obejmują w szczególności: a) ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami; b) usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa; c) usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę; d) odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer; e) pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych itp.); f) usługi wyszczególnione w załączniku I. 10

11 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze Jak wynika z łącznej analizy obu aktów, usługami elektronicznymi są: 1) tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu: a) tworzenie i hosting witryn internetowych; b) automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalnie i online; c) zdalne zarządzanie systemami; d) hurtownie danych online, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych; e) dostarczanie online przestrzeni na dysku na żądanie. 2) dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień: a) uzyskiwanie dostępu online i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień; b) oprogramowanie blokujące pojawianie się banerów reklamowych; c) sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek); d) automatyczna instalacja online filtrów na witrynach internetowych; e) automatyczna instalacja online zabezpieczeń typu firewall. 11

12 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze 3) dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych: a) uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów; b) uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu; c) zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych; d) prenumerata gazet i czasopism publikowanych online; e) dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych; f) wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody online; g) informacje generowane automatycznie online przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe); h) dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych; i) korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych. 12

13 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze 4) dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak również przekazów lub wydarzeń o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym lub rozrywkowym: a) uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe; b) uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków; c) uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie; d) pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe; e) uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier online, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni. f) odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą sieci radiowej lub telewizyjnej, internetu lub podobnej sieci elektronicznej, tj. słuchanie lub oglądanie programów w momencie wybranym przez użytkownika, na jego indywidualne życzenie, na podstawie katalogu programów wybranych przez dostawcę usług medialnych, np. telewizja lub wideo na życzenie; g) odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że sż one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pomocą sieci radiowych lub telewizyjnych; h) dostawa treści audio i audiowizualnych za pomocą sieci komunikacyjnych, które to treści nie są udostępniane przez dostawcę usług medialnych i nie są objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną; i) dalsza dostawa treści audio i audiowizualnych należących do dostawcy usług medialnych, lecz dostarczanych przez inny podmiot za pomocą sieci komunikacyjnych. 13

14 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze 5) świadczenie usług kształcenia korespondencyjnego: a) automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; b) ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. 14

15 Zmiany z dniem 1 stycznia 2015 r. - usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze Ww. przepisy, dot. usług elektronicznych, nie mają zastosowania do: a) usług nadawczych; b) usług telekomunikacyjnych; c) towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywają się elektronicznie; d) płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośników fizycznych; e) materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety lub czasopisma; f) płyt CD i kaset magnetofonowych; g) kaset wideo i płyt DVD; h) gier na płytach CD-ROM; i) usług świadczonych przez specjalistów, takich jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej; j) usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie); k) usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego; l) hurtowni danych off-line; m) usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji; n) usług centrum wsparcia telefonicznego; o) usług edukacyjnych obejmujących wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty; p) konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest bezpośredni udział, niezależnie od sposobu składania ofert; t) biletów wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, zarezerwowanych online; u) zakwaterowania, wynajmu samochodów, usług restauracyjnych, przewozu osób lub podobnych usług zarezerwowanych online. 15

16 Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne refakturowanie usług Art. 9a rozporządzenia 282/2011: w przypadku gdy usługi świadczone drogą elektroniczną są świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, interfejsu lub portalu, np. sklepu z aplikacjami, przyjmuje się, że podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym, lecz na rzecz dostawcy tych usług, chyba że podatnik ten wyraźnie wskaże tego dostawcę jako podmiot świadczący usługę i jest to odzwierciedlone w uzgodnieniach umownych zawartych między stronami. Aby uznać dostawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za wyraźnie wskazanego przez podatnika jako podmiot świadczący usługę, muszą zostać spełnione następujące warunki: a) na fakturze wystawionej lub udostępnionej przez każdego podatnika uczestniczącego w świadczeniu usług drogą elektroniczną należy wyszczególnić takie usługi i ich dostawcę; b) na rachunku lub paragonie wystawionym lub udostępnionym usługobiorcy należy wyszczególnić usługi świadczone drogą elektroniczną i ich dostawcę. Na użytek tych zasad podatnik, który w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną zatwierdzi obciążenie usługobiorcy płatnością, zatwierdzi świadczenie usług lub ustali ogólne warunki świadczenia usług, nie może mieć możliwości wyraźnego wskazania innej osoby jako podmiotu świadczącego te usługi. 16

17 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia Zasada ogólna - art. 28a ustawy o VAT Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 17

18 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia Zasada ogólna c.d. - art. 28c ust. 1 Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n. 2. W przypadku gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 3. W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 18

19 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia Miejsce opodatkowania usług elektronicznych – dotychczasowe regulacje: art. 28k, 28l i 28m. Miejscem świadczenia usług: elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów - podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Unii Europejskiej, przez podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, było miejsce, gdzie konsumenci ci posiadali siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, elektronicznych, telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych na rzecz ostatecznych konsumentów - podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usług było miejsce, gdzie konsumenci ci posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, 19

20 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia Miejsce świadczenia usług: telekomunikacyjnych lub nadawczych radiowych i telewizyjnych na rzecz ostatecznych konsumentów - podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego, przez podatnika spoza terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, których faktyczne użytkowanie i wykorzystanie ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu - miejscem świadczenia tych usług było terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący ostatecznym konsumentem posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 20

21 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych od 1 stycznia 2015 r. Art. 28k: Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 21

22 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia Sposób ustalania miejsca świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami, których siedziba, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu są praktycznie niemożliwe do ustalenia lub nie są możliwe do ustalenia z całkowitą pewnością: -system domniemań, -dowody, -obalanie domniemań. 22

23 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia Domniemania dotyczące miejsca, w którym znajduje się usługobiorca.  Usługi świadczone w takich miejscach, jak automat telefoniczny, budka telefoniczna, punkt bezprzewodowego dostępu do internetu, kafejka internetowa (do wyświadczenia usługi konieczna jest fizyczna obecność usługobiorcy w miejscu świadczenia), domniemuje się, że usługa jest wykonana właśnie w tym miejscu,  Usługi świadczone na pokładzie statku, statku powietrznego lub pociągu wykonującego przewóz osób na terytorium Wspólnoty - miejscem świadczenia jest państwo, w którym rozpoczęto przewóz osób,  Jeżeli usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne są świadczone za pomocą łącza stacjonarnego – przyjmuje się, że usługobiorca ma miejsce zamieszkania czy siedzibę w miejscu, gdzie to łącze jest zainstalowane, 23

24 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia Domniemania dotyczące miejsca, w którym znajduje się usługobiorca c.d.  Jeżeli usługi są świadczone za pomocą sieci telefonii komórkowej, przyjmuje się, że usługobiorca ma miejsce zamieszkania w państwie ustalonym na podstawie kodu MCC kraju, w którym wydano kartę SIM wykorzystywaną podczas odbioru tych usług,  Jeżeli korzystanie z usług wymaga stosownego dekodera, karty itp., i gdy nie wykorzystuje się stałego łącza – za miejsce zamieszkania usługobiorcy przyjmuje się to miejsce, w którym znajduje się ten dekoder, ewentualnie, jeżeli to miejsce nie jest znane, w miejscu, do którego została przesłana karta z zamiarem jej wykorzystania w tym miejscu,  W innych niż powyższe okolicznościach, przyjmuje się, że usługobiorca ma miejsce zamieszkania w miejscu, które usługodawca ustali na podstawie dwóch dowodów, które nie mogą stać ze sobą w sprzeczności, i które określone zostały przez omawiane rozporządzenie. 24

25 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia OBALANIE DOMNIEMAŃ  W przypadku gdy usługodawca świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, może obalić domniemania na podstawie trzech dowodów, które nie mogą być ze sobą sprzeczne.  Organ podatkowy może obalić domniemania, jeżeli istnieją przesłanki, że usługodawca dopuścił się nieprawidłowości lub nadużyć. 25

26 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - miejsce świadczenia DOWODY SŁUŻĄCE USTALANIU MIEJSCA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ USŁUGOBIORCA ORAZ OBALANIU DOMNIEMAŃ  Adres na fakturze wystawianej usługobiorcy,  Adres IP urządzenia usługobiorcy (inna metoda geolokacji),  Dane dotyczące rachunku bankowego (miejsce, w którym rachunek jest prowadzony, lub adres na fakturze wystawianej usługobiorcy, posiadany przez bank),  Kod MCC i międzynarodowy numer tożsamości telefonicznej abonenta mobilnego (IMSI) zapisane na karcie SIM używanej przez usługobiorcę,  Lokalizacja łącza stacjonarnego usługobiorcy, za pomocą którego świadczona jest na jego rzecz usługa,  Inne informacje istotne z handlowego punktu widzenia. 26

27 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze - procedury rozliczania podatku NOWE PROCEDURY Wprowadzono fakultatywne rozwiązanie upraszczające w przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów z UE (tzw. MOSS – „mały punkt kompleksowej usługi”). Do ustawy o VAT wprowadzono nowy rozdział - 6a i znowelizowano 7 w dziale XII ustawy o VAT, a w nich – nowe procedury mające zastosowanie do usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych w przypadku ich świadczenia na rzecz konsumentów: 1. Procedura unijna: określona w rozdziale 6a dotyczy usług świadczonych przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami. 2. Procedura nieunijna dotyczy podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium UE usług elektronicznych niepodlegających opodatkowaniu. 27

28 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna świadczona przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, w kraju innym niż kraj konsumpcji, na rzecz osób niebądących podatnikami (art. 130a-130d), Z tej procedury mogą skorzystać podatnicy świadczący usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze na rzecz konsumentów z państw członkowskich UE, Podatnikiem na rzecz tej procedury jest podmiot posiadający siedzibę na terytorium UE, Przez państwo członkowskie identyfikacji należy rozumieć państwo członkowskie, do którego podatnik złożył zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej, W sytuacji gdy przedsiębiorca (podatnik UE) nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium UE, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty, przy czym jedno z tym miejsc położone jest na terenie RP, może dokonać wyboru państwa członkowskiego identyfikacji. Wybór ten obowiązuje przez dwa kolejne lata; termin liczymy od końca roku, w którym podatnik rozpoczął korzystanie z procedury szczególnej rozliczania VAT z tytułu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, Jeżeli na terytorium UE przedsiębiorca posiada zarówno siedzibę, jak i jedno czy też więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, prawa wyboru nie ma; należy się zarejestrować w państwie, w który posiada się siedzibę działalności. Organem właściwym w sprawie rejestracji podatników jest w RP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Po zgłoszeniu podatnik działa pod swoim numerem, który posiada już na potrzeby podatku VAT. Na podatnikach zarejestrowanych ciąży obowiązek zgłaszania wszelkich zmian, nie później niż 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły zmiany. 28

29 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna 29

30 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna 30

31 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna 31

32 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna DEKLARACJA VIU-D  W przypadku stosowania tej procedury podatnik składa deklaracje (wyłącznie elektronicznie) do II US W-wa Śródmieście  okresem rozliczeniowym jest kwartał  terminem złożenia deklaracji jest 20-ty dzień miesiąca następującego po kwartale  należy składać także deklaracje „zerowe”  termin ich złożenia nie przesuwa się na najbliższy dzień roboczy, jeżeli wypadnie w dzień wolny od pracy lub święto. Vide wyjaśnienia na stronie finanse/mf.gov.pl  nie można złożyć deklaracji przed końcem okresu rozliczeniowego, najwcześniej pierwszego dnia po zakończeniu kwartału  rozliczenia usług dokonuje się z podziałem na każde państwo członkowskie konsumpcji, 32

33 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna  w deklaracji nie wykazuje się podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych; ten wykazuje się w deklaracjach składanych do „zwykłego” urzędu, o ile wydatki zostały poniesione w kraju; poniesione w państwie konsumpcji – w trybie VAT-REF,  kwoty wykazuje się w EUR, kurs do przeliczenia to kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (ostatni dzień kwartału), albo, jeżeli na ten dzień nie jest opublikowany, kurs z następnego dnia.  kwoty nie podlegają zaokrągleniu w górę ani w dół,  jeżeli w jakimś kraju konsumpcji usługi opodatkowane byłyby stawką inną niż podstawowa, usługi świadczone w nim podlegają opodatkowaniu stawką właściwą,  korekta deklaracji nie wymaga uzasadnienia przyczyn korekty,  korektę składa się w terminie 3 lat od dnia, w którym przypadał termin złożenia deklaracji pierwotnej do II US W-wa Śródmieście; po tym czasie można złożyć ją bezpośrednio do państwa członkowskiego konsumpcji poza systemem MOSS. 33

34 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna 34

35 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna 35

36 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna 36

37 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna PŁATNOŚCI  do II US W-wa Śródmieście do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale  wpłaty następują w EUR  dokonując płatności, należy wskazać numer referencyjny nadawany deklaracji, której dotyczy wpłata; brak numeru może skutkować zwróceniem podatku podatnikowi i powstaniem zaległości podatkowej,  co do płatności - termin przypadający na dzień wolny od pracy przesuwa się na następny dzień roboczy. 37

38 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna EWIDENCJA Ewidencja musi spełniać wymogi określone w art. 63c rozporządzenia 282/2011: Aby została uznana za wystarczająco szczegółową w rozumieniu art. 369 i 369k dyrektywy 2006/112/WE, ewidencja prowadzona przez podatnika musi zawierać następujące informacje:  oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa;  rodzaj świadczonej usługi;  datę świadczenia usługi;  podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty;  wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania; 38

39 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna EWIDENCJA c.d.  zastosowaną stawkę VAT;  kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty;  datę i kwotę otrzymanych płatności;  wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi;  w przypadku gdy wystawiono fakturę - informacje zawarte na fakturze;  nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi;  informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegaję ewidencjonowaniu przez podatnika w taki sposób, aby możliwe było ich niezwłoczne udostępnienie drogą elektroniczną oraz dla każdej pojedynczej świadczonej usługi. 39

40 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO Aktualizacji danych dokonuje się nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności tego wymagające. Obowiązek dokonania aktualizacji powstaje, kiedy nastąpiły zmiany w zakresie: danych rejestracyjnych podanych w zgłoszeniu VIU-R (dane kontaktowe, adres elektroniczny), działalności gospodarczej objętej procedurą szczególną rozliczania VAT, w wyniku których podatnik przestał spełniać warunki jej stosowania, zaprzestał świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych czy elektronicznych. Nie dokonuje się zgłoszenia, kiedy zmiany dotyczą danych zgłoszonych w VAT-R. 40

41 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna WYREJESTROWANIE Na wniosek podatnika:  kiedy zamierza zaprzestać stosowania procedury MOSS w dalszym świadczeniu usług – wtedy ma dokonać wyrejestrowania co najmniej na 15 dni przed końcem kwartału poprzedzającego kwartał, w którym zamierza zaprzestać,  zaprzestania świadczenia omawianych usług – najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po zaistnieniu przesłanki,  dokonaniu zmiany działalności objętej procedurą MOSS, które spowodowały, że przestał spełniać przesłanki niezbędne, by móc ją stosować (np. zmienił siedzibę na inne państwo UE) – jak wyżej,  jeżeli podatnik zamierza rozliczać MOSS w innym państwie członkowskim – zawiadamia oba państwa. 41

42 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura unijna WYREJESTROWANIE Z URZĘDU  Podatnik nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem, albo przez okres kolejnych ośmiu kwartałów kalendarzowych nie świadczy usług objętych procedurą szczególną w żadnym państwie członkowskim konsumpcji,  Systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury szczególnej rozliczania VAT (nie złożył deklaracji za trzy kwartały i nie dokonał tego po otrzymaniu ponaglenia przez II US Śródmieście), nie zapłacił wykazanej kwoty VAT (analogicznie), z wyjątkiem przypadków, gdy pozostała niezapłacona kwota nie przekracza 100 EUR za każdy z kwartałów; nie udostępnił drogą elektroniczną ewidencji na wezwanie organu i nie dokonał tego w miesiąc po kolejnym ponagleniu urzędu. 42

43 Usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze – procedura nieunijna Dotyczy ona usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a. Zgłoszenie rejestracyjne – VIN-R, deklaracja VIN-D 43

44 Zmiany w zakresie kas rejestrujących Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r. 44

45 Zmiany w zakresie kas rejestrujących Najważniejsze zmiany 1.Rozszerzenie katalogu podmiotów mających obowiązek ewidencjonowania obrotów z zastosowaniem kas rejestrujących bez względu na wysokość obrotów (rozszerzenie listy towarów i usług „wrażliwych”). 2.Likwidacja zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych w niewielkich ilościach. 3.Zmiany w katalogach zwolnień przedmiotowych i podmiotowych. 45

46 Zmiany w zakresie kas rejestrujących W pozycji 49 załącznika zwolniono dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. W przypadku takich transakcji zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa w całości zostanie udokumentowana fakturą (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). 46

47 Zmiany w zakresie kas rejestrujących W § 3 dodano ust. 4; nowelizacja wyłącza konieczność uwzględnienia obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia, w limicie powodującym obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Są to czynności: Poz. 36 – dostawy nieruchomości, Poz. 49 – dostawy towarów i świadczenia usług zaliczanych do ŚT i WNiP. 47

48 Zmiany w zakresie kas rejestrujących Rozszerzenie katalogu czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania Wyłączenia co do towarów:  gazu płynnego,  części do silników (PKWiU 28.11.4),  silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),  nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),  przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),  części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),  części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), 48

49 Zmiany w zakresie kas rejestrujących Wyłączenia co do towarów c.d.  silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),  sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),  sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),  wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",  zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych - zmieniono, 49

50 Zmiany w zakresie kas rejestrujących Wyłączenia co do towarów c.d.  wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,  wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,  perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów - dodano -z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia; 50

51 Zmiany w zakresie kas rejestrujących Wyłączenia - usługi:  przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,  przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,  naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),  w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,  w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,  w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,  prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, 51

52 Zmiany w zakresie kas rejestrujących Wyłączenia – usługi c.d.  doradztwa podatkowego,  związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),  fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych - z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. I (związanych z wyżywieniem), świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia. 52

53 Zmiany w zakresie kas rejestrujących Likwidacja zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi świadczone w niewielkich ilościach Zwolnienie to, do końca roku 2014, dotyczyło świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie spełnione były następujące warunki: 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika było dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę; 2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. 53

54 Rozliczanie importu towarów w trybie art. 33a przez podatników posiadających status upoważnionego podmiotu gospodarczego W art. 33a ustawy, regulującym rozliczanie importu towarów procedurą uproszczoną, dodany został ust. 12: „Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny: 1)działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub 2)w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych - może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Przepisy ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 stosuje się odpowiednio. 54

55 Rejestracja podatkowa Rejestracja Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 96 ust. 4: Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. Nowelizacja wprowadzona została ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. 55

56 Zmiany projektowane PROJEKTOWANE ZMIANY (na podstawie tekstu ustawy przekazanej do Senatu)  planowane wejście w życie z dniem 1 lipca 2015 r.: odwrotne obciążenie, ulga na złe długi, kaucja gwarancyjna,  planowane wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.: proporcja w podatku naliczonym. 56

57 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Art. 17 ust. 1 pkt 7. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122; 57

58 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia 58 Poz. PKWiUNazwa towaru (grupy towarów) 21a24.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 22aEx 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b 22bBez względu na PKWiUZłoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy 22cEx 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu” 28aex 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy 28bex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony 28cex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów 28dex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym”

59 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Ograniczenia w stosowaniu mechanizmu  Ograniczenie stosowania mechanizmu co do podatników VAT czynnych  Ograniczenie stosowania mechanizmu do dostaw niektórych towarów poniżej limitu kwotowego 59

60 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Ograniczenie do limitu kwotowego Art. 17 ust. 1c: W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a– 28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. 60

61 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Art. 17 ust. 1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Art. 17 ust. 1e. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy. 61

62 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Art. 17 ust. 1f. W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 7 obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w ust. 1c, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach tej transakcji. 62

63 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Art. 17 ust. 1g. W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana określenia podatnika dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów.”; 63

64 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Przepis przejściowy Art. 3. ust. 1 ustawy zmieniającej: w przypadku uiszczenia przed dniem 1 lipca 2015 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanej od tego dnia dostawy towarów, dla której podatnikiem od dnia 1 lipca 2015 r. przestał być nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do tej dostawy stosuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, w brzmieniu dotychczasowym. 64

65 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Przepis przejściowy Art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej: w przypadku uiszczenia przed dniem 1 lipca 2015 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanej od tego dnia dostawy towarów, dla której podatnikiem od dnia 1 lipca 2015 r. stał się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, korekty rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów. 65

66 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Informacje podsumowujące w obrocie krajowym (art. 1 pkt 9 i 10 projektu ustawy) – VAT-27, VAT-27K Art. 101a ust. 1: podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 (towary wrażliwe z załącznika 11) i 8 (przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych), są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym”. 66

67 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia Art. 101a ust. 2: Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, o których mowa odpowiednio w art. 99 ust. 1–3. Składać je będą dostawcy w zakresie dostarczanych towarów/usług, dla których podatnikiem jest nabywca. 67

68 Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik będzie obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji. W przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług, o których mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik będzie miał obowiązek skorygować łączną wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej. Przepis przejściowy: art. 6 ustawy zmieniającej postanawia, że informacje podsumowujące w obrocie krajowym składać się będzie za okresy rozliczeniowe, które przypadają od dnia 1 lipca 2015 r. 68

69 ULGA NA ZŁE DŁUGI Art. 89a. Rozliczyć ulgę na złe długi może podatnik w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze). Warunkami, aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi, są: 1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1: a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Art. 89a ust. 7 stanowi, że możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi” jest wykluczona, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2–4. 69

70 ULGA NA ZŁE DŁUGI 1. Planowana zmiana ma zlikwidować asymetrię instytucji „ulgi” istniejącą obecnie co do dłużników w upadłości lub likwidacji: w art. 89b po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.” 2. Uchylenie ust. 7 w art. 89a: możliwe będzie rozliczenie ulgi przez wierzyciela, którego z dłużnikiem łączą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym, lub wynikających ze stosunku pracy. Wejście z życie z dniem 1 lipca 2015 r. 70

71 ULGA NA ZŁE DŁUGI Nowe brzmienie art. 99 ust. 7 pkt 3: będzie on stanowił, że obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy podatników zwolnionych z VAT, chyba że są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4, lub art. 89b ust. 1, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4.”, 71

72 ULGA NA ZŁE DŁUGI PRZEPIS PRZEJŚCIOWY Art. 4 ustawy zmieniającej: do wierzytelności powstałych przed dniem 1 lipca 2015 r., których nieściągalność zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 r., mogą mieć zastosowanie przepisy art. 89a i art. 89b ustawy nowym brzmieniu. 72

73 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH Planowane wejście w życie – 1 lipca 2015 Zmiany w dwóch obszarach:  modyfikacja załącznika Nr 13 do ustawy  zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej: zmiana wysokości minimalnej i maksymalnej dla podmiotów dostarczających paliwa, wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego, Określenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego w zakresie kaucji gwarancyjnej w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego w zakresie rozliczania podatku VAT, zmiany doprecyzowujące 73

74 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH ZAŁĄCZNIK NR 13 III. Pozostałe towary 12 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych 1324.41.10.0Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 1424.41.30.0Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 15ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 16ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 17ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym” 74

75 KAUCJA GWARANCYJNA Stan dotychczasowy Istota odpowiedzialności solidarnej: nabywca towarów „wrażliwych” (Załącznik Nr 13) odpowiada solidarnie z dostawcą za zaległości podatkowe dostawcy w części podatku przypadającej proporcjonalnie na dostawę na rzecz tego nabywcy, jeżeli:  wartość towarów nabywanych od jednego dostawcy bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu 50.000 zł, oraz  w momencie nabywania tych towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. 75

76 KAUCJA GWARANCYJNA Stan dotychczasowy Nabywca może się „wyłączyć" z odpowiedzialności solidarnej, jeżeli:  kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,  wysokość złożonej kaucji była odpowiednia, tj. odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub wynosiła co najmniej 3 min zł (art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). 76

77 KAUCJA GWARANCYJNA STAN DOTYCHCZASOWY Kaucja gwarancyjna powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy i nie może być niższa niż 200 000 zł. Dopuszczalne formy kaucji gwarancyjnej to: depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego; gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa; pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie. Kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo albo z określonym terminem ważności, liczonym w miesiącach, nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. 77

78 KAUCJA GWARANCYJNA Zmiana wysokości kaucji gwarancyjnej dla podmiotów dostarczających paliwa Projekt nowelizacji (art. 1 pkt 12 lit. c i pkt 13 lit. b w związku z pkt 11 projektu) wprowadza zróżnicowanie ze względu na rodzaj towarów. Obok zróżnicowania ze względu na rodzaj towarów, nastąpi podwyższenie maksymalnej wysokości kaucji: wysokość kaucji ma odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz jednego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej: 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w pozycjach 1-9 (stal) i 12-17 (pozostałe towary) Zał. Nr 13, 10 000 000 – w przypadku dostaw towarów wymienionych w pozycjach 10 i 11 Zał. Nr 13 (paliwa). 78

79 KAUCJA GWARANCYJNA W art. 105b, po ust. 1, nowelizacja proponuje dodanie ust. 1a, zgodnie z którym podatnik, wraz ze złożeniem kaucji gwaracyjnej, będzie musiał złożyć wniosek w sprawie przyjęcia kaucji. 79

80 KAUCJA GWARANCYJNA Zmiana wysokości minimalnej: Minimalna wysokość kaucji (art. 105b ust. 2), będzie odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż: 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 (stal) i 12–17 (pozostałe towary) załącznika nr 13 do ustawy; 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 (paliwa) załącznika nr 13 do ustawy.”, Obecnie 200 000 zł to kwota minimalna dla wszystkich towarów z załącznika 13. 80

81 KAUCJA GWARANCYJNA Zmiana wysokości minimalnej Podwyższenie kaucji gwarancyjnej dla paliw wymaga odpowiedniego dostosowania do tej zmiany przepisów art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. b, art. 105b ust. 2 i ust. 5 pkt 3, art. 105c ust. 5 pkt 2, ust. 6 i ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT. Zmiany w tych przepisach wynikają również z dostosowania do omówionych zmian w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (art. 1 pkt 11, pkt 12 lit. c i f i pkt 13 projektu). 81

82 KAUCJA GWARANCYJNA Art. 10. 1. Podmioty, które przed dniem 1 lipca 2015 r. złożyły kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, dokonujące od dnia 1 lipca 2015 r. dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 (paliwa) do ustawy o VAT, są obowiązane do dnia 30 września 2015 r. podwyższyć kaucję gwarancyjną do wysokości wynikającej z art. 105b ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (1 000 000 zł). Do tego dnia podmiot będzie pozostawać w wykazie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 2 projektu). W przypadku niedokonania podwyższenia kaucji do dnia 30 września 2015 r. podmiot zostanie następnego dnia usunięty z wykazu przez naczelnika urzędu skarbowego. O ile nie zaistniałyby przesłanki do jej zatrzymania, kaucja podlegałaby zwrotowi na wniosek podmiotu na ogólnych zasadach przewidzianych dla zwrotu kaucji. Kaucja nie byłaby zwracana w przypadku złożenia wniosku o zwrot kaucji po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym podmiot składający kaucję został usunięty z wykazu. 82

83 KAUCJA GWARANCYJNA Przepis przejściowy w art. 10 ust. 3 projektu: W okresie do dnia podwyższenia kaucji gwarancyjnej do wysokości 10 000 000 zł, nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r., w odniesieniu do podmiotów, które przed dniem 1 lipca 2015 r. wniosły kaucję gwarancyjną, w wysokości 3 000 000 zł i kaucja ta została przyjęta przed dniem 1 lipca 2015 r., dokonują od tego dnia dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy wymienionej w art. 1, stosuje się przepisy art. 105a ust. 3 pkt 3 i art. 105c ust. 5 i 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obecnie obowiązującym. 83

84 KAUCJA GWARANCYJNA Wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego Dodanie nowych ustępów (ust. 9a-9d) w art. 105b ustawy o VAT (art. 1 pkt 12 lit. 1 projektu) regulujących kwestie związane z oprocentowaniem, jakie będzie przysługiwać podmiotom składającym kaucję gwarancyjną w formie depozytu pieniężnego. Stawka odsetek będzie równa 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 58 Ordynacji podatkowej. W przypadku powstania u podmiotu zaległości podatkowych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego, odsetki zostaną przeznaczone na pokrycie tych zaległości (z wyłączeniem zaległości, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Odsetki będą naliczane od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego do dnia jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości. 84

85 KAUCJA GWARANCYJNA Depozyt pieniężny - przepis przejściowy (art. 7 projektu) W przypadku kaucji gwarancyjnych w formie depozytu pieniężnego złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy, oprocentowanie w wysokości 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim będzie naliczane od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. od dnia 1 lipca 2015 r. 85

86 KAUCJA GWARANCYJNA Właściwość naczelnika urzędu skarbowego w zakresie kaucji gwarancyjnej w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego (w zakr. VAT) Nowelizacja w art. 1 pkt 14 dodaje art. 105d do ustawy o VAT: W przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego, wskutek czego właściwy dla rozliczeń podatku stał się inny organ podatkowy - urzędem właściwym w zakresie kaucji gwarancyjnej (tj. przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia, zmiany formy i zwrotu kaucji gwarancyjnej oraz usunięcia lub wpisania podmiotu do wykazu) będzie,,nowy" urząd skarbowy. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy przed zmianą przekaże niezwłocznie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu po zmianie kaucję gwarancyjną złożoną przez dany podmiot wraz z odsetkami (jeżeli są należne). 86

87 KAUCJA GWARANCYJNA Zmiany doprecyzowujące Doprecyzowanie, że kaucję gwarancyjną może wnieść podmiot nieposiadający zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i kaucja ta stanowi zabezpieczenie, poza zapłatą podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, również zabezpieczenie odsetek za zwłokę oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (art. 105b ust. 1 ustawy o VAT - art. 1 pkt 12 lit. a projektu). 87

88 KAUCJA GWARANCYJNA Zmiana formy złożonej kaucji gwarancyjnej (na jedną lub kilka form) (dodanie ust. 3a w art. 105b ustawy o VAT - art. 1 pkt 12 lit. d projektu) Proponowana zmiana określa zasady dokonania zmiany formy złożonej kaucji gwarancyjnej: następowałaby na wniosek podmiotu, który złożył kaucję, ponadto zmiana mogłaby być dokonana na przewidziane w przepisach formy kaucji, pod warunkiem, że nie powodowałoby to zmniejszenia jej wysokości. W przypadku zmiany formy gwarancyjnej będzie wydawane postanowienie w sprawie zmiany formy kaucji gwarancyjnej, które będzie stanowić o przyjęciu kaucji gwarancyjnej (w nowej formie lub formach) oraz dokonaniu zwrotu kaucji gwarancyjnej (w pierwotnie złożonej formie lub formach). 88

89 KAUCJA GWARANCYJNA Proponuje się wprowadzenie wymogu (ust. 3c art. 105b ustawy o VAT), aby kaucja gwarancyjna złożona w formie gwarancji, przewidywała przedłużenie obowiązywania po upływie okresu gwarancji o odpowiednie terminy wskazane w ust. 8 pkt 1 i 2, w razie wystąpienia przypadków, o których mowa w tych przepisach. Powyższe oznacza, że odpowiedzialność gwaranta w przypadku: 1) wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: a) postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna - powinna zostać przedłużona do czasu zakończenia tego postępowania, b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna - powinna zostać przedłużona do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego; 2) wszczęcia w okresie ważności gwarancji postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna - powinna zostać przedłużona do czasu zakończenia tego postępowania. 89

90 KAUCJA GWARANCYJNA Doprecyzowanie terminu ważności kaucji gwarancyjnej z określonym terminem ważności (art. 105b ust. 4 ustawy o VAT - art. 1 pkt 12 lit. e i art. 9 projektu) Minimalny termin kaucji z określonym terminem ważności będzie liczony od dnia złożenia kaucji gwarancyjnej. Powyższe doprecyzowanie usunie wątpliwości interpretacyjne i może wiązać się z nieznacznym wydłużeniem minimalnego terminu, na jaki może zostać złożona kaucja terminowa. Przepis przejściowy (art. 9 projektu): nowy termin nie będzie mieć zastosowania do kaucji gwarancyjnych z określonym terminem ważności, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem przypadków gdy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożono wniosek w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej. 90

91 KAUCJA GWARANCYJNA Zwrot kaucji gwarancyjnej w przypadku jej nieprzyjęcia (dodanie ust. 6a w art. 105b ustawy o VAT - art. 1 pkt 12 lit. h projektu) Proponuje się (art. 105b ust. 6a ustawy o VAT), aby zwrot kaucji w takim przypadku następował nie później niż po upływie 10 dni od dnia odmowy przyjęcia kaucji gwarancyjnej, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. Kaucja nie podlegałaby zwrotowi, gdyby u podmiotu wystąpiły zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również zostałaby zatrzymana w przypadku wszczęcia w zakresie rozliczenia, którego dotyczy postępowania podatkowego, kontroli podatkowej czy też postępowania kontrolnego, do czasu upływu wskazanych w art. 105b ust. 8 ustawy o VAT terminów. W przypadku odmowy przyjęcia kaucji gwarancyjnej powinno zostać wydane na podstawie art. 105b ust. 10 ustawy o VAT: postanowienie w sprawie odmowy przyjęcia kaucji gwarancyjnej (termin 10 dni na dokonanie zwrotu kaucji byłby liczony od daty wydania tego postanowienia) oraz postanowienie w sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnej. 91

92 KAUCJA GWARANCYJNA Doprecyzowanie zasad zwrotu kaucji gwarancyjnej w przypadku gdy podatnik został wykreślony z wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, ponieważ wysokość złożonej kaucji była za niska lub wiązało się to z wykreśleniem tego podmiotu z rejestru podatników VAT lub też okazało się, że podmiot ten nie istnieje lub nie ma z nim (lub jego pełnomocnikiem) kontaktu. W takich przypadkach kaucja gwarancyjna będzie zwracana na wniosek podmiotu na ogólnych zasadach dla zwrotu kaucji gwarancyjnej (art. 105b ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT: zasady i termin zwrotu kaucji gwarancyjnej określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku podmiotów usuniętych z wykazu na podstawie art. 105c ust. 5 lub ust. 9 pkt 2a). Do ww. przypadków będą miały zastosowanie regulacje dotyczące przeznaczenia kaucji na pokrycie zaległości podatkowych czy też dotyczące niedokonywania zwrotu kaucji, gdy wystąpią określone w przepisach przesłanki (art. 105b ust. 8 i 9 ustawy o VAT). 92

93 KAUCJA GWARANCYJNA Wprowadzenie granicznego terminu na ubieganie się o zwrot kaucji gwarancyjnej (dodanie pkt 3 w art. 105b ust. 8 ustawy o VAT - art. 1 pkt 12 lit. j projektu) W obecnych przepisach brak jest doprecyzowania, kiedy wygasa prawo do ubiegania się o zwrot kaucji gwarancyjnej. Prawo do złożenia wniosku o zwrot kaucji gwarancyjnej będzie wygasało po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym podmiot składający kaucję został usunięty z wykazu na podstawie art. 105c ust. 5 lub ust. 9 pkt 2-A ustawy o VAT. 93

94 KAUCJA GWARANCYJNA Nowelizacja upoważnia Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia, wzoru wniosku o przyjęcie, przedłużenie terminu ważności, podwyższenie wysokości, zmianę formy oraz zwrot kaucji gwarancyjnej. 94

95 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Odliczanie podatku naliczonego w przypadku działalności „mieszanej” Planowane wejście w życie 1 stycznia 2016 r. Proponuje się w sytuacji, gdy podatnik wykonuje działalność mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną) oraz pozostającą poza VAT-em:  Wskazanie przykładowych sposobów określania przez podatnika proporcji odliczania podatku naliczonego,  Wprowadzenie dla jednostek samorządu terytorialnego jednego sposobu odliczania podatku naliczonego opartego na kryterium „przychodowym”, z możliwością zastosowania innej metody odpowiadającej bardziej specyfice podmiotu,  Doprecyzowanie zasad postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT) zasady dokonywania w tym przypadku korekty). 95

96 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Art. 86 ust. 2a: W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. 96

97 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Cele prowadzonej działalności Definicja działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT): wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”. Ust. 3: „Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności: z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. 97

98 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Art. 86 ust. 2b: Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:  zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz  obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. 98

99 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Art. 86 ust. 2c. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:  średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;  średnioroczną liczbę roboczogodzin przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie roboczogodzin przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;  roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; w przypadku jednostki samorządu terytorialnego przez przychody rozumie się przychody (dochody), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);  średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. 99

100 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Art. 86 ust. 2d. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Ust. 2e. W odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego jako sposób określenia proporcji najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć uznaje się sposób wykorzystujący dane określone w ust. 2c pkt 3. W tym przypadku jednostka samorządu terytorialnego w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, może przyjąć dane za rok poprzedzający poprzedni rok podatkowy. Ust. 2f. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Ust. 2g. Przepis ust. 2f stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne. 100

101 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Art. 86 ust. 2h. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio. Art. 86 ust. 2i. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego uzna, że wskazany zgodnie z ust. 2e sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez nią działalności i dokonywanych przez nią nabyć, może ona zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.”, 101

102 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Modyfikacja art. 86 ust. 7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.” Zmiana polega na wyłączeniu z tego przepisu celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w szczególności celów osobistych podatnika lub jego pracowników (w tym byłych pracowników), których nie da się przypisać w całości działalności gospodarczej. 102

103 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Modyfikacja art. 89 ust. 1k, poprzez odesłanie do art. 86 ust. 2h i 7b, art. 90a i 90c. Proponuje si, aby w przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik, o którym mowa w art. 15, ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej, były wykorzystywane tylko częściowo do wykonywania na terytorium kraju czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; podatnik ubiegający się o zwrot podatku będzie obowiązany przy określaniu wnioskowanej kwoty zwrotu podatku uwzględnić odpowiednio: proporcję lub udział procentowy obliczone zgodnie z art. 86 ust. 2h i 7b, art. 90, art. 90a, art. 90c i art. 91 lub zasady wymienione w art. 86a.”; 103

104 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Art. 90a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: W przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu.”; Po art. 90b dodaje się art. 90c w brzmieniu: W przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2–9 stosuje się odpowiednio. Ust. 2: W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje jednostka samorządu terytorialnego, może ona uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a. Ust. 3: Dokonując korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik może przyjąć inny sposób określania proporcji, niż został przyjęty dla danego roku podatkowego, jeżeli byłby on bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku. 104

105 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Przepisy przejściowe Art. 5 ust. 1: Przepis art. 90c ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie do towarów i usług nabytych od dnia 1 stycznia 2016 r. Art. 5 ust. 2: W przypadku nakładów poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, do których miał zastosowanie art. 90a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, korekty kwoty podatku naliczonego w pozostałym jej okresie dokonuje się na zasadach określonych w art. 90c ustawy wymienionej w art. 1. 105

106 Wyjaśnienie w sprawie terminu składania deklaracji podatkowych Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.". Nowa jest końcowa część przepisu wskazująca na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu. Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług). Deklaracje w procedurze MOSS składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Termin ten jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE, na jego określenie nie mają zatem wpływu krajowe ustalenia, co do dni ustawowo wolnych od pracy. MOSS to system uproszczony, w którym deklaracje składa się wyłącznie elektronicznie, a bramka do ich przyjmowania otwarta jest 24h/dobę 7 dni tygodniu. Stąd też w przywołanych art. 130c ust. 3 i 133 ust. 2a wprost zapisano, iż termin ten upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Taki sposób obliczania terminu nie dotyczy terminów składania „krajowych" deklaracji VAT oraz deklaracji podatkowych w innych podatkach. Nie dotyczy także terminów płatności podatków. Zasady obliczania terminów płatności podatków terminów składania deklaracji pozostają niezmienione, wyjątkiem szczególnej regulacji dotyczącej deklaracji VAT procedurze MOSS. Obecnie nie planuje się zmian przepisów wprowadzających inne wyłączenia zakresie obliczania terminów.

107 Nowe wzory formularzy NIP oraz zmiana sposobu ich składania Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1665), tj. m.in..: –zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających – formularz NIP-8, –zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – formularz NIP-2, Podatnicy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarówno w Rejestrze Przedsiębiorców jak i w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dokonują zgłoszeń aktualizacyjnych w zakresie danych uzupełniających wyłącznie na formularzu NIP-8. Zmiany danych podstawowych tj. podlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, są przekazywane do urzędu skarbowego wyłącznie automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem - formularz NIP-2 służy do rejestrowania oraz aktualizowania danych przez wyłącznie podatników niepodlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego np. podmiotów utworzonych z mocy ustawy, zagranicznych osób prawnych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu opodatkowania zakładu w rozumieniu międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161).

108 108 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zmiany w podatku VAT w 2015 r. ul. Młynowa 21A 15-404 Białystok tel.: 85 878 87 03 fax : 85 878 87 02 www.pus.biaman.pl Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google