Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody analizy obiektowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody analizy obiektowej"— Zapis prezentacji:

1 Metody analizy obiektowej

2 Zalety i cechy metody obiektowej
System modelowany i budowany jest komunikujących się ze sobą obiektów, składających się zarówno z danych, jak i metod; „Semantyczna luka” między światem rzeczywistym a analizą i projektem systemu informatycznego jest zmniejszona do minimum; Projektowanie i programowanie staje się czymś bardziej naturalnym, gdyż pojęcie obiektu jest bliskie sposobowi myślenia człowieka o świecie; Poprzez polimorfizm, hermetyzację i implementację metod w obiekcie, sposób projektowania i programowania nabiera cech deklaratywnych: instruuje się obiekty co mają robić, a nie mówi się jak.

3 Rola obiektów Użycie obiektów jako elementów modelu systemu zapewnia:
Wszechstronność modelu dzięki możliwości wprowadzania hierarchii dziedziczenia klas i różnorodnych związków między obiektami Jego zrozumiałość – obiekty są najczęściej bezpośrednim odwzorowaniem rzeczywistych rzeczy i ludzi Łatwość jego modyfikacji – zmiany najczęściej są lokalne w obrębie jednej klasy Łatwość adaptacji modelu do nowych wymagań – poprzez możliwość dziedziczenia i specyfikowania klas

4 Obiekt Na otaczający nas świat składają się obiekty (np. drzewa, samochody) oraz procesy zachodzące między nimi (np. ruch, szum). Z konkretnymi obiektami są związane operacje, które mogą być na nich wykonywane (rower – do jeżdżenia, widelec – do jedzenia, książka - do czytnia. Na każdy projektowany obiekt składają się dane (ang.attribute) oraz możliwe do przeprowadzenia na nich operacje (ang.operation). Do danych nie można dotrzeć bezpośrednio, zawsze trzeba w tym celu wywołać odpowiednią metodę. W ten sposób dane są chronione przed niepowołanym dostępem. Komunikacja użytkownika (również innego obiektu) z obiektem zaczyna się od wysłania do niego określonego żądania (ang.request). Na odebrane żądanie obiekt reaguje wywołaniem odpowiedniej metody lub informuje użytkownika, że nie może żądania obsłużyć. Wykonywana metoda może generować kolejne żądania skierowane do innych obiektów, jeżeli do jej wykonania potrzebne są usługi innych obiektów.

5 Modelowanie procesów biznesowych

6 Modelowanie Modelowanie jest uniwersalnym sposobem na wyrażenie tego, co robimy lub co będziemy robić, jak również tego co było wykonane w przeszłości i co istnieje obecnie. Modelowanie przedsiębiorstwa jest przedsięwzięciem skomplikowanym i jeden rodzaj modelu jest zbyt ubogi do pokazania jego pełnego obrazu (sposób jego funkcjonowania zmienia się w czasie jego istnienia). Dla każdego przedsiębiorstwa tworzone są modele statyczne i dynamiczne. Modele statyczne pokazują strukturę hierarchiczną organizacji, natomiast modele dynamiczne jego aktywne zachowanie w czasie oraz reakcje na różnego rodzaju zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

7 Modele - perspektywy Obraz zewnętrzny – organizacja traktowana jako „czarna skrzynka” – pokazuje jej rolę oraz miejsce w otaczającym świecie Obraz wewnętrzny – uwidacznia strukturę budowy organizacji, która umożliwia temu przedsiębiorstwu pełnienie określonej roli w środowisku Wypełnienie celów i misji stawianych przed organizacją jest ściśle związane z jakością i budową zachodzących w niej procesów

8 Proces Proces to zbiór działań (czynności) wykonywanych w celu osiągnięcia konkretnego rezultatu czy wyniku. W każdym przedsiębiorstwie występują dwa rodzaje takich działań: Procesy, których rezultatem jest dostarczenie określonej wartości klientom spoza firmy (procesy biznesowe) Procesy, których zasięg jest ograniczony do samej firmy i które służą głównie do wspomagania tych pierwszych (procesy wewnętrzne) Prawidłowe wyodrębnienie i modelowanie procesów biznesowych jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym zbudowanie prawidłowego systemu informatycznego wspierającego wykonanie tych procesów.

9 Proces biznesowy Proces biznesowy – zbiór działań wewnątrz firmy, wykonywanych w celu dostarczenia klientowi (osoba, osoby, przedmiot lub system) konkretnej usługi lub produktu. Proces biznesowy – specyficzne uporządkowanie działań w czasie i przestrzeni z dobrze określonymi danymi i wynikami oraz jasno zdefiniowanymi wejściem i wyjściem

10 Przykłady procesów biznesowych dla różnych przedsiębiorstw
Nazwa przedsiębiorstwa Przykładowe procesy w nim zachodzące Sklep komputerowy Sprzedaż urządzeń – dostarczenie klientowi (indywidualnemu lub instytucji) produktu, którym jest zamówiony zestaw komputerowy. Zakup podzespołów – dostarczenie klientowi (dostawca) wartości pieniężnej (usługa, produkt) za zakupione przez system elementy. Naprawa urządzeń – dostarczenie klientowi (indywidualnemu lub instytucji) usługi, którą jest naprawa uszkodzonego sprzętu. Restauracja Serwowanie posiłków – dostarczenie klientowi (indywidualnemu lub grupowemu) produktu, którym jest zamówiony posiłek. Zakup produktów - dostarczenie klientowi (dostawca) wartości pieniężnej (produkt) za zakupione przez restaurację produkty. Organizowanie przyjęć okolicznościowych - dostarczenie klientowi grupowemu produktu, którym jest organizacja zamówionego przyjęcia. Fabryka elementów metalowych Sprzedaż elementów - dostarczenie klientowi (indywidualnemu lub hurtowni) produktu, którym są zmówione elementy Zakup materiałów - dostarczenie klientowi (przedsiębiorstwu np. hucie) wartości pieniężnej (usługa, produkt) za zakupioną przez fabrykę stal, służącą do produkcji elementów.

11 Przykłady procesów biznesowych dla różnych przedsiębiorstw
Nazwa przedsiębiorstwa Przykładowe procesy w nim zachodzące Sklep komputerowy Sprzedaż urządzeń – wejście: klient zgłasza potrzebę zakupu komputera; wyjście: dostarczenie zamówionego zestawu komputerowego. Zakup podzespołów – wejście: zamówienie na podzespoły; wyjście: przyjęcie zakupionych elementów do magazynu. Naprawa urządzeń – wejście: żądanie naprawy przez klienta; wyjście: naprawienie sprzętu. Restauracja Serwowanie posiłków –wejście: gość zgłasza potrzebę spożycia posiłku; wyjście: dostarczenie gościowi zamówionego posiłku. Zakup produktów - wejście: zamówienie na produkty żywnościowe; wyjście: przyjęcie dostarczonych towarów do magazynu. Organizowanie przyjęć okolicznościowych - wejście: zamówienie przyjęcia przez klienta wyjście: realizacja organizacji imprezy. Fabryka elementów metalowych Sprzedaż elementów - wejście: klient zgłasza potrzebę zakupu części; wyjście: dostarczenie zamówionego towaru. Zakup materiałów - wejście: zamówienie na stal do produkcji części; wyjście: przyjęcie dostarczonych materiałów do magazynu.

12 Struktura funkcjonalna – montaż i sprzedaż sprzętu komputerowego

13 Realizacja procesów biznesowych w przykładowej firmie komputerowej
Proces biznesowy: naprawa zestawów komputerowych Proces biznesowy: zakup części komputerowych Proces biznesowy: sprzedaż zestawów komputerowych Sprzedaż Księgowość Firma komputerowa Magazyn Montownia Serwis

14 Przykłady procesów biznesowych dla firmy komputerowej
Proces biznesowy Dział przedsiębiorstwa Zadania działu służące wykonaniu procesu Sprzedaż urządzeń Sprzedaż Księgowość Montownia Magazyn Pozyskanie klienta, przyjęcie zamówienia, złożenie zamówienia montowni, sporządzenie dokumentów sprzedaży Zbadanie zdolności kredytowej klienta Złożenie zamówionych zestawów Dostarczenie elementów do montażu zestawów Zakup podzespołów Zgłoszenie zapotrzebowania na podzespoły Zapłata za części Przyjęcie podzespołów do magazynu Naprawa urządzeń Serwis Przyjęcie urządzeń do naprawy, Wydanie naprawionego sprzętu klientowi Wykonanie naprawy

15 Nowa forma organizacji w przykładowej firmie komputerowej
Firma komputerowa Sprzedaż Księgowość Magazyn Montownia Serwis Nowa forma organizacji w przykładowej firmie komputerowej Właściciele procesów biznesowych Zalety: decyzje podejmowane przez jedną osobę, czynności podejmowane przez pracowników przebiegają płynnie i są ukierunkowane w stronę wykonania określonego procesu biznesowego, odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu jest ściśle określona.

16 Przypadki użycia - techniki

17 Modelowanie biznesowe
Modelowanie biznesowe jest sposobem odwzorowania i dokumentowania procesów biznesowych. Tworzenie modeli biznesowy istotnie przyczynia się do lepszego zrozumienia sposobu funkcjonowania organizacji poprzez precyzyjny opis procesów biznesowych. Znajdują zastosowanie w pierwszej fazie cyklu życia RUP, fazie rozpoczęcia. Model biznesowy stanowi podstawę przyszłego modelowania systemu za pomocą różnorodnych diagramów UML.

18 Przeznaczenie oprogramowania
Oprogramowanie często przeznacza się do realizacji pewnych skomplikowanych niezwykle ważnych dla przedsięwzięcia zadań. Interakcje między użytkownikami a systemem podczas ich spełniania trzeba dobrze zrozumieć. Twórcy systemu potrzebują kontaktu z użytkownikiem. Tworząc użyteczny program należy uwzględnić dwa czynniki: program musi być wyposażony w odpowiednie możliwości; program musi być wyposażony w intuicyjny interfejs. Dany fragment oprogramowania pomaga użytkownikowi lub grupie użytkowników wykonać jakiś proces biznesowy. Oprogramowanie zapewnia automatyzację tego zadania. Aby powiedzieć, co zautomatyzować, należy poznać czynność, którą będzie obsługiwał budowany system.

19 Model przedsiębiorstwa
Pokazuje kto lub co wchodzi w interakcje z programem oraz czynności, które aktorzy spodziewają się wykonywać przy użyciu systemu (programu). Wykonywane czynności przedstawia się w postaci biznesowych przypadków użycia, tekstowych opisów kroków lub modeli czynności. Model przedsiębiorstwa może też obejmować obiekty tworzone i pielęgnowane podczas działalności firmy. Model przedsiębiorstwa jest daną wejściową i zrębem do określenia szczegółowych wymagań.

20 Rodzaje diagramów biznesowych
Biznesowy diagram przypadków użycia Biznesowy diagram klas Biznesowy diagram czynności Biznesowy diagram sekwencji Biznesowy diagram pakietów Model biznesowy jest przedstawiany w postaci wymienionych diagramów. Biznesowe diagramy stworzone w ramach modelowania biznesowego są transformowane w kolejnych fazach iteracyjno-przyrostowego cyklu RUP w analityczne lub systemowe diagramy języka UML. Transformacja diagramów biznesowych nie zachodzi automatycznie.

21 Techniki modelowania procesów biznesowych
Metoda Jacobsona – do pełnego opisania przedsięwzięcia biznesowego tworzone są dwa rodzaje modeli: model przypadków użycia oraz model klas Metoda Lynx® - opracowana w firmie Computer Sciences

22 Model przypadków użycia i model obiektów
Model przypadków użycia (ang. Use Case Model) opisuje procesy zachodzące w organizacji z punktu widzenia zaspakajania potrzeb klienta. Pokazuje on wszystkie powiązania pomiędzy procesami i ich zewnętrznym środowiskiem oraz obrazuje usługi świadczone przez organizację na rzecz środowiska zewnętrznego. Model obiektów opisuje wewnętrzną strukturę każdego procesu biznesowego, zachodzącego w obrębie firmy. Pokazuje poszczególne elementy składowe tego procesu, miejsce oraz sposób ich wykonania, obrazując w ten sposób budowę organizacji świadczącej określone usługi (w ramach procesów biznesowych).

23 Model przypadków użycia - elementy składowe
nazwa System biznesowy: Sklep komputerowy, Restauracja „Retro”, Księgarnia Aktor – abstrakcyjny użytkownik systemu, reprezentujący grupę rzeczywistych użytkowników o jednakowych funkcjach nazwa Klient Dostawca Hurtownik Wydawca Przypadek użycia – ciąg interakcji między aktorem a systemem oraz transakcji (niepodzielnych operacji) w systemie dostarczających aktorowi rezultatu o mierzalnej wartości. PU stanowi pewną klasę usług świadczonych przez system. nazwa Serwowanie posiłków Sprzedaż komputerów

24 Opis przypadku użycia – Serwowanie posiłku
Scenariusz główny: Gość wchodzi do restauracji. Gość proszony jest o pozostawienie płaszcza w szatni, po czym zostaje zaproszony do stolika i podaje mu się menu. Kelner prosi gościa o złożenie zamówienia. Kuchnia jest zawiadamiana o rodzaju zamówionego posiłku. Kuchnia przyrządza zamówioną potrawę. Kiedy potrawa jest gotowa kelner przynosi ją Gościowi. Po zakończeniu posiłku kelner oczekuje zapłaty. Po zapłaceniu Gość bierze swoją odzież z szatni i opuszcza restaurację. Alternatywa 1: Kiedy Gość wchodzi do restauracji, może się okazać, że pomieszczenie jest zapełnione. Wtedy aktor może albo zaczekać na miejsce w barze lub po prostu opuścić restaurację. W pierwszej sytuacji przypadek użycia będzie kontynuowany od punktu 2, a w drugiej – przypadek użycia jest zakończony. Alternatywa 2: Jeżeli okaże się, że nie ma już posiłku zamówionego przez Gościa, to kelner może zaproponować wybór dania alternatywnego. Kiedy Gość się na nie zdecyduje, przypadek użycia jest kontynuowany od kroku 4. Alternatywa 3: Może się okazać, że Gość nie ma przy sobie gotówki, aby zapłacić za posiłek. Restauracja może albo przyjąć płatność za pomocą karty kredytowej, albo np. wezwać policję. Po załatwieniu sprawy przypadek użycia jest kontynuowany od kroku 8.

25 Studium modelu biznesowego
Przykład: analiza biznesu księgarni Kontekst biznesowy, by skompletować listę aktorów biznesowych związanych z funkcjonowaniem księgarni. Są to: Klient (Klient indywidualny oraz Biblioteka), Wydawca, Hurtownia, Operator kart kredytowych, Urząd skarbowy.

26 <<context>>
Rys. Biznesowy kontekst systemu księgarni <<context>> Księgarnia Klient ind. Urząd skarbowy Klient Biblioteka Operator kart kredytowych Hurtownia Wydawca

27 Przypadek użycia Przypadek użycia systemu jest opisem typowej interakcji między użytkownikiem a systemem, dzięki której użytkownik chce osiągnąć pewien cel. Dla edytora tekstu przypadki użycia: sprawdź ortografię, utwórz indeks dokumentu, zmień czcionkę, wstaw rysunek itd. Przypadki użycia stanowią podstawę komunikacji między klientem a programistą przy planowaniu systemu (ile czasu zajmuje zrobienie przypadku użycia). W fazie rozwinięcia trzeba wykryć wszystkie możliwe przypadki budowanego systemu. Trzeba wykryć ich jak najwięcej, szczególnie te najważniejsze i stanowiące największe zagrożenie. (Aby zebrać przypadki użycia należy przeprowadzić rozmowy z użytkownikiem).

28 Rozbudowa zidentyfikowanego kontekstu – biznesowe PU
Istotnej wartości dla aktorów organizacji dostarczają następujące biznesowe przypadki użycia: Dokumentowanie zakupu wybranych książek. Przyjmowanie reklamacji, dotyczące produktów wadliwych. Analiza oferty wydawcy realizowana standardowo oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji połączonego z wyborem ekwiwalentu książkowego za wadliwy produkt w miejsce zwrotu gotówki. Inne niż gotówkowe Rozliczanie transakcji zakupu. Okresowe Rozliczanie działalności z Urzędem skarbowym. Wszystkie zidentyfikowane biznesowe przypadki użycia winny być szczegółowo przeanalizowane i udokumentowane.

29 Rodzaje powiązań między przypadkami użycia
Początkowo tworzone są ogólne (podstawowe) przypadki użycia, a następnie są one uszczegóławiane zarówno poprzez tworzenie nowych przypadków, jak i stosowanie różnego rodzaju powiązań (powiązania extends, powiązania uses) Powiązanie extends – powiązanie łączące dwa przypadki użycia, z których jeden może rozszerzać funkcjonalność drugiego przypadku. Powiązanie extends jest używane w następujących sytuacjach: aby pokazać warunkowe elementy przebiegu przypadku użycia aby modelować złożone i (lub) alternatywne przebiegi zdarzeń w przypadku użycia Przykład 1: Funkcjonalność przypadku użycia Serwowanie obiadu jest rozszerzana przez dwa dodatkowe przypadki: Serwowanie zupy i Serwowanie drugiego dania. Przykład 2: W niektórych szczególnych przypadkach, klient może zażądać wystawienia rachunku za spożyte posiłki (np. w przypadku firmy). Ponieważ jest to sytuacja rzadka, przebieg zdarzeń związanych z wydaniem rachunku może być zaznaczony jako oddzielny przypadek użycia Wydanie rachunku, powiązany z przypadkiem głównym Serwowanie posiłku za pomocą relacji extends

30 Powiązanie extends Serwowanie obiadu Serwowanie zupy
Przykład 1: Serwowanie obiadu extends extends Serwowanie zupy Serwowanie II dania Przykład 2: Serwowanie posiłków extends Serwowanie posiłków

31 Rodzaje powiązań między przypadkami użycia
Powiązanie include – powiązanie łączące dwa przypadki użycia, z których jeden rozszerza funkcjonalność drugiego przypadku. Przy opisie różnych przypadków użycia często można zauważyć, że niektóre z nich zawierają te same elementy. Wspólne części składowe przypadków użycia w takim wypadku wyodrębnia się jako oddzielny przypadek i wiąże się go powiązaniem uses z przypadkami podstawowymi. Przykład 1: W restauracji przebieg przypadków użycia Serwowanie obiadu i Serwowanie kolacji ma pewne elementy wspólne jak, np. przyjęcie zamówienia czy też płacenie. Można więc te czynności wyodrębnić jako osobny przypadek użycia. Przykład 2: Sprzedaż dowolnych produktów jak i zakup podzespołów związany jest z wydrukiem pewnych dokumentów. Jest to część wspólna, która może być wyodrębniona w oddzielnym przypadku użycia.

32 Powiązanie include Zamawianie i płacenie Serwowanie obiadu
Przykład 1: Zamawianie i płacenie include include include Serwowanie obiadu Serwowanie kolacji Serwowanie kolacji Przykład 2: Drukowanie dokumentów include include Sprzedaż towarów Zakup podzespołów Uwaga: Nowo utworzone przypadki użycia nie zawsze dostarczają określoną wartość aktorowi. Celem ich tworzenia jest przede wszystkim uproszczenie całego modelu. Są one nazywane przypadkami abstrakcyjnymi.

33

34 Biznesowy diagram przypadków użycia systemu restauracja
Serwowanie posiłków Gość Zakup surowców Dostawca Model przypadków użycia opisuje przedsięwzięcie biznesowe i otoczenie, które jest z tym przedsięwzięciem związane. Biznes to zbiór powiązanych ze sobą procesów biznesowych. Otoczenie zewnętrzne to np. klienci, partnerzy czy dostawcy, którzy biorą udział w tych procesach. Procesy te są modelowane za pomocą przypadków użycia, zaś do modelowania środowiska używa się aktorów. Wewnętrzna struktura przedsięwzięcia, która nie jest widziana przez aktorów nie powinna być opisywana za pomocą tego modelu.

35 Biznesowy diagram przypadków użycia systemu księgarni
Księgarnia Dokonaj zakupu extend Klient ind. Rozlicz transakcję Operator kart kredytowych extend Klient Przyjmij reklamację extend Biblioteka Hurtownia Aktualizuj ofertę Rozlicz działalność Urząd skarbowy Wydawca

36 Biznesowy diagram przypadków użycia
Biznesowy diagram przypadków użycia może być wykorzystywany jako mapa procesów biznesowych związanych z funkcjonowaniem księgarni. W tym celu wskazuje się, którzy pracownicy biznesowi uczestniczą w realizacji danego przypadku użycia. Pracownicy biznesowi są integralną częścią systemu i współdziałania biznesowego.

37 Biznesowy diagram przypadków użycia systemu księgarni
Wydawca Klient Klient ind. Biblioteka Urząd skarbowy Operator kart kredytowych Hurtownia Biznesowy diagram przypadków użycia systemu księgarni Dokonaj zakupu Rozlicz transakcję Przyjmij reklamację Aktualizuj ofertę działalność extend Pracownik obsługi klienta Kasjer Pracownik magazynu Kontroler Pracownik obsługi reklamacji

38 Dokumentacja przypadku użycia „Przyjmij reklamację”
Nazwa przypadku użycia Przyjmij reklamację Nr 3 Twórca Jan Kowalik – analityk procesów biznesowych Aktorzy Klient indywidualny, Biblioteka Krótki opis Przyjęcie produktu do reklamacji Warunki wstępne Wymagane dostarczenie produktu oraz dowodu zakupu (paragon lub faktura) Warunki końcowe Wydanie nowego produktu lub nieuwzględnienie reklamacji Główny przepływ zdarzeń 1. Klient zgłasza reklamację i przekazuje pracownikowi obsługi reklamacji dowód zakupu (paragon, faktura) oraz reklamowany produkt 2. Pracownik obsługi reklamacji weryfikuje dowód zakupu oraz produkt 3. Klient uzasadnia reklamację 4. Pracownik obsługi reklamacji uwzględnia reklamację i przygotowuje kartę reklamacji dla dostarczonego produktu 5. Klient udostępnia szczegółowe dane do karty reklamacji 6. Pracownik obsługi reklamacji dostarcza nowy produkt 7. Klient odbiera nowy produkt Alternatywny przebieg zdarzeń 2A. Brak dowodu zapłaty – odrzucenie przyjęcia zapłaty 2B. Brak produktu – odrzucenie przyjęcia reklamacji 4A. Pracownik obsługi reklamacji nie uwzględnia reklamacji i zwraca klientowi dowód zakupu i reklamowany produkt 6A. Bark nowego produktu – zwrot pieniędzy klientowi Wymagania specjalne Termin dostarczenia nowego produktu klientowi nie może przekraczać 14 dni Notatki i kwestie 1. Obsługa reklamacji odbywa się zgodnie z procedurą zamieszczono w dokumentacji 2. Miejsca rozszerzenia: pozytywne rozpatrzenie reklamacji, żądanie zwrotu gotówki

39 Scenariusz Scenariusz to ciąg kroków opisujących interakcję między użytkownikiem a systemem. Sklep internetowy – scenariusz Zakup towaru: „Klient przegląda katalog i wkłada towary do koszyka. Gdy chce zapłacić podaje informacje o adresie dostawy, karcie kredytowej i potwierdza chęć zakupu. System sprawdza autoryzację karty kredytowej i potwierdza sprzedaż natychmiastowo wysyłając pocztę elektroniczną”. Ten scenariusz przedstawia jedną z sytuacji, jakie mogą się przydarzyć. Autoryzacja karty kredytowej mogłaby się jednak zakończyć niepowodzeniem i byłby to wówczas oddzielny przypadek użycia. Przypadek użycia systemu to zbiór scenariuszy powiązanych ze sobą wspólnym celem użytkownika.

40 Dokumentacja przypadku użycia „Zakup towaru”
Nazwa przypadku użycia Zakup towaru w sklepie internetowym Główny przepływ zdarzeń (scenariusz główny – ciąg ponumerowanych kroków) 1. Klient przegląda katalog i wybiera towar do kupienia 2. Klient przechodzi do kasy 3. Klient podaje informacje o warunkach dostawy (adres, termin) 4. System podaje pełną informację cenową, w tym koszty dostawy 5. Klient podaje informacje o karcie kredytowej 6. System autoryzuje sprzedaż 7. System natychmiastowo potwierdza sprzedaż 8. System wysyła potwierdzenie do klienta pocztą elektroniczną Alternatywny przebieg zdarzeń Altern. Niepowodzenie autoryzacji 6A. System nie uzyskuje autoryzacji karty kredytowej 6A1. Klient powtórnie wprowadza informacje o karcie kredytowej. System powtarza próbę autoryzacji Altern. Stały klient 3A. System wyświetla bieżące warunki dostawy, informacje o cenie i cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej 3B. Klient może potwierdzić lub zmienić dane domyślne. Powrót do scenariusza głównego krok 6

41 Dokumentacja przypadku użycia „Zakup towaru”
Klient System 1. Przeglądaj katalog i wybierz towar do kupienia 2. Przejdź do kasy 3. Podaje informacje o warunkach dostawy (adres, termin) 4. Podaj pełną informację cenową, w tym koszty dostawy 5. Podaj informacje o karcie kredytowej 6. Autoryzuj sprzedaż 7. Potwierdź sprzedaż 8. Wyślij potwierdzenie do klienta pocztą elektroniczną 3B. Potwierdź lub zmień dane domyślne Powrót do scenariusza głównego (krok 6) 3A. Wyświetl bieżące warunki dostawy, informacje o cenie i cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej 6A1. Powtórnie wprowadź informacje o karcie kredytowej. 6A. Nie uzyskuje autoryzacji karty kredytowej 6A2. Powtórz próbę autoryzacji

42 Studium przypadku Określić elementy modelu przedsiębiorstwa dla systemu kontroli bankowych. Aktorzy: Klienci, Kasjerzy, Członkowie personelu biura rozliczający czeki, inne systemy (np. obsługujące bankomaty), które wchodzą w interakcje z systemem kontroli kont Przypadki użycia: złóż depozyt, zrealizuj czek, rozlicz czek Obiekty: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czek, depozyt

43 Biznesowy diagram przypadków użycia dla programu ubezpieczeniowego
Nowy wniosek Osoba Wprowadzająca Dane include extend extend include Baza danych Modyfikuj osobę Modyfikuj szczegóły Przypadki użycia Modyfikuj osobę i Modyfikuj szczegóły to tylko kroki przypadku użycia Nowy wniosek. Diagram należy poprawić.

44 Biznesowy diagram przypadków użycia dla programu ubezpieczeniowego
Nowy wniosek Osoba Wprowadzająca Dane include include Baza danych Modyfikuj osobę Modyfikuj szczegóły Przypadki użycia Modyfikuj osobę i Modyfikuj szczegóły to tylko kroki przypadku użycia Nowy wniosek. Diagram należy poprawić.

45 Biznesowy diagram przypadków użycia dla programu ubezpieczeniowego
Nowy wniosek Osoba Wprowadzająca Dane Baza danych Przypadek użycia to pewna całość, zadanie, które generuje wynik mający dla aktora jakąś wartość. Nie powinny istnieć dwa przypadki wzajemnie się włączające lub rozszerzające, nie powinno też być jednoczesnego zawierania i rozszerzania jednego przypadku przez drugi.

46 Wprowadź wniosek kredytowy
Główny ciąg zdarzeń: Przypadek użycia zaczyna się, gdy operator wybierze „Wprowadź wniosek kredytowy” System wyświetla pusty formularz wniosku Operator wypełnia wszystkie wymagane pola wniosku Operator może wypełnić dowolne opcjonalne pola wniosku Operator zatwierdza wniosek System przesyła dane do bazy celem przetworzenia System wraca do formularza „Wniosek kredytowy” i przypadek użycia się kończy

47 Wprowadź wniosek kredytowy dla operatorów wprowadzających dane
Główny ciąg zdarzeń: Przypadek użycia zaczyna się, gdy operator wybierze „Wprowadź wniosek kredytowy” System wyświetla pusty formularz wniosku z Datą wniosku domyślnie ustawioną na aktualną datę Jeśli Data wniosku nie jest aktualną datą, operator wprowadza poprawną Datą wniosku Operator wypełnia wszystkie wymagane pola wniosku: Nazwisko wnioskodawcy, Adres wnioskodawcy, Data urodzenia wnioskodawcy, Nazwa pracodawcy, Adres pracodawcy, Roczny dochód, Rodzaj pożyczki i Żądana suma pożyczki Jeśli jest więcej niż jeden wnioskodawca, operator wypełnia pola: Nazwisko współwnioskodawcy, Data urodzenia współwnioskodawcy i Roczny dochód współwnioskodawcy Jeśli współwnioskodawcy ma inny adres niż wnioskodawca, operator wypałnia pole Adres współwnioskodawcy Operator zatwierdza wniosek System czyści formularz „Wniosek kredytowy” i przypadek użycia się kończy

48 Wprowadź wniosek kredytowy dla programistów
Główny ciąg zdarzeń: Przypadek użycia zaczyna się, gdy operator wybierze „Wprowadź wniosek kredytowy” System wyświetla pusty formularz wniosku z Datą wniosku domyślnie ustawioną na aktualną datę Jeśli Data wniosku nie jest aktualną datą, operator wprowadza poprawną Datą wniosku Operator wypełnia wszystkie wymagane pola wniosku: Nazwisko wnioskodawcy, Adres wnioskodawcy, Data urodzenia wnioskodawcy, Nazwa pracodawcy, Adres pracodawcy, Roczny dochód, Rodzaj pożyczki i Żądana suma pożyczki Jeśli jest więcej niż jeden wnioskodawca, operator wypełnia pola: Nazwisko współwnioskodawcy, Data urodzenia współwnioskodawcy i Roczny dochód współwnioskodawcy Jeśli współwnioskodawcy ma inny adres niż wnioskodawca, operator wypełnia pole Adres współwnioskodawcy Operator zatwierdza wniosek System zapamiętuje wniosek w bazie danych System czyści formularz „Wniosek kredytowy” System sprawdza, czy wnioskodawca i współwnioskodawca są pełnoletni System tworzy zapytanie do biura kredytowego o sprawdzenie wiarygodności kredytowej wnioskodawcy i współwnioskodawcy System tworzy zapytanie do pracodawców wnioskodawcy i współwnioskodawcy z prośbą o potwierdzenie faktu zatrudnienia i wysokości zarobków System oblicza wskaźnik zadłużenia dla wnioskodawcy i współwnioskodawcy, opierając się na raporcie z biura kredytowego i zarobkach zweryfikowanych przez pracodawców wnioskodawcy i współwnioskodawcy System oblicza maksymalną dopuszczalną kwotę pożyczki która nie jest większa od maksymalnej dopuszczalnej kwoty pożyczki System zapisuje wyniki procesu zatwierdzenia System tworzy komunikat dla przedstawiciela handlowego z wynikiem procesu zatwierdzania i przypadek użycia się kończy

49 PU Wprowadź wniosek kredytowy z zagnieżdzonymi krokami
Główny ciąg zdarzeń: Przypadek użycia zaczyna się, gdy operator wybierze „Wprowadź wniosek kredytowy” System wyświetla pusty formularz wniosku z Datą wniosku domyślnie ustawioną na aktualną datę Jeśli Data wniosku nie jest aktualną datą, operator wprowadza poprawną Datą wniosku Operator wypełnia wszystkie wymagane pola wniosku: Nazwisko wnioskodawcy, Adres wnioskodawcy, Data urodzenia wnioskodawcy, Nazwa pracodawcy, Adres pracodawcy, Roczny dochód, Rodzaj pożyczki i Żądana suma pożyczki Jeśli jest więcej niż jeden wnioskodawca, operator wypełnia pola: Nazwisko współwnioskodawcy, Data urodzenia współwnioskodawcy i Roczny dochód współwnioskodawcy Jeśli współwnioskodawcy ma inny adres niż wnioskodawca, operator wypełnia pole Adres współwnioskodawcy Operator zatwierdza wniosek 7.1. System zapamiętuje wniosek w bazie danych System czyści formularz „Wniosek kredytowy” 8.1. System sprawdza, czy wnioskodawca i współwnioskodawca są pełnoletni 8.2. System tworzy zapytanie do biura kredytowego o sprawdzenie wiarygodności kredytowej wnioskodawcy i współwnioskodawcy 8.3. System tworzy zapytanie do pracodawców wnioskodawcy i współwnioskodawcy z prośbą o potwierdzenie faktu zatrudnienia i wysokości zarobków 8.4. System oblicza wskaźnik zadłużenia dla wnioskodawcy i współwnioskodawcy, opierając się na raporcie z biura kredytowego i zarobkach zweryfikowanych przez pracodawców wnioskodawcy i współwnioskodawcy 8.5. System oblicza maksymalną dopuszczalną kwotę pożyczki dla wnioskodawcy i współwnioskodawcy, opierając się na wskaźniku zadłużenia 8.6. System sprawdza, czy żądana kwota pożyczki jest nie większa niż maksymalna dopuszczalna kwota pożyczki 8.7. System zapisuje wyniki procesu zatwierdzenia 8.8. System tworzy komunikat dla przedstawiciela handlowego z wynikiem procesu zatwierdzania Przypadek użycia się kończy

50 PU Wprowadź wniosek kredytowy z wycinkowym przypadkiem użycia
Główny ciąg zdarzeń: Przypadek użycia zaczyna się, gdy operator wybierze „Wprowadź wniosek kredytowy” System wyświetla pusty formularz wniosku z Datą wniosku domyślnie ustawioną na aktualną datę Jeśli Data wniosku nie jest aktualną datą, operator wprowadza poprawną Datą wniosku Operator wypełnia wszystkie wymagane pola wniosku: Nazwisko wnioskodawcy, Adres wnioskodawcy, Data urodzenia wnioskodawcy, Nazwa pracodawcy, Adres pracodawcy, Roczny dochód, Rodzaj pożyczki i Żądana suma pożyczki Jeśli jest więcej niż jeden wnioskodawca, operator wypełnia pola: Nazwisko współwnioskodawcy, Data urodzenia współwnioskodawcy i Roczny dochód współwnioskodawcy Jeśli współwnioskodawcy ma inny adres niż wnioskodawca, operator wypełnia pole Adres współwnioskodawcy Operator zatwierdza wniosek System czyści formularz „Wniosek kredytowy” Przypadek użycia się kończy Wycinkowy przypadek użycia: Regułu biznesowe dla przetwarzania wniosku System zapamiętuje wniosek w bazie danych System sprawdza, czy wnioskodawca i współwnioskodawca są pełnoletni System tworzy zapytanie do biura kredytowego o sprawdzenie wiarygodności kredytowej wnioskodawcy i współwnioskodawcy System tworzy zapytanie do pracodawców wnioskodawcy i współwnioskodawcy z prośbą o potwierdzenie faktu zatrudnienia i wysokości zarobków System oblicza wskaźnik zadłużenia dla wnioskodawcy i współwnioskodawcy, opierając się na raporcie z biura kredytowego i zarobkach zweryfikowanych przez pracodawców wnioskodawcy i współwnioskodawcy System oblicza maksymalną dopuszczalną kwotę pożyczki dla wnioskodawcy i współwnioskodawcy, opierając się na wskaźniku zadłużenia System sprawdza, czy żądana kwota pożyczki jest nie większa niż maksymalna dopuszczalna kwota pożyczki System zapisuje wyniki procesu zatwierdzenia System tworzy komunikat dla przedstawiciela handlowego z wynikiem procesu zatwierdzania

51 Metody obsługi przypadków użycia – różne wersje PU
Przypadek użycia obejmuje tylko te czynności, z którymi styka się użytkownik docelowy podczas interakcji z systemem. (Dwie wersje przypadku użycia można przechowywać jako oddzielne przypadki użycia) Zmodyfikowanie wersji dla użytkownika docelowego tak, by zawierała dodatkowy akapit albo zagnieżdżone kroki, przedstawiające dodatkowe szczegóły. Skorzystanie z wycinkowych przypadków użycia. Wycinkowy przypadek użycia to fragment innego przypadku użycia. Jest on wyciągany z głównego przypadku użycia i zapisywany oddzielnie. Zazwyczaj robi się to po to, by pokazać więcej szczegółów dotyczących innego przypadku użycia, gdy z jakichś powodów nie chce się modyfikować pierwotnej treści opisu. Uwaga: Gdy mamy przypadek użycia z niejasnymi zwrotami w opisie, trzeba się zastanowić, kto ma być jego odbiorcą, aby upewnić się, czy poziom szczegółowości jest właściwy. Można utrzymywać wiele wersji tego samego przypadku użycia, skorzystać z zagnieżdżonych kroków albo akapitów, bądź wynikowych przypadków użycia. (Wybraną metodę należy konsekwentnie stosować dla wszystkich opracowanych PU)

52 Dokumentacja przypadku użycia „Anuluj rezerwację sal”
Nazwa przypadku użycia Anuluj rezerwację sali wykładowej Nr 6 Twórca Jan Kowalik – analityk procesów biznesowych Aktorzy Osoba przydzielająca salę (pracownik), Wykładowca Krótki opis Co najmniej jedna sala jest zarezerwowana Warunki wstępne Wymagane wcześniejsze zarezerwowanie sali Warunki końcowe System odnotuje salę jako dostępną w tym terminie Główny przepływ zdarzeń 1. Osoba odpowiadająca za przydział sal weryfikuje rezerwacje uruchamiając funkcję „Rezerwacje” 2. System wyświetla okno z informacjami o rezerwacjach sal (wykład, laboratorium, ćwiczenia) 3. Osoba odpowiadająca za przydział sal zaznacza rezerwację do anulowania i uruchamia funkcję „Anuluj rezerwację” 4. System wyświetla komunikat „czy anulować zaznaczone rezerwacje” 5. Osoba odpowiadająca za przydział sal potwierdza operację anulowania zaznaczonych rezerwacji 6. System potwierdza wykonanie operacji komunikatem „Anulowano wybrane rezerwacje” i odświeża ekran monitora Alternatywny przebieg zdarzeń 2A. System wyświetla komunikat „Brak rezerwacji” 3A. Osoba odpowiadająca za przydział sal rezygnuje z anulowania rezerwacji 3B. Jeżeli podczas rezerwacji podany został adres osoba odpowiadająca za przydział sal może wysłać do wykładowcy pocztą elektroniczną informację o anulowaniu rezerwacji Wymagania specjalne Termin dostarczenia informacji o anulowaniu rezerwacji wcześniejszy niż termin rezerwacji Notatki i kwestie 1. Obsługa anulowania rezerwacji na podstawie reguł Miejsca rozszerzenia: pozytywne rozpatrzenie rezerwacji, wyznaczenie nowego terminu

53 Biznesowy diagram przypadków użycia systemu księgarni
Aktorami są Klient i Przedstawiciel Handlowy. Przypadki użycia to Złóż zamówienie, Złóż zamówienie przez WWW i Przygotuj raport o sprzedaży Złóż zamówienie Przedstawiciel Handlowy dziedziczy po Kliencie, Więc Przedstawiciel Handlowy może korzystać z przypadku użycia Złóż zamówienie, a także Przygotuj raport o sprzedaży. Klient może korzystać tylko ze Złóż zamówienie. Złóż zamówienie przez WWW dziedziczy zachowanie po złóż zamówienie i dodaje swoje własne zachowanie. Klient Złóż zamówienie Przez WWW Aktor i przypadek użycia mogą być powiązani związkiem komunikacji. Kierunek strzałki pozwala stwierdzić, kto rozpoczyna przypadek użycia. Przedstawiciel Handlowy rozpoczyna Przygotuj raport o sprzedaży. Nie wiemy, kto rozpoczyna Złóż zamówienie. Przygotuj raport O sprzedaży Prostokąt wokół przypadku użycia oznacza granice systemu. Wewnątrz tego prostokąta umieszcza się nazwę systemu lub podsystemu. Przedstawiciel Handlowy

54 Notacja dla diagramów PU (kontynuacja)
<<extend>> (Towar przeceniony) [towar na liście towarów przecenionych] Cena z wyprzedaży sezonowej Złóż zamówienie Extension Points Towar przeceniony: przed krokiem 5 Stały Klient: po wybraniu wszystkich towarów Śledzenie programu <<extend>> (Towar przeceniony, Stały klient) [śledzenie = true]] Przypadek użycia Złóż zamówienie z miejscami rozszerzenia. Przypadki użycia Cena z sezonowej wyprzedaży i Śledzenie programu rozszerzają Złóż zamówienie. Anuluj zamówienie Znajdź zamówienie <<include>> Przypadek użycia Anuluj zamówienie włącza przypadek użycia Znajdź zamówienie

55 Notacja dla diagramów PU (kontynuacja)
Złóż zamówienie IZłóż Zamówienie IAktualizuj Towar System Magazynowy Duży System Wsadowy System Magazynowy udostępnia interfejs IAktualizujTowary. Złóż zamówienie komunikuje się z Systemem Magazynowym za pośrednictwem tego interfejsu. Złóż zamówienie udostępnia interfejs IZłóżZamówienie, z którego do komunikacji za Złóż zamówienie korzysta Duży System Wsadowy.

56 Notacja dla pakietów Baza Danych global
Pakiety to pojemniki, które definiują przestrzeń nazw. Przedstawione tu pakiety to Baza Danych, Zarządzanie Zamówieniami i Obsługa Finansów. Pakiety globalne, takie jak Baza Danych, wykonują pracę na rzecz wszystkich innych pakietów z diagramu. Zarządzanie Zamówieniami i Obsługa Finansów są klientami Bazy Danych. Zarządzanie Zamówieniami Obsługa Finansów Związek pomiędzy pakietami jest taki, jak między klientami a dostawcami. Obsługa Finansów wykonuje pracą na rzecz Zarządzania Zamówieniami.

57 Notacja dla diagramów czynności
Stan początkowy Zaloguj się Stan akcji z czynnością Stan końcowy Przejście automatyczne Dozór. Warunki dozoru są spełnione (prawdziwe) albo nie (fałszywe) i zapisuje się je w nawiasach kwadratowych. Przejście wykonuje się tylko wtedy, gdy warunek dozoru jest spełniony. [system gotowy] Rozgałęzenie

58 Notacja dla diagramów czynności - cd
Zaloguj się Gruba kreska to rozwidlenie współbieżne. Przedstawia podział jednej ścieżki na klika wykonywanych jednocześnie Wyświetlono formularz zamówienia Wyświetlono formularz wyboru zamówienia Zamknięto formularz wyboru zamówienia Zamknięto formularz zamówienia Gruba kreska służy scalaniu ścieżek. W tym miejscu kilka współbieżnych ścieżek jest synchronizowanych i łączonych w jedną wychodzącą ścieżkę. Wyloguj się


Pobierz ppt "Metody analizy obiektowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google