Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC bankowości Czyli jak nie dać się ogolić? Miasto, dd/mm/rrrr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC bankowości Czyli jak nie dać się ogolić? Miasto, dd/mm/rrrr."— Zapis prezentacji:

1 ABC bankowości Czyli jak nie dać się ogolić? Miasto, dd/mm/rrrr

2 2 Plan wykładu 1. Bank i banki. 2. Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy. 3. Funkcjonowanie kredytów i depozytów bankowych. Kredyty Depozyty NBP BZWBK

3 3 Rozgrzewka Dlaczego Leszek Balcerowicz nie trzyma pieniędzy na koncie w NBP (a przecież był jego prezesem)? a)Nie ma konta, czyli jest nieubankowiony ? b)Nie ma pieniędzy, bo ich nie potrzebuje? c)Stracił zaufanie do Banku od kiedy przestał być jego prezesem? d)Ustawa nie pozwala przechowywać prezesowi pieniędzy w banku, którego był prezesem? e)Pewien rolnik mu zabronił? f)Żadne z powyższych?

4 4 Odpowiedź to: Żadne z powyższych! Narodowy Bank Polski, jest bankiem centralnym (a nie bankiem komercyjnym) Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 1 Ustawy o NBP)! Dlatego nawet Premier nie mógłby mieć w nim konta Jaki z tego wniosek? Polski system bankowy jest dwustopniowy! NBP Banki komercyjne

5 5 Narodowy Bank Polski – czym jest i jaki jest cel jego działalności Art. 1. Ustawy o NBP stanowi, że: „Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.” Co powinniśmy rozumieć przez bank centralny? Bank centralny to instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego w danym kraju. Potocznie mówi się, że bank centralny jest bankiem banków Art. 3. 1. Stwierdza, że: „Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.”

6 6 Narodowy Bank Polski – zadania. Do zadań NBP należy także: a)organizowanie rozliczeń pieniężnych; b)prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi; c)prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami; d)prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa; e)regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie; f)kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego; g)opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej; h)wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

7 7 Po co, tak naprawdę, bank centralny? Jest niepotrzebny, a może coś mu jednak zawdzięczamy? Żebyśmy mogli płacić za dobra, które kupujemy, musimy mieć najpierw czym płacić Ktoś musi wyemitować pieniądze, którymi płacimy. Prawo do emisji pieniądza jest zarezerwowane dla państwa, ale państwo jest zajęte innymi kwestiami i oddaje to prawo bankowi centralnemu. Dzięki temu wyłącznemu prawu, bank centralny może kontrolować podaż pieniądza, czyli decydować o jego ilości w gospodarce.

8 8 Jak on to robi? A może jak oni to robią?? Rada Polityki Pieniężnej (organ NBP) ustala stopy procentowe, które mają wpływ na kształtowanie się stóp na rynku (Wibor i Wibid), a w oparciu o nie banki komercyjne ustalają stopy procentowe udzielanych kredytów i przyjmowanych depozytów. RPP ustala także stopy rezerwy obowiązkowej dla banków komercyjnych. Mówią one o tym, jaka część przyjmowanych przez banki komercyjne depozytów nie może zostać przeznaczona na akcję kredytową. St. proc. NBP % % WIBOR i WIBID Stopy proc. dla ludności

9 9 Jakie banki funkcjonują w gospodarce? BANK Centralny Komercyjny NBPUniwersalnySpecjalistyczny InwestycyjnyHipotecznyBZWBK

10 10 Dlaczego bank jest komercyjny? Bank (komercyjny) jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych. Bank jest instytucją zaufania publicznego!* Banki te: oferują usługi niezbędne z punktu widzenia społecznego (np. zapewniają obsługę obrotu gotówkowego i bezgotówkowego) Są także przedsiębiorstwami działającymi w celu wypracowania zysku ze swojej działalności - stąd komercja

11 11 Skąd banki biorą pieniądze? OszczędnościKredyty RO

12 12 Czynności bankowe: Bierne Czynne Pośredniczące Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie, Przyjmowanie wkładów płatnych z nadejściem oznaczonego terminu, Emitowanie bankowych papierów wartościowych. Udzielania kredytów, Udzielanie pożyczek*, Udzielanie gwarancji, Otwieranie i potwierdza- nie akredytyw. Prowadzenie rachunków bankowych** Prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych*** Prowadzenie skrytek depozytowych Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego

13 13 Na czym tak naprawdę zarabiają banki? Mówiąc bardzo ogólnie - banki zarabiają na operowaniu pieniądzem - pożyczają, lokują, inwestują i zapewniają przepływ pieniędzy w gospodarce, Banki za swoje usługi pobierają opłaty i prowizje, oraz zarabiają na odsetkach od udzielonych kredytów, a konkretnie na różnicy w oprocentowaniu między depozytami a kredytami, Zgodnie ze statystykami bankowymi ok. 75 proc. dochodów banku uniwersalnego generują odsetki i prowizje. Pozostałe to np. dochody z akcji (udziałów) czy operacji na rynku finansowym (instrumenty pochodne).

14 14 Pieniądz gotówkowy, a pieniądz „plastikowy” Plastikowe pieniądze nadal przegrywają w Polsce walkę z gotówką. Polacy częściej używają karty do wypłat z bankomatu, niż do płacenia w sklepie lub w Internecie. Dlaczego tak się dzieje, skoro karta jest taka fajna?

15 15 Jak dzielimy karty płatnicze? (1) Ze względu na sposób rozliczania transakcji mamy karty: Debetowe (debit cards) Kredytowe (credit cards) Obciążeniowe (charge) Przedpłacone (prepaid)

16 16 Jak dzielimy karty płatnicze? (2) Ze względu na sposób przechowywania danych na karcie: Karty magnetyczne Karty mikroprocesorowe Karty hybrydowe

17 17 Jak dzielimy karty płatnicze? (3) Ze względu na sposób nanoszenia charakterystyk karty: Karty embosowane Karty płaskie

18 18 Dlaczego karty płatnicze kiedyś były tylko embosowane?

19 19 Karty zbliżeniowe co to takiego? Transakcję zbliżeniowe to idealne rozwiązanie dla tych punktów handlowo- usługowych, gdzie liczy się czas i szybkość obsługi – począwszy od kiosków, barów kawowych i supermarketów, po kina, stadiony sportowe i restauracje typu fast food oraz apteki! Taka będzie przyszłość! Płatności zbliżeniowej można dokonać do kwoty 50 zł w punkcie zaopatrzonym w czytnik zbliżeniowy, który został oznaczony specjalnym symbolem.

20 20 Karta debetowa, a karta kredytowa Karta debetowa to karta płatnicza wydawana do rachunku osobistego, Kartą debetową można wypłacać gotówkę z bankomatów i dokonywać płatności w sklepach lub Internecie do wysokości środków na rachunku, Jeżeli bank przyzna klientowi tzw. limit w koncie (limit kredytowy w koncie osobistym) to klient może dokonać tzw. debeu czyli wydać z konta więcej niż na nim ma! Oprocentowanie jest naliczane od pierwszego dnia przekroczenia salda. Karta kredytowa to karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem kredytu, Dla przyznania karty kredytowej nie potrzebne jest posiadanie rachunku osobistego, Odsetki naliczane są dopiero po upływie okresu bezodsetkowego (w BZWBK 54 dni) tylko w przypadku jeżeli zadłużenie na karcie nie zostanie spłacone, Oprocentowanie kart jest wyższe niż limitów.

21 21 Jak działa karta kredytowa? 30 dni - cykl rozliczeniowy 24 dni Początek cyklu rozliczeniowego Data drukowania Zestawienia transakcji Dzień spłaty 1 lipca 10 lipca 23 lipca 30 lipca 23 sierpnia zakupy na kwotę 500 zł zakupy na kwotę 250 zł zakupy na kwotę 350 zł zestawienietransakcji na kwotę 1100 zł Spłata zadłużenia: -cała kwota - minimalna (5%, nie mniej niż 50 zł) 54 dniowy okres bezodsetkowy dla transakcji w terminalach POS oraz w Internecie

22 22 Jakie mamy inne kredyty oferowane przez Bank Zachodni WBK? Kredyt gotówkowy - udzielany na okres do 6 lat, Limit w koncie - udzielany na 12 miesięcy, Kredyt hipoteczny - maksymalnie 30 lat, Pożyczka hipoteczna, Kredyty gotówkowe zabezpieczone aktywami płynnymi - udzielane do 5 lat. Koszty związane z obsługą: Prowizja - koszt jednorazowy Odsetki - naliczane i pobierane miesięcznie w okresie kredytowania

23 23 Kredyt: 1.Udzielać kredytów mogą wyłącznie banki (środki na ten cel pochodzą z depozytów) – dlatego umowy kredytowe są regulowane przez prawo bankowe! 2.Jest ściśle określony termin zwrotu, 3.Przedmiotem umowy kredytu mogą być tylko pieniądze, 4.Bank nie przenosi prawa własności, a jedynie oddaje środki do czasowej dyspozycji 5.Udzielany na ściśle określony cel, 6.Za udzielenie kredytu bank pobiera prowizję i odsetki. Kredyt, a pożyczka... Pożyczka: 1.Udzielać może kto jest właścicielem pożyczanych pieniędzy, 2.Określenie terminu zwrotu nie jest wymagane, 3.Przedmiotem pożyczki mogą być środki pieniężne, jak i rzeczy oznaczone co do gatunku, 4.Pożyczony kapitał na czas korzystania staje się własnością pożyczkobiorcy 5.Cel pożyczki nie zawsze musi być określony, 6.Pożyczka może być nieodpłatna.

24 24 Dlaczego warto oszczędzać i jak to robić? Model systematycznego oszczędzania często wymaga wyrzeczeń, ale za to uczy racjonalności i odpowiedzialności! Oszczędzać nie jest łatwo – co nie znaczy, że nie warto Oszczędzać należy po to aby zwiększy zwiększyć siłę nabywczą swoich pieniędzy w przyszłości! Oszczędzać! Ale jak? X X

25 25 Zadanie 1. Konto oszczędnościowe. Konto Oszczędnościowe w Banku Zachodnim WBK oferuje oprocentowanie wysokości 3,75 proc. w skali roku od pierwszej zdeponowanej złotówki. Jaką kwotą będzie dysponował klient po roku lokowania 7500 zł na koncie przy miesięcznej kapitalizacji odsetek i nie wypłacaniu żadnych środków? Rozwiązanie: K=7500(1+0,0375/12) 12 =7786,14 Jak długo klient musiałby utrzymywać środki aby dysponować kwotą 10000 zł? Jak to policzyć? 10000=7500(1+0,0375/12) n

26 26 Zadanie 2. 3-miesięczna Lokata Szybko Zarabiająca. 4-misięczna Lokata Swobodnie Zarabiająca w Banku Zachodnim WBK oferuje następujące warunki:  od 1 000 (włącznie) do 50 000 zł 4,50%  od 50 000 (włącznie) do 100 000 zł 4,75%  powyżej 100 000 zł (włącznie) 5,00% Odsetki naliczane są na koniec okresu lokaty. Jaką kwotą klient będzie dysponował po 6 miesiącach jeżeli wpłaci 5000 zł na 4-miesięczną lokatę, a w dniu jej zapadalności przeleje środki na 2 miesiące na Konto Oszczędnościowe oprocentowane na 3,75% w skali roku i miesięcznej kapitalizacji odsetek Rozwiązanie: K=5000(1+0,045/3)*(1+0,0375/12) 2 =5106,77 Czy to co liczyliśmy jest faktycznie tym co zarabia klient?

27 27 Samo życie, czyli wkład do własnego M  Wymarzone mieszkanie kosztuje 200 000 zł,  Wymagany wkład własny to 10 proc. wartości, czyli 20 tys. zł,  W jaki sposób tyle zaoszczędzić? Skarpeta: Przez ponad 8 lat trzeba odkładać po 200 zł miesięcznie! Wady: Mało bezpieczne, Nikt nie używa jednej skarpety przez 8 lat Konto oszczędnościowe: Odkładając co miesiąc na KO 200 zł, po 8 latach klient będzie dysponował kwotą 23 508,25 zł* Zalety: Bezpieczeństwo, Wkład własny większy o 3 500 zł, czyli stać nas na większe M

28 Dziękuję za wytrwałość i uwagę


Pobierz ppt "ABC bankowości Czyli jak nie dać się ogolić? Miasto, dd/mm/rrrr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google