Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyli jak nie dać się ogolić?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyli jak nie dać się ogolić?"— Zapis prezentacji:

1 Czyli jak nie dać się ogolić?
Miasto, dd/mm/rrrr ABC bankowości Czyli jak nie dać się ogolić?

2 2. Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy.
Plan wykładu Kredyty 1. Bank i banki. 2. Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy. 3. Funkcjonowanie kredytów i depozytów bankowych. NBP BZWBK Depozyty

3 Rozgrzewka Dlaczego Leszek Balcerowicz nie trzyma pieniędzy na koncie w NBP (a przecież był jego prezesem)? Nie ma konta, czyli jest nieubankowiony? Nie ma pieniędzy, bo ich nie potrzebuje? Stracił zaufanie do Banku od kiedy przestał być jego prezesem? Ustawa nie pozwala przechowywać prezesowi pieniędzy w banku, którego był prezesem? Pewien rolnik mu zabronił? Żadne z powyższych?

4 Odpowiedź to: Żadne z powyższych!
Narodowy Bank Polski, jest bankiem centralnym (a nie bankiem komercyjnym) Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 1 Ustawy o NBP)! Dlatego nawet Premier nie mógłby mieć w nim konta Jaki z tego wniosek? Polski system bankowy jest dwustopniowy! NBP Banki komercyjne

5 Narodowy Bank Polski – czym jest i jaki jest cel jego działalności
Art. 1. Ustawy o NBP stanowi, że: „Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.” Co powinniśmy rozumieć przez bank centralny? Bank centralny to instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego w danym kraju. Potocznie mówi się, że bank centralny jest bankiem banków Art Stwierdza, że: „Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.” Bank Centralny jest to bank państwowy,spełniający 3 funkcje: banku emisyjnego, banku banków, banku gospodarki narodowej. Bank centralny jest regulatorem obiegu pieniądza wewnątrz kraju, a także bankiem państwa w zakresie udzielania kredytów dla rządu, obsługi długu publicznego oraz kasowej obsługi budżetu. Wszystko to dla osiągnięcia głównego celu – stabilnego poziomu cen.

6 Narodowy Bank Polski – zadania.
Do zadań NBP należy także: organizowanie rozliczeń pieniężnych; prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi; prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami; prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa; regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie; kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego; opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej; wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

7 Po co, tak naprawdę, bank centralny?
Jest niepotrzebny, a może coś mu jednak zawdzięczamy? Żebyśmy mogli płacić za dobra, które kupujemy, musimy mieć najpierw czym płacić Ktoś musi wyemitować pieniądze, którymi płacimy. Prawo do emisji pieniądza jest zarezerwowane dla państwa, ale państwo jest zajęte innymi kwestiami i oddaje to prawo bankowi centralnemu. Dzięki temu wyłącznemu prawu, bank centralny może kontrolować podaż pieniądza, czyli decydować o jego ilości w gospodarce. Upraszczając pieniądza w gospodarce nie może być ani za dużo ani za mało

8 Jak on to robi? A może jak oni to robią??
Rada Polityki Pieniężnej (organ NBP) ustala stopy procentowe, które mają wpływ na kształtowanie się stóp na rynku (Wibor i Wibid), a w oparciu o nie banki komercyjne ustalają stopy procentowe udzielanych kredytów i przyjmowanych depozytów. % % St. proc. NBP WIBOR i WIBID Stopy proc. dla ludności Na wstępie należy powiedzieć, że Stopy procentowe mają wpływ na oprocentowanie lokat, jakich dokonują między sobą same banki. Od tych stóp jest uzależniona wysokość oprocentowania depozytów przyjmowanych od klientów banków oraz kredytów, które są im udzielane. Jakie mamy stopy? Mówi ona o tym, jaka część przyjmowanego przez bank komercyjny depozytu nie może po kredytu innemu klientowi RPP ustala także stopy rezerwy obowiązkowej dla banków komercyjnych. Mówią one o tym, jaka część przyjmowanych przez banki komercyjne depozytów nie może zostać przeznaczona na akcję kredytową.

9 Jakie banki funkcjonują w gospodarce?
Centralny Komercyjny NBP Uniwersalny Specjalistyczny BZWBK Inwestycyjny Hipoteczny Inny podział: Podział ze względu na formę prowadzonej działalności: banki państwowe (przedsiębiorstwa państwowe), banki spółdzielcze (spółdzielnie), banki w formie spółek akcyjnych,

10 Dlaczego bank jest komercyjny?
Bank (komercyjny) jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych. Bank jest instytucją zaufania publicznego!* Banki te: oferują usługi niezbędne z punktu widzenia społecznego (np. zapewniają obsługę obrotu gotówkowego i bezgotówkowego) Są także przedsiębiorstwami działającymi w celu wypracowania zysku ze swojej działalności - stąd komercja *Dodatkowo wskazane jest powiedzieć o banku jako instytucji zaufania publicznego - Bank to instytucja, której powierza się własne środki pieniężne (nie raz oszczędności całego życia), co powoduje, że wszystkie nadużycia, nieprawidłowości w sektorze bankowym są oceniane surowiej i bardziej emocjonalnie niż w innych rodzajach działalności gospodarczej. Jest to postrzeganie banków jako instytucji pod specjalnym nadzorem państwa, którym system prawny wyznacza ramy działania w sposób znacznie bardzie szczegółowy, niż innym podmiotom gospodarczym. A więc kategoria zaufania publicznego to podwyższone wymagania co do profesjonalizmu działania i surowsza odpowiedzialność podmiotu, niż jego szczególne przywileje.

11 Skąd banki biorą pieniądze?
Oszczędności Kredyty Banki stanowią szczególną grupę przedsiębiorstw działających na rynku. Ogólnie określa się je jako pośredników finansowych lub podmioty świadczące usługi kredytowe. Podstawową ich formą działalności jest przyjmowanie wkładów od ludności – przede wszystkim gospodarstw domowych i udzielanie, z tak zgromadzonych środków, pożyczek i kredytów o charakterze konsumpcyjnym i inwestycyjnym. Działania banków są współcześnie regulowane i reglamentowane przez organizację państwową. Silne zainteresowanie państwa działalnością banków, w tym przede wszystkim ich bezpieczeństwem i stabilnością, jest bowiem postrzegane jako warunkujące w praktyce możliwość rozwoju całej gospodarki. Dzieje się tak, ponieważ w ramach swojej działalności banki umożliwiają kontakt pomiędzy podmiotami dysponującymi kapitałem i tymi, które go potrzebują. Niezakłócone funkcjonowanie systemu uzależnia więc pozyskiwanie środków na realizację interesujących pomysłów gospodarczych, które mogą sprzyjać wzrostowi produktu krajowego, a w efekcie również wzrostowi zamożności społeczeństwa. Banki poprzez swoją działalność, dokonują transformacji pieniądza. Poprzez przyjmowanie licznych drobnych wkładów, mogą udzielać dużych kredytów, częściowo kumulując sumę wkładów i udostępniając je kredytobiorcy. Potrafią też w pewnym przybliżeniu określić przeciętną wielkość kwot zdeponowanych na rachunkach depozytowych krótkookresowych i udzielać w ich ciężar kredytów i pożyczek na średni i długi okres. Zabezpieczeniem możliwości ich udzielenia, jest suma posiadanych depozytów. Banki, pośrednicząc w przepływie kapitału od jego właścicieli, do kredytobiorców - umożliwiają tym ostatnim dokonywanie zakupów konsumpcyjnych lub inwestycyjnych. W pierwszym przypadku prowadzi to do wzrostu popytu, a więc również produkcji, w drugim - do powstawania nowych przedsiębiorstw. Łącznie umożliwia to przyśpieszony wzrost gospodarczy, w ramach którego ludzie realizują swoje marzenia konsumpcyjne lub rozwijają działalność gospodarczą. To właśnie pojawienie się dostępnego kredytu sprawiło, iż rewolucja przemysłowa mogła przebiegać tak szybko, dając w efekcie bardzo szybki i efektywny rozwój gospodarczy. Zaufanie, jakie klient pokłada w instytucji kredytowej, dotyczy możliwości odzyskania powierzonych kapitałów, jak również zachowania w tajemnicy danych dotyczących wielkości i warunków, na jakich zdeponowano środki. W tym zakresie dla klienta szczególnie istotne jest bezpieczeństwo wynikające z zachowania tajemnicy bankowej. Istnienie tajemnicy bankowej stanowi w wielu wypadkach przesłankę wyboru instytucji kredytowej. Np. banki szwajcarskie cieszą się opinią najbardziej przestrzegających tajemnicy bankowej, przez co są wybierane nie tylko jako miejsce dla bezpiecznego lokowania i przechowywania oszczędności, lecz również miejsce w którym można je ukryć, np. przed służbami skarbowymi. Jednak system, w którym sami bankierzy starali się pogłębiać zaufanie, okazał się narażony na pojawienie się nadużyć ze strony nierzetelnych klientów. W takich przypadkach banki były narażone na upadłość, a ich klienci na utratę zdeponowanych w nich środków. Klienci nie są w stanie uzyskać wszystkich informacji o sytuacji przedsiębiorstw, ich płynności i możliwości wywiązania się ze zobowiązań kredytowych. Brak zaufania do przedsiębiorców może powodować wyższe koszty funkcjonowania całego systemu gospodarczego. Znacznie mniej klientów jest skłonnych deponować posiadane fundusze w bankach. Bankom trudniej jest zgromadzić środki przeznaczone na działalność kredytową – muszą oferować klientom znacznie wyższą stopę oprocentowania depozytów, aby pozyskać od nich środki. Podraża to cenę pieniądza udzielanego w formie kredytów. Łącznie prowadzi to do podrożenia kredytu w gospodarce i mniejszej jego dostępności, a więc również ograniczenia możliwości rozwojowych. We współczesnej gospodarce instytucje finansowe są ze sobą silnie powiązane siecią pożyczek udzielanych wzajemnie na rynku międzybankowym i wspólnych inwestycji. Upadłość czy ryzyko niewypłacalności jednej instytucji może pociągnąć za sobą utratę zaufania klientów do innych banków i w konsekwencji – również ich upadłość. Poziom zaufania klientów do instytucji bankowych może być bardzo łatwo zniszczony. Przez działania samych bankowców - ich ewentualną nieuczciwość lub brak kompetencji, jak również przez zewnętrzne wydarzenia gospodarcze. Kiedy zaufanie klientów do banków zostanie nadużyte może pojawić się skutek w postaci tzw. kryzysu zaufania do banków w ogóle. Klienci, nie mając pewności, które banki są całkowicie bezpieczne, na wieść o upadłościach starają się wycofać swoje pieniądze ze wszystkich banków. W takich przypadkach brak informacji, czy niedostateczna informacja o bezpieczeństwie banków, może działać na niekorzyść samych instytucji kredytowych. Masowe wycofywanie wkładów powodowało, iż nawet banki prowadzące bezpiecznie operacje mogły nie być w stanie obsłużyć wszystkich żądań zwrotu zdeponowanych środków i w efekcie mogły upaść. W takich przypadkach w gospodarce powstawał silny bodziec kryzysowy. Kiedy upadał bank, deponenci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Kredytobiorcy nie mogli korzystać dalej z kredytów, musieli natomiast zwracać już zaciągnięte. Ograniczeniu podlegały możliwości nabywcze deponentów, spowolnieniu lub likwidacji inwestycje. Wszystko to prowadzić mogło do spowolnienia wzrostu lub do kryzysu gospodarczego (recesji), które w państwach demokratycznych skutkują również kryzysami politycznymi. Dlatego władze państwowe wcześnie zaczęły interesować się działalnością bankową. Państwo stara się wziąć pod uwagę wszystkie potencjalne negatywne zdarzenia gospodarcze, przygotowując prawne regulacje sektora bankowego. W następstwie wprowadzonych ograniczeń możliwe jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności instytucji kredytowych - kosztem ich efektywności. Klient lokujący pieniądze w banku osiąga przede wszystkim bezpieczne przechowanie ich wartości oraz niewielką co do zasady marżę zysku. Inne ulokowanie posiadanych środków – np. fundusze inwestycyjne czy samodzielna gra na giełdzie – mogą zapewnić wyższą stopę zwrotu, lecz obciążone są wyższym ryzykiem utraty zainwestowanych pieniędzy. Regulacji państwowej podlegają wszystkie sfery aktywności banków. Państwo zapewnia, że przedsiębiorstwa bankowe będą prowadzone w określonej formie prawnej - jaką jest spółka akcyjna. Konieczne jest przeznaczenie wysokich środków na założenie banku – jest to obecnie równowartość euro. Należy zaangażować odpowiednio wykształconą kadrę zarządzającą i spełnić wymogi dotyczące właścicieli banków. Najważniejsze jest posiadanie zezwolenia warunkującego możliwość utworzenia banku i prowadzenia działalności na rynku. Prawo posługiwania się nazwą bank ma tylko przedsiębiorca spełniający wszystkie te wymogi. W trakcie prowadzenia działalności banki obowiązane są zachowywać należytą ostrożność i staranność, koncentrować się na dozwolonych rodzajach aktywności – tzw. czynnościach bankowych. Zobowiązane są też do składania rozbudowanych sprawozdań z działalności. W Polsce analizą prawidłowości działania banków zajmuje się Komisja Nadzoru Bankowego i Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Badają, czy w swojej działalności banki przestrzegają prawa. Jeśli odkryją nieprawidłowości, mogą ukarać bank lub nawet cofnąć zezwolenie, uniemożliwiając dalsze działanie banku. Niektóre państwa, dla pogłębienia zaufania deponentów do banków, wprowadzają rozwiązania w postaci systemu gwarantowania depozytów. W Polsce funkcję tę pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku upadłości banku instytucja ta wypłaca klientom środki w wysokości określonej przez odpowiednie przepisy prawa. Oprócz zamiany depozytów klientów na udzielane kredyty, współczesne banki mogą również generować środki na działalność kredytową, pożyczając je od innych instytucji finansowych na tzw. rynku międzybankowym. Specyficznym podmiotem wpływającym na skalę transakcji kredytowych jest bank centralny. Jego działalność na rynku bankowym ma przede wszystkim zapewnić niezakłócone funkcjonowanie systemu kredytowego. Bank centralny może w określonych sytuacjach pożyczać pieniądze bankom komercyjnym, jak również – kontrolując poziom stóp procentowych – wpływać na cenę kredytów udzielanych przez banki komercyjne oraz skalę akcji kredytowej. RO

12 Czynności bankowe: Bierne Pośredniczące Czynne
Prowadzenie rachunków bankowych** Prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych*** Prowadzenie skrytek depozytowych Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie, Przyjmowanie wkładów płatnych z nadejściem oznaczonego terminu, Emitowanie bankowych papierów wartościowych. *Udzielanie pożyczek jest czynnością bankową o ile jest wykonywana przez bank, **Taryfa opłat i prowizji – warto wspomnieć, że jest coś takiego, ***Historycznie najstarsza czynność bankowa. Aktualnie rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe. Jaka jest różnica między kredytem, a pożyczką? Udzielania kredytów, Udzielanie pożyczek*, Udzielanie gwarancji, Otwieranie i potwierdza-nie akredytyw.

13 Na czym tak naprawdę zarabiają banki?
Mówiąc bardzo ogólnie - banki zarabiają na operowaniu pieniądzem - pożyczają, lokują, inwestują i zapewniają przepływ pieniędzy w gospodarce, Banki za swoje usługi pobierają opłaty i prowizje, oraz zarabiają na odsetkach od udzielonych kredytów, a konkretnie na różnicy w oprocentowaniu między depozytami a kredytami, Zgodnie ze statystykami bankowymi ok. 75 proc. dochodów banku uniwersalnego generują odsetki i prowizje. Pozostałe to np. dochody z akcji (udziałów) czy operacji na rynku finansowym (instrumenty pochodne). Czym różni się opłata od prowizji i jak banki generują dochody odsetkowe? Na czym zarabiają banki? Nieco żartobliwie można odpowiedzieć, że banki zarabiają na tym, za co płacą ich klienci - firmy, instytucje i klienci indywidualni. To, co jest głównym źródłem przychodów danego banku komercyjnego zależy od jego charakteru i prowadzonej polityki. Poza bankami które zarabiają zarówno na obsłudze klientów indywidualnych, jak i firm, są bowiem takie, które specjalizują się w wybranych przez siebie obszarach - np. w obsłudze przedsiębiorstw, finansowaniu rynku nieruchomości (hipoteczne) czy też w operacjach inwestycyjnych i na rynku kapitałowym (inwestycyjne). Mówiąc bardzo ogólnie - banki zarabiają na operowaniu pieniądzem - pożyczają, lokują, inwestują i zapewniają przepływ pieniędzy (płatności). Za swoje usługi pobierają prowizje i opłaty. Dzięki statystykom bankowym, można - przyjmując pewne uproszczenia - wskazać, na czym przede wszystkim zarabiają banki komercyjne. Statystyki pokazują, że głównym źródłem przychodów banków są odsetki i prowizje - razem te dwie pozycje (z różnych kategorii - odsetkowej i pozaodsetkowej) stanowią ponad trzy - czwarte całości przychodów z działalności bankowej. Źródłem przychodów banków są także np. akcje i udziały czy operacje na rynku finansowym, w tym na rynku instrumentów pochodnych. Oczywiście, by zarabianie na obrocie pieniądzem było możliwe, konieczne jest zainwestowanie w sprzęt, placówki, ludzi, zabezpieczenia, itd. Ważne także, by rozumieć, że banki, by zarabiać na pożyczaniu pieniędzy, muszą najpierw pieniądze te pozyskać - czy to w formie depozytów powierzanych im przez klientów, czy w formie emisji akcji (lub obligacji) czy też na rynku międzybankowym. Ceną tego pieniądza są odsetki płacone klientom indywidualnym, firmom czy innym bankom na rynku międzybankowym. Tak więc, biznes bankowy niesie korzyści dla obu stron. Poza tym, warto pamiętać, iż banki - tak jak inne przedsiębiorstwa - płacą podatki, które zasilają budżet państwa. Od tego jak efektywnie zarządzane są banki zależą ich ocena przez inwestorów, a więc i notowania ich akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje banków są chętnie kupowane przez zarządzających funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi. W ten sposób, pośrednio, udziałowcami banków są miliony klientów obowiązkowych funduszy emerytalnych. Tak więc i oni, pośrednio, zarabiają na wspomnianych wcześniej odsetkach i prowizjach bankowych

14 Pieniądz gotówkowy, a pieniądz „plastikowy”
Plastikowe pieniądze nadal przegrywają w Polsce walkę z gotówką. Polacy częściej używają karty do wypłat z bankomatu, niż do płacenia w sklepie lub w Internecie. Dlaczego tak się dzieje, skoro karta jest taka fajna?

15 Jak dzielimy karty płatnicze? (1)
Ze względu na sposób rozliczania transakcji mamy karty: Debetowe (debit cards) Kredytowe (credit cards) Obciążeniowe (charge) Przedpłacone (prepaid) Karta charge (obciążeniowa) jest kartą z odroczonym terminem płatności. Klient ma możliwość dokonywania kartą charge transakcji w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który w przypadku kart charge trwa zazwyczaj miesiąc, klient ma obowiązek spłaty całego zadłużenia. Spłata zadłużenia następuje z rachunku klienta, bank w dniu rozliczenia transakcji automatycznie obciąża rachunek klienta kwotą odpowiadającą wartości transakcji dokonanych w ciągu miesiąca wraz z należnymi prowizjami. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie odpowiednich środków na rachunku na ten dzień. Różnica miedzy kartą typu charge, a kartą kredytową polega na tym, że w przypadku kart z odroczonym terminem płatności klient ma obowiązek spłaty całości zadłużenia w dniu rozliczenia transakcji, w przypadku kart kredytowych klientowi pozostaje kilkanaście dni od dnia rozliczenia transakcji na spłatę zadłużenia, dodatkowo nie ma obowiązku spłaty całości zadłużenia, spłacając tylko kwotę minimalnej spłaty klient może nadal korzystać z kredytu, z tym, że jest to kredyt oprocentowany. Kolejna różnica pomiędzy tymi dwoma kartami dotyczy prowizji za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą, w przypadku kart kredytowych banki nie pobierają prowizji od dokonanych transakcji bezgotówkowych, natomiast za taką transakcję dokonaną kartą typu charge każdorazowo bank pobiera prowizję.

16 Jak dzielimy karty płatnicze? (2)
Ze względu na sposób przechowywania danych na karcie: Karty magnetyczne Karty mikroprocesorowe Karty hybrydowe

17 Jak dzielimy karty płatnicze? (3)
Ze względu na sposób nanoszenia charakterystyk karty: Karty embosowane Karty płaskie

18 Dlaczego karty płatnicze kiedyś były tylko embosowane?

19 Karty zbliżeniowe co to takiego?
Płatności zbliżeniowej można dokonać do kwoty 50 zł w punkcie zaopatrzonym w czytnik zbliżeniowy, który został oznaczony specjalnym symbolem. Transakcję zbliżeniowe to idealne rozwiązanie dla tych punktów handlowo-usługowych, gdzie liczy się czas i szybkość obsługi – począwszy od kiosków, barów kawowych i supermarketów, po kina, stadiony sportowe i restauracje typu fast food oraz apteki! Taka będzie przyszłość!

20 Karta debetowa, a karta kredytowa
Karta debetowa to karta płatnicza wydawana do rachunku osobistego, Kartą debetową można wypłacać gotówkę z bankomatów i dokonywać płatności w sklepach lub Internecie do wysokości środków na rachunku, Jeżeli bank przyzna klientowi tzw. limit w koncie (limit kredytowy w koncie osobistym) to klient może dokonać tzw. debeu czyli wydać z konta więcej niż na nim ma! Oprocentowanie jest naliczane od pierwszego dnia przekroczenia salda. Karta kredytowa to karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem kredytu, Dla przyznania karty kredytowej nie potrzebne jest posiadanie rachunku osobistego, Odsetki naliczane są dopiero po upływie okresu bezodsetkowego (w BZWBK 54 dni) tylko w przypadku jeżeli zadłużenie na karcie nie zostanie spłacone, Oprocentowanie kart jest wyższe niż limitów.

21 Jak działa karta kredytowa?
54 dniowy okres bezodsetkowy dla transakcji w terminalach POS oraz w Internecie 30 dni - cykl rozliczeniowy 24 dni Początek cyklu rozliczeniowego Data drukowania Zestawienia transakcji Dzień spłaty 1 lipca 10 lipca 23 lipca 30 lipca 23 sierpnia zakupy na kwotę 500 zł 250 zł 350 zł zestawienie 1100 zł Spłata zadłużenia: cała kwota minimalna (5%, nie mniej niż 50 zł)

22 Jakie mamy inne kredyty oferowane przez Bank Zachodni WBK?
Kredyt gotówkowy - udzielany na okres do 6 lat, Limit w koncie - udzielany na 12 miesięcy, Kredyt hipoteczny - maksymalnie 30 lat, Pożyczka hipoteczna, Kredyty gotówkowe zabezpieczone aktywami płynnymi - udzielane do 5 lat. Koszty związane z obsługą: Prowizja - koszt jednorazowy Odsetki - naliczane i pobierane miesięcznie w okresie kredytowania

23 Kredyt, a pożyczka... Kredyt:
Udzielać kredytów mogą wyłącznie banki (środki na ten cel pochodzą z depozytów) – dlatego umowy kredytowe są regulowane przez prawo bankowe! Jest ściśle określony termin zwrotu, Przedmiotem umowy kredytu mogą być tylko pieniądze, Bank nie przenosi prawa własności, a jedynie oddaje środki do czasowej dyspozycji Udzielany na ściśle określony cel, Za udzielenie kredytu bank pobiera prowizję i odsetki. Pożyczka: Udzielać może kto jest właścicielem pożyczanych pieniędzy, Określenie terminu zwrotu nie jest wymagane, Przedmiotem pożyczki mogą być środki pieniężne, jak i rzeczy oznaczone co do gatunku, Pożyczony kapitał na czas korzystania staje się własnością pożyczkobiorcy Cel pożyczki nie zawsze musi być określony, Pożyczka może być nieodpłatna. W języku potocznym terminy kredyt i pożyczka często stosujemy zamiennie – w obu przypadkach chodzi bowiem o zaciąganie długu. Są to jednak dwie różne umowy! Pożyczka: Udzielać może każdy (osoba fizyczna i instytucja) kto jest właścicielem pieniędzy, Określenie terminu zwrotu nie jest wymagane, Przedmiotem pożyczki mogą być środki pieniężne, jak i rzeczy oznaczone co do gatunku, Pożyczony kapitał na czas korzystania staje się własnością pożyczkobiorcy Cel pożyczki nie zawsze musi być określony, Pożyczka może być nieodpłatna.

24 Dlaczego warto oszczędzać i jak to robić?
X Model systematycznego oszczędzania często wymaga wyrzeczeń, ale za to uczy racjonalności i odpowiedzialności! Oszczędzać nie jest łatwo – co nie znaczy, że nie warto Oszczędzać należy po to aby zwiększy zwiększyć siłę nabywczą swoich pieniędzy w przyszłości! Oszczędzać! Ale jak? X

25 Zadanie 1. Konto oszczędnościowe.
Konto Oszczędnościowe w Banku Zachodnim WBK oferuje oprocentowanie wysokości 3,75 proc. w skali roku od pierwszej zdeponowanej złotówki. Jaką kwotą będzie dysponował klient po roku lokowania 7500 zł na koncie przy miesięcznej kapitalizacji odsetek i nie wypłacaniu żadnych środków? Rozwiązanie: K=7500(1+0,0375/12)12=7786,14 Jak długo klient musiałby utrzymywać środki aby dysponować kwotą zł? Jak to policzyć?  10000=7500(1+0,0375/12)n n=93 m-ce. Czyli 7 lat i 3 kwartały!

26 Zadanie 2. 3-miesięczna Lokata Szybko Zarabiająca.
4-misięczna Lokata Swobodnie Zarabiająca w Banku Zachodnim WBK oferuje następujące warunki: od (włącznie) do zł 4,50% od (włącznie) do zł   4,75%  powyżej zł (włącznie) 5,00% Odsetki naliczane są na koniec okresu lokaty. Jaką kwotą klient będzie dysponował po 6 miesiącach jeżeli wpłaci 5000 zł na 4-miesięczną lokatę, a w dniu jej zapadalności przeleje środki na 2 miesiące na Konto Oszczędnościowe oprocentowane na 3,75% w skali roku i miesięcznej kapitalizacji odsetek Rozwiązanie: K=5000(1+0,045/3)*(1+0,0375/12)2 =5106,77 Czy to co liczyliśmy jest faktycznie tym co zarabia klient? Różnica między kapitalizacją miesięczną, a kapitalizacją prostą na koniec okresu trwania lokaty. Wspomnieć o podatku Belki.

27 Samo życie, czyli wkład do własnego M
Wymarzone mieszkanie kosztuje zł, Wymagany wkład własny to 10 proc. wartości, czyli 20 tys. zł, W jaki sposób tyle zaoszczędzić? Skarpeta: Przez ponad 8 lat trzeba odkładać po 200 zł miesięcznie! Wady: Mało bezpieczne, Nikt nie używa jednej skarpety przez 8 lat Konto oszczędnościowe: Odkładając co miesiąc na KO 200 zł, po 8 latach klient będzie dysponował kwotą ,25 zł* Zalety: Bezpieczeństwo, Wkład własny większy o zł, czyli stać nas na większe M Założenia modelu oszczędzania na KO: horyzont oszczędzania 100 miesięcy (8 lat i 4 miesiące). Oprocentowanie nominalne 3,75 proc. w skali roku, kapitalizacja odsetek – miesięczna. Klient odprowadza na KO 200 zł miesięcznie na początku każdego miesiąca.

28 Dziękuję za wytrwałość i uwagę


Pobierz ppt "Czyli jak nie dać się ogolić?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google