Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizja rozwoju klastrów w Polsce Klastry jako element strategii Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Założenia polskiej polityki klastrowej dr Katarzyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizja rozwoju klastrów w Polsce Klastry jako element strategii Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Założenia polskiej polityki klastrowej dr Katarzyna."— Zapis prezentacji:

1 Wizja rozwoju klastrów w Polsce Klastry jako element strategii Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Założenia polskiej polityki klastrowej dr Katarzyna Cheba

2 KLASTRY = WSPÓŁPRACA + KONKUROWANIE Źródło: PARP, 2013 geograficzna koncentracja i świadomość terytorialnej tożsamości klastra konkurencja, ale i współpraca koncentracja wokół dominującej branży trwałość współpracy wspólne inicjatywy klastry mogą być formalnie zarejestrowane, jak i nieposiadające formy organizacyjno-prawnej

3 KORZYŚCI Z FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW niższe koszty transakcyjne – wspólne zakupy, zaopatrzenie, usługi, produkty, kanały informacji przestrzenna bliskości licznej grupy niezależnych podmiotów - skupienie określonej wiedzy i kwalifikacji, specjalizacji; łatwość znalezienia pracowników i partnerów biznesowych (podwykonawców i usługodawców) oraz realizacji wspólnych działań w pewnych obszarach. dostępne lokalnie, wyspecjalizowane i unikalne zasoby – w tym wiedza i kapitał ludzki – oraz odpowiednia infrastruktura. klaster staje się atrakcyjnym rynkiem pracy przyciągającym wykwalifikowanych pracowników i absolwentów (talenty). Niższe koszty pozyskiwania i szkolenia nowych pracowników. oprócz konkurencji występuje także współpraca, czy też współdziałanie (często niesformalizowane i nieuświadomione), zwłaszcza pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, administracją i sektorem badawczo-rozwojowym. Źródło: PARP, 2013

4 Klastry biorące udział w benchmarkingu w 2010 r. Klastry biorące udział w benchmarkingu w 2012 r. KLASTRY W BADANIU BENCHMARKINGOWYM Rok 2012 - 35 klastrów. Rok 2010 - 47 klastrów. Spośród 35 klastrów uczestniczących w ostatnim badaniu 20 brało również udział w poprzedniej edycji. Źródło: PARP, 2012

5 BENCHMARKING… …jest ciągłym, systematycznym procesem, skoncentrowanym na mierzeniu i porównywaniu produktów, procesów lub sposobów działania, mającym na celu poprawianie efektywności funkcjonowania organizacji. Cele:  dostarczenie klastrom użytecznego narzędzia doskonalenia własnego działania, zdobywania wiedzy i uczenia się,  pokazanie najlepszych rozwiązań, najlepszych praktyk stosowanych w polskich klastrach,  wskazanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym/lokalnym,  wskazanie rekomendacji dla innych podmiotów wspierających i współpracujących z klastrami, w szczególności instytucji naukowych, jednostek badawczych, ośrodków wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości,  pogłębienie wiedzy o stanie oraz trendach rozwoju klastrów w Polsce, a także o procesach w nich zachodzących,  promocja idei klastrów w Polsce. Źródło: PARP, 2012

6 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH POZYCJA RYNKOWA INNOWACYJNOŚĆ INTERNACJONALIZAC JA UWARUNKOWANIA REGIONALNE POLITYKA WŁADZ PUBLICZNYCH OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE PRZYWÓDZTWO LUDZKIE I KNOW – HOW FINANSOWE INFRASTRUKTURALNE AKTYWNOŚĆ RYNKOWA MARKETING I PR KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA KREOWANIE WIEDZY I INNOWACJI PROCESYZASOBY WYNIKI POTENCJAŁ WZROSTU KLASTER Źródło: PARP, 2012

7 STRUKTURA BADANYCH KLASTRÓW INICJATOR KLASTRA Najczęściej inicjatorami powołania klastrów były podmioty sektora prywatnego, które tworzyły klastry samodzielnie bądź współuczestniczyły w ich utworzeniu. W ten sposób utworzono blisko 46% (16) klastrów. Dużą aktywnością w tworzeniu klastrów wykazał się również sektor nauki i B+R oraz sektor publiczny z inicjatywy. Wniosek: W stosunku do roku 2010 zauważono, że nowe powstające klastry są efektem współdziałania sektorów prywatnego i publicznego oraz instytucji B+R. Źródło: PARP, 2012

8 Członkami klastrów biorących udział w badaniu są głównie przedsiębiorstwa, stanowiące 74% wszystkich podmiotów. STRUKTURA BADANYCH KLASTRÓW Źródło: PARP, 2012

9 Instytucje wsparcia, podobnie jak podmioty sektora B+R, stanowią znacznie niższy odsetek członków klastra. Najczęściej członkami klastrów jest 1, maksymalnie 2-3 instytucje wsparcia. Natomiast w przypadku sektora B+R najczęściej liczba podmiotów tego typu waha się od 1 do 4. Wniosek: Zbyt mała liczba tego typu instytucji może ograniczać rozwój klastra. Klastry, które aktywniej pracują z instytucjami otoczenia biznesu lepiej i szybciej się rozwijają. Przykładem jest tu holenderski model rozwoju klastrów. STRUKTURA BADANYCH KLASTRÓW

10 Główne cele strategiczne funkcjonowania klastrów: Wspólne projekty zorientowane na tworzenie rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii, Możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla klastra. Kolejne cele to: Wzrost znaczenia rynkowego marki klastra i marki regionu, Wzrost pozycji klastra jako partnera wobec otoczenia (np. wobec władz publicznych, instytucji otoczenia rynkowego), Poprawa przepływu informacji i wiedzy (również rynkowej). GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE FUNKCJONOWANIA BADANYCH KLASTRÓW Źródło: PARP, 2013

11 1.Powiązanie klastrów z potencjałem, zasobami naturalnymi, tradycjami gospodarczymi środowiska lokalnego; silne interakcje klastra względem otoczenia zewnętrznego; 2.Silna pozycja koordynatora w klastrach oraz aktywność koordynatora na rzecz animacji współpracy w klastrach; wysoka aktywność w sferze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; 3.Dobra dostępność laboratoriów dla członków klastra; bardzo dobra dostępność biur i sal konferencyjnych na potrzeby klastra; SILNE STRONY KLASTRÓW W POLSCE  Największy postęp w stosunku do roku 2010 dokonał się w obszarze internacjonalizacja klastrów  W ciągu ostatnich dwóch lat klastry zauważalnie poprawiły swoje wyniki w obszarze realizowanych procesów biznesowych  Klastry, które aktywnie pracują z instytucjami otoczenia biznesu lepiej i szybciej się rozwijają  W stosunku do roku 2010 odnotowano, że nowo powstające klastry są efektem współdziałania sektorów prywatnego i publicznego oraz instytucji B+R  Najbardziej efektywne są klastry: utworzone oddolnie, posiadające powyżej 60 członków, posiadające w swych strukturach więcej instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i badawczych, Źródło: PARP, 2012

12 1.Niska innowacyjność przedsiębiorstw w klastrze; mała liczba innowacji objętych ochroną prawną wprowadzonych w klastrze w ostatnich dwóch latach; słabe efekty współpracy z sektorem nauki (np. mała liczba spin offów w klastrach). 2.Niewielka liczba klastrów realizujących wspólną aktywność rynkową, jak np. wspólne zamówienia, zaopatrzenie na rzecz firm w klastrze. 3.Słaba aktywność klastra w przygotowywaniu ofert dla odbiorców z zewnątrz oraz w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na projekty klastrowe. 4.Niewystarczająca współpraca z innymi podmiotami regionalnych systemów innowacji, w tym instytucjami otoczenia biznesu. SŁABE STRONY KLASTRÓW W POLSCE Źródło: PARP, 2012

13 PUNKT WYJŚCIA DLA PRZYSZŁEJ POLITYKI KLASTROWEJ

14 INSPIRACJE DLA POLITYKI KLASTROWEJ Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH POLSKA 2030, KSRR, KPR EUROPA 2020  wspomaganie rozwoju gospodarczego opartego na specjalizacjach regionalnych i lokalnych, szczególnie w ramach inicjatyw klastrowych „każdy kraj i region powinien skoncentrować wysiłki i zasoby na określonej, niewielkiej liczbie priorytetów, czy też specjalizacji gospodarczych o istotnym potencjale innowacyjnym, w których ma rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz może osiągnąć doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej”  wsparcie skierowane szczególnie do klastrów o największym potencjale konkurencyjnym; wyselekcjonowane inicjatywy klastrowe powinny być preferowane w ramach systemu wydatkowania funduszy strukturalnych  za selekcją najbardziej konkurencyjnych klastrów powinna iść koncentracja środków publicznych (w tym funduszy z UE) w tych klastrach  wspierane klastrów w obszarach: działalności badawczo-rozwojowej, wsparcia międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, rozwoju jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, stymulowania współpracy branżowej, powstawania nowych przedsiębiorstw Źródło: PARP, 2013

15 PRZYSZŁA POLITYKA KLASTROWA W POLSCE Cel: wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o:  intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy (czyli wzmacnianie rozwoju istniejących i powstających klastrów),  wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych (czyli wybór kluczowych klastrów krajowych i regionalnych oraz skoncentrowanie na nich części wsparcia publicznego), Zasady: I.wspieranie sieciowania i współpracy; łączenie podejścia oddolnego i odgórnego przy wspieraniu rozwoju klastrów, II.tworzenie ekosystemu instytucji na rzecz rozwoju klastra, III.koncentracja wsparcia na klastrach o największym potencjale rozwoju i tworzenia inteligentnych specjalizacji, IV.koordynacja polityk i instrumentów publicznych wokół kluczowych klastrów, V.rozwój klastrów - inwestycje prywatne firm, ale także inwestycje publiczne (infrastruktura, wiedza, kapitał ludzki), te ostatnie stopniowo wygaszane, Źródło: PARP, 2013

16 REKOMENDACJE DLA PRZYSZŁEJ POLITYKI KLASTROWEJ 1.Wspieranie inicjatyw klastrowych i koordynatorów klastrów, 2.Ukierunkowanie wsparcia także bezpośrednio do aktorów klastrów (poziom krajowy i regionalny), 3.Wystandaryzowane wsparcie koordynatorów klastrów we wszystkich regionach – program notyfikowany w KE, 4.Wprowadzenie mechanizmów skutkujących ukierunkowywaniem różnego rodzaju nakładów publicznych alokowanych w gospodarce – system przyznawania projektom zgłaszanym przez podmioty z klastrów kluczowych dodatkowych punktów w systemie oceny, 5.Priorytetyzacja regionalnej polityki rozwojowej poprzez wskazanie kluczowych klastrów regionalnych – koncentracja i koordynacja środków na poziomie regionalnym, 6.Współdziałanie regionów w celu skoordynowania wsparcia dla klastrów ponadregionalnych, 7.Wybór krajowych klastrów kluczowych KKK w trybie konkursowym w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane kryteria oraz analizę ekspercką i jakościową ocenę (w szczególności strategii i planów działania), Źródło: PARP, 2013

17 Przygotowanie aplikacji Wybór krajowych klastrów kluczowych Alokacja wsparcia Przygotowanie aplikacji w tym: analizy (masa krytyczna, benchmarking)  strategia i plan działania  wstępny opis projektów kluczowych  instytucjonalizacja inicjatywy  potencjał koordynatora  przykłady dotychczasowej współpracy Dokonanie wyboru przez Komisję i przyznanie statusu krajowego klastra kluczowego na okres od 3-5 lat Koordynacja i sieciowanie (dla koordynatora jeżeli jeszcze nie ma dofinansowania; poziom regionalny) Projekty realizowane przez konsorcja aktorów klastra (lub koordynatora) w zakresie: B+R / innowacji  Inwestycji infrastrukturalnych  edukacji/szkoleń  ekspansji międzynarodowej  doradztwa innowacyjnego  transferu technologii Internacjonalizacja (dla koordynatora; poziom krajowy ) Rekomendacje dla przyszłej polityki klastrowej Źródło: PARP, 2013

18 MAPA KLASTRÓW W POLSCE 2020 Kluczowe klastry krajowe Kluczowe klastry regionalne Klastry lokalne/ regionalne mobilizacja oddolnego powstawania i angażowania się aktorów klastrów w procesy wspólnego, strategicznego planowania rozwoju oraz definiowania wspólnych przedsięwzięć klastry o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla polskiej gospodarki powiązane i konkurencyjne w skali międzynarodowej posiadające znaczący potencjał naukowo- technologiczny klastry o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla gospodarki regionu powiązane i konkurencyjne w skali regionu/ kraju wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje Wielkość wsparcia w zależności od statusu klastra Źródło: PARP, 2013

19 MAPA WSPARCIA DLA KLASTRÓW dodatkowe punkty na poziomie krajowym i regionalnym Kluczowe klastry krajowe Kluczowe klastry regionalne Klastry lokalne na zasadach ogólnych (bez dodatkowych punktów) podstawowe wsparcie dla koordynatorów klastrów (uruchamiane z poziomu regionalnego) dedykowane wsparcie dla klastrów przewidziane w przyszłym programie operacyjnym, wynikającym z SIEG (na poziomie krajowym) wsparcie dla aktorów klastrów (na poziomie krajowym i regionalnym ) dodatkowe punkty tylko na poziomie regionalnym dedykowane wsparcie koordynatorów klastrów na działania w zakresie internacjonalizacji klastrów kluczowych krajowych (uruchamiane z poziomu krajowego) stymulowanie powstawania nowych klastrów i inicjatyw klastrowych na styku różnych sektorów i branż lub w obszarach rozwiązywania istotnych problemów społeczno-ekonomicznych Źródło: PARP, 2013

20 AKTUALNE WYZWANIA 1.Wspieranie powstawania klastrów klasy światowej (world-class clusters), 2.Dążenie do profesjonalizacji organizacji zarządzających klastrami, 3.Promowanie internacjonalizacji klastrów i internacjonalizacji MSP, 4.Uwzględnienie klastrów w inteligentnych specjalizacjach, 5.Dążenie do lepszej integracji polityki klastrowej pomiędzy poszczególnymi poziomami (poziom UE, poziom krajowy, poziom regionalny), 6.Dążenie do lepszej integracji różnych obszarów polityki gospodarczej w kontekście wspierania klastrów. Źródło: PARP, 2013

21 Mapa – Europejska Platforma Współpracy Swedish/Norwegian Cluster Cooperation 2012/2013 Cluster cooperation between medtech clusters in Sweden and Norway

22 Dziękuję za uwagę

23 DOBRE PRAKTYKI KLASTRÓW DR KATARZYNA CHEBA

24 WSPÓLNE PROJEKTY I DOSTĘP DO FINANSOWANIA Alternatywny Klaster Teleinformatyczny buduje centrum outsourcingowe i usług wspólnych dla swoich członków. Klaster Dolina Lotnicza umożliwił uruchomienie dedykowanego programu wsparcia dla lotnictwa. Mazowiecki Sojusz Energetyczny nabywa i wdraża technologie OZE. Źródło: PARP, 2012

25 ROZWÓJ WSPÓLNYCH ZASOBÓW Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny organizuje szkolenia prowadzone przez ekspertów ze środowiska nauki i biznesu dla członków klastra i podmiotów spoza klastra. Bioregion Wielkopolska rozwija wiedzę pracowników przedsiębiorstw skupionych w klastrze w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych. Źródło: PARP, 2012

26 WSPÓLNE PRODUKTY Klaster aktywnie promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów np. silikon, opracowany przez profesor Mirosławę El Fray. Zrealizował wspólnie projekt modelowy dom ekoenergetyczny. Opracowuje wspólną ofertę realizacji pełnego procesu biznesowego w ramach porozumienia. Źródło: PARP, 2012

27 DOSTĘP DO RYNKU Giełda towarowa dla członków porozumienia. Promocja członków poprzez organizację i udział w targach branżowych w Polsce i zagranicą. Źródło: PARP, 2012

28 INTERNACJONALIZACJA DZIAŁAŃ Organizacja spotkań B2B w klastrze z partnerami zagranicznymi. Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej - wsparcie w zakresie wprowadzania produktów członków klastra na rynki zagraniczne. Źródło: PARP, 2012

29 TRANSFER TECHNOLOGII Umożliwia kontakty MMŚP z renomowanymi jednostkami badawczymi: IBS PAN, IBRKK, Politechnika Warszawska. WSCHODNI KLASTER OBRÓBKI METALI Klaster finansuje badania naukowe dla członków. Dystrybuuje na korzystnych warunkach oprogramowanie wśród swoich członków. Źródło: PARP, 2012

30 DOSTĘP DO WIEDZY I INFORMACJI Seminaria organizowane w siedzibach członków, zwiedzanie laboratoriów, wizyty studialne. Klastry budują platformy online wymiany wiedzy, zarządzania projektami i organizacji pracy. Źródło: PARP, 2012

31 UŁATWIENIE KONTAKTÓW Z WŁADZAMI LOKALNYMI Klaster współpracuje z władzami Lublina w zakresie promocji miasta i branży ICT. Projekt Cloud4Cities umożliwia przedsiębiorstwom MMSP współpracę z władzami lokalnymi. Źródło: PARP, 2012

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wizja rozwoju klastrów w Polsce Klastry jako element strategii Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Założenia polskiej polityki klastrowej dr Katarzyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google