Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja historyczna Lekcja wolności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja historyczna Lekcja wolności"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja historyczna Lekcja wolności
Martyna Gabriel Prezentacja historyczna Lekcja wolności

2 Droga do odzyskania wolności po II wojnie światowej
Polacy na własną rękę pracowali nad odbudową państwa. Jak przystało na politykę radziecką, szybko otrzymaliśmy odgórny rozkaz nacjonalizacji przemysłu i rolnictwa na wzór Związku Radzieckiego, co znaczy, że rolnictwo jak i przemysł były teraz w ręku państwa, kierowane najczęściej bez jakiegokolwiek pomyślunku. Skutki takiej polityki przyniosły bardzo „obfite plony” w postaci buntów i strajków robotniczych. Podejście do Polski jak do fabryki, do której wysyła się surowce a odbiera gotowe produkty i półprodukty doprowadziło do katastrofy ekonomicznej i gospodarczej. Początki nowej niewoli . Polska po wojnie znalazła się we władzy komunistów. Rząd Związku Radzieckiego narzucał krajom, które wyzwolił swoją władzę, system ustrojowy. Na mocy postanowień w Jałcie i Poczdamie znaleźliśmy się w radzieckiej strefie wpływów i wyzwoleni spod hitleryzmu wpadliśmy w nową niewolę. Kraj po wojnie był w opłakanym stanie, wiele miast zrównanych z ziemią, ogromne straty, zarówno w skarbie państwa jak i w ludziach. To sprawiło, że nowa niewola już na samym początku wyzwoliła w Polakach silne ruchy wyzwoleńcze.

3 Sytuacja Polityczna . Już w 1945 roku pojawiły się dwa ugrupowania dążące do objęcia władzy. Jedną z nich była partia komunistyczna powiązana z Moskwą tj. Krajowa Rada Narodowa (KRN) oraz Państwowy Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Opozycja to Rząd RP na uchodźctwie. Władze przejmuje oczywiście PKWN i zmienia swoją nazwę na Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Na jego czele staje Edward Osóbka-Morawski. Gdy władzę w Polsce trzymają komuniści, nic nie stało na przeszkodzie by podpisać traktat o przyjaźni pomiędzy ZSRR i Polską. Na jego mocy w Polsce mogą stacjonować wojska radzieckie, oraz możliwa jest budowa baz wojskowych Związku Radzieckiego. Od tej chwili, gdy władzę mieli w rękach komuniści zaczęło się nieustanne prześladowanie opozycji, zamykanie w więzieniach i torturowanie ich działaczy Tajne służby (NKWD, SB, wszelkie wywiady rządowe, później ZOMO) i milicja wychwytywały członków i przedstawicieli ruchu oporu (jak powszechnie nazywano ludzi, którzy sprzeciwiali się reżimowi komunistycznemu) i „usuwali” ich, lub też próbowali namówić do współpracy, która miała ocalić im życie.

4 PRL~ Polska Rzeczpospolita Ludowa
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa .

5 Gospodarka pod rządami komunistów
Gospodarka pod rządami komunistów . Polska Ludowa bardzo szybko musiała upodobnić się do ZSRR. Uprzemysłowienie państwa zaszło tak daleko, że Polska przestała być krajem rolniczo-przemysłowym a stała się przemysłowo-rolniczym. Rolnicy byli zmuszani do regularnych dostaw ziemniaków, zbóż, mleka i mięsa do miast. Niewydolna gospodarka pracująca głównie na potrzeby Związku Radzieckiego szybko doprowadziła do kryzysu , brakowało mebli, ubrań i sprzętu gospodarstwa domowego. Upaństwowienie rolnictwa i tworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) spowodowało niedobór żywności i wzrost cen na artykuły spożywcze. Rolnicy zmuszani do dostaw żywności do miast karani byli grzywnami a nawet więzieniem. Na miejsca Wprowadzano kolejne plany rozwojowe, pierwszy z nich był plan trzyletni, przyniósł on najwięcej dobrego, produkcja krajowa brutto wzrosła. Następne to plan sześcioletni oraz pięcioletni, te jednak skupiały się na rozwoju przemysłu ciężkiego.

6 Jak wyglądało codzienne życie w PRL-u ?
Życie codzienne w PRL było życiem w szarym i ubogim kraju. Płace społeczeństwa wzrastały nieznacznie. Trudności w zaopatrzeniu sklepów powodowały, że przeciętny obywatel spędzał co raz więcej czasu w kolejkach. Jedynym artykułem łatwo dostępnym był alkohol, którego spożycie bardzo szybko rosło. Społeczeństwo codzienną prozę życia umilało sobie przez obchodzenie świąt branżowych. Fetowano na przykład dzień: pracownika handlu, teatru, meteorologa, transportowca, drogowca i tramwajarza, ormowca. Niektórzy mieli okazję do co najmniej podwójnego świętowania w ciągu roku, jeżeli uwzględnili jeszcze Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dzień Babci, czy też Dzień Inwalidy.

7

8 Rola kościoła w budzeniu świadomości narodowej
Rola kościoła w budzeniu świadomości narodowej. Ważną rolę w zmianę poglądów ludzi na zaistniałą w kraju sytuację miał kościół. Rząd początkowo starał się unikać konfliktów z duchowieństwem, ograniczając przy tym jego działalność. W 1948 prymasem polski zostaje kardynał Stefan Wyszyński, kościół zaczyna prowadzić propagandę antykomunistyczną. Wynikiem tego są jak zwykle aresztowania. Kolejne ograniczenia narzucane na duchowieństwo doprowadziły do wydania słynnego listu autorstwa Wyszyńskiego, w którym kościół nie zgadza się na dalszą ingerencję władz państwowych w jego sprawy. To doprowadziło do aresztowania prymasa Wyszyńskiego. Obchody milenium państwa polskiego stały się kolejną przyczyną do konfliktu pomiędzy państwem a kościołem. Władze starały się ograniczyć uroczystości, ale wielotysięczny tłum wiernych na to nie pozwolił.

9 Pierwsze strajki . Tzw. poznański czerwiec czyli wystąpienia robotników w zakładzie Cegielskiego, chcących wyższych płac i godnych warunków pracy. Na ulice Poznania wyruszają czołgi i wozy bojowe. W wyniku walk 75 osób zostało zabitych, kilkaset rannych. W 1968 r. studenci Uniwersytetu Warszawskiego zbuntowali się przeciwko ciągłemu ograniczaniu wolności słowa. Wyrzucano profesorów ze stanowisk, a cały strajk obrócono w antysemicką kampanię.

10 Dążenia Polaków do wolności
Dążenia Polaków do wolności . Kolejny raz drożeją produkty żywnościowe, na półkach w sklepach znaleźć można tylko ocet i musztardę. Narasta kryzys społeczno-ekonomiczny. W stoczni gdańskiej dochodzi do strajku. Tłum podpala siedzibę PZPR. Gomułka uznaje to za kontrrewolucję i używa siły do walki ze strajkującymi. Wkrótce, za poparciem Moskwy Gomułka zostaje odsunięty od władzy, jego miejsce zajmuje Edward Gierek. Człowiek ten miał wizję unowocześnienia polskiego przemysłu i gospodarki. Plan ten miał być realizowany dzięki pożyczkom z zachodu i zakupie licencji i technologii. Początkowo wzrost gospodarczy następował bardzo szybko, ludzie więcej zarabiali, mogli więcej kupić, gospodarka zaczęła się rozwijać. Po pewnym czasie jednak zaczęło się marnotrawienie kredytów, państwo rozpoczynało inwestycję, ale nie było w stanie oddać jej na czas.

11 Strajki przeciwko działaniom rządu nasilały się, tragedia w kopalni „Wujek” to dramatyczny przykład krwawego tłumienia buntu. Pod naporem Polaków w 1983 roku zniesiono stan wojenny. Tak dramatyczna sytuacja wewnętrzna kraju skłoniła władzę do dyskusji z opozycją i próby nawiązania porozumienia. Fala protestów znów rozlewa się po całym kraju. PZPR zgadza się na pluralizm związkowy. Dzięki tej decyzji powstaje NSZZ „Solidarność”, który był pierwszą tego rodzaju organizacją w bloku wschodnim. Związek ten posunął się tak daleko, a jego zjazdy zaczęły być tak częste, że zaczęły zagrażać władzy w państwie. Aby zahamować dalszy rozwój związku wprowadzono stan wojenny (pod naciskiem Moskwy), urząd premiera obejmuje Wojciech Jaruzelski. Tama postawiona rozwojowi Solidarności spowodowała ogromne niezadowolenie społeczne. Kontrolowano rozmowy telefoniczne, odłączono telewizję i radio. Nie można było swobodnie przemieszczać się między miastami a od godziny 22 obowiązywała godzina policyjna.

12 Obrady okrągłego stołu ~ 1989
Jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski były tzw. obrady Okrągłego Stołu, które miały miejsce od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Był to okres, w którym załamywał się w Polsce ustrój jednopartyjny, oparty na monopolu władzy partii komunistycznej. Przedstawiciele władzy, tacy jak ówczesny minister Czesław Kiszczak, oraz środowisk opozycyjnych związanych ze związkiem zawodowym ,,Solidarność", w szczególności Lech Wałęsa, zdecydowali się zasiąść do rokowań w celu dokonania zmiany ustroju politycznego i gospodarczego Polski. Obrady te nazwano obradami Okrągłego Stołu, co miało symbolizować równość stron i dobrą wolę osiągnięcia kompromisu. Uczestniczyło w nich kilkaset osób ze strony rządowej i opozycyjnej. Podczas obrad uzgodniono szereg fundamentalnych zmian ustrojowych. Ustalono, że panować będzie wolność powoływania i działania partii politycznych i związków zawodowych, .

13 ~ ~ ~ wolność słowa, demokratyczne wybory władz, wolny rynek i zrównanie własności państwowej z prywatną. Uczestnicy obrad porozumieli się co do tego, że powołane zostaną nowe władze państwowe- senat i prezydent, jak również, że odbędą się częściowo wolne wybory do parlamentu. W porównaniu z dotychczasowym ustrojem państwa były to więc zmiany zasadnicze, a nadto dokonane w sposób bezkrwawy. Obrady zakończono porozumieniem z 5 kwietnia 1989 roku, zwanym porozumieniem Okrągłego Stołu. Porozumienie to umożliwiało wygranie przez opozycję związaną z NSZZ Solidarność wyborów z dnia 4 czerwca 1989 roku, oraz przejęcie przez nią władzy i utworzenie pierwszego powojennego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. Przyspieszyło to dalsze zmiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce, która stała się suwerennym krajem demokratycznym o gospodarce rynkowej. Niezależnie od różnych ocen, z jakimi do dziś spotykają się obrady Okrągłego Stołu, oczywiste jest ich ogromne znaczenie dla dokonanych w naszym kraju zmian ustrojowych.

14

15 Pierwsze wolne wybory parlamentarne 4 VI 1989
Były to pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski, w ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.

16

17 ~ ~ ~ Rozpoczął się proces demokratyzacji. Gospodarka zwracała się w stronę gospodarki rynkowej. Wprowadzono trójpodział władzy – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Od 1990 r. Polska zaczęła być III Rzeczpospolitą. Komuniści ponieśli też klęskę w innych krajach. Komunizm przestał dominować, a i sam Związek Radziecki chylił się ku upadkowi i dążył do reform politycznych. Upadek komunizmu w Polsce zawdzięcza się Solidarności, która ostro walczyła z komunistyczną władzą, sukces ten do dzisiaj jest chwalony i uznawany przez wszystkich patriotów. Gdyby nie Solidarność, obalenie komunizmu mogło się zdecydowanie opóźnić. Rządy komunistyczne w Polsce trwały blisko 50 lat i odcisnęły straszliwe piętno na mentalności polskiego społeczeństwa


Pobierz ppt "Prezentacja historyczna Lekcja wolności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google