Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W LEGIONOWIE

2 Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu.             Program profilaktyki przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości. Ma także za zadanie ułatwiać dzieciom dokonywanie właściwych wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia.

3 Podstawa prawna: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz 17)

4 Cele główne programu: Zaznajomienie dzieci z zasadami bezpieczeństwa. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

5 Cele szczegółowe programu:
Uświadomienie dzieci o istniejących zagrożeniach. Wykształcenie umiejętności skutecznego działania w sytuacji zagrożenia. Rozróżnianie dobra od zła. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów. Utrwalenie ogólnych zasad społecznie akceptowanych oraz tych obowiązujących wewnątrz przedszkola.

6 Uczenie się odpowiedzialności za siebie i za innych.
Upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu życia. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Podkreślenia szkodliwego działania dymu papierosowego na organizm. Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy wśród dzieci. Nabywanie umiejętności postaw asertywnych Uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z nieograniczonego dostępu do mediów.

7 Bezpieczeństwo na co dzień.
Bloki tematyczne: Bezpieczeństwo na co dzień. Piramida zdrowego żywienia „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. Higieniczny tryb życia - udział dzieci w festiwalu „Zdrowie w bajce” organizowanym przez starostwo powiatowe oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie. Ruch w życiu człowieka. Zagrożenia płynące ze środowiska przyrodniczego. Przedszkole bez nałogów realizacja programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" realizowanego przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Agresja i przemoc- dziecko w świecie wirtualnym.

8 METODY REALIZACJI PROGRAMU:
- podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem - problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia -aktywizujące: drama, burza mózgów -Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogika zabawy Klanza, kinezjologia edukacyjna - praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe - zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje -metoda projektu

9 FORMY REALIZACJI PROGRAMU
- praca indywidualna - zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy - czynności samoobsługowe - prace użyteczne - spacery, wycieczki - zajęcia zorganizowane - uroczystości przedszkolne - konkursy, turnieje                                           

10 EWALUACJA PROGRAMU Oceny efektów realizacji „Programu profilaktyki”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się dwa razy do roku Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły: - wnioski z obserwacji zachowań dzieci, - rozmowy z rodzicami, - rozmowy z nauczycielami i pracownikami obsługi, - analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci, osiągnięcia w konkursach, - analiza ankiet

11 Program Profilaktyki został przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego nr w Legionowie w dniu 28 sierpnia 2014.


Pobierz ppt "PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google