Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Warszawa, 17 grudnia 2014 (część II)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Warszawa, 17 grudnia 2014 (część II)"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Warszawa, 17 grudnia 2014 (część II)

2 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości Poddziałanie: Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych W Polsce rynek produktów o wysokiej, ponadstandardowej, potwierdzonej jakości produkcji rozwija się dopiero od kilku lat. Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicą produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania współpracy w łańcuchu żywnościowym. W związku z tym, w celu usprawnienia łańcucha dostaw żywności niezbędna jest zmiana kierunku konkurowania polegająca na poprawie jakości towarów dostarczanych na rynek, która zakłada iż zamiast wytwarzania dużej ilości ujednoliconych produktów, lepsze wyniki ekonomiczne daje wprowadzanie do obrotu towarów objętych systemami jakości. BUDŻET: 33 004 179 euro Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie: 25 950

3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I. Systemy wspólnotowe: System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych; Produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91; System ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 160/91; System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

4 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi II. Systemy krajowe: System Integrowanej produkcji roślin (IP) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin; System „Jakość Tradycja” (JT) uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.; System „Quality Meat Program” (QMP) uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.; System „Pork Quality System” (PQS) uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.; System „Quality Assurance for Food Products” (QAFP) uznany za krajowy system jakości żywności w zakresie mięsa wieprzowego, drobiowego oraz wędlin na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r. (mięso wieprzowe), z dnia 13 stycznia 2011r. (mięso drobiowe), z dnia 18 stycznia 2012 r. (wędliny).

5 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości Zakres wsparcia: koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu jakości i roczna składka za udział w systemie, a także koszt składki członkowskiej (o ile rolnik jest członkiem grupy producentów), do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu. Beneficjent: rolnik aktywny zawodowo (art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). Warunki: Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który: wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze, przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia, dla tego samego produktu lub środka spożywczego, w PROW 2007-2013

6 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne”. Kryteria wyboru: Preferencje w przyznawaniu pomocy uwzględniają w szczególności wielkość powierzchni gruntów, na których wnioskodawca prowadzi wysokojakościową produkcję. Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach jakości, stanowią duże obciążenie finansowe. Stawka pomocy: Do równowartości 2 000 euro na gospodarstwo rocznie w okresie 3 lat; Kwoty możliwe do refundacji w ramach poszczególnych systemów jakości zostaną określone w przepisach krajowych.

7 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Zakres wsparcia: Działania informacyjne i promocyjne skierowane są do konsumentów, w szczególności w celu zapoznania ich z tymi produktami oraz zwrócenia uwagi na ich specyficzne cechy. Dotarcie do konsumenta ma na celu zwiększenie wiedzy w zakresie wysokojakościowej produkcji a tym samym wzrost popytu na te produkty. Beneficjenci: Podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany dalej „zespołem promocyjnym”, Zespołem promocyjnym jest w szczególności: Grupa Producentów, Organizacja Producentów, Organizacja międzybranżowa, Organizację branżową, Konsorcjum, Stowarzyszenie, Kółko rolnicze, Rolnicze zrzeszenie branżowe, Spółdzielnia, Izba gospodarcza. Warunki: Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu, którego członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości.

8 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Kryteria wyboru: preferencje w zakresie wyboru operacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymywali tego rodzaju wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW 2007-2013; kryteria wyboru będą uwzględniać założoną przez wnioskodawców efektywność zaplanowanych działań promocyjnych Stawka pomocy: 70% kosztów kwalifikowalnych.

9 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Zakres wsparcia: Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do TFUE z wyłączeniem produktów rybnych). Koszty kwalifikowalne: koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska, koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska, koszty zakupu oprogramowania, koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje, koszty ogólne – przygotowanie dokumentacji technicznej, biznesplanu, nadzoru budowlanego itd. Koszty maszyn używanych, koszty finansowe, marże prowizje, podatki – nie są kwalifikowalne.

10 Inwestycje w środki trwałe Beneficjenci: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo – do 250 osób i 50 mln euro rocznego obrotu. Kryteria w zakresie wielkości przedsiębiorstwa na podstawie Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (nr 361/2003). Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

11 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Warunki: Wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight). Realizacja operacji na podstawie biznesplanu (ocena techniczna i ekonomiczna). Wnioskodawca będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z: rolnikami, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. Powyższego warunku nie stosuje się do podmiotów przetwarzających: produkty rolne wytworzone przez ich członków, miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej. Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej i zbytu produkcji. W sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż – wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów.

12 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Kryteria wyboru – preferencje dla: grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń organizacji producentów, spółdzielni, młodych rolników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, wnioskodawców zaopatrujących się w surowce do produkcji na podstawie długoterminowych umów powyżej 50% ilości nabywanych produktów rolnych, operacji dotyczących innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, wnioskodawców uczestniczących we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości lub przetwarzających produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów ekologicznych, realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju, wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

13 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Stawka pomocy: maksymalnie 50% kosztów inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy dla beneficjenta wynosi 3 mln zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 mln zł Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tys. zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 tys. zł. BUDŻET: 693 070 461 euro Liczba wspartych projektów: 1 480

14 Tworzenie grup i organizacji producentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie Zakres wsparcia: Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania. Beneficjenci: Nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r. Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który: łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. Wnioskodawca przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w trakcie trwania 5-letniego okresu pomocy. Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. Wsparcie dotyczy grup producentów rolnych złożonych wyłącznie z osób fizycznych, natomiast w przypadku organizacji także z osób prawnych.

15 Tworzenie grup i organizacji producentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie c.d. Kryteria wyboru – preferencje dla grup lub organizacji: zorganizowanych w formie spółdzielni, zrzeszające producentów: produktów wysokiej jakości, w szczególności rolnictwa ekologicznego; świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone; bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone; owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone); miód naturalny lub jego produkty pszczele; rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego; szyszki chmielowe. zrzeszających jak największą liczbę członków w danej kategorii, zrzeszających producentów, w gospodarstwach których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem. Stawka pomocy: w pierwszym roku – 10%, w drugim roku – 8%, w trzecim roku – 6%, w czwartym roku – 5%, w piątym roku – 4%. Maksymalnie równowartość 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. BUDŻET: 402 987 547 euro Liczba grup otrzymujących wsparcie: 1 809

16 Tworzenie grup i organizacji producentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Biznesplan zawiera w szczególności: 1) informacje podstawowe o grupie/organizacji, takie jak np. nazwa, adres, forma prawna, wskazanie członków i wielkości produkcji każdego z nich; 2) cele, spójną koncepcję oraz etapy rozwoju grupy/organizacji, w oparciu o cele dla których udzielane jest wsparcie tj.: o dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, którzy są członkami takich grup lub organizacji, o wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, o ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności, oraz o innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji. 3) opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, w tym m.in. informacje nt. zasobów poszczególnych gospodarstw będących w posiadaniu członków grupy/organizacji oraz struktury organizacyjnej i wielkości produkcji; 4) opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do rozwoju grupy/organizacji, w tym inwestycji; 5) informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa; 6) informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju grupy/organizacji. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.

17 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej). Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej). Rolnictwo należy do tych obszarów gospodarki, które są lub będą znacząco dotknięte negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Większe ryzyko utraty plonów i pogorszenie ich jakości może spowodować zmniejszenie produkcji rolniczej, czego konsekwencją może być niestabilna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie. Konieczne jest zatem z jednej strony zabezpieczenie gospodarstw przed skutkami występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych wynikających ze zmian klimatu, z drugiej zaś strony wsparcie odbudowy zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub katastrof, potencjału produkcyjnego. BUDŻET: 414 981 968 euro Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie: 4 864

18 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Zakres wsparcia: pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Pomoc jest przeznaczona na odtworzenie tych składników potencjału produkcyjnego gospodarstwa, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu, z wyłączeniem budynków lub budowli wchodzących w skład gospodarstwa, do których rolnik jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego. W przypadku klęsk związanych z chorobami zwierząt, możliwe jest przywrócenie potencjału produkcji w innym zakresie niż ten, którego dotyczyła klęska.

19 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Koszty kwalifikowalne koszty budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynków lub budowli; koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu nowych maszyn i urządzeń, do wartości rynkowej majątku; koszty zakupu (wraz z instalacją) lub budowy elementów infrastruktury technicznej; koszty ogólne; koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego; koszty zakupu patentów i licencji; koszty odtwarzania zniszczonych lub uszkodzonych plantacji chmielu i sadów lub plantacji krzewów owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; koszty zakupu zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, w przypadku odtwarzania potencjału produkcji zwierzęcej.

20 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Koszty kwalifikowalne c.d. Koszt odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, do którego rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia, nie może być kosztem kwalifikowalnym. Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi. Ww. rodzaje inwestycji muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Beneficjent: rolnik

21 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Warunki kwalifikowalności Pomoc jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie. Pomoc przyznaje się, jeżeli: wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej; w gospodarstwie prowadzona jest zarobkowa działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb; w gospodarstwie w wyniku klęski żywiołowej lub działań podjętych w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników uległo zniszczeniu co najmniej 30% odpowiedniego potencjału rolnego. Nie udziela się wsparcia z tytułu straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej lub katastrofy.

22 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej c.d. Kryteria wyboru Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy w przypadku: szkód powstałych w budynkach lub budowlach, wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, do których rolnik nie jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa; szkód powstałych w plantacjach chmielu i w sadach lub plantacjach krzewów owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; gdy produkcja w gospodarstwie jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem. Ponadto przewiduje się wprowadzenie kryteriów wyboru preferujących wielkość stada w gospodarstwie, w przypadku operacji przyczyniających się do przywrócenia potencjału produkcji rolnej w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, wymagających zaprzestania chowu tych zwierząt.

23 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej c.d. Stawka pomocy: 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wielkość pomocy nie może przekroczyć wartości szkód spowodowanych w odpowiednim potencjale produkcyjnym w gospodarstwie. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach tego instrumentu wsparcia nie może przekroczyć 300 tys. zł. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.

24 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej c.d. Jeśli rolnikowi przysługuje odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczenia zniszczonych bądź uszkodzonych składników gospodarstwa lub odszkodowanie z innych środków publicznych z tytułu tej samej szkody, wysokość pomocy pomniejsza się odpowiednio o kwotę tego odszkodowania. Jeżeli szkody powstały w sadach, plantacjach krzewów owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat lub plantacjach chmielu, do których rolnik jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wysokość pomocy zostanie pomniejszona w przypadku gdy powyższy obowiązek nie został spełniony. Wsparcie uzależnione jest od formalnego uznania przez właściwe organy publiczne, że klęska żywiołowa wystąpiła i klęska ta lub środki przyjęte, zgodnie z dyrektywą Rady 2000/29/WE w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników, spowodowały zniszczenie co najmniej 30% odpowiedniego potencjału rolnego.

25 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej Zakres wsparcia: pomoc jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszty kwalifikowalne koszty zakupu lub leasingu nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego (do wartości rynkowej majątku), koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów i licencji dotyczących sprzętu. Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

26 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej c.d Beneficjenci: spółka wodna, działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami której w większości są rolnicy, lub związki takich spółek. Warunki kwalifikowalności Pomoc jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. Pomoc przyznaje się spółce wodnej, która utworzona została do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do: ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią; melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

27 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej c.d Kryteria wyboru preferencje dla wnioskodawców działających na terenach wielokrotnie poszkodowanych przez powodzie lub deszcze nawalne występujące w Polsce; wielkość powierzchni zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki/związku. Stawka pomocy: 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w ramach tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 500 tys. zł. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.

28 LEADER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie. Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; Poddziałanie: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania; Poddziałanie: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji; Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze. BUDŻET: 734 999 913 euro Liczba wybranych do wsparcia LGD: 256

29 LEADER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zakres operacji: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

30 LEADER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR. Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii). Beneficjenci: Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Kryteria wyboru: Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR. Stawka pomocy: Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. zł. Grantobiorcy – do 100 tys. zł. Limit na operacje – 300 tys. zł z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 tys. zł. Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 tys. zł. Limit na operację własną – 50 tys. zł. Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł. Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł. Intensywność pomocy wynosi do 100%.

31 LEADER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD może być Beneficjentem jedynie w przypadku: „operacji własnych LGD” (bez uszczerbku dla art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia ogólnego wskazującego na konieczność stosowania niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru, pozwalającej unikać konfliktów interesów); „projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR; wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników. W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

32 LEADER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Zakres wsparcia: Przygotowanie projektu współpracy i realizacja projektu współpracy. Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej. Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. Kryteria wyboru: Każda operacja będzie oceniana pod kątem spełniania kryteriów wyboru. Projekty wybrane do dofinansowania muszą osiągnąć minimum 60% punktów w ramach oceny prowadzonej zgodnie z kryteriami wyboru (jednolitymi dla całego kraju, skonsultowanymi z Komitetem Monitorującym). Kryteria wyboru będą dotyczyć w szczególności innowacyjności oraz działań przyczyniających się do tworzenia miejsc pracy. Przy wyborze premiowane będą projekty współpracy międzynarodowej. Stawka pomocy: Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł. Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. Limit pomocy na LGD: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań „Wsparcie na wdrażanie operacji…”, oraz „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących…”

33 LEADER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Zakres wsparcia: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tych LSR. Pomoc ma formę rozliczenia ryczałtowego. Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. Kryteria wyboru: Nie ustala się. Stawka pomocy: Kwota i wielkość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie określona w przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników analizy i będzie uwzględniać wielkość obszaru objętego LSR.

34 LEADER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze Zakres wsparcia: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR. Beneficjenci: Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST. Kryteria wyboru: Nie ustala się. Pomoc zostanie przyznana wszystkim wnioskodawcom, którzy spełnią warunki kwalifikowalności. Stawka pomocy: Wysokość kwot ryczałtowych zostanie określona w przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników analizy i będzie uwzględniać wielkość obszaru objętego LSR.

35 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych Poddziałanie „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” obejmuje operacje typu: 1) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (budżet: 61 500 000 euro) 2) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN (budżet: 37 500 000 euro).

36 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 Instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Zakres wsparcia: 1) zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych, 2) wyposażanie pastwisk, 3) budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.

37 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 Beneficjenci: rolnicy Warunki: 1) pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze Natura 2000; 2) w gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha; 3) w przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa.

38 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 Kwoty i stawki wsparcia: 1) 60 % kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników 2) 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć: 1) 200 tys. zł – na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich 2) 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie

39 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 Preferowane będą: 1) gospodarstwa posiadające dużą powierzchnię TUZ położonych na obszarze Natura 2000 2) operacje obejmujące inwestycje ściśle związane z wymogami, jakie wynikają dla gospodarstwa z planu ochrony obszaru Natura 2000 3) operacje realizowane przez młodych rolników.

40 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN Zakres wsparcia: 1) koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych 2) koszty ogólne Beneficjenci: rolnicy

41 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN Warunki: Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze OSN i prowadzącego produkcję zwierzęcą. Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior (pozwolenia zintegrowane). Wymaga się, aby po realizacji inwestycji gospodarstwo wyposażone było w urządzenia do składowania nawozów naturalnych o pojemności (powierzchni) odpowiadającej co najmniej 6 – miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym gospodarstwie. Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym może być udzielane jedynie w okresie realizacji programu działań dla danego OSN lub w ciągu 12 miesięcy od daty, gdy dany standard stał się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników także w okresie 24 mies. od daty przejęcia gospodarstwa.

42 Inwestycje w środki trwałe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN Stawka pomocy: 1) 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników, 2) 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku pozostałych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne to 50 tys. zł. Kryteria wyboru: 1) operacje w gospodarstwach utrzymujących dużą liczbę zwierząt, 2) operacje realizowane przez młodych rolników

43 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Zakres wsparcia: Pomoc przyznawana jest rolnikom kwalifikującym się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Beneficjent: Rolnik będący osobą fizyczną. Wsparcie ma formę płatności jednorazowej. BUDŻET: 130 000 317 euro Liczba beneficjentów 24 722

44 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Warunki: w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik kwalifikuje się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw; trwałe przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi nastąpi w drodze sprzedaży lub darowizny; po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS; gospodarstwo rolnika przejmującego grunty musi osiągnąć co najmniej wielkość odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie (jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce). Kryteria wyboru: wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla gospodarstw większych); wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw mniejszych); preferencje dla przekazywania gruntów młodym rolnikom (osoby do 40 roku życia)..

45 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Stawka pomocy: odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw; przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie; pomoc wypłaca się jednorazowo. Dla zapewnienia skuteczności wsparcia, rolnik przejmujący grunty należące do beneficjenta działania zobowiązany będzie do zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa w okresie 5 lat. W przypadku niedotrzymania tego warunku, na nabywcę gruntów nałożona zostanie sankcja w wysokości równowartości płatności bezpośrednich przysługujących do zbytych gruntów za okres, w którym zobowiązanie nie zostało dotrzymane.

46 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Warszawa, 17 grudnia 2014 (część II)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google