Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTOEWALUACJA Prezentacja wyników autoewaluacji w dniu 1 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTOEWALUACJA Prezentacja wyników autoewaluacji w dniu 1 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie."— Zapis prezentacji:

1 AUTOEWALUACJA Prezentacja wyników autoewaluacji w dniu 1 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie

2 Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie www.sp3glowno.edupage.org

3 Nasza szkoła Tak było…Tak jest…

4 AUTOEWALUACJA Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły

5 STANDARD PIERWSZY Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

6 STANDARD PIERWSZY Wymiar Średnia liczba punkt ó w Upowszechnienie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej. 4,6 Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej. 4,6 Ocena łączna 4,6

7 STANDARD PIERWSZY Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat Szkoły Promującej Zdrowie: Nauczyciele66% Uczniowie 36% Rodzice 64% Niepedagogiczni pracownicy szkoły 90%

8 W nioski Mocne strony: Nauczyciele akceptują koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie Wszyscy nauczyciele systematycznie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie promocji zdrowia P roblemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Zapewnić pracownikom, którzy nie są nauczycielami więcej informacji na temat Szkoły Promującej zdrowie. Należy zwiększyć atrakcyjność przekazywanych uczniom informacji.

9 STANDARD DRUGI Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób następujący: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej.

10 STANDARD DRUGI Wymiar Średnia liczba punkt ó w Działalność szkolnego koordynatora ds.promocji zdrowia 4,8 Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia 4,4 Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły 5 Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia 4 Planowanie działalności (w tym projekt ó w) w zakresie w zakresie promocji zdrowia 4,75 Realizacja działań (w tym projekt ó w) w zakresie promocji zdrowia 4 Ewaluacja wynik ó w działań (w tym projekt ó w) w zakresie promocji zdrowia 4,25 Ocena łączna 4,45

11 STANDARD DRUGI Widzą możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia: TAKNIE Nauczyciele76%23% Rodzice34%37%

12 Mocne strony: cykliczne organizowanie konferencji edukacyjnych dla placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Głowno realizacja zadań prozdrowotnych we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami społeczności lokalnej promocja zdrowia od wielu lat zajmuje ważne miejsce w polityce szkoły Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: zachęcenie rodziców do większej aktywności na rzecz promocji zdrowia systematycznie diagnozować potrzeby społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia Wnioski

13 STANDARD TRZECI Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

14 STANDARD TRZECI Wymiar Średnia liczba punkt ó w Polityka, warunki i organizacją życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 4,82 Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4,03 Szkoła wsp ó łpracuje ze środowiskiem wykorzystuje jego zasoby 4,47 Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,3 Ocena łączna4,41

15 WNIOSKI Rodzice mało angażują się w wybór tematów zajęć prozdrowotnych. Należy ich zaktywizować do współdecydowania o kształcie edukacji zdrowotnej. Należy również uatrakcyjnić zajęcia prozdrowotne dla rodziców zgodnie z ich potrzebami. Uczniowie mają zbyt małe umiejętności samoobserwacji, dlatego też nauczyciele powinni położyć nacisk na ich kształtowanie. Należy bardziej akcentować ewaluację zajęć oraz wprowadzić ciekawsze jej formy.

16 STANDARD CZWARTY Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający:  satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,  zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,  uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

17 Wyniki autoewaluacji UCZNIOWIE WymiarŚrednia liczba punkt ó w Satysfakcja ze szkoły 3,50 Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy i w podejmowaniu decyzji 3,48 Możliwości efektywnej pracy na lekcjach 3,66 Wsparcie uczni ó w ze strony nauczycieli 2,68 Motywowanie do osiągania sukces ó w 3,57 Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena 4,04 Relacje między uczniami 3,85 Ocena łączna 3,54 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole 3,13 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśr ó d uczni ó w 3,15 Ocena łączna 3,14

18 Wnioski UCZNIOWIE Mocne strony: Wysoko oceniają przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli Zwracają uwagę na dobre relacje rówieśnicze Doceniają możliwość efektywnej pracy na lekcjach dostrzegają działania nauczycieli w zakresie motywowania do osiągania sukcesów Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Niska ocena osobistego zaangażowania w naukę i dbałość o właściwe zachowanie na lekcjach Występowanie zachowań aspołecznych w relacjach rówieśniczych Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole Właściwe i umiejętne wsparcie uczniów ze strony nauczycieli

19 Wyniki autoewaluacji NAUCZYCIELE WymiarŚrednia liczba punkt ó w Satysfakcja z pracy w szkole 4,68 Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,26 Wsparcie uczni ó w ze strony nauczycieli 4,60 Podejście uczni ó w do nauki i zachowania na lekcjach 4,20 Relacje nauczyciele – nauczyciele 4,40 Uczestnictwo rodzic ó w uczni ó w z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły 4,10 Ocena łączna 4,4 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole 2,8 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśr ó d uczni ó w 2,6 Ocena łączna 2,7

20 Wnioski NAUCZYCIELE Mocne strony: Bardzo wysoki poziom osobistej satysfakcji nauczycieli z pracy w szkole Wysoko oceniają własne działania mające na celu wsparcie uczniów Dobrze oceniają wsparcie ze strony dyrekcji i dobre relacje między nauczycielami Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy w życiu klasy i szkoły

21 Wyniki autoewaluacji PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI WymiarŚrednia liczba punkt ó w Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,80 Stwarzanie pracownikom, kt ó rzy nie są nauczycielami możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3,93 Relacje między pracownikami, kt ó rzy nie są nauczycielami 4,60 Stosunek uczni ó w do pracownik ó w, kt ó rzy nie są nauczycielami 4,30 Ocena łączna 4,40 Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole 3,01 Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśr ó d uczni ó w 2,05 Ocena łączna 2,53

22 Wnioski PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI Mocne strony: Wysokie poczucie osobistej satysfakcji z pracy w szkole, doceniają wsparcie ze strony dyrekcji Bardzo wysoko oceniają własne relacje interpersonalne Zwracają uwagę na właściwy stosunek i zachowanie ze strony uczniów Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Zapewnienie pracownikom, którzy nie są nauczycielami możliwości większego udziału w życiu i pracy szkoły na rzecz promocji zdrowia Zminimalizować poczucie przeciążenia pracą w szkole i stresem w pracy

23 Wyniki autoewaluacji RODZICE WymiarŚrednia liczba punkt ó w Satysfakcja ze szkoły dziecka 4,50 Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy i szkoły 4,54 Wsparcie uczni ó w ze strony nauczycieli 4,19 Uczestnictwo rodzic ó w w życiu i pracy klasy/szkoły 4,30 Wsparcie dla rodzic ó w 4,49 Ocena łączna 4,40 Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole 2,6 Ocena łączna 2,6

24 Wnioski RODZICE Mocne strony: Bardzo wysoko oceniają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły Wysokie poczucie satysfakcji ze szkoły swojego dziecka Zauważają bardzo wysoki poziom wsparcia dla rodziców ze strony Rady Pedagogicznej Dostrzegają wsparcie uczniów ze strony nauczycieli

25 STANDARD PIĄTY Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

26 STANDARD PIĄTY Wymiar Średnia liczba punkt ó w Budynek i teren szkoły. 4 Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,81 Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4,8 Meble dla uczni ó w i nauczycieli 3,75 Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych 4,75 Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,77 Organizacja posiłk ó w i dostępność napoj ó w dla uczni ó w 4,77 Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,86 Ocena łączna 4,56

27 Wnioski Mocne strony: Szkoła znajduje się w przyjaznym, leśnym otoczeniu Budynek ma zmodernizowaną elewację Szkoła i jej wyposażenie są bezpieczne Podczas przerwy śniadaniowej uczniowie jedzą drugie śniadanie, piją mleko, część z nich korzysta z obiadów refundowanych W szkole jest szeroki wachlarz zajęć sportowych, co przekłada się na wysoką sprawność fizyczną uczniów i ich sukcesy sportowe Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Modernizacja boisk do gry w piłkę nożną i koszykówkę Wymiana ławek, krzeseł i innych mebli

28 Wyniki autoewaluacji

29 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "AUTOEWALUACJA Prezentacja wyników autoewaluacji w dniu 1 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google