Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 18-19 października 2013 7 listopada 2014 System finansowania oraz rozliczania projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 18-19 października 2013 7 listopada 2014 System finansowania oraz rozliczania projektów."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 18-19 października 2013 7 listopada 2014 System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych

2 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy strategiczne Programy krajowe Obronność i bezpieczeństw o Programy międzynarodowe Fundusze europejskie Biostrateg Strategmed Energetyka Kopalnie Energetyka jądrowa Projekt informatycz ny Sektorowe  Innolot  Innomed Blue - Gas Demonstrator Innotech Innowacje Społeczne Lider PBS Kreator Patent Gekon Spin-Tech Tango Go-Global AAL BONUS EUREKA Eurostars Era-Net JPI Polsko- Norweska Współpraca Badawcza Współpraca dwustronna Berlin Czechy Izrael Japonia POIG POIŚ POKL 2014-11-07 System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych

3 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie oraz rozliczanie projektów na przykładzie:  Programów krajowych  Polsko – Norweskiej Współpracy Badawczej  Programów Krajowych Systemowych  Innolot  Demonstrator  Innomed  Innotech III System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo- rozwojowych 2014-11-07

4 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju WYPŁATA ŚRODKÓW Projekty krajowe i systemowe  Finansowanie w formie zaliczek, zgodnie z Harmonogramem płatności.  Pierwsza zaliczka wypłacana jest Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy o finansowanie projektu.  Kolejne zaliczki wypłacane są na podstawie złożonego wniosku o płatność, po rozliczeniu co najmniej 70 % wszystkich przekazanych dotychczas zaliczek. System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo- rozwojowych 2014-11-07

5 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ROZLICZANIE ŚRODKÓW Projekty krajowe i systemowe  Otrzymane środki finansowe (zaliczki) niewykorzystane w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w kolejnym roku realizacji projektu bez konieczności zmiany umowy.  Wniosek o płatność składany jest nie później niż do 15 listopada danego roku budżetowego. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wymaganym terminie Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania Harmonogramu płatności. Niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji projektu. Uwaga – dotyczy projektów systemowych: Wszystkie środki niewydatkowane wg stanu na dzień 31.12.2015 r. podlegają zwrotowi na rachunek Centrum do dnia 10.01.2016. Centrum może wskazać inny termin zwrotu środków. Polsko – Norweska Współpraca Badawcza  Otrzymane środki finansowe (zaliczki) niewykorzystane w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w kolejnym roku realizacji projektu bez konieczności zmiany umowy.  Wniosek o płatność składany jest nie później niż do 15 listopada danego roku budżetowego. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wymaganym terminie Promotor zobowiązany jest do skorygowania Harmonogramu płatności. Niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji projektu. System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo- rozwojowych 2014-11-07

6 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW – programy krajowe System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

7 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07 KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW – programy krajowe Koszty kwalifikowane Umowa o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Ocena eksperta merytorycznego Katalog kosztów i przewodnik kwalifikowalności Regulacja* * Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

8 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07 W - wynagrodzenia z pochodnymi (Personnel Costs) A - koszty aparatury naukowo – badawczej (Equipment) G - koszty budynków i gruntów (Purchase of land and real estate) E - koszty usług badawczych i wiedzy technicznej (Costs of research services and technical expertise) Op - koszty operacyjne (materiały i środki eksploatacyjne oraz elementy składowe prototypu) (Consumables and supplies) 1. Koszty bezpośrednie: O - koszty ogólne ponoszone w związku z realizacją projektu - rozliczane ryczałtem 2. Koszty pośrednie

9 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju KOSZTY KWALIFIKOWANE W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych i kierownika projektu) oraz brokera technologii, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem. W ramach kategorii „W” uznaje się za koszt kwalifikowany pozapłacowe koszty pracy (koszty składek ZUS) właścicieli spółek i właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych proporcjonalnie do ich zaangażowania w realizację projektu. Nagrody, premie, dodatki – przewidziane w regulaminie pracy/regulaminie wynagradzania danej instytucji, które obejmują wszystkich pracowników instytucji. *personelu naukowego przydzielonego do projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem. * Polsko-Norweska Współpraca Badawcza W – Koszty wynagrodzeń System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

10 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1) Zakup finansowany w 100 % * jeżeli aparatura spełnia poniższe przesłanki: - nie stanowi dużej infrastruktury badawczej zgodnie z art. 20, pkt 2 Ustawy o zasadach finansowania nauki tj. nie przekracza wartości 500 000zł (dla nauk ścisłych, inżynieryjnych i nauk o życiu) lub 150 000 zł (dla nauk humanistycznych i społecznych) - aparatura wykorzystywana jest w 100% na potrzeby przedmiotowego projektu - w części Uzasadnienie „Wniosku o dofinansowanie projektu” zakup został ujęty w wykazie aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń (sprzętu) służących celom badawczym wraz z merytorycznym uzasadnieniem - jednostka nie dysponuje aparaturą która mogłaby zostać użyta zamiennie. Jeżeli spełnione są wszystkie powyższe przesłanki, Beneficjent wykazuje jednorazowo we wniosku o płatność 100 % wartości zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym. * Koszt rozliczany jest zgodnie z intensywnością pomocy publicznej A – Aparatura naukowo-badawcza KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

11 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2) Amortyzacja Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu oraz proporcji wykorzystania środka przy realizacji projektu. Odpisy amortyzacyjne stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: - odpis amortyzacyjny został ustalony zgodnie z przepisami o rachunkowości - aparatura jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywana w związku z projektem - aparatura, inne urządzenia (sprzęt), służące celom badawczym są ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotu realizującego projekt - zakup aparatury nie był sfinansowany ze środków publicznych. Koszt wykorzystania aparatury, innych urządzeń (sprzętu) stanowiącego dużą infrastrukturę badawczą zgodnie z art. 20, pkt 2 Ustawy o zasadach finansowania nauki, rozliczany może być w projekcie tylko za pomocą odpisów amortyzacyjnych. A – Aparatura naukowo-badawcza KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

12 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 3) Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń. W przypadku leasingu operacyjnego kwalifikowane są tylko raty kapitałowe (bez części odsetkowej i innych opłat) zaś w przypadku leasingu finansowego odpisy amortyzacyjne. A – Aparatura naukowo-badawcza KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

13 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju G – Koszty gruntów i budynków  Budynki – koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu objętego pomocą, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości  Grunty – koszty transferu handlowego, raty kapitałowe, raty dzierżawne, raty użytkowania wieczystego E – Koszty usług badawczych  Usługi badawcze wykonanych na podstawie umowy  Wiedza techniczna i patenty zakupione lub użytkowane od osób trzecich na warunkach rynkowych  Usługi doradcze lub równorzędne  Oprogramowanie specjalistyczne nabywane na podstawie licencji Kwalifikowane są koszty na podstawie faktury wystawionej przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą; w uzasadnionych przypadkach także na podstawie umowy cywilno-prawnej Jeżeli zakupione wartości niematerialne i prawne (WNiP) nie są wykorzystywane w 100% na potrzeby projektu i/lub ich całkowity okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem realizacji projektu, kosztem kwalifikowanym są odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości danej WNiP. KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

14 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju E – Koszty podwykonawstwa (ryczałt do 25%) Koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. Kategoria wyłączona z podstawy naliczania kosztów ogólnych projektu. Koszty kategorii E uznaje się do wysokości 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy badawczej oraz do wysokości 70% całkowitych kosztów fazy przygotowań do wdrożenia. KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

15 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju OP – inne koszty operacyjne Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.  materiały - środki nietrwałe niezbędne do realizacji projektu np. surowce, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy nie spełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjęta polityką rachunkowości)  elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej  usługi obce - usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe  koszty uczestnictwa w konferencjach  koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze koszt szkoleń powinien być zaplanowany we wniosku na wykonanie projektu oraz wynikać z uzasadnionych przesłanek (np..pojawienie się na rynku nowych, innowacyjnych rozwiązań - nowe materiały, nowe technologie, nowe techniki wykonania określonego zadania itp. - dzięki którym zadanie można będzie wykonać bardziej efektywnie, nadać mu nowe dodatkowe cechy)  koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej  koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne opłaty)  koszty promocji projektu ( publikacje, koszt strony internetowej itp.)  koszty delegacji  koszt audytu zewnętrznego jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

16 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju O - Dodatkowe koszty ogólne Koszty związane z projektem, których wielkości nie można jednoznacznie przyporządkować do projektu lub, których przyporządkowanie do projektu wymaga zastosowania klucza podziału W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów: wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: wynajem, czynsz, sprzątanie i ochrona adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu utrzymania infrastruktury – koszty mediów (elektryczności, gazu, ogrzewania, wody), utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń wynagrodzenia personelu zarządzającego, administracyjnego, technicznego i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni sposób związanego z realizacja projektu (kierownicy jednostki, księgowość, kadry, BHP) usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie materiały biurowe i piśmiennicze, usług drukarskich i ksero koszty urządzeń i sprzętu biurowego koszty ubezpieczeń majątkowych KOSZTY KWALIFIKOWANE – programy krajowe System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

17 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty krajowe i systemowe  ryczałt od całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu  stawki ryczałtu (np. Systemowe) *do 8% dla przedsiębiorstw, *do 15% dla uczelni prywatnych i instytutów badawczych * do 20% dla uczelni państwowych i instytutów naukowych PAN O = (W + A + G + E + Op) x właściwa stawka procentowa Polsko – Norweska Współpraca Badawcza  na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich – w przypadku posiadania system księgowości analitycznej;  ryczałt od całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa i zasobów udostępnionych przez strony trzecie  podstawowa stawka ryczałtu 20%, przy spełnieniu określonych warunków – 60% KOSZTY OGÓLNE Koszty ogólne rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

18 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty krajowe obecnie: Koszty ogólne = (W + A + G + Op) x max 25 % stawka ryczałtu: do 25%  jednolita stawka ryczałtu dla wszystkich aplikujących podmiotów i rodzajów projektów, niezależnie od formy organizacji i obszaru prowadzonych badań  wyłączenie z postawy naliczania ryczałtu kosztów podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta.  za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. KOSZTY OGÓLNE Koszty ogólne rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07

19 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE – programy krajowe Co do zasady za koszty niekwalifikowalne uważa się: koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane koszty poniesione niezgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych podatek od towarów i usług (VAT), który w świetle prawa może być odzyskany premie i dodatki o charakterze czysto uznaniowym inne niż wynikające z regulaminu wynagrodzeń grzywny, mandaty, kary finansowe, opłaty i odsetki karne składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych koszt audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę jeżeli rozpoczął się przed zrealizowaniem 50% planowanych wydatków koszty niespełniające warunków kwalifikowalności określonych w Przewodniku w przypadku leasingu - podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne Koszty niekwalifikowane nie mogą stanowić części ani całości wymaganego wkładu własnego Beneficjenta/Partnera realizującego projekt. System finansowania oraz rozliczania projektów badawczo-rozwojowych 2014-11-07


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 18-19 października 2013 7 listopada 2014 System finansowania oraz rozliczania projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google