Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Konferencja dla dyrektorów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Konferencja dla dyrektorów."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra – 29 sierpnia 2014 r. Wrocław – 2 września 2014 r. Legnica, Wałbrzych – 3 września 2014 r.

2 Szkoły dolnośląskie według typów w latach szkolnych 2011/2012 - 2013/2014

3 Opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące zmian w sieci szkół publicznych w latach szkolnych 2011/2012 – 2013/2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 likwidacje szkół 127 111 65 połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum 11 4 6 przekształcenia szkół 57 - 2 przekazanie przez jst prowadzenia szkoły osobie prawnej lub osobie fizycznej 3 Ogółem 197 118 73

4 Opiniowanie spełniania wymogów art. 7 ust
Opiniowanie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne (od do r.) Wnioski składane przez osoby prowadzące : zakładanie szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej – 88 wnioski nadanie uprawnień szkoły publicznej w trakcie działalności – 0 wniosków zmiany w danych zgłoszonych do ewidencji – 78 wniosków . Liczba wydanych opinii – 126, w tym: opinia pozytywna – 116 bez rozpoznania – 10 sprawy w toku – 2

5 Placówki dolnośląskie według rodzajów w latach szkolnych 20011/2012 - 2013/2014
5

6 rok szkolny 2011/2012 rok szkolny 2012/2013 rok szkolny 2013/2014
Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach w latach szkolnych 2011/ /2014 53 253 rok szkolny 2011/2012 52 861 rok szkolny 2012/2013 52 136 rok szkolny 2013/2014

7 Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego w latach szkolnych 2011/ /2014

8 Awans zawodowy 1160 1109 1071 1068 1040 1018 Liczba:
Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Liczba: 2011/2012 2012/2013 2013/2014 złożonych wniosków 1160 1109 1071 wniosków rozpatrzonych pozytywnie 1068 1040 1018

9 Zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających kwalifikacji w latach szkolnych 2011/ /2014 Liczba wniosków: 2011/2012 2012/2013 2013/2014 art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela 1028 771 656 art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty 224 128 76 Wydane zgody ogółem 1252 899 732 Odmowa wydania zgody 28 14 26

10 Zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczycieli/osób nieposiadających kwalifikacji w roku szkolnym 2013/2014 wg przedmiotów

11 Liczba osób, które ukończyły kurs
Zadania zrealizowane przez placówki dolnośląskie na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Wydane zgody na prowadzenie kursu: L.p. Rodzaj kursu Liczba kursów Liczba osób, które ukończyły kurs 1 kwalifikacyjny 68 1075 2 pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 32 353 3 dla wychowawców wypoczynku 33 1438 4 dla kierowników wypoczynku 26 513

12 Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2013 roku
Temat Liczba uczestników Praca z uczniem zdolnym w Szkołach Wspierających Uzdolnienie (szkolenie) 60 Szachy w edukacji wczesnoszkolnej, jako gra wspierająca rozwój uczniów (szkolenie, 3 gr. x 20 os.) Tworzenie programów nauczania uwzględniających podstawę programową w zakresie kształcenia zawodowego (szkolenie, 2 gr. po 30 os.) Skuteczne i ciekawe metody teatralne w edukacji szkolnej (warsztaty, 25 os.) 25 Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego w projektowaniu procesu dydaktycznego (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup x 25 os.) 500 Wykorzystanie wyników sprawdzianu po VI klasie w projektowaniu procesu dydaktycznego (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup x 25 os.) Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w projektowaniu procesu dydaktycznego (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup x 25 os.) Wykorzystanie EWD do wewnątrzszkolnych analiz wyników egzaminów zewnętrznych (szkolenie rad pedagogicznych, 15 grup) ok. 500 Nauczyciel - opiekunem praktyk studenckich w szkole (kurs z elementami szkolenia na odległość) 100

13 Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2013 roku
Temat Liczba uczestników Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły / placówki (szkolenie rad pedagogicznych, 15 grup) ok. 500 Zadania nauczyciela - opiekuna szkolnego pocztu sztandarowego (szkolenie, 4 gr. X 40 os.) 160 Edukacja przyjazna sześciolatkowi w szkole podstawowej (szkolenie, 4 gr. X 25 os.) 100 Szkoła pełna ruchu - gry i zabawy na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I - III szkoły podstawowej (warsztaty, 4 gr. X 20 os.) 80 Konferencje metodyczne dla nauczycieli matematyki, języka polskiego i historii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (9 konferencji jednodniowych) 900 Wykorzystanie analiz wyników sprawdzianu i egzaminów służących poprawie efektywności kształcenia (szkolenie rad pedagogicznych, 20 grup) ok. 600 Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno - komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów (kurs) 120

14 Formy doskonalące dla nauczycieli zaplanowane do realizacji w ramach grantów DKO w 2014 roku
Temat Liczba uczestników Wspierająca rola nauczyciela w osiąganiu przez dziecko gotowości szkolnej.(szkolenie, 12 godz.) 100 Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej, jako elementy wspomagające proces edukacyjny uczniów. (warsztaty, 12 godz.) 90 „Nasz elementarz” – źródłem inspiracji dla nauczycieli.(warsztaty, 12 godz.) Jak zmniejszyć stres przy przechodzeniu uczniów na kolejny etap edukacyjny. (szkolenie RP, 3 godz.) 1100 Dobre praktyki w tworzeniu i modyfikowaniu programów nauczania kształcenia zawodowego w zawodach: budowlanych, elektryczno-elektronicznych, mechanicznych i górniczo-hutniczych. (szkolenie, 12 godz.) 60 Neurodydaktyka – jak wykorzystać potencjał ucznia? (seminarium, 4 godz.) 600

15 Oceny pracy dyrektora i odwołania od oceny pracy nauczyciela w roku szkolnym 2013/2014
Oceny pracy dyrektora – 219, w tym: dobra – 28 wyróżniająca – 191 Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - 3 utrzymanie oceny – 2 (1 negatywnej i 1 dobrej) podwyższenie oceny do dobrej – 1 Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela – 5 utrzymanie oceny negatywnej – 2 ustalenie oceny pozytywnej – 1 odwołanie nie było rozpatrywane ze względów formalnych – 2

16 Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody w 2013 roku

17 Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody w 2014 roku

18 Wnioski o medale, odznaczenia, nagrody pozostawione bez rozpoznania z powodu błędów formalnych w latach

19 Błędy formalne popełniane przez wnioskodawców składających wnioski o Nagrodę MEN i DKO
brak opinii rady pedagogicznej w formie załącznika do wniosku, brak podpisu i pieczątki przewodniczącego RP na opinii RP, brak w opinii RP zdania uogólniającego, tzn.: RP na posiedzeniu w dniu …… pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody KO/MEN dla pani/pana, brak pełnej daty wystawienia oceny i uogólnienia oceny, podania oceny, która w okresie jej dokonania nie była oceną najwyższą, np. ocena wyróżniająca wystawiona w 1999 r. nie była oceną najwyższą w tym okresie, wydruk wniosku na dwóch odrębnych kartkach zamiast na 1 kartce dwustronnie, brak podania miejsca urodzenia, brak podpisu i pieczątki dyrektora szkoły/placówki na wniosku; w przypadku nieobecności dyrektora i podpisania wniosku przez wicedyrektora – do wniosku powinno zostać dołączone odpowiednie upoważnienie, podpisywanie wniosków przez niewłaściwe osoby – np. w stosunku do nauczyciela przez organ prowadzący, w przypadku wniosków o przyznanie nagrody MEN składanie 1 egzemplarza wniosku zamiast wymaganych 2 egzemplarzy.

20 Błędy formalne popełniane przez wnioskodawców składających wnioski o przyznanie medalu lub odznaczenia państwowego brak informacji na wniosku, że RP pozytywnie zaopiniowała wniosek dnia ……., brak ogólnego stażu pracy, niewypełnienie wszystkich rubryk, błędne wypełnianie rubryk, wydruk wniosku na 2 kartkach zamiast na 1 dwustronnie, wpisywanie niewłaściwej podstawy prawnej, brak załączników.

21 188 konkursów na stanowisko dyrektora
Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły/ placówki i odwoływanie ze stanowiska w roku szkolnym 2013/2014 188 konkursów na stanowisko dyrektora 104 pozytywne uzgodnienia w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 3 negatywne uzgodnienia w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 8 wniosków o opinię w sprawie odwołania dyrektora, wydano 2 opinie pozytywne, 6 opinii negatywnych, w 3 odmówiono wydania opinii

22 Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach w latach szkolnych 2011/2012 - 2013/2014

23 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014
Konkursy „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek” uczestników z 1043 szkół (627 szkół podstawowych i 416 gimnazjów) 536 finalistów 198 laureatów („zDolny Ślązaczek” – 27, „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – 171), w tym: 8 wielokrotnych 21 dwukrotnych

24 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014
Konkurs „Liga Naukowa” W konkursie wzięło udział 8171 uczniów ze 174 gimnazjów. Tytuł finalisty konkursu zdobyło 37 najlepszych uczestników finału Ligi Humanistycznej i 31 najlepszych uczestników finału Ligi Matematycznej. Tytuł laureata uzyskało: 17 uczniów w Lidze Humanistycznej 16 uczniów w Lidze Matematycznej

25 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 – Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej” w konkursie wzięło udział 1628 uczniów z 93 szkół podstawowych i gimnazjów (1330 uczniów z 75 gimnazjów, 298 uczniów z 18 szkół podstawowych) do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 27 uczniów, w tym 7 uczniów szkoły podstawowej tytuł laureata uzyskało 23 uczniów, w tym 6 uczniów szkoły podstawowej w etapie ogólnopolskim wzięło udział 5 uczniów, w tym 2 szkoły podstawowej

26 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014
Ogólnopolski Konkurs „Sejm Dzieci i Młodzieży” – w konkursie wzięło udział 84 uczniów z 42 szkół podstawowych i gimnazjów; do udziału w obradach XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zakwalifikowanych zostało 32 uczniów z 16 szkół (7 szkół ponadgimnazjalnych i 9 gimnazjów) Ogólnopolski Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce” – w konkursie wzięło udział 359 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych; tytuł laureata uzyskało 3 uczniów liceów ogólnokształcących, którzy zakwalifikowani zostali do udziału w symulacji obrad Senatu RP

27 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014
Tytuł laureata lub finalisty został przyznany 213 uczniom z 49 szkół dolnośląskich biorącym udział w 56 olimpiadach i turniejach. Tytuł wielokrotnego laureata i finalisty zdobyło 7 uczniów, a dwukrotnego 26. 4 uczniów LO Nr XIV we Wrocławiu reprezentuje Polskę na olimpiadach międzynarodowych: XXV Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej (Indonezja – Bali) – 2 uczniów XXVI Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej (Tajwan) – 1 uczeń XXI Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej (Niemcy) – 1 uczeń XII Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej (Chiny – Pekin) – 1 uczeń

28 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014
Szkoły, z których wywodzi się najwięcej laureatów konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „Liga Naukowa”: Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu – 19 laureatów Gimnazjum Nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiu – 10 laureatów Publiczne Gimnazjum Nr 13 w Wałbrzychu – 8 laureatów Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Legnicy – 7 laureatów Gimnazjum Nr 23 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu – 7 laureatów Gimnazjum Nr 30 im. Polonii Francuskiej we Wrocławiu – 7 laureatów

29 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014
Szkoły, z których wywodzi się najwięcej laureatów i finalistów olimpiad: Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu – 72 Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu – 17 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu – 11 II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu – 9 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy – 7

30 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2013/2014
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 uzyskało 260 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014 uzyskało 28 uczniów.

31 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
S K A R G I w roku szkolnym 2013/2014

32 Skargi w latach szkolnych 2011/2012 – 2013/2014

33 Sposób rozpatrzenia skarg w roku szkolnym 2013/2014 (od dnia 1 VII 2013 r. do dnia 30 VI 2014 r.)
33

34 Problemy ujęte w skargach w roku szkolnym 2013/2014

35 Wszczęte postępowania wyjaśniające przez Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Dolnośląskim (od do ) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 ogółem 54 25 37 przekazane do Komisji Dyscyplinarnej 21 8 umorzone 29 12 w toku 4 5

36 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
E W A L U A C J E w roku szkolnym 2013/2014

37 Ewaluacje w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2010 – 2014 (stan na 22
Ewaluacje w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2010 – 2014 (stan na r.) Szkoły/placówki Polska Dolny Śląsk przedszkola i punkty przedszkolne 3 725 243 szkoły różnych typów i rodzajów 11 567 794 placówki oświatowo-wychowawcze 94 3 placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego i ODDZ 33 - poradnie psychologiczno – pedagogiczne i specjalistyczne 365 24 specjalne i młodzieżowe ośrodki wychowawcze , socjoterapeutyczne oraz rewalidacyjno-wychowawcze 95 2 bursy i domy wczasów dziecięcych 48 5 placówki doskonalenia nauczycieli 104 18 biblioteki pedagogiczne 51 9 ogółem 16082 1098

38 Ewaluacje w województwie dolnośląskim w latach szkolnych 2009/2010 - 2013/2014
Rodzaj ewaluacji 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 całościowa 4 24 47 103 38 problemowa 12 86 162 277 345 Ogółem 16 110 209 380 383

39 Ewaluacje w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2013/2014
Liczba ewaluacji ogółem Liczba ewaluacji w szkołach i placówkach niepublicznych Typ szkoły/placówki 135 41 Przedszkola i punkty przedszkolne 67 4 Szkoły podstawowe 58 3 Gimnazja 87 9 Szkoły ponadgimnazjalne 2 - Młodzieżowe domy kultury Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1 Bursy 14 8 Placówki doskonalenia nauczycieli 5 Biblioteki pedagogiczne Dom wczasów dziecięcych

40 Ewaluacje w powiatach w roku szkolnym 2013/2014

41 Plan ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014
ewaluacje całościowe – 10% wszystkich ewaluacji ewaluacje problemowe w zakresie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej – 60% wszystkich ewaluacji ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego – 30% wszystkich ewaluacji

42 Liczba ewaluacji całościowych i problemowych w roku szkolnym 2013/2014

43 Ewaluacje całościowe i problemowe wg szkół i placówek w roku szkolnym 2013/2014

44 Wymagania uwzględnione w ewaluacji problemowej w przedszkolach i punktach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014 Ewaluacje problemowe MEN wym. 2- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się wym. 3 - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wym. 5 - Respektowane są normy społeczne

45 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach i punktach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014

46 Wymagania uwzględnione w ewaluacji problemowej w szkołach w roku szkolnym 2013/2014
Ewaluacje problemowe MEN wym. 2- Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się wym. 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wym. 5 - Respektowane są normy społeczne Ewaluacje problemowe DKO wym. 7 - Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych wym. 9 - Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

47 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014

48 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich gimnazjach w roku szkolnym 2013/2014

49 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

50 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich szkołach w roku szkolnym 2013/2014
Problemy uwidocznione podczas ewaluacji % szkół szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgim-nazjalna Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów nie przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania przez uczniów różnorodnych sukcesów edukacyjnych 33,3% 48,4% 30,0% Organizacja procesu edukacyjnego nie sprzyja uczeniu się uczniów od siebie nawzajem 17,9% 54,8% 63,3% Rodzice nie wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły 16,7% 26,5% 28,8% Uczniowie nie mają wpływu na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się 7,7% 41,9% 26,7% Nauczyciele nie pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy 5,6% 8,8% 25,4% Uczniowie i rodzice nie biorą udziału w modyfikacjach działań wychowawczych 5,1% 6,5% 17,2%

51 wym. 5 - Promowana jest wartość edukacji
Wymagania uwzględnione w ewaluacji problemowej w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych w roku szkolnym 2013/2014 Ewaluacje MEN wym. 5 - Promowana jest wartość edukacji wym. 6 - Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju wym. 7 - Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

52 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych w roku szkolnym 2013/2014

53 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich placówkach oświatowo-wychowawczych i artystycznych w roku szkolnym 2013/2014 Młodzieżowy dom kultury wym Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów – poziomy A i A wym. 2- Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego – poziom B wym. 3 - Respektowane są normy społeczne – poziomy B i B wym. 4 - Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju – poziom A wym. 5 - Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji – poziom B

54 Wyniki ewaluacji w bursach, domach wczasów dziecięcych i specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 Bursa wym Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki – poziom B i B wym. 2- Respektowane są normy społeczne – poziom B i B Dom wczasów dziecięcych Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy wym. 2- Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki – poziomy A i B wym. 3 - Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – poziomy A i A wym. 5 - Respektowane są normy społeczne poziomy – poziomy B i B

55 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
K O N T R O L E w roku szkolnym 2013/2014

56 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
K O N T R O L E P L A N O W E w roku szkolnym 2013/2014

57 Liczba tematów kontroli planowych – 10
Kontrole planowe ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014 Liczba tematów kontroli planowych – 10 Liczba zaplanowanych kontroli – 490 Liczba przeprowadzonych kontroli - 491

58 Liczna kontroli planowych w powiatach w roku szkolnym 2013/2014

59 Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli
Tematy kontroli Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli 1 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych 44 2 Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły 18 3 Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego 27 4 Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art.35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty 22 5 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej 72

60 Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli
Tematy kontroli Liczba skontrolowanych szkół / przedszkoli 6 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole 36 7 Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły 115 8 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum 42 9 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej 72 10 Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu 43

61 Wyniki kontroli planowych w roku szkolnym 2013/2014

62 Wskaźnik procentowy szkół/przedszkoli, którym wydano zalecenia w wyniku kontroli

63 Kontrola nr 6 – zapewnienie bezpieczeństwo uczniom w publicznych szkołach podstawowych
Wydawane zalecenia wynikały z nieprawidłowości polegających na: niezawiadamianiu o każdym wypadku: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; społecznego inspektora pracy; organu prowadzącego szkołę lub placówkę; rady rodziców –  12 zaleceń niepowoływaniu zespołu powypadkowego, nieprzeprowadzaniu postępowania powypadkowego lub niesporządzaniu dokumentacji powypadkowej – 8 zaleceń braku w statucie szkoły zadań nauczycieli oraz innych pracowników, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę – 6 zaleceń

64 Kontrola nr 10 – organizacja zajęć dodatkowych w publicznym przedszkolu
Wydawane zalecenia wynikały z nieprawidłowości polegających na: ustaleniu liczby dzieci w oddziale przedszkolnym przekraczającej zaleceń braku organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – 3 zalecenia organizacji odpłatnych zajęć dodatkowych w czasie godzin pracy przedszkola – 2 zalecenia ustaleniu wysokości opłaty za godzinę wykraczającą poza bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki wyższej niż 1 zł – 2 zalecenia

65 Kontrole nr 8 i 9 – realizacja ramowych planów nauczania w publicznej szkole podstawowej i publicznym gimnazjum Wydawane zalecenia wynikały z nieprawidłowości polegających na: braku podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych lub ustalaniu liczby uczniów w grupie przekraczającej liczbę stanowisk w pracowni komputerowej – 11 zaleceń (9 w szkołach podstawowych 2 w gimnazjach) ustaleniu tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum niezgodnie z ramowym planem nauczania – 11 zaleceń (7 w szkołach podstawowych 4 w gimnazjach) ustaleniu tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej niezgodnie z tygodniowym wymiarem godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w ramowym planie nauczania – 3 zalecenia (3 w szkołach podstawowych)

66 Kontrola nr 7 – wybór podręczników i obrót używanymi podręcznikami w szkołach podstawowych i gimnazjach Wydawane zalecenia wynikały z nieprawidłowości polegających na: niezapewnieniu uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły – 12 zaleceń dokonaniu wyboru podręczników niedopuszczonych do użytku szkolnego – 2 zalecenia niepodejmowaniu działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły – 2 zalecenia

67 Kontrola nr 1 – organizacja kształcenia dzieci niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych
Wydawane zalecenia wynikały z nieprawidłowości polegających na: niezapewnieniu uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność realizacji zaleceń zawartych w tym orzeczeniu – 3 zalecenia niezapewnieniu uczniowi niepełnosprawnemu realizacji co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu – 3 zalecenia niezorganizowaniu zajęć rewalidacyjnych uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 3 zalecenia

68 Kontrola nr 2 – szkolny plan nauczania technikum
Wydawane zalecenia wynikały z nieprawidłowości polegających na: ustalaniu przedmiotów w zakresie rozszerzonym bez zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego – 4 zalecenia nierealizowaniu przedmiotów w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka , w klasach I i II - 2 zalecenia niedostosowaniu nazw przedmiotów realizowanych w zakresie kształcenia ogólnego i zajęć z wychowawcą do nazw określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - 1 zalecenie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas niezgodnie z przepisami prawa - 1 szkoła.

69 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
K O N T R O L E D O R A Ź N E w roku szkolnym 2013/2014

70 Kontrole doraźne w roku szkolnym 2013/2014
Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych ogółem – 460, w tym : na skutek stwierdzenia przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej – 344 na wniosek: Rzecznika Praw Dziecka – 10 organu prowadzącego szkołę lub placówkę – 8 rodziców – 5 nauczycieli – 2 Rzecznika Praw Obywatelskich – 1 uczniów – 1 innych podmiotów – 89

71 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli doraźnych
Liczba kontroli stan przygotowania szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich 82 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 38 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 35 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 34 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 27 zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 12 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 10 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 8 inne 378

72 Zalecenia wydane po przeprowadzonych kontrolach doraźnych w roku szkolnym 2013/2014

73 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
MONITOROWANIE w roku szkolnym 2013/2014

74 Monitorowania przeprowadzone z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Ocena stanu przygotowań publicznych szkół podstawowych na przyjęcie dzieci sześcioletnich monitorowanie DKO przeprowadzone w grudniu 2013 r. objęło 649 szkół (93,2%), monitorowanie MEN przeprowadzone w marcu i kwietniu r. objęło 696 szkół (100%). Identyfikacja potrzeb i zasobów szkół w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W monitorowaniu wzięło udział 250 szkół (14,6%).

75 Monitorowanie przeprowadzone z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej
Realizacja podstawy programowej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. W monitorowaniu wzięły udział 433 placówki dolnośląskie, w tym: 223 przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego (24,3%), 131 szkół podstawowych (16,8%), 55 gimnazjów (11,0%), 24 licea ogólnokształcące (15,1%).

76 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
W S P O M A G A N I E w roku szkolnym 2013/2014

77 Wspomaganie w zapisach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego
§ 17. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez: 1) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli; 2) (uchylony); 3) promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 4) (uchylony).

78 Wspomaganie szkół i placówek w roku szkolnym 2013/2014 w związku z wdrażaniem reformy obniżenia wieku obowiązku szkolnego Wyznaczenie wizytatorów rejonowych odpowiedzialnych za monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie 6-latków i utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorami tych szkół Przeprowadzenie monitorowania DKO przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków Przeprowadzenie monitorowania MEN przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków Podsumowanie wyników monitorowania - konferencje dla dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, organów prowadzących Przekazywanie dyrektorom szkół i placówek, w ramach konferencji, informacji na temat zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących między innymi reformy obniżenia wieku obowiązku szkolnego Konferencja poświęcona działaniom poradni psychologiczno – pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli związanym z obniżeniem wieku szkolnego Wystąpienie do organów prowadzących z informacją o stanie przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków i z apelem o podjęcie działań w celu poprawy stanu szkół Współorganizacja III edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „ Mam 6 – lat”

79 Zakres tematyczny narad, konferencji i szkoleń, organizowanych przez DKO w roku szkolnym 2013/2014
Kształcenie zawodowe i ustawiczne Cykliczne spotkania Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty Konferencje branżowe: mechaniczno – górnicza, Dolnośląskie Programy Nauczania MiG rolniczo – leśna z ochroną środowiska, Dolnośląskie Programy Nauczania WARTO budowlana, Dolnośląskie Programy Nauczania EDU – BUD elektryczno – elektroniczna, Dolnośląskie Programy Nauczania ELIT administracyjno – usługowa, Dolnośląskie Programy Nauczania AiU Uczenie się przez całe życie – konferencja informacyjno – promocyjno – szkoleniowa Konferencja poświęcona nowemu programowi Komisji Europejskiej – Erasmus Plus Konferencja Międzynarodowa projektu EREIVET

80 Zakres tematyczny narad, konferencji i szkoleń, uroczystości organizowanych przez DKO w roku szkolnym 2013/2014 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych Spotkania Rady Konsultacyjnej do Spraw Integracji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty Dolnośląska sieć szkół wspierających uzdolnienia – udział w przyznawaniu certyfikatów IV Dolnośląska Gala Talentów w ramach dolnośląskiego systemu wspierania uzdolnień ,,Olimpijczycy 2014” - uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów olimpijczykom Wręczenie stypendystom dyplomów Ministra Edukacji Narodowej i dyplomów Prezesa Rady Ministrów Współorganizacja z pełnomocnikiem Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych konferencji poświęconej dyskryminacji ze względu na narodowość i odmienność kulturową Konferencje: Funkcjonowanie ucznia z ADHD w szkole Zaburzenia zdrowia psychicznego w rzeczywistości szkolnej Edukacja włączająca w praktyce Praca Zespołów Orzekających działających w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych Kompetencje przyszłości. Pasja Nauczania – Uczenie się z Pasją

81 Wspomaganie szkół i placówek w roku szkolnym 2013/2014
Bezpieczeństwo Spotkania Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Organizacja konkursów : Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” Dolnośląskiego Konkursu „Jestem bezpieczny w domu szkole i na drodze” konkursów we współpracy z podmiotami ( Motoklasa, konkursy BRD i in. ) akcje (PAT) Edukacja Ekologiczna Spotkania Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej Współpraca ze szkołami w ramach „Dolnośląskiej Sieci Szkół Promującej Ekorozwój” – realizacja szkolnych projektów V edycji

82 Wspomaganie szkół i placówek w roku szkolnym 2013/2014
Wychowanie patriotyczne Współorganizacja z TVP akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” Współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie udziału dzieci i młodzieży w ich spotkaniach rocznicowych. Wspieranie działań Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Klubów Historycznych Organizacja wystaw tematycznych w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, udział w uroczystościach i konferencjach Organizacja konkursów: VIII edycja Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej VII edycja wojewódzkiego konkursu „ Losy Polaków na wschodzie w latach ”

83 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra – 29 sierpnia 2014 r. Wrocław – 2 września 2014 r. Legnica, Wałbrzych – 3 września 2014 r.


Pobierz ppt "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Konferencja dla dyrektorów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google