Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻYNA MAŁOPOLSKA WALORY ANTROPOGENICZNE. Wzgórze Wawelskie od strony Wisły Mnogość zabytków architektonicznych w Krakowie wynika z długiej historii miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻYNA MAŁOPOLSKA WALORY ANTROPOGENICZNE. Wzgórze Wawelskie od strony Wisły Mnogość zabytków architektonicznych w Krakowie wynika z długiej historii miasta."— Zapis prezentacji:

1 WYŻYNA MAŁOPOLSKA WALORY ANTROPOGENICZNE

2 Wzgórze Wawelskie od strony Wisły Mnogość zabytków architektonicznych w Krakowie wynika z długiej historii miasta i wielości historii miasta i wielości funkcji, które spełniał będąc stolicą państwa, będąc stolicą państwa, prężnym ośrodkiem miejskim i centrum handlowym regionu, ośrodkiem uniwersyteckim i kulturalnym. Dodatkowo i kulturalnym. Dodatkowo Kraków szczęśliwie stosunkowo mało ucierpiał podczas zawieruchy wojennej (największego spustoszenia dokonywały w nim powtarzające się od średniowiecza pożary). K R A K Ó W

3 Renesansowy dziedziniec zamku - skrzydło wschodnie i południowe W efekcie Kraków jest jednym z najważniejszych europejskich ośrodków turystycznych z cennymi zabytkami z różnych epok. Znajduje się tu ponad 6 tys. zabytkowych obiektów.

4 Krakowskie Sukiennice podlegały przez wieki wielu przemianom i ich obecny kształt w niczym nie przypomina dawnych Sukiennic. Już w roku 1257 książę Bolesław Wstydliwy przy lokacji Krakowa zobowiązał się postawić kramy sukienne. Stanowiły one podwójny rząd kramów kamiennych,tworzących jakby uliczkę po środku Rynku. Sukiennice w tej postaci przetrwały do połowy XIV stulecia. Sukiennice

5 Wnętrze sukiennic Nowe, murowane Sukiennice wystawił król Kazimierz III Wielki. Środkowa hala o długości 108 m, szerokości 10 m z dwoma rzędami kramów na głębokość 7,5 m. W osi długiej było to 18 kramów, które nakryte były sklepieniami, a otwarte do wnętrza ostrołukowymi lub półkolistymi portalami. Od strony południowej i północnej wybudowano zdwojone, ostrołukowe arkady.

6 Barbakan – budowla obronna, służąca do zwiększenia ochrony bramy. Składał się z osłoniętego przejścia (tzw. szyi), która łączyła mur obronny z np.: basztą, wieżą, basteją, rondelą, tarasem, bastionem lub rawelinem. Barbakan rozpowszechnił się w średniowieczu i w różnych formach przetrwał do połowy XVII wieku... Barbakan

7 Jasna Góra Zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstochowie. Jest jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z Bełza, w którym od XV wieku w katolicyzmie – szczególnie polskim, Maryja czczona jest jako Matka Boża Królowa Polski. C Z Ę S T O C H O W A

8 Muzeum składające się z dwóch sal wystawowych oraz działającego zakładu produkcyjnego (Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego SA), wykorzystującego linię technologiczną z lat 30. XX wieku. Jest ono jedynym czynnym muzeum zapałek w Europie Muzeum produkcji zapałek w Częstochowie

9 Zegar słoneczny na ścianie kościoła św. Trójcy J Ę D R Z E J Ó W Jednym z najważniejszych zabytków Jędrzejowa jest Muzeum im. Przypkowskich. Muzeum im Przypkowskich w Jędrzejowie powstało w wyniku przekazania państwu 3 lutego 1962 kolekcji zegarów słonecznych, przyrządów astronomicznych oraz biblioteki starodruków przez rodzinę Przypkowskich. W zbiorach znajduje się także list Zygmunta Starego z roku 1535 pisany do Mikołaja Przypkowskiego.

10 Jędrzejów – zegar kamienica

11 Klasztor oo. Cystersów w Jędrzejowie Jędrzejowie W 1990 roku minęła 850. rocznica przybycia cystersów do Polski i założenia klasztoru w Jędrzejowie. Zbiegła się ona z obchodzoną w Europie 900. rocznicą urodzin Bernarda z Clairvaux - założyciela zgromadzenia. Opactwo w Jędrzejowie, także w dużej mierze za sprawą bł. Wincentego Kadłubka, odegrało ogromną rolę w krzewieniu kultury duchowej i materialnej w Polsce. Sam Wincenty Kadłubek i późniejsi przełożeni klasztoru utrzymywali rozległe kontakty w Europie, nie tylko z cystersami. Do miejsca tego często pielgrzymowali m.in. metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła, a także prywatnie i oficjalnie Stefan kardynał Wyszyński. Był tu również Prymas Polski kard. Józef Glemp i wiele razy ks. kard. Franciszek Macharski. Przy grobie bł. Wincentego modlił się także arcybiskup Luiggi Poggi, kierownik Zespołu Stolicy Apostolskiej do Spraw Stałych Kontaktów Roboczych z Rządem PRL. Opactwo jędrzejowskie zostało włączone przez Radę Kultury Europy do Europejskiego Szlaku Cystersów.

12 Bazylika w Wiślicy  Bazylika Narodzenia Najświętszej  Marii Panny z 1350 roku,  ufundowana przez Kazimierza  Wielkiego, ponoć jako pokuta za  zabójstwo kanonika Marcina Baryczki  (tzw. kościół ekspiacyjny). Wnętrze  zdobią gotyckie sklepienia: krzyżowo-  żebrowe i ostrołukowe, oparte  na trzech filarach na środku bazyliki.  Kościół został zniszczony w czasie I  wojny światowej przez Austriaków.  Odbudowany został w latach 1919-1926 według projektu Adolfa SzyszkoBohusza. W podziemiach odkryto fundamenty dwóch wcześniejszych romańskich kościołów z tzw. płytą wiślicką. W prezbiterium widoczne są fragmenty bizantyjsko-ruskiej polichromii z lat 1397-1400. W głównym ołtarzu umieszczono figurę Matki Boskiej (tzw. Madonna Łokietkowa) z około 1300. W I Ś L I C A

13  Dom Długosza - wikariat  z1460.  Budowla z cegły,  ufundowana przez  słynnego historyka, kronikarza  Jana Długosza, jako  mieszkanie dla  wikariuszy kolegiaty  wiślickiej. We  wnętrzach odkryto  fragmenty polichromii  z XV w.. Obecnie  mieści  się w nim plebania  i muzeum. Dom Długosza

14 Ruiny zamku w Rabsztynie Szlak Orlich Gniazd jest jedną z najpopularniejszych tras wycieczkowych. Prowadzi z Krakowa do Częstochowy przez Ojcowski Park Narodowy, Pieskową Skałę, Olkusz, Ogrodzieniec, Klucze, Smoleń, Pilicę, Podzamcze, Mirów i Ostrężnik. Ma długość równą 163 km. Jego nazwa pochodzi od zamków obronnych, usytuowanych wzdłuż trasy, zbudowanych na stromych skałkach wapiennych tak, jak orle gniazda.Szlak składa się głównie z ruin zamków i strażnic. Niegdyś Król Kazimierz Wielki podjął się zadania stworzenia systemu obronnego zabezpieczającego granice, ważniejsze szlaki handlowe i zaludnione obszary, czego dowodem są owe pozostałości. Co najmniej kilkanaście twierdzy powstało właśnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Co najmniej kilkanaście twierdzy powstało właśnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z konieczności obrony handlowego traktu z Krakowa do z konieczności obrony handlowego traktu z Krakowa do S Z L A K O R L I C H G N I A Z D

15 Ruiny zamku w Bydlinie

16 Ruiny zamku w Ogrodzieńcu

17 Ruiny zamku w Morsku

18 Ruiny zamku w Bobolicach

19 S Z Y D Ł Ó W Szydłów - "kamienne miasto" lub "Polskie Carcassonne nazywane tak gdyż zachowały się w dużej części mury obronne. W 1329 r ma miejsce druga lokacja Szydłowa wówczas Władysław Łokietek nadaje przywilej lokacyjny oparty na prawie niemieckim. Średnio- wieczne miasto zostało otoczone murami obronnymi przez Kazimierza Wielkiego. nazywane tak gdyż zachowały się w dużej części mury obronne. W 1329 r ma miejsce druga lokacja Szydłowa wówczas Władysław Łokietek nadaje przywilej lokacyjny oparty na prawie niemieckim. Średnio- wieczne miasto zostało otoczone murami obronnymi przez Kazimierza Wielkiego. W połowie XIV w. król Kazimierz Wielki opasuje Szydłów murami miejskimi z bramami i funduje kościół farny pw. św. Władysława. W poł. XIV w. wzniesiono także zamek usytuowany w zachodniej części miasta. Szydłów od XIV w. jest także siedzibą bogatej gminy żydowskiej. Podczas drugiej wojny światowej ma miejsce holokaust ludności żydowskiej (było to wówczas miasteczko z przewagą ludności żydowskej), Szydłów niszczą bombardowania w czasie ofensywy styczniowej 1945 r. Obecnie Szydłów jest siedzibą gminy. Na uwagę zasługują organizowane turnieje rycerskie

20 Fara p.w. św. Władysława z XIV w Wzniesiona w połowie XIV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego wyróżnia się z otoczenia smukłą gotycką sylwetą. Murowana cegły z kamiennymi ciosami konstrukcyjnymi i detalem ucierpiała bardzo w styczniu 1945 r. Odbudowana wróciła do dawnej świetności. Odbudowana wróciła do dawnej świetności.

21 Średniowieczny obwód warowny miasta Średniowieczny obwód warowny miasta Wzniesiony w połowie XIV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego, zachowany jest w dużej części - 680m muru.W skład obwodu wchodziły trzy bramy wjazdowe - Opatowska, Sandomierska i Krakowska, oraz baszty obronne. Jedyną zachowaną jest Brama Krakowska wzniesiona w połowie XIV w. i nadbudowana w wieku XVI. Z przebudowy w XVI w. jest attyka wieńcząca budowlę i strzelnice dla broni palnej. Bramę Poprzedza "szyja" przedbramia. Pozostałe bramy Sandomierską i Opatowską rozebrano w ciągu XIX w. Z tej ostatniej ocalały nikłe ślady obok ruiny kościoła p.w. św. Ducha

22 U J A Z D Zamek Krzyżtopór Z rozległych przestrzeni Wyżyny Sandomierskiej wyrastają pod niebo mury potężnego zamku. Choć czasy jego świetności dawno minęły wielkość i siła tej budowli nadal robi wielkie wrażenie.

23

24

25 O B L Ę G O R E K Henryk Sienkiewicz z Oblęgorkiem związany jest od 1900 roku, kiedy to z okazji 25 lecia pracy literackiej otrzymał w darze od społeczeństwa, majątek ziemski i stylowy pałac. Dworek stanowił dla poety letnią rezydencję. Od 1958 r. w pałacyku mieści się muzeum, oddające wiernie wygląd wnętrza z czasów gdy przebywał tu i tworzył Henryk Sienkiewicz. Obejrzeć tu można wystawę biograficzno – literacką obejmującą m in. Obchody jubileuszu 25 – lecia pracy twórczej poety.W dworku odbywają się liczne imprezy kulturalne.

26 P I Ń C Z Ó W  Wzniesiona w stylu  manierystycznym w 1600 r. Znajduje się na  szczycie Góry św. Anny. Zaprojektował ją  Santi Gucci, a jej fundatorem był  Zygmunt Myszkowski. Budowla ma kształt  kwadratu. Przykryta jest kopułą z latarnią.  Kruchta kaplicy przykryta jest podobną,  choć znacznie mniejszą kopułą. W przeszłości  kaplica otoczona była umocnieniami i stanowiła  część systemu fortyfikacyjnego  pińczowskiego zamku. Kaplica św. Anny

27  Pierwotną świątynię wzniesiono w stylu  gotyckim. Współcześnie zachowała się z niej  gotycka kruchta zachodnia ze  sklepieniem krzyżowo-żebrowym.  Kościół przebudowano w XVII w. w stylu  manierystycznym. W połnocnym skrzydle  budynku znajduje się zegar słoneczny z  1723 r. Współcześnie w budynku mają  swoją siedzibę: Muzeum Regionalne,  Pińczowskie Samorządowe Centrum  Kultury oraz kino Belweder. Kościół farny pw. św. Jana Ewangelisty

28  Jest budowlą jednonawową. Wzniesiono  go w stylu późnorenesansowym.  Do nawy z obydwu stron dobudowane są kwadratowe kaplice przykryte  kopułami z latarnią. Północna kaplica  nosi wezwanie św. Jana Nepomucena,  południowa Pana Jezusa Na fasadzie  zachodniej umieszczony jest herb  fundatorów Jastrzębiec. Prezbiterium  posiada sklepienie kolebkowe z  lunetami. Barokowy ołtarz główny pochodzi z 2. poł. XVII w. Za ołtarzem znajduje się oratorium  zakonne. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w. W jednym z ołtarzy bocznych znajduje się  uznawany za cudowny obraz Matki Boskiej Mirowskiej. Pochodzi on z 2. poł. XVII w.  Według tradycji miał go przywieźć z Rzymu margrabia Zygmunt Myszkowski.  Na budynek klasztorny składają się trzy skrzydła połączone krużgankami. Wybudowano  go w latach 1686-1706. Klasztorny kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

29 Wybudowana w latach 1594-1609. Jest jedną znajstarszych synagog zachowanych w Polsce. Znajdujące się wewnątrz malowidła pochodzą z lat 40. tych XVII w. Przedsionek świątyni przyozdobiony jest polichromią przedstawiającą m.in. teksty modlitw i motywy roślinne. W sali kahalnej zachowane są fragmenty malowideł. Wśród nich m.in. inskrypcja z Wybudowana w latach 1594-1609. Jest jedną znajstarszych synagog zachowanych w Polsce. Znajdujące się wewnątrz malowidła pochodzą z lat 40. tych XVII w. Przedsionek świątyni przyozdobiony jest polichromią przedstawiającą m.in. teksty modlitw i motywy roślinne. W sali kahalnej zachowane są fragmenty malowideł. Wśród nich m.in. inskrypcja z Synagoga Stara przepisami dotyczącymi sprawiedliwości. W sali męskiej znajduje się zachowany manierystyczny Aron ha-kodesz. Również tutaj zachowane są fragmenty polichromii. Synagoga otoczona jest murem z pozostałości starych macew. Mur ten stanowi pomnik Pamięci o Synagoga otoczona jest murem z pozostałości starych macew. Mur ten stanowi pomnik Pamięci o Holocauście miejscowych Żydów. Holocauście miejscowych Żydów.

30 Zamek w Opocznie – Zamek w Opocznie – widok od strony widok od strony zachodniej zachodniej Prawdopodobnie został zbudowany z polecenia Kazimierza Wielkiego w latach 1360-1365 jako element powstałego w tym samym czasie systemu fortyfikacji miasta Pełnił on funkcje urzędowe i admistracyjne – stanowił siedzibę starostów Po II wojnie światowej obiekt wykorzystano jako szpital, a od 1976 roku swoją siedzibę ma tutaj Muzeum Regionalne O P O C Z N O

31 Dawny przejazd bramy służy obecnie jako chodnik

32 Muzeum Regionalne w Opocznie

33 Ruiny zamku w Iłży Na Górze Zamkowej pozostałości kamiennego zamku biskupów krakowskich, wzniesionego około 1340 r. przez biskupa Jana Grota, przekształconego około 1560 r. w renesansową rezydencję - okrągła wieża bez szczytu z XIII w. - podstawa kwadratowej wieży z XIV w. - ślady wjazdu - filary mostu wjazdowego - jedna ściana zewnętrzna z kluczowymi strzelnicami I Ł Ż A

34 Ruiny zamku w Iłży Iłża - turniej

35 Ł Y S O G Ó R Y Jest drugim co do wielkości (595 m n.p.m.) masywem Gór Świętokrzyskich. W czasach pogańskich stał się miejscem kultu religijnego, na rozwój którego miał niewątpliwie wpływ rozkwit przemysłu metalurgicznego u podnóża góry oraz żyzne ziemie, sprzyjające osadnictwu. Opactwo Święty Krzyż na szczycie Łysej Góry Z tego okresu pochodzą pozostałości kamiennego wału kultowego, usypanego w pierwszych wiekach naszej ery, a rozbudowanego w wiekach VIII-X. Zachowały się ślady w postaci wałów o zarysie eliptycznym, widocznych na długości

36 Opactwo pobenedyktyńskie pobenedyktyńskie na Świętym Krzyżu Według legendy opactwo benedyktyńskie założył benedyktyńskie założył Bolesław Chrobry w Bolesław Chrobry w 1006. Od XIV w. nazywane Świętym nazywane Świętym Krzyżem, jako że Krzyżem, jako że przechowywane są tu relikwie drzewa relikwie drzewa Krzyża świętego, na którym miał umrzeć Jezus Chrystus, podarowane w XIIw. przez św. Emeryka, syna Stefana I, króla węgierskiego. Odtąd stało się jednym z najważniejszych polskich sanktuariów i celem licznych pielgrzymek. Odtąd stało się jednym z najważniejszych polskich sanktuariów i celem licznych pielgrzymek.

37 Dymarki Swiętokrzyskie” ogólnopolska renomowana impreza, organizowana od 1967 r. w Nowej Słupi, odwiedzana w ciągu jej dwóch dni trwania w ciągu jej dwóch dni trwania przez około 20 tys. turystów z kraju i zagranicy. Impreza s tanowi jedną z wizytówek regionu oraz województwa świętokrzyskiego. świętokrzyskiego. N O W A S Ł U P I A Dymarki są ściśle związane z datowanym na czasy starożytne rozwojem w regionie świętokrzyskim przemysłu górniczego i hutniczego. Podczas festynu można zapoznać się z dawnymi metodami wytopu żelaza, oraz zobaczyć tradycje dawnych mieszkańców Gór Świętokrzyskich Na „Dymarkach” odbywają się również liczne koncerty estradowe oraz kiermasz wyrobów ludowych.


Pobierz ppt "WYŻYNA MAŁOPOLSKA WALORY ANTROPOGENICZNE. Wzgórze Wawelskie od strony Wisły Mnogość zabytków architektonicznych w Krakowie wynika z długiej historii miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google