Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Prus, Łukasz Świercz. 1. Charakterystyka i teoretyczna strona pochodnych instrumentów kredytowych 2. Analiza dwóch wybranych instrumentów 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Prus, Łukasz Świercz. 1. Charakterystyka i teoretyczna strona pochodnych instrumentów kredytowych 2. Analiza dwóch wybranych instrumentów 3."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Prus, Łukasz Świercz

2 1. Charakterystyka i teoretyczna strona pochodnych instrumentów kredytowych 2. Analiza dwóch wybranych instrumentów 3. Przedstawienie instrumentów katastroficznych. Zjawisko asymetrii i pokusy nadużycia. 4. Zapoznanie z instrumentami pogodowymi. Liczne przykłady. 5. Bibliografia

3 Pochodne instrumenty kredytowe (derywaty kredytowe) mogą służyć do :  zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności  dywersyfikacji ryzyka kredytowego

4 Kredytowe instrumenty pochodne (derywaty):  stosunkowo młoda grupa derywatów  jedna z najważniejszych innowacji w światowym systemie finansowym  skuteczniejsze zarządzanie portfelami długu

5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie British Bankers Association Report 2006

6 Niefinansowane swap niewypłacalnościowy (CDS) koszykowy CDS warunkowy CDS opcja niewypłacalnościowa swap całkowitej stopy zwrotu opcja na rozpiętość odsetek swap na rozpiętość odsetek Finansowane obligacja z opcją kredytową zobowiązanie zabezpieczone na portfelu aktywów: - arbitrażowe - syntetyczne

7

8  Daje prawo nabywcy swapu do sprzedania papieru dłużnego wyemitowanego przez dłużnika lub innej wierzytelności, podmiotowi wystawiającemu swap.  W zamian za to nabywający zabezpieczenie dokonuje cyklicznych płatności na rzecz sprzedającego.

9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kredytowe instrumenty pochodne – wyzwanie dla polskiego systemu finansowego

10  dziecko nowoczesnej koncepcji  zarządzający CDO dzieli emisje na transze  działanie ich można sobie wyobrazić w postaci wielopoziomowej fontanny

11 Źródło: Opracowanie własne.

12

13 Instrumenty pogodowe Miejsce Stany Zjednoczone Rozwinięte rynki finansowe Katastrofy naturalne Przyczyna Huragan Andrew z 1992 r. Wielomiliardowe straty Skutek Chęć zabezpieczenia Powstanie pochodnych katastroficznych

14

15 Pochodne katastroficzne Futures katastroficzne Katastroficzne opcje sprzedaży na kapitał Opcje katastroficzne Obligacje katastroficzne Swapy katastroficzne

16  Z reguły odnosi się do jakiegoś indeksu szkód, np. Indeks Re Ex – mierzy wartość szkód ubezpieczeniowych przekraczających 25 mln dolarów w wybranych rejonach Stanów Zjednoczonych Wartość indeksu wyliczona jest przez podzielenie faktycznej wielkości strat przez 10 mln dolarów i podawaną przez instytucje monitorującą wysokość strat ubezpieczeniowych.

17  Umożliwiają tańsze finansowanie ubezpieczycieli w okresie zwiększonych wypłat odszkodowań  Dla inwestora: Stosunkowo wysoki i atrakcyjny kupon płatny od obligacji  Dla emitenta: Gdy straty emitenta przekroczą ustalony poziom, odsetki nie są wypłacane w ogóle, może ulec umorzeniu część wartości nominalnej obligacji  Istnieją także warunkowe obligacje katastroficzne

18  Umożliwiają tańsze finansowanie ubezpieczycieli w okresie zwiększonych wypłat odszkodowań  Nie wiążą się jednak z pozyskiwaniem środków od inwestorów w momencie emisji  Umożliwiają reasekurantowi uprzywilejowaną emisję akcji po ustalonej cenie, jeżeli straty przekroczą ustalony poziom lub nastąpi określone zdarzenie katastroficzne  Są wykonywane, gdy cena akcji reasekuratora znacznie spadnie na skutek poniesionych strat

19  Pozwalają na wymianę posiadanych przez firmy ubezpieczeniowe portfeli ryzyk, dzięki czemu jest większa dywersyfikacja i ubezpieczenie nietypowych rodzajów ryzyka  Wymiana może dotyczyć różnych ryzyk lub ryzyka w zamian za premię

20  Zwykle instrumentem bazowym są regionalne indeksy strat dla danego regionu geograficznego w pewnym przedziale czasu.  Możliwość geograficznej dywersyfikacji ryzyka (sprzedawanie pochodnych instrumentów katastroficznych dla jednych regionów innym)  Występowanie asymetrii informacji i pokusy nadużycia.

21 Instrumenty katastroficzne Asymetria informacji Pokusa nadużycia Instrumenty pogodowe Wysokie ryzyko bazy

22

23 Definicja: Instrumenty dotyczące kształtowania się wybranych zjawisk naturalnych, wykorzystywane w branżach wrażliwych na pogodę, takich jak np. rolnictwo czy turystyka.

24 Przyk ł ady: Rolnicy mogą zabezpieczyć się za pomocą derywatów pogodowych przed przymrozkami lub suszą.

25 Przyk ł ady: Parki rozrywki mogą zabezpieczyć się na wypadek złej pogody, np. w weekendy sezonu.

26 Terminowe kontrakty pogodowe Kontrakty na opad śniegu Kontrakty zależne od temperatury Kontrakty huraganowe Kontrakty mrozowe Kontrakty deszczowe

27  Główne zainteresowanie kontraktami śnieżnymi trwa na rynku od września do grudnia.  Derywaty śnieżne są jak polisa ubezpieczeniowa. Płacona jest pewna kwota za każdą jednostkę opadów śniegu powyżej lub poniżej wielkości określonej w kontrakcie, w zależności od lokalizacji.  Istnienie indeksów, podających przeciętną miesięczną wielkość opadów śnieżnych dla wybranych lokalizacji, głównie USA.

28 Przykład: Rynek amerykański Na amerykańskim rynku funkcjonują od 2006 r., w większości jako narzędzia zarządzania ryzykiem, pierwotnie oferowane służbom miejskim. Z czasem zaczęły obejmować też firmy zajmujące się odśnieżaniem, kurorty narciarskie czy producentów soli drogowej. Występują dwa modele takich produktów: „pay for push”, gdzie nabywca kontraktu terminowego czy opcji (np. firma odśnieżająca czy dostawca soli) płaci w zależności od okoliczności, oraz „all-inclusive” (klient wnosi stałą opłatę, niezależnie od tego, ile śniegu napada). W tym drugim wypadku, kiedy zima jest ciężka, oszczędza pieniądze, a kiedy jest lżejsza, osiąga dochód, pomimo mniejszego ruchu w interesie.

29  Bazują na temperaturze dziennej lub tygodniowej dla okresów tygodniowych, miesięcznych lub sezonowych (zima, lato). Możliwe jest też wybranie kilku kolejnych miesięcy w sezonie (są to tzw. kontrakty strip )  Temperatura jest mierzona dla USA i Kanady przy pomocy Heating Degree Day dla zimy i Cooling Degree Day w lecie, zaś dla Europy Cumulative Average Temperature.

30 Przykład: Londyńskie winiarnie W 2000r. sieć londyńskich winiarni Corney & Barrow podpisała umowę, która w zamian za określoną składkę zapewniała jej wypłaty w czwartki i piątki lata, gdy temperatura nie sięgnęła 24°C. Im niższą notowano temperaturę, tym wyższy był benefit firmy. Wszystko zaczęło się od tego, że Corney & Barrow analizując wpływy ze sprzedaży doszli do wniosku, że obroty były szczególnie wysokie w dniach, kiedy temperatura na zewnątrz przekraczała 24°C. Temperatura miała wpływ na utarg we wszystkie dni tygodnia, ale największy jej wpływ obserwowany był w czwartki i piątki.

31 Przykład: Opcje pogodowe o charakterze katastroficznym  Na Chicagowskiej giełdzie towarowej (CME) może być notowana binarna opcja na Carvill Hurricane Index, służąca zabezpieczaniu strat spowodowanych przez drugi huragan w roku.  Opcja wprowadzona do obrotu, aby zapewnić ochronę dla przypadków, gdy zabezpieczenie przed ryzykiem katastroficznym zostało już wykorzystane do pokrycia strat spowodowanych przez huragan o największej zanotowanej sile w danym roku i rejonie geograficznym, a region ten nawiedził kolejny huragan.

32  Opierają się na indeksach mrozowych, takich jak np. Frost Day Index, który pokazuje liczbę mroźnych dni w okresie kolejnych 5miesięcy.  Dzień uznany jest za mroźny jeśli o godzinie 7 temperatura jest niższa niż -3,5°C lub o godzinie 10 jest niższa niż -1,5°C lub w obu tych godzinach temperatura jest niższa niż -0,5°C.  Pomiar temperatury jest dokonywany dwa razy dziennie dla dni roboczych od listopada do marca. Każdy punkt zmiany indeksu warty jest 1000 euro.

33 Przykład: W Chicago można kupić derywaty na deszcz  Chicagowska giełda towarowa (CME) wprowadziła kontrakty terminowe na deszcz. Dzięki nim inwestorzy mogą obstawiać, że będą burze albo że nawet nie będzie mżyło, lub zabezpieczyć się przed ulewami.  Według chicagowskiej giełdy towarowej najczęściej kupują je producenci i dystrybutorzy energii oraz inne zakłady użyteczności publicznej, organizatorzy koncertów i imprez sportowych, parki tematyczne i inne firmy, gdzie biznes jest bardzo uzależniony od pogody.

34  Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Janusz Kudła  Kredytowe instrumenty pochodne – wyzwanie dla polskiego systemu finansowego, Renata Karkowska  British Bankers Association Report 2006


Pobierz ppt "Katarzyna Prus, Łukasz Świercz. 1. Charakterystyka i teoretyczna strona pochodnych instrumentów kredytowych 2. Analiza dwóch wybranych instrumentów 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google