Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Metodyka pracy Komitetu Monitorującego PO KL, w tym prawa i obowiązki członka Komitetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Metodyka pracy Komitetu Monitorującego PO KL, w tym prawa i obowiązki członka Komitetu."— Zapis prezentacji:

1 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Metodyka pracy Komitetu Monitorującego PO KL, w tym prawa i obowiązki członka Komitetu

2 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Grupy robocze w ramach KM PO KL Gr. rob. ds. adaptacyjności i transferu wiedzy Gr. rob. ds. komponentu regionalnego Gr. rob. ds. dobrego rządzenia Gr. rob. ds. zatrudnienia i integracji społecznej

3 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Rola Komitetu Monitorującego PO KL rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL monitorowanie postępów prac w zakresie osiągania szczegółowych celów Programu analizowanie rezultatów realizacji PO KL, w szczególności wyników ocen związanych z monitorowaniem realizacji Programu zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z Programu i sprawozdaniem końcowym oraz rocznymi raportami z kontroli PO KL proponowanie zmian lub analiz Programu ułatwiających jego realizację analizowanie propozycji Instytucji Zarządzającej w zakresie zmian Programu nadzorowanie zgodności realizowanych działań z polityką równych szans oraz z innymi politykami horyzontalnymi analizowanie i zatwierdzanie tematów dla projektów innowacyjnych analizowanie i ocena Planów Działania przygotowanych przez IP PO KL

4 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Zadania członków KM PO KL Obowiązkiem każdego członka/zastępcy jest aktywny udział w pracach KM poprzez: udział w posiedzeniach zabieranie głosu i przedstawianie stanowiska reprezentowanego środowiska w stosunku do przedmiotu prac Komitetu, proponowanie tematów wymagających konsultacji Komitetu (state of play projektów ponadnarodowych, podział środków finansowych na projekty innowacyjne i ponadnarodowe w stosunku do projektów systemowych i konkursowych), formułowanie wniosków dysponowanie czasem niezbędnym na zapoznanie się z materiałami i dokumentami programowymi na posiedzenia zgłaszanie dodatkowych punktów do porządku obrad (np. wniosek o zmianę kryterium dostępu do Poddziałania 5.5.2 w Planie Działania dla Priorytetu V na 2009 r.)

5 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Zadania członków KM PO KL konsultowanie przekazanych materiałów, zapisów protokołów, nowych dokumentów lub zmian w dokumentach już obowiązujących w ramach reprezentowanego środowiska (np. konsultowanie kryteriów wyboru projektów zawartych w 15 Planach działania na 2009 r., Podręcznika wskaźników, Projektu zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów, Projektu zmian Wytycznych dot. projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej) prezentowanie ustaleń podjętych na posiedzeniach KM PO KL oraz informacji na temat EFS na innych forach (np. na posiedzeniach Podkomitetów Monitorujących PO KL w poszczególnych województwach) komunikowanie się z pozostałymi członkami KM także poza posiedzeniami, podstawą tego jest znajomość zasad funkcjonowania KM oraz wiedza na temat obiegu dokumentów w ramach KM, jego struktury organizacyjnej i celów, dla których został powołany.

6 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Dobre praktyki w KM PO KL upowszechnienie partnerskiego modelu realizacji zadań, poprawy dialogu obywatelskiego i zwrócenie uwagi na rolę partnerstwa we wdrażaniu i monitorowaniu funduszy strukturalnych zapewnienie członkom KM podstaw merytorycznych niezbędnych do udziału w procesie monitorowania wdrażania Programu stworzenie mechanizmów usprawniających komunikację pomiędzy ciałami odpowiedzialnymi za realizację Programu

7 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Przykłady dobrych praktyk w ramach KM PO KL realizacja zasady partnerstwa na podstawie art. 11 Rozporządzenia Rady 1083/2006 – zapewnienie uczestnictwa strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn – przy tworzeniu składu KM PO KL dąży się do równego udziału kobiet i mężczyzn powołanie z inicjatywy IZ PO KL 6 grup roboczych w celu wsparcia IZ, IP i KM PO KL – ich celem jest zapewnienie lepszego przepływu informacji oraz koordynacja działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania PO KL, 2 z nich – ds. horyzontalnych i adaptacyjności i transferu wiedzy prowadzone są przez partnerów, co daje możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie zarządzania Programem efektywne zarządzanie Komitetem złożonym z dużej liczby podmiotów

8 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Przykłady dobrych praktyk w ramach KM PO KL opracowywanie publikacji poświęconych obszarom wdrażania PO KL (np. Ekonomia społeczna w PO KL) aktywny udział w posiedzeniach KM przedstawicieli Komisji Europejskiej, konsultowanie i opiniowanie zapisów dokumentów, organizowanie przez KE spotkań bilateralnych prezentowanie wyników badań ewaluacyjnych i stopnia wdrożenia rekomendacji podczas posiedzeń KM organizowanie wyjazdowych posiedzeń KM PO KL podczas, których członkowie Komitetu mają możliwość zapoznania się z projektami realizowanymi w ramach komponentu regionalnego PO KL szkolenia organizowane dla członków KM PO KL, np. nt. zasady gender mainstreaming stworzenie członkom Komitetu możliwości określenia dziedzin, w których chcieliby podnosić swoje kwalifikacje

9 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Przykłady dobrych praktyk w ramach KM PO KL szkolenia zagraniczne – udział przedstawicieli partnerów społeczno- gospodarczych w 2 szkoleniach organizowanych przez The European Institute of Public Administration uruchomienie Bazy Wiedzy – portal o bardziej zaawansowanych możliwościach technicznych, obejmujący m.in. bazę dokumentów i interpretacji IZ, fora dyskusyjne, kalendarz wydarzeń wydawanie Biuletynu informacyjnego dla członków KM PO KL przekazywanie członkom KM podczas posiedzeń szczegółowych informacji dotyczących wdrażania Programu angażowanie członków KM PO KL do procesu dialogu społecznego – poprzez zaproszenia do udziału w konferencjach, spotkaniach poświęconych funduszom europejskim

10 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Rekomendacje z badania ewaluacyjnego: „Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL” KM PO KL ciałem decyzyjnym czy forum dyskusyjnym? większe zaangażowanie członków KM w proces podejmowania decyzji w trakcie i między posiedzeniami rozszerzenie roli członka KM jako osoby przekazującej informację i promującej zasadę partnerstwa poprawa komunikacji poprzez informowanie członków KM o postępach prac w realizacji Programu oraz wysyłanie materiałów do członków także między posiedzeniami organizowanie szkoleń dla członków Komitetu zapewnienie stabilności składów Komitetu proaktywne działanie Sekretariatu KM – zapewnienie bieżącej komunikacji, moderowanie dyskusji, definiowanie potrzeb i zlecanie ekspertyz przestrzeganie terminów wskazanych w Regulaminie KM PO KL (przekazywanie materiałów)

11 2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS Paweł Chorąży tel. 022 501 50 04 e-mail: Pawel.Chorazy@mrr.gov.pl, zarzadzanieefs@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2015-03-30Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Metodyka pracy Komitetu Monitorującego PO KL, w tym prawa i obowiązki członka Komitetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google