Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty Strategiczne Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty Strategiczne Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty Strategiczne Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

2 Dokumenty Strategiczne Główny cel PO IiŚ Główny cel PO IiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

3 Dokumenty Strategiczne Cele szczegółowe Programu Cele szczegółowe Programu 1.Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 2.Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu. 3.Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii. 4.Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 5.Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. 6.Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

4 Dokumenty Strategiczne Udział środków wspólnotowych i krajowych w ramach PO IiŚ Udział środków wspólnotowych i krajowych w ramach PO IiŚ Łączna alokacja dla PO IiŚ wynosi 36 385 320 777 euro (43% alokacji NSRF dla fs)

5 Dokumenty Strategiczne Udział poszczególnych funduszy UE w finansowaniu PO IiŚ Udział poszczególnych funduszy UE w finansowaniu PO IiŚ

6 Dokumenty Strategiczne Podział środków dostępnych w ramach PO IiŚ wg sektorów Podział środków dostępnych w ramach PO IiŚ wg sektorów

7 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE I.Gospodarka wodno - ściekowa (FS) II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS) III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (FS) IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR) VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (FS) VII.Transport przyjazny środowisku (FS) VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR) IX.Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej (FS) X.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (FS) XI.Bezpieczeństwo energetyczne (EFRR) XII.Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR) XIII.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (EFRR) XIV.Infrastruktura szkolnictwa wyższego XV.Pomoc techniczna (EFRR) XVI.Pomoc techniczna (FS) XVII.Konkurencyjność regionów (EFRR)

8 Dokumenty Strategiczne OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa I „Gospodarka wodno - ściekowa”  2 725,00 mln euro z FS Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska Cel: Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczania ścieków Zakres: Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji deszczowej oraz systemów zaopatrzenia w wodę w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM lub wyjątkowo w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM wraz z aglomeracjami powyżej 15 tys. RLM jeśli w ramach projektu będzie występował pojedynczy beneficjent. Wsparcie uzyskają inwestycje z listy indykatywnej w aglomeracjach uwzględnionych w KPOŚK. Współfinansowane będą również zarejestrowane przez Komisję Europejską projekty zgłoszone w ramach FS w sektorze środowiska na podstawie Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, które z uwagi na wyczerpanie środków nie mogły otrzymać decyzji w okresie programowania 2004-2006. Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

9 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”  1 190,00 mln euro z FS Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska Cel: Cel: Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. Zakres: Zakres: Zapobieganie oraz ograniczanie wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu, wdrażanie technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych jak również związane z zabezpieczeniem osuwisk. Wsparcie otrzymają również projekty dotyczące przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami (rekultywacja). Realizowane będą inwestycje według listy indykatywnej, dotyczące instalacji i systemów obsługujących min. 150 tys. mieszkańców, a także inwestycje z zakresu rekultywacji terenów, ochrony brzegów morskich oraz polegające na zabezpieczeniu osuwisk o wartości co najmniej 5 mln euro. Współfinansowane będą również zarejestrowane przez Komisję Europejską projekty zgłoszone w ramach FS w sektorze środowiska na podstawie Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, które z uwagi na wyczerpanie środków nie mogły otrzymać decyzji w okresie programowania 2004-2006. Beneficjenci: Beneficjenci: JST i ich związki, wojsko, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe, urzędy morskie.

10 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”  545,00 mln euro z FS Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska Cel: Cel: Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Zakres: Zakres: Retencjonowanie wody i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych, zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów oraz poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód przybrzeżnych, a także zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom. Współfinansowane będą również zarejestrowane przez Komisję Europejską projekty zgłoszone w ramach FS w sektorze środowiska na podstawie Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, które z uwagi na wyczerpanie środków nie mogły otrzymać decyzji w okresie programowania 2004-2006. Beneficjenci: Beneficjenci: regionalne zarządy gospodarki wodnej, urzędy morskie, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, JST i ich związki, PGL Lasy Państwowe, Państwowa Straż Pożarna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

11 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa IV „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska”  200,00 mln euro z EFRR Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska Cel: Cel: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. Zakres: Zakres: Wsparcie dla projektów dużych przedsiębiorstw redukujących ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujących ilość wytwarzanych odpadów i zwiększających udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyclingu. Beneficjenci: Beneficjenci: Duże przedsiębiorstwa, a w przypadku przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza obiekty wymienione na liście odstępstw od wymagań dyrektywy 2001/80/WE, umieszczonej w załączniku XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

12 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”  89,80 mln euro z EFRR Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska Cel: Cel: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej. Zakres: Zakres: Wspierane będą projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, a także przywracanie drożności i funkcjonowania korytarzy lądowych. Ponadto wsparcie otrzymają podmioty opracowujące plany ochrony dla obszarów chronionych a także projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Beneficjenci: Beneficjenci: Jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, nadleśnictwa i ich grupy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe.

13 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”  7 626,00 mln euro z FS Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Transportu Cel: Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Zakres: Zakres: Budowa odcinków autostrad A1, A2, A4 i A18, odcinków dróg ekspresowych pomiędzy największymi aglomeracjami, obwodnic oraz przebudowa odcinków innych dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T, w tym odcinków w miastach na prawach powiatu. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą również działania, które obejmą rozbudowę infrastruktury portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T, w tym terminali pasażerskich, inwestycje lotniskowe oraz przygotowanie do budowy drugiego centralnego portu lotniczego w Polsce. Beneficjenci: Beneficjenci: Podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz portami lotniczymi znajdującymi się w sieci TEN-T.

14 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa VII „Transport przyjazny środowisku  7 513,50 mln euro z FS Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Transportu Cel: Cel: Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. Zakres: Zakres: Rozwój transportu kolejowego, morskiego, publicznego w obszarach metropolitalnych, intermodalnego oraz wód śródlądowych. Beneficjenci: Beneficjenci: Podmioty zarządzające liniami kolejowymi, portami morskimi, centrami logistycznymi, śródlądowymi drogami wodnymi, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje odpowiedzialne za transport publiczny w metropoliach: warszawskiej, katowickiej, wrocławskiej, łódzkiej, trójmiejskiej, krakowskiej, poznańskiej, bydgosko-toruńskiej, szczecińskiej.

15 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”  2 945,49 mln euro z EFRR Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Transportu Cel: Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T. Zakres: Zakres: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i lotniczym, poprawa stanu dróg krajowych znajdujących się poza siecią TEN-T, rozwój inteligentnych systemów transportowych, budowa i moderanizacja morskich i rzecznych kanałów żeglugowych Beneficjenci: Beneficjenci: Podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz lotniskami, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego i lotniczego, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty związane z obsługą podróżnych i zarządzaniem transportem publicznym, urzędy morskie i zarządy portów morskich.

16 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa IX „Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej”  990,00 mln euro z FS Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Transportu Cel: Cel: Poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw. Zakres: Zakres: Przebudowa dróg krajowych łączących Białystok oraz Lublin z Warszawą do parametrów dróg ekspresowych (drogi S8 i S17). Beneficjenci: Beneficjenci: podmioty zarządzające drogami krajowymi znajdującymi się w sieci TEN-T.

17 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa X „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”  732,20 mln euro z FS Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki Cel: Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko. Zakres: Zakres: Wsparcie uzyskają działania obejmujące zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym (kogeneracja, ograniczenie strat przesyłowych) i obniżenie energochłonności sektora publicznego. Ponadto wsparcie będzie służyć budowie nowych mocy wytwórczych opartych na odnawialnych źródłach energii oraz produkcji biokomponentów i biopaliw (z wyłączeniem produktów rolniczych). Beneficjenci: Beneficjenci: Przedsiębiorstwa, JST oraz ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne instytucje publiczne.

18 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa XI „Bezpieczeństwo energetyczne”  974,28 mln euro z EFRR Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki Cel: Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego, a także poprzez zapewnienie dostępności sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych i modernizację istniejących sieci dystrybucji. Zakres: Zakres: Wsparcie uzyskają działania obejmujące rozwój systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego. Beneficjenci: Beneficjenci: Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa obrotu oraz operatorzy systemów przesyłowych dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej.

19 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa XII „Kultura i dziedzictwo kulturowe”  489,97 mln euro z EFRR Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel: Cel: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Zakres: Zakres: Wsparciem objęte będą projekty z zakresu ochrony i zachowania zabytków nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii, a także z zakresu rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów. Ponadto mogą zostać dofinansowane projekty z zakresu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, a także infrastruktury szkolnictwa artystycznego. Beneficjenci: Beneficjenci: Instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa państwowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, archiwa państwowe.

20 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa XIII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”  349,99 mln euro z EFRR Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia Cel: Cel: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. Zakres: Zakres: Wsparcie uzyskają projekty infrastrukturalne w zakresie zintegrowanego ratownictwa medycznego, m.in. zakup środków transportu sanitarnego, rozbudowa i remonty szpitali, zakup sprzętu medycznego oraz wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego. Ponadto wspierane będą inwestycje w infrastrukturę wysokospecjalistycznych placówek ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Beneficjenci: Beneficjenci: Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, a także publiczne zakłady opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadregionalnym, świadczące specjalistyczne usługi medyczne.

21 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa XIV „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”  500,00 mln euro z EFRR Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cel: Cel: Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Zakres: Zakres: Wspierane będą przede wszystkim projekty polegające na modernizacji i wyposażeniu obiektów dydaktycznych w zakresie nauk ścisłych i technicznych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnych dziedzin gospodarki, a także (niezależnie od kierunku studiów) infrastruktura informatyczna służąca celom dydaktycznym. W ograniczonym zakresie do 25% całości środków osi priorytetowej wsparcie uzyskają inne kierunki kształcenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. sportowo-rekreacyjna) wykorzystywana przez studentów. Beneficjenci: Beneficjenci: Szkoły wyższe.

22 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa XV „Pomoc techniczna – EFRR”  187,80 mln euro z EFRR Oś priorytetowa XVI „Pomoc techniczna – FS”  189,36 mln euro z FS Zakres: Zakres: Wsparcie procesu zarządzania programem, promocji i informacji, monitoringu i ewaluacji programu. Beneficjenci: Beneficjenci: Instytucja zarządzająca Programem oraz instytucje uczestniczące w zarządzaniu osiami priorytetowymi finansowanymi z Funduszu Spójności lub EFRR oraz beneficjenci realizujący projekty o łącznej wartości przekraczającej 500 mln euro.

23 OSIE PRIORYTETOWE OSIE PRIORYTETOWE Oś priorytetowa XVII „Konkurencyjność regionów”  599,88 mln euro z EFRR Cel: Cel: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Zakres: Zakres: Wsparcie uzyskają kluczowe projekty o charakterze regionalnym, które ze względu na skalę problemów społeczno-gospodarczych w danym regionie wykraczają poza możliwości realizacji w ramach programów zarządzanych przez samorządowe władze regionalne. W szczególności wspierane będą projekty przyczyniające się do realizacji strategii lizbońskiej, m.in. w zakresie sieci transportowej (drogowej, kolejowej i czystego transportu publicznego), ale także w zakresie infrastruktury społecznej. Beneficjenci: Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, w zależności od zakresu i rodzaju projektu.

24 Negocjacje PO IiS W ramach negocjacji PO IiS odbędą się 2 rundy negocjacyjne: 14-15 maja poł. lipca + kilka spotkań roboczych Ponad 70% uwag KE przyjęto automatycznie (kat C); wstępnie przyjęte – 25% (kat B), brak zgody – 4% (kat A) Decyzja KE dotycząca programu spodziewana jest w październiku

25 Główne uwagi KE do PO IiŚ Oparcie planowanych interwencji na obowiązujących strategiach sektorowych Koncentracja pomocy (inwestycje drogowe wpisujące się w siec TEN- T, środowiskowe wypełniające dyrektywy itp.) Uwzględnienie jako priorytety horyzontalne zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej Stworzenie systemu monitorowania przygotowania i realizacji projektów, z uwzględnieniem miesięcznego raportowania KE Usunięcie priorytetu XVII Konkurencyjność regionów Uzasadnienie alokacji dla priorytetów dot. środowiska

26 Środowisko naturalne PO powinien uwzględnić jako priorytet horyzontalny zrównoważy rozwój, w tym wskaźniki badające ten wpływ PO nie wskazuje w wyraźny sposób jak przyczyni się do realizacji celów wyznaczonych w nowej wersji Strategii Zrównoważonego Rozwoju w Rozszerzonej Unii Europejskiej, tj.: zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. lub powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. PO proponuje finansowanie intensywnych działań infrastrukturalnych, ale stopień szczegółowości opisu proponowanych priorytetów nie gwarantuje, że nie wpłynie on negatywnie na którykolwiek z wyznaczonych lub potencjalnych obszarów Natura 2000 PO powinien mieć na celu realizację dyrektyw środowiskowych UE, dla których KE oczekuje na plany działania Główne uwagi KE do PO IiŚ

27 Transport W programie brakuje szczegółowych odwołań do Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007-2013 oraz do innych dokumentów strategicznych dotyczących transportu; brakuje strategii i planu działania dla rozwoju kolei, jako podstawy dla planowania interwencji PO KE sugeruje aby interwencję skupić na priorytetowych projektach TEN-T i osiach transnarodowych; droga S19 powinna dotyczyć tylko odcinków wokół dużych miast i finansowana z PO RPW PO w zbyt małym stopniu wspiera alternatywne do transportu drogowego i bardziej przyjazne środowisku formy transportu Priorytet 9 dotyczący infrastruktury drogowej w Polsce Wschodniej powinien zostać połączony z priorytetem 6 Główne uwagi do PO IiŚ

28 Energia KE zwraca uwagę na konieczność zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii oraz w celu wspomagania wydajności energetycznej PO niewystarczająco wyjaśnia w jaki sposób PL rozwiąże problem rosnącego zapotrzebowania energetycznego oraz jakie działania przewidziano w celu zlikwidowania powiększającej się różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem i popytem na rynku energetycznym KE zachęca do uwzględnienia w PO połączenia energetycznego z Niemcami, jako alternatywy dla połączenia litewskiego; ze względu na nieprzesądzoną realizację połączenia PL – Odessa Brody, KE prosi o przygotowanie alternatywnego połączenia zaopatrującego PL w ropę Główne uwagi KE do PO IiŚ Główne uwagi KE do PO IiŚ

29 Dokumenty Strategiczne Kultura Brakuje jasnego uzasadnienia potraktowania kultury jako jednego z obszarów finansowanych z funduszy strukturalnych Chociaż wskazano szczegółowe cele dla wsparcia kultury, nie przedstawiono dostatecznych informacji na temat rodzajów działań, które będą finansowane Należy dopracować rolę odgrywaną przez turystykę w odniesieniu do działań planowanych dla sektora kultury Brakuje działań poprawiających dostępność niepełnosprawnych do oferty kulturalnej Główne uwagi KE do PO IiŚ Główne uwagi KE do PO IiŚ

30 Dokumenty Strategiczne Zdrowie KE prosi o przedstawienie argumentów uzasadniających wybór sektora zdrowotnego jako jednego z priorytetów PO Nie przedstawiono dostatecznych informacji odnośnie rodzajów finansowanych działań Brakuje działań poprawiających dostępność do usług medycznych, w tym dla niepełnosprawnych Wsparcie może dotyczyć tylko usług zakontraktowanych z NFZ Główne uwagi KE do PO IiŚ Główne uwagi KE do PO IiŚ

31 Dokumenty Strategiczne Edukacja Analiza socjo-ekonomiczna nie uzasadnia wyraźnie zaliczenia kwestii edukacyjnych do sektorów, które podlegają finansowaniu ze środków funduszy strukturalnych PO pokrywa się częściowo z interwencją PO KL Brakuje szczegółów dotyczących planowanych kierunków wsparcia Główne uwagi KE do PO IiŚ Główne uwagi KE do PO IiŚ

32 Główne uwagi KE do PO IiŚ Pomoc techniczna Należy uspójnić zakres priorytetów dotyczących PT Należy w większym stopniu uwzględnić wkład PT w przygotowanie projektów infrastrukturalnych Należy uwzględnić wkład PT w poprawę funkcjonowania systemu zamówień publicznych Nieuzasadnione ograniczenie wsparcia dla beneficjentów realizujących inwestycje o wartości ponad 500 mln euro, rozszerzyć listę beneficjentów Uwzględnić wkład PT w ewaluację, promocję i budowę systemu monitorującego IT

33 wyniki I tury negocjacji Kwestie horyzontalne m.in. (brak uwag kat A): Zapis w PO uznający za niekwlifikowalne projekty negatywnie oddziałujące na niewyznaczone przez PL obszary Natura 2000 (nie dotyczy przygotowania dokumentacji technicznej dla projektu) Wskazanie w PO, ze PL oceniła zdolności organizacyjne podmiotów i wdrożono plany służące poprawie przygotowania projektów, organizacji przetargów i zdolności zarządzania projektem Zobowiązania PL do przygotowania wystarczającej liczby projektów gotowych do realizacji (cyklicznie monitorowane przez KE)

34 wyniki I tury negocjacji Kwestie dotyczące osi priorytetowych m.in: Sektor środowiska: Usunięcie z P I i P II zapisów dotyczących projektów z lat 2004-6 Przesunięcie działań nieinwestycyjnych z P IV do PO IG Sektor transportu: Zobowiązanie PL do realizacji całego odcinak Rail Baltica (kat A) Ograniczenie projektu budowy drogi S 19 i uwzględnienie go w PO RPW (kat A) Wykorzystanie wolnych środków, w wyniku przesunięcia S19, na modernizacje odcinków dróg: S7, S12/74, S16 Likwidacja P IX i przeniesienie projektów wraz z alokacją do P VI

35 wyniki I tury negocjacji Zobowiązanie w P VII, że projekty inwestycyjne w tradycyjne środki trwałe w sektorze kolejowym będą realizowane razem z inwestycjami w systemy zarządzania informacjami, systemy operacyjne i logistyczne w celu podniesienia jakości obsługi klienta Sektor energetyki: Szczegółowe przedstawienie rodzajów projektów w P X Zapisanie, ze połączenia elektryczne można wspierać tylko jeśli stanowią integralną część projektów, w których wynikają jasno określone korzyści środowiskowe oraz kiedy można wykazać, że są one konieczne do połączenia tych inwestycji do najbliżej istniejącej sieci; wszystkie projekty muszą wykazywać pozytywne, zwymiarowane efekty środowiskowe Wskazanie alternatywnych projektów poza rurociągiem Odessa-Brody Sektor kultury, zdrowia oraz szkolnictwa wyższego – uzgodnione


Pobierz ppt "Dokumenty Strategiczne Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google