Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej M. Sysło UWr Wrocław, UMK Toruń Technologie w rękach uczniów i nauczycieli oczekiwania, standardy i korzyści.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej M. Sysło UWr Wrocław, UMK Toruń Technologie w rękach uczniów i nauczycieli oczekiwania, standardy i korzyści."— Zapis prezentacji:

1 Maciej M. Sysło UWr Wrocław, UMK Toruń syslo@ii.uni.wroc.pl, …@mat.uni.torun.pl Technologie w rękach uczniów i nauczycieli oczekiwania, standardy i korzyści edukacyjne

2 Maciej M. Sysło 2 Motto Dlaczego zmianom w zachowaniach ludzi nie towarzyszą zmiany w sposobach pomagania naszym dzieciom, jak mają się uczyć? [Seymour Papert]

3 Maciej M. Sysło 3 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli Nauczanie, jak medycyna, jest zawodem praktycznym Stąd: Przygotowanie nauczycieli do zawodu powinno odbywać się jak najbliżej … pacjenta, czyli ucznia, praktyka na pacjentach Wnioski: Praktyki, specjalizacje (stopnie awansu zawodowego), studia podyplomowe nauczycieli, zdobywanie certyfikatów – powinno odbywać się w bezpośrednim kontakcie z uczniami, szkołą, rodzicami

4 Maciej M. Sysło 4 Plan  co to jest standard  standardy dla nauczycieli  wpływ technologii  grupy nauczycieli  nowe podejście – założenia  uwzględnienie zmian w standardach  obszary zagadnień  przykłady  co dalej

5 Maciej M. Sysło 5 Co to jest standard Według Jana Miodka (2002): poziom czegoś ustalany według określonych norm, przeciętny typ czegoś, norma, wzór Określenie tego, co wartościowe. Mogą być stosowane do oceny... np. przygotowania nauczycieli Według Witolda Doroszewskiego (1991): Bez obcego wyrazu standard można by się było w ogóle obejść... by uniknąć kłopotów z pisownią przymiotnika

6 Maciej M. Sysło 6 Standardy w edukacji  Standardy kształcenia – Podstawa programowa – zadania szkoły i nauczycieli w języku osiągnięć uczniów – co uczeń powinien wynieść ze szkoły  Standardy egzaminacyjne (wymagań) – co uczeń powinien wiedzieć, umieć w wyniku realizacji standardów kształcenia  Standardy przygotowania nauczycieli – zakres ich przygotowania do realizacji standardów kształcenia i standardów egzaminacyjnych, nie tylko w zakresie technologii  Standardy wyposażenia szkół – kiedyś były Standardy – jawne dla wszystkich stron

7 Maciej M. Sysło 7 (Prze)znaczenie standardów dla nauczycieli  Podniesienie świadomości nauczycieli – własna edukacja w swoich rękach  Kryteria oceny nauczycieli – baza certyfikacji – certyfikat dydaktycznych umiejętności komputerowych  Wspólny punkt odniesienia dla wszystkich – nauczycieli i instytucji przygotowujących  Konkretne działania: programy szkoleń, kursów, studiów podyplomowych  Kryterium akredytacji kierunków, kursów i programów przygotowania nauczycieli

8 Maciej M. Sysło 8 Technologia w edukacji Technologia nośnikiem zmian:  nowe umiejętności i wiedza – wydzielone zajęcia informatyczne: zajęcia komputerowe, informatyka  środek dydaktyczny – technologia kształcenia  częścią każdej dziedziny  częścią każdej profesji, przyszłego zawodu ucznia  obecna w codziennym życiu uczniów, wypełnia je Odnosi się to do uczniów, jak i nauczycieli

9 Maciej M. Sysło 9 Realia – uczeń Współczesny uczeń wymaga, oczekuje:  indywidualnego traktowania, personalizacji kształcenia  uwzględnienia jego zachowań związanych na przykład z technologią w jego rękach  przygotowania do kształcenia się teraz i w przyszłości  holistycznego uwzględnienia technologii Standardy normą, wzorcem dla postępowania nauczycieli

10 Maciej M. Sysło 10 Realia – technologia Nowy sprzęt (technologia) wymaga:  nowej metodyki nauczania, odpowiednich materiałów i zadań, nowych środowisk kształcenia (szkoła+dom)  nowej organizacji zajęć z dostępem do technologii (komputerów, Internetu) – elastyczny system klasowo-lekcyjny, szkoła + dom  refleksji nad efektami stosowania technologii w kształceniu – korzyści edukacyjne, przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym Standardy normą, wzorcem dla tych zmian

11 Maciej M. Sysło 11 Nauczyciel a technologia Technologia podnosi i wzbogaca wiedzę i umiejętności nauczyciela w obszarach:  własnego przygotowania zawodowego – z uwzględnieniem dziedziny nauczania)  możliwości nauczania – dydaktyka przedmiotowa, metodyka nauczania  możliwości uczących się – wspomaganie zdobywania osiągnięć, realizacja indywidualnych zainteresowań uczniów

12 Maciej M. Sysło 12 Grupy nauczycieli Grupy nauczycieli, z różnym przygotowaniem informatycznym:  wszyscy nauczyciele, także nauczyciele przedmiotów informatycznych  nauczyciele przedmiotów informatycznych: zajęcia komputerowe, informatyka podstawowa, informatyka rozszerzona  szkolny koordynator technologii – pomaga nauczycielom, koordynuje działania, lider szkolnego doskonalenia w zakresie technologii, opracowuje szkolny program rozwoju z wykorzystaniem technologii Standardy w przygotowaniu

13 Maciej M. Sysło 13 Grupy nauczycieli, cd Grupy nauczycieli, z przygotowaniem informatycznym:  zajęcia komputerowe  klasy 1-3poziom podstawowy  klasy 4-6 poziom rozszerzony  informatyka w gimnazjumpoziom podstawowy  informatyka podstawowapoziom podstawowy  informatyka rozszerzonapoziom rozszerzony

14 Maciej M. Sysło 14 Nowe standardy dla nauczycieli Założenia:  współczesny nauczyciel potrafi posługiwać się komputerem w podstawowym zakresie możliwości, jakie ma system operacyjny i oprogramowanie użytkowe oraz do komunikacji i poszukiwania informacji w sieci.  standardy te są wyrażone w języku czynności nauczyciela w odniesieniu do działań swoich i uczniów Konsekwencje:  Miejscem ich weryfikacji jest klasa i zajęcia z uczniami  wymagania przed systemami kształcenia i doskonalenia  wymagania przed systemami certyfikowania

15 Maciej M. Sysło 15 Uwzględnienie w standardach zmian, 1 nauczyciel w roli głównej realizatora programu nauczania (podstawy programowej)  uczeń w centrum uwagi ze swoimi zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami pamięciowe uczenie się, często oderwanych faktów  kształcenie nastawione na umiejętności i osiągnięcia uczniów gromadzenie informacji – encyklopedyzm  umiejętność korzystania z dostępnych zasobów informacji z góry ustalone procedury kształcenia  elastyczne i wielorakie drogi kształcenia ograniczone korzystanie z mediów  wykorzystanie bogactwa mediów do stymulowania wielorakich kanałów przekazu

16 Maciej M. Sysło 16 Uwzględnienie w standardach zmian, 2 informacje i wiedza z niewielu autoryzowanych źródeł (podręczników)  konstruowanie wiedzy na podstawie różnorodnych źródeł i doświadczeń indywidualne działania uczniów na wymyślanych przykładach  współpraca przy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów ograniczone angażowanie uczniów  uczniowie angażujący się we wszystkie aktywności i etapy kształcenia rozwijanie podstawowych kompetencji  kreatywne myślenie prowadzące do innowacji i oryginalnych rozwiązań kształcenie w systemie klasowo-lekcyjnym  zdobywanie doświadczeń w szerokim środowisku ponad szkolnym

17 Maciej M. Sysło 17 Uwzględnienie w standardach zmian, 3 uwaga skupiona na szkole i na lokalnym środowisku  aktywność i udział w globalnym społeczeństwie cyfrowym wydzielone etapy formalnego kształcenia w szkołach i uczelniach  przygotowanie do ustawicznego kształcenia się przez całe życie odosobnione korzystanie z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej  integracja narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej z kształceniem korzystanie z autonomicznych systemów informacyjnych i komunikacyjnych  konwergencja systemów informacyjnych i komunikacyjnych wyizolowane systemy oceniania i ewaluacji  ocenianie zintegrowane z procesem kształcenia brak świadomości zagrożeń występujących w środowisku otwartej komunikacji  przeciwdziałanie zagrożeniom cyfrowej rzeczywistości

18 Maciej M. Sysło 18 Obszary standardów Nauczyciel:  Inspiruje i angażuje uczniów do kształcenia się i kreatywności.  Promuje i kształtuje u uczniów postawę obywatelską i odpowiedzialność w świecie mediów cyfrowych.  Stosuje i rozwija swoje metody kształcenia i oceniania z użyciem technologii.  Pracuje i uczy w środowisku technologii.  Angażuje się w profesjonalny rozwój. Dwa poziomy osiągnięć:  podstawowy  zaawansowany

19 Maciej M. Sysło 19 Przykłady, 1 – inspiruje i angażuje uczniów Standard:  inspiruje i angażuje uczniów do rozwiązywania rzeczywistych problemów z pomocą odpowiednich środków i narzędzi technologii oraz zasobów cyfrowych Poziom podstawowy:  inspiruje i zachęca uczniów do wyszukiwania rzeczywistych problemów oraz analizowania i oceniania ich rozwiązań z pomocą odpowiednich środków i narzędzi technologii oraz zasobów cyfrowych Poziom zaawansowany:  regularnie angażuje uczniów do działań polegających na identyfikowaniu rzeczywistych problemów, krytycznej ich analizie, stawianiu pytań, planowaniu i odkrywaniu ich rozwiązań i dobieraniu odpowiednich środków i narzędzi technologii oraz zasobów cyfrowych do analizowania i rozwiązywania problemów

20 Maciej M. Sysło 20 Przykłady, 2 – postawy Standard:  kształtuje u uczniów właściwą postawę odbiorcy i użytkownika mediów, uwzględniającą aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne Poziom podstawowy:  promuje i kształci u uczniów postawę świadomego i krytycznego odbiorcy i twórcy mediów  promuje w nauczaniu humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne wartości stosowania przez uczniów technologii, w szkole i poza nią, w tym również w celach pozaszkolnych i osobistych Poziom zaawansowany:  angażuje uczniów do samodzielnej pracy z mediami, aby wykształcić w nich świadome i krytyczne podejście do odbioru mediów  angażuje uczniów do tworzenia przekazów medialnych z uwzględnieniem aspektów humanistycznych, etyczno-prawnych i społecznych

21 Maciej M. Sysło 21 Przykłady, 3 – rozwija metody kształcenia Standard:  wykorzystuje technologię i zasoby cyfrowe w realizacji zapisów podstawy programowej (swojej dziedziny nauczania) do bardziej efektywnego zdobywania przez uczniów przewidzianych w podstawie osiągnięć Poziom podstawowy:  opracowuje program nauczania, rozkład materiału, scenariusze oraz konspekty zajęć, zintegrowane z wykorzystaniem technologii i zasobów cyfrowych w celu wsparcie uczniów w ich bardziej efektywnym oraz krytycznym i innowacyjnym uczeniu się oraz zdobywaniu osiągnięć przewidzianych w podstawie programowej Poziom zaawansowany:  zachęca i angażuje uczniów do zapoznania się z zapisami podstawy programowej uzupełnionymi o wykorzystanie w ich realizacji technologii i zasobów cyfrowych i podejmowania inicjatyw mających na celu wszechstronne i efektywne posłużeniu się technologią w zdobywaniu osiągnięć przewidzianych w podstawie programowej

22 Maciej M. Sysło 22 Przykłady, 4 – pracuje i uczy w środowisku technologii Standard:  wykorzystuje technologie i zasoby cyfrowe do współpracy z uczniami, współpracownikami i rodzicami, wspierając uczniów w ich kreatywnym i innowacyjnym kształceniu się Poziom podstawowy:  efektywnie wykorzystuje różne technologie cyfrowe we współpracy z uczniami ich rodzicami, innymi nauczycielami i społecznością lokalną, wspierając uczniów w ich kształceniu się, rozwiązywaniu problemów oraz działaniach kreatywnych i innowacyjnych Poziom zaawansowany:  wykorzystuje różne cyfrowe technologie i środowiska kształcenia we współpracy z zespołami realizującymi projekty oraz z uczniami z innych krajów i kultur pracującymi nad oryginalnymi wytworami lub wspólnymi problemami

23 Maciej M. Sysło 23 Przykłady, 5 – angażuje się w profesjonalny rozwój Standard:  bierze udział w różnych formach i społecznościach, lokalnych i globalnych, doskonalenia zawodowego, by rozwijać metody wykorzystania technologii do poprawy osiągnięć uczniów Poziom podstawowy:  aktywnie uczestniczy w lokalnych i globalnych społecznościach doskonalących się nauczycieli, wymienia pomysły i stosuje poznane metody dla rozwoju i poprawy osiągnięć uczniów Poziom zaawansowany:  uczestniczy w rozwoju lokalnych i globalnych społeczności doskonalących się nauczycieli, mających na celu wymianę pomysłów i metod dotyczących kreatywnego i efektywnego wykorzystania technologii we własnym rozwoju oraz w kształceniu i rozwoju osiągnięć uczniów

24 Maciej M. Sysło 24 Co dalej  sylabusy – na potrzeby szkoleń, czyli jak się rozwijać zgodnie ze standardami – np. dla instytucji kształcących i doskonalących nauczycieli, także dla własnego rozwoju  system certyfikowania – zdobywanie certyfikatu dydaktycznych umiejętności komputerowych  standardy dla nauczycieli przedmiotów informatycznych i dla koordynatorów  udostępnienie: MEN, MNiSzW, instytucjom szkolącym i doskonalące nauczycieli  zainteresowanie nauczycieli Dyskusja – zapraszamy: http://www.ucntn.umk.pl/FEI/http://www.ucntn.umk.pl/FEI/ Tam można pobrać tekst standardów


Pobierz ppt "Maciej M. Sysło UWr Wrocław, UMK Toruń Technologie w rękach uczniów i nauczycieli oczekiwania, standardy i korzyści."

Podobne prezentacje


Reklamy Google