Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Więcej: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku ekonomia kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla wykonywania zawodu ekonomisty. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Najważniejsze efekty kształcenia na kierunku ekonomia wynikające z zakresu wiedzy to: ­ rozumienie i identyfikacja procesów ekonomicznych oraz istniejących relacji między naukami ekonomicznymi a innymi obszarami nauk społecznych; - posiadanie pogłębionej wiedzy o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; - znajomość i zrozumienie metod i narzędzi właściwych dla nauk ekonomicznych, które pozwalają opisywać struktury i instytucje społeczno- ekonomiczne, a także procesy i relacje służące wyjaśnianiu i interpretacji zaawansowanych badań ekonomicznych; - korzystanie z wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w zakresie zdarzeń o charakterze społeczno-ekonomicznym zachodzących w podmiotach gospodarczych, gospodarce narodowej i wszelkich jej instytucjach; - posiadanie odpowiednio pogłębionej wiedzy o teoriach opisujących struktury społeczno-ekonomiczne oraz o rozwoju tych teorii.

4 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Efekty kształcenia w zakresie umiejętności w procesie edukacji studentów ekonomii to: - krytyczne analizowanie złożonych zjawisk ekonomiczno-społecznych oraz związków zachodzących między nimi; - posiadanie umiejętności selekcji niezbędnych informacji pochodzących z różnorodnych źródeł do przeprowadzenia analizy złożonych procesów ekonomicznych oraz umiejętność prawidłowego wyciągania wniosków; - znajomość metod prognozowania procesów i zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem właściwych narzędzi dla nauk ekonomicznych; samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji w oparciu o różne nurty teorii ekonomii i polityki gospodarczej; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie ekonomii, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posiadanie umiejętności wystąpień ustnych w języku angielskim.

5 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

6 Ekonomia Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia Absolwent kierunku ekonomia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do : - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu ekonomii, jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

7 Ekonomia Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 0302,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 4504,0 BHP Zaliczenie 000 Wnioskowanie statystyczne w ekonomii Egzamin 15 5,0 Makroekonomia Egzamin 30 8,0 Prawo gospodarcze Zaliczenie 3004,0 Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych Egzamin 15 5,0 Ekonomia menedżerska Egzamin 15 5,0 Historia myśli ekonomicznej Egzamin 30 05,0 Seminarium magisterskie Zaliczenie 010520,0 Ekonomia matematyczna Zaliczenie 15 4,0 Gospodarowanie kapitałem ludzkim Egzamin 15 5,0 Rynek kapitałowy i finansowy Egzamin 3005,0 Ekonomia międzynarodowa Egzamin 30 8,0 Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – ekonomia Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Więcej: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

8 Specjalność: Analityka gospodarcza Ekonomia

9

10 Dlaczego Analityka Gospodarcza?  zapewnia bardzo dobrą znajomość zagadnień ekonomicznych  daje przewagę konkurencyjną w postaci znajomości metod ilościowych i symulacji komputerowych w ekonomii  wpisuje się w zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów potwierdzone przez rosnącą liczbę stanowisk analitycznych w polskich przedsiębiorstwach

11 Ekonomia

12 Dlaczego Analityka Gospodarcza?  na studiach magisterskich o specjalności Analityka Gospodarcza studenci zdobędą umiejętność w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych  szczególny nacisk położony zostanie na zdolność analitycznego myślenia w połączeniu z wykorzystaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych

13 Ekonomia Dlaczego Analityka Gospodarcza?  student nabywa umiejętność efektywnego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych informacji rynkowych, monitoringu oraz optymalizacji procesów biznesowych, poprawnej analizy danych  dobrą pozycję na rynku pracy z pewnością zapewni umiejętność prognozowania zjawisk ekonomicznych w sferze otoczenia przedsiębiorstwa oraz posługiwania się formalnymi metodami analiz ilościowych i technikami informatycznymi

14 Ekonomia Dlaczego Analityka Gospodarcza?  absolwenci specjalności przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze ekonomisty, specjalisty analityka gospodarczego w przedsiębiorstwach oraz korporacjach, eksperta analizy procesów makroekonomicznych, specjalisty w zakresie przetwarzania danych statystycznych oraz analityka finansowego w różnych instytucjach finansowych

15 Ekonomia Analityka gospodarcza Możliwość podjęcia zatrudnienia na prestiżowym oraz dobrze płatnym stanowisku:  NBP  Banki komercyjne, inwestycyjne oraz ich centrale  Instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne  Instytucje ubezpieczeniowe  Doradztwo inwestycyjne  Korporacje o zasięgu międzynarodowych i krajowym  Instytucje naukowo-badawcze w kraju i zagranicą  Przedsiębiorstwa, które potrzebują osób ze znajomością metod ilościowych

16 Ekonomia Przedmioty na specjalności Nazwa przedmiotu Prowadzący Wykład + ćwiczenia (godziny) Systemy informatyki gospodarczej i rachunkowości Dr Barbara Jaskólska15+30 Metody ilościowe w zarządzaniu projektem Dr Dorota Górecka15+30 Ekonometria stosowana Prof.dr hab. Magdalena Osińska15+15 Matematyka finansowa Dr Witold Orzeszko15+15 Ekonometria finansowa Prof.dr hab. Magdalena Osińska30+15 Metody analizy przestrzennych zjawisk ekonomicznych Prof.dr hab. Elżbieta Szulc15+15 Analiza gospodarcza i prognozowanie koniunktury Prof.dr hab. Joanna Bruzda15+15 Symulacje systemów ekonomicznych Prof.dr hab. Tadeusz Kufel0+15

17 Ekonomia Analityka gospodarcza Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:  ma szeroką wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych oraz o relacjach nauk ekonomicznych z innymi obszarami nauk społecznych  ma pogłębioną wiedzę o rodzajach relacji ekonomiczno-społecznych występujących w poszczególnych strukturach społeczno  zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczno- ekonomiczne, procesy w nich zachodzące, a także relacje między nimi, zna metody i narzędzia służące do zaawansowanych rodzajów badań ekonomicznych

18 Ekonomia Analityka Gospodarcza Efekty kształcenia w zakresie umiejętności :  umie krytycznie analizować złożone zjawiska ekonomiczno społeczne oraz związki między nimi  umie praktycznie wykorzystać wiedzę do rozwiązywania złożonych problemów mikroekonomicznych i makroekonomicznych  umie interpretować dane mikro i makro ekonomiczne, weryfikować je w oparciu o wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz korzystać z różnorodnych źródeł danych ekonomicznych  potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla nauk ekonomicznych  potrafi samodzielnie identyfikować problemy badawcze i zawodowe oraz poszukiwać ich rozwiązania  umie interpretować dane ekonomiczne oraz korzystać ze źródeł danych ekonomicznych

19 Ekonomia Analityka Gospodarcza Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:  dążenie do rozwoju: jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia  analityczne myślenie: samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki; potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania  komunikatywność: skutecznie przekazuje innym osiągnięcia ekonomii w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy; rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć ekonomii

20 Ekonomia Analityka Gospodarcza Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:  wytrwałość i konsekwencja: pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter praca zespołowa: nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów  samodzielność: w pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze  kreatywność: myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań

21 Ekonomia Analityka gospodarcza Działalność kół naukowych Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych www.knpub.umk.pl Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP kodiserp@umk.pl

22 Ekonomia


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google