Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

płk dr inż. Andrzej KIJ Cel.............. PRZYGOTOWAĆ PAŃSTWA DO SAMODZIELNEJ PRACY Z ZAKRESU PROBLEMATYKI DOWODZENIAPRZYGOTOWAĆ PAŃSTWA DO SAMODZIELNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "płk dr inż. Andrzej KIJ Cel.............. PRZYGOTOWAĆ PAŃSTWA DO SAMODZIELNEJ PRACY Z ZAKRESU PROBLEMATYKI DOWODZENIAPRZYGOTOWAĆ PAŃSTWA DO SAMODZIELNEJ."— Zapis prezentacji:

1

2 płk dr inż. Andrzej KIJ

3 Cel.............. PRZYGOTOWAĆ PAŃSTWA DO SAMODZIELNEJ PRACY Z ZAKRESU PROBLEMATYKI DOWODZENIAPRZYGOTOWAĆ PAŃSTWA DO SAMODZIELNEJ PRACY Z ZAKRESU PROBLEMATYKI DOWODZENIA ZAPOZNAĆ Z PROBLEMATYKĄ DOWODZENIA W WOJSKACH LĄDOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJZAPOZNAĆ Z PROBLEMATYKĄ DOWODZENIA W WOJSKACH LĄDOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEDSTAWIĆ PODSTAWOWE POJĘCIA NORMATYWNE Z ZAKRESU DOWODZENIAPRZEDSTAWIĆ PODSTAWOWE POJĘCIA NORMATYWNE Z ZAKRESU DOWODZENIA SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ PRZEDSTAWIĆ STRUKTURĘ SYSTEMU DOWODZENIA SZ RPPRZEDSTAWIĆ STRUKTURĘ SYSTEMU DOWODZENIA SZ RP

4 płk dr inż. Andrzej KIJ ZAGADNIENIA 1.GENEZA DOWODZENIA 2.ROZWINIĘCIE POJĘCIA „KIEROWANIE” I „DOWODZENIE” 3.ZASADY DOWODZENIA 4.SYSTEM DOWODZENIA - PODSTAWOWE POJĘCIA I KOMPONENTY SKŁADOWE  ORGANIZACJA DOWODZENIA  PROCES DOWODZENIA  ŚRODKI DOWODZENIA

5 płk dr inż. Andrzej KIJ Geneza Dowodzenia SIŁY ZBROJNE WÓDZ  Przywódca rodu  Dowódca-żołnierz  Odważny  Sprawny fizyczne  Przebiegły  Nie lękał się brać udziału w walce  Zdecydowanie  Umiejętność oceny sytuacji  Wytrwałość WSPÓLNOTA PLEMIENNA Sztuka dowodzenia Sztuka wojowania

6 płk dr inż. Andrzej KIJ OKRES ŚREDNIOWIECZA RYCERSTWO Wódz Książe Król Geneza Dowodzenia  Strateg  Żołnierz-praktyk  Planista i organizator bitwy  Dowodził bitwą  Zazwyczaj osobiście walczył JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  Poczet rycerski (kopia)  Chorągiew Rodowa  Chorągiew Ziemska  Chorągiew Królewska

7 płk dr inż. Andrzej KIJ Sztuka dowodzenia w bitwie pod Grunwaldem w 1410 Nowe zasady i reguły dowodzenia:  Mobilizacyjne i operacyjne rozwinięcie wojsk  Fortyfikacyjna osłona kierunku  Tworzenie zapasów (żywność, pasza)  Ześrodkowanie wojsk  Uszykowanie wojsk do bitwy z przestrzeganiem zasady nie rozpoznania wysiłku  Dowodzenie w toku bitwy  Zorganizowanie narady w Brześciu  Użycie po raz pierwszy map Geneza Dowodzenia

8 płk dr inż. Andrzej KIJ Geneza Dowodzenia

9 płk dr inż. Andrzej KIJ WNIOSKI Z BITWY  Planowe i wszechstronne przygotowanie bitwy  Zespołowe opracowanie planu (W. Jagiełło, Witold)  Właściwie określone cele wojny i kierunków działania wojsk  Król przestał być wojownikiem a zaczął oceniać sytuacje i dowodzić wojskami  Zorganizowanie systemu dowodzenia „wzgórze dowódcy”  Utrzymanie wojsk w karności i nie uleganie naciskom otoczenia króla Geneza Dowodzenia

10 płk dr inż. Andrzej KIJ VII – VIII wiek ARMIA ZAWODOWA Dowódca  Potrzeba planowania operacyjnego  Wywiadu  Zaopatrzenia Geneza Dowodzenia SZTAB Oficerowie sztabu Rodzaje wojsk

11 płk dr inż. Andrzej KIJ OKRES NAPOLEOŃSKI ARMIA ZAWODOWA NACZELNY WÓDZ  Naczelny wódz zaczyna korzystać z pomocy sztabu  Szef Sztabu pomocnikiem dowódcy  Sztab uczestniczy w przygotowaniu bitwy  Następuje podział obowiązków wewnątrz sztabu SZTAB Szef Sztabu Oficerowie sztabu (specjaliści) Rodzaje wojsk Geneza Dowodzenia „Dokument o służbie Sztabu Generalnego” Marszałek Berthier 1796

12 płk dr inż. Andrzej KIJ Geneza Dowodzenia KONIEC WOJEN NAPOLEOŃSKICH DO POCZĄTKU XX WIEKU ARMIA NACZELNY WÓDZ  Zastój w sztuce prowadzenia wojny  Opracowanie zakresu obowiązków sztabu i jego regulaminu  Rozwój teorii dowodzenia: (Henri Jamini, Carl von Clausevitz) SZTAB GENERALNY Szef Sztabu SZTAB NIŻSZYCH SZCZEBLI DOWODZENIA

13 płk dr inż. Andrzej KIJ Geneza Dowodzenia OKRES I i II WOJNY ŚWIATOWEJ ARMIA NACZELNY WÓDZ  Wielotysięczne armie  Bloki militarne  Skomplikowane dowodzenie  Wzrost jakości dowodzenia wywiera znaczący wpływ na prowadzone działania  Utechnicznienie armii  Zużycie olbrzymich środków materiałowych  Opracowanie zakresu obowiązków sztabu i jego regulaminu  Rozwój teorii dowodzenia i dyskusja nad powołaniem nowej nauki: (Ferdynand Foch, Borys Szaposznikow, Stefan Mossor) SZTAB GENERALNY Szef Sztabu SZTAB NIŻSZYCH SZCZEBLI DOWODZENIA

14 płk dr inż. Andrzej KIJ Geneza Dowodzenia OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ  Rozwój różnorodnych środków i sposobów niszczenia  Wojska wyposażone w broń masowego rażenia  Powołanie nowych bloków militarnych  Powstanie nowych rodzajów sil zbrojnych  Wyposażenie organów dowodzenia w nowe środki techniczne  Rozwój nowych nauk takich jak: cybernetyka,informatyka, prakseologia, teoria organizacji i kierowania  Kształtuje się współczesna teoria dowodzenia wojskami, jej przedstawiciele to: F. Skibiński, L. Kuleszyński, A. Aponowicz, S. Piotrowski, J. Orzechowski i inni.

15 płk dr inż. Andrzej KIJ ROZWINIĘCIE POJĘCIA „KIEROWANIE” I „DOWODZENIE”

16 płk dr inż. Andrzej KIJ ENCYKLOPEDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA RED.L. PASIECZNY PWE WARSZAWA 1981 S.205: KIEROWANIE: ODDZIAŁYWANIE JEDNEGO OBIEKTU (KIERUJĄCEGO) NA INNY OBIEKT(KIEROWANY) ZMIERZAJĄCE DO TEGO, ABY OBIEKT KIEROWANY ZACHOWYWAŁ SIĘ(DZIAŁAŁ LUB FUNKCJONOWAŁ) W KIERUNKU OSIĄGNIĘCIA POSTAWIONEGO PRZED NIM CELU Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”

17 płk dr inż. Andrzej KIJ MAŁA ENCYKLOPEDIA PRAKSEOLOGII I TEORII ORGANIZACJI - T.PSZCZOŁOWSKI Zakład Narodowy im.Ossolińskich Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 s.95 KIEROWANIE: ODDZIAŁYWANIE ZWIERZCHNIKA NA OSOBĘ ORGANIZACYJNIE MU PODPORZĄDKOWANĄ, TJ. PODWŁADNEGO, ZGODNIE Z USTALENIAMI ZAWARTYMI W ORGANIZACJI FORMALNEJ ALBO Z ICH KONSENKWENCJAMI. Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”

18 płk dr inż. Andrzej KIJ KIEROWANIE RED J.STONER,CH.WANKEL PWE WARSZAWA 1997 s.23: KIEROWANIE JEST TO PROCES PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA, PRZEWODZENIA I KONTROLOWANIA DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW ORGANIZACJI ORAZ WYKORZYSTYWANIA WSZYSTKICH INNYCH JEJ ZASOBÓW DLA OSIĄGNIĘCIA USTALONYCH CELÓW. Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”

19 płk dr inż. Andrzej KIJ NOWY SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY RED.A.MARKOWSKI PWN WARSZAWA 1999 s.326: KIEROWAĆ: * WYTYCZAĆ KOMUŚ KIERUNEK W PRZESTRZENI LUB DZIAŁANIU *ZARZĄDZAĆ, PRZEWODNICZYĆ, RZĄDZIĆ Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”

20 płk dr inż. Andrzej KIJ SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO RED.W. DOROSZEWSKI WIEDZA POWSZECHNA WARSZAWA 1961 s. 668: KIEROWAĆ : WSKAZYWAĆ, WYTYCZAĆ DROGI DZIAŁANIA; RZĄDZIĆ; STAĆ NA CZELE, ZARZĄDZAĆ; Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”

21 płk dr inż. Andrzej KIJ SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZŃSTWA NARODOWEGO RED.B.BALCEROWICZ AON WARSZAWA 1996 s. 34: KIEROWANIE: DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO SKOORDYNOWANEGO WYKORZYSTANIA BĘDĄCYCH DO DYSPOZYCJI ORGANU KIEROWNICZEGO ZASOBÓW LUDZKICH I MATERIALNYCH DLA OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH CELÓW Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”

22 płk dr inż. Andrzej KIJ istnieją dwa związane ze sobą moduły dynamiczne: kierujący i wykonawczy. Moduły te tworzą razem system kierowania; między modułami istnieją sprzężenia jednokierunkowe lub dwukierunkowe; dla obydwu modułów stanowiących jeden system kierowania istnieje określony cel kierowania, któremu podporządkowane jest działanie modułów; moduł kierujący oddziałuje na elementy składowe modułu wykonawczego, powodując przez to pożądane (zgodne z celem kierowania) zmiany stanów tego ostatniego. Kierowanie - warunki: Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”

23 płk dr inż. Andrzej KIJ MODUŁ KIERUJĄCY MODUŁ WYKONAWCZY WejścieWyjścieCel działania Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”

24 płk dr inż. Andrzej KIJ ROZWINIĘCIE POJĘCIA „DOWODZENIE ”

25 płk dr inż. Andrzej KIJ Dowodzenie określa się jako złożoną i wielofunkcyjną działalność dowództw jednostek (związków, oddziałów, pododdziałów) różnych szczebli organizacyjnych sił zbrojnych w całości, a także poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz rodzajów wojsk. Czym zatem jest dowodzenie ? Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”

26 płk dr inż. Andrzej KIJ DEFINICJE DOWODZENIA DOWODZIĆ - być zwierzchnikiem jednostki wojskowej; kierować akcją wojenną; komenderować - MAŁY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DOWODZENIE wojskami jest to szczególny rodzaj kierowania, sprawowany przez dowódców i sztaby wobec podległych im wojsk, oddziałów, pododdziałów w zakresie przygotowania, zabezpieczenia, prowadzenia działań bojowych - PSYCHOLOGIA WALKI I DOWODZENIA J. CENDROWSKI, S. SWEBOCKI WYD.1973 Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”

27 płk dr inż. Andrzej KIJ DOWODZENIE, kierowanie wojskami - Całokształt celowej działalności dowódcy i sztabów realizowanej w ramach określonego systemu kierowania, zapewniającej wysoką gotowość bojową i właściwe przygotowanie wojsk do jak najlepszego osiągnięcia celów, bitwy lub operacji.... Dowodzenie jest szczególnym rodzajem kierowania ze względu na strukturę organizacyjną sił zbrojnych i specyfikę realizowanych przez nie zadań, zwłaszcza w warunkach wojny. -LEKSYKON WIEDZY WOJSKOWEJ Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”

28 płk dr inż. Andrzej KIJ “DOWODZENIE jest to proces, poprzez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary podwładnym oraz w ramach którego wspomagany przez swój sztab planuje organizuje, koordynuje i ukierunkowuje działania podległych mu wojsk przez użycie standardowych procedur działania i wszelkich dostępnych środków przekazywania informacji”. Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”

29 płk dr inż. Andrzej KIJ 1/ Proces, w ramach którego dowódca zmusza podwładnych do działania zgodnie ze swoją wolą i zamiarami. Obejmuje on władzę i odpowiedzialność za użycie podległych mu sił i środków do wykonania zadania; 2/ Władza nadana osobie (dowódcy) wyznaczonej spośród stanu osobowego sił zbrojnych w celu kierowania, koordynacji i dowodzenia siłami zbrojnymi; 3/Wola (rozkaz) dowódcy wyrażana w celu spowodowania określonych działań. COMMAND AND CONTROL (C 2 ) COMMAND to:- Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”

30 płk dr inż. Andrzej KIJ 1/Proces, w którym dowódca, wspomagany przez swój sztab, organizuje, koordynuje i kieruje działaniami podległych mu sił poprzez użycie standardowych procedur działania i wszelkich dostępnych środków przekazywania informacji; CONTROL to: 2/Władza wykonywana przez dowódcę nad częścią działań podległej organizacji, lub innej organizacji normalnie nie będącej pod jego dowództwem, obejmującą odpowiedzialność za realizację rozkazów lub dyrektyw. Cała lub część tej władzy może być przeniesiona lub przekazana. Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”

31 płk dr inż. Andrzej KIJ Dowodzenie zatem to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działania wojsk oraz wykorzystania przydzielonych im zasobów dla osiągnięcia określonych celów, związanych w czasie pokoju – z przygotowaniem, a w czasie wojny – z bezpośrednim prowadzeniem operacji. Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”

32 płk dr inż. Andrzej KIJ DOWODZENIE DOWODZENIE /Reg.Dz.WL SZ RP/ jest to proces, poprzez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary podwładnym oraz w ramach którego wspomagany przez swój sztab planuje, organizuje, koordynuje i ukierunkowuje działania podległych mu sił przez użycie standardowych procedur działania i wszelkich dostępnych środków przekazywania informacji. Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”

33 płk dr inż. Andrzej KIJ ZASADY DOWODZENIA

34 płk dr inż. Andrzej KIJ JEDNOŚĆ DOWODZENIA JEDNOŚĆ DOWODZENIA(UNITY OF COMMAND) OSIĄGA SIĘ POPRZEZ PRZEKAZANIE UPRAWNIEŃ DO DOWODZENIA I KOORDYNOWANIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH WOJSK JEDNEMU DOWÓDCY (JEDNOOSOBOWE DOWODZENIE - PRZYP. AUTORA) NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH ORGANIZACYJNYCH JEDNOŚĆ DOWODZENIA ZAPEWNIA NIEZBĘDNĄ SPÓJNOŚĆ PLANOWANIA I WYKONANIA ZADAŃ. I WYKONANIA ZADAŃ. Zasady dowodzenia

35 płk dr inż. Andrzej KIJ CIĄGŁOŚĆ DOWODZENIA CIĄGŁOŚĆ DOWODZENIA (CONTINUITY OF COMMAND) - JEDNOŚĆ DOWODZENIA JEST W DALSZEJ KOLEJNOŚCI WZMACNIANA POPRZEZ CIĄGŁOŚĆ DOWODZENIA W TRAKCIE TRWANIA KAMPANII POPRZEZ CIĄGŁOŚĆ DOWODZENIA W TRAKCIE TRWANIA KAMPANII CZY WAŻNIEJSZEJ OPERACJI. OSIĄGA SIĘ JĄ GDY „TEN KTÓRY PLANUJE CZY WAŻNIEJSZEJ OPERACJI. OSIĄGA SIĘ JĄ GDY „TEN KTÓRY PLANUJE POWINIEN REALIZOWAĆ”,JEDNAKŻE OKOLICZNOŚCI MOGĄ NA TO NIE POWINIEN REALIZOWAĆ”,JEDNAKŻE OKOLICZNOŚCI MOGĄ NA TO NIE POZWOLIĆ. DOWODZENIE WINNO BYĆ PROCESEM CIĄGŁYM PRZEZ CAŁY POZWOLIĆ. DOWODZENIE WINNO BYĆ PROCESEM CIĄGŁYM PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA KAMPANII CZY OPERACJI. OKRES TRWANIA KAMPANII CZY OPERACJI. Zasady dowodzenia

36 płk dr inż. Andrzej KIJ STRUKTURA DOWODZENIA STRUKTURA DOWODZENIA (CLEAR CHAIN OF COMMAND) STRUKTURA SYSTEMU DOWODZENIA JEST HIERARCHICZNA. POMIMO TO ROZKAZY DLA PODWŁADNYCH MOGĄ ZAWIERAĆ ZADANIA DLA TO ROZKAZY DLA PODWŁADNYCH MOGĄ ZAWIERAĆ ZADANIA DLA KONKRETNYCH SIŁ LUB ELEMENTÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, KONKRETNYCH SIŁ LUB ELEMENTÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, OGRANICZENIA NARODOWE LUB DODATKOWE ZADANIA. OGRANICZENIA NARODOWE LUB DODATKOWE ZADANIA. Zasady dowodzenia

37 płk dr inż. Andrzej KIJ INTEGRACJA DOWODZENIA INTEGRACJA DOWODZENIA (INTEGRATION OF COMMAND) INTEGRACJA STRUKTUR DOWODZENIA ZAPEWNIA NAJLEPSZE WYKO- RZYSTANIE ZDOLNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH /RODZAJÓW WOJSK/ DO WSPÓLNEGO OSIĄGNIĘCIA CELU KAMPANII CZY OPERACJI. JEŻELI WYMAGANE JEST ODDZIELNE STANOWISKO DOWODZENIA OKREŚLONEGO KOMPONENTU POŁĄCZO- NYCH SIŁ,TO POWINNO BYĆ ZORGANIZOWANE. NIE MOŻE JEDNAK ONO DEZORGANIZOWAĆ POŁĄCZONYCH SZCZEBLI DOWODZENIA. BARDZO WAŻNYM ELEMENTEM PROCESU DOWODZENIA JEST INFORMACJA. Zasady dowodzenia

38 płk dr inż. Andrzej KIJ DECENTRALIZACJA DOWODZENIA DECENTRALIZACJA DOWODZENIA (DECENTRALISATION) STRUKTURA DOWODZENIA JEST ZWYKLE HIERARCHICZNA. JEDNAK W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DYREKTYWY, ROZKAZY DO KOLEJ- NYCH PODWŁADNYCH MOGĄ ZAWIERAĆ ZADANIA DLA WYBRANEGO ELEMENTU ICH SIŁ. Zasady dowodzenia

39 płk dr inż. Andrzej KIJ - PLANOWANIE CZASU POKOJU, KOORDYNACJA STANOWISK POLSKI I NATO; - PLANOWANIE CZASU POKOJU, KOORDYNACJA STANOWISK POLSKI I NATO; - UCZESTNICTWO W KAMPANIACH I OPERACJACH ZARÓWNO W OBRONIE WEWNĘTRZNEJ SOJUSZU/art..5/, JAK I W OPERACJACH POKOJOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ SOJUSZ POZA SWOIMI GRANICAMI/poza art..5/ - UCZESTNICTWO W KAMPANIACH I OPERACJACH ZARÓWNO W OBRONIE WEWNĘTRZNEJ SOJUSZU/art..5/, JAK I W OPERACJACH POKOJOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ SOJUSZ POZA SWOIMI GRANICAMI/poza art..5/ - KONSULTACJE POLITYCZNE, OPRACOWANIE PLANÓW OPERACYJNYCH; - OKREŚLENIE CELU DZIAŁANIA (ZADANIA); - OKREŚLENIE CELU DZIAŁANIA (ZADANIA); - ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE. - ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE. JAKO NAJWAŻNIEJSZE MOŻEMY WYMIENIĆ: Zasady dowodzenia

40 płk dr inż. Andrzej KIJ SYSTEM DOWODZENIA - PODSTAWOWE POJĘCIA I KOMPONENTY SKŁADOWE

41 płk dr inż. Andrzej KIJ SYSTEM DOWODZENIA to integralna część systemu operacji, organizowany w celu sprawnego dowodzenia w czasie działań. System dowodzenia

42 płk dr inż. Andrzej KIJ SYSTEM DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH SYSTEM DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH NADRZĘDNY SYSTEM DZIAŁAŃ SYSTEMY DZIAŁAŃ BOJOWYCH SĄSIADÓW SYSTEM DZIAŁAŃ BOJOWYCH PRZECIWNIKA PODSYSTEM DOWODZENIA PODSYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO PODSYSTEM OPERACJI I ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO PODSYSTEM INFORMACYJNY PODSYSTEM DECYZYJNY informacje decyzyjneinformacje sytuacyjnezasilanie logistyczne Model systemu dowodzenia w ujęciu informacyjno-decyzyjnym

43 płk dr inż. Andrzej KIJ „Zintegrowany system, obejmujący doktrynę, procedury, struktury organizacyjne, stany osobowe, sprzęt i łączność, który zapewnia dowódcom wszystkich szczebli terminowe i wystarczające dane do: planowania działań, kierowania nimi, ich koordynacji i nadzorowania” - NATO GLOSSARY AAP-6 System dowodzenia

44 płk dr inż. Andrzej KIJ "SYSTEM DOWODZENIA – to wzajemnie ze sobą powiązane funkcjonalne i wewnętrznie skoordynowane elementy organizacyjne, ludzkie i materiałowe, zgrupowane w trzy komponenty: ŚRODKI DOWODZENIA ORGANIZACJA DOWODZENIA PROCES DOWODZENIA System dowodzenia

45 płk dr inż. Andrzej KIJ sposób zorganizowania dowództw; sposób zorganizowania dowództw; ORGANIZACJA DOWODZENIA to: ogólne zasady działania (doktryna); ogólne zasady działania (doktryna); relacje pomiędzy dowództwami; relacje pomiędzy dowództwami; uprawnienia i odpowiedzialność dowództw; uprawnienia i odpowiedzialność dowództw; podział i struktura funkcjonalna dowództw podział i struktura funkcjonalna dowództw na stanowiskach dowodzenia. na stanowiskach dowodzenia. System dowodzenia

46 płk dr inż. Andrzej KIJ GRUPA DOWÓDCA Z-ca D-cy SZEF SZTABU OFICEROWIE ŁĄCZNIKOWI SPECJALISTYCZNA G R U PA D O W Ó D C Y S Z T A B GRUPAGŁÓWNA GRUPA S/G 1............................................................ S/G 6 Typowa struktura organizacyjna dowództwa

47 płk dr inż. Andrzej KIJ GRUPA DOWÓDCY GRUPA DOWÓDCY. (PERSONAL STAFF GROUP) Składa się z osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych, z którymi pracuje bezpośrednio dowódca. Typowa struktura organizacyjna dowództwa

48 płk dr inż. Andrzej KIJ GRUPA GŁÓWNA GRUPA GŁÓWNA. (GENERAL STAFF GROUP*) Składa się z (w zależności od szczebla dowodzenia) z następujących oddziałów, wydziałów i sekcji (osób funkcyjnych): G/S1 - ds. personalnychG/S4 - ds. logistycznych (PERSONNEL) (CSS) G/S2 - ds. rozpoznaniaG/S5 - ds. współpracy (INTELLIGENCE) cywilno-wojskowej (CIMIC) G/S3 - ds. operacyjnychG/S6 - ds. wsparcia (OPERATIONS) dowodzenia iłączności (CIS) * - coordinating staff group Typowa struktura organizacyjna dowództwa

49 płk dr inż. Andrzej KIJ GRUPA SPECJALISTYCZNA GRUPA SPECJALISTYCZNA. (SPECIAL STAFF GROUP) Obejmuje ona komórki organizacyjne (i/lub osoby funkcyjne) odpowiedzialne głównie* za problematykę wykorzystania rodzajów wojsk i służb. * - choć nie tylko Typowa struktura organizacyjna dowództwa

50 płk dr inż. Andrzej KIJ Oficerowie łącznikowi Oficerowie łącznikowi. (LIAISON OFFICERS) Właściwie przygotowane i wyposażone osoby (zespoły) funkcyjne, których zadaniem jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy dowództwami Typowa struktura organizacyjna dowództwa

51 płk dr inż. Andrzej KIJ Stanowiska dowodzenia powiązane ze sobą funkcjonalnie i informacyjnie w określonym układzie poziomym i pionowym są elementami składowymi wojennego systemu dowodzenia” Rodzaje stanowisk dowodzenia GSDZSDWSDPDOPPD Slajd 1 TSD

52 płk dr inż. Andrzej KIJ Główne Stanowiska Dowodzenia (GSD) - na wszystkich szczeblach dowodzenia, przeznaczone są do planowania operacji (działań taktycznych) oraz do bezpośredniego dowodzenia wojskami i stanowią zasadnicze miejsce pracy dowództwa. Slajd 23 GSD Slajd 2 Rodzaje stanowisk dowodzenia

53 płk dr inż. Andrzej KIJ Zapasowe Stanowiska Dowodzenia (ZSD) - organizowane są w celu zapewnienia ciągłości i trwałości dowodzenia wojskami oraz przejęcia dowodzenia w wypadku obezwładnienia głównego SD. Zapasowe Stanowiska Dowodzenia nie ujawniają swojej działalności, gdy dowodzenie odbywa się z SD. Slajd 3 ZSD Rodzaje stanowisk dowodzenia

54 płk dr inż. Andrzej KIJ Tyłowe Stanowiska Dowodzenia (TSD) - organizowane są w celu zarządzanie obszarem tyłowym, planowania i kierowania działaniami związanymi z ochroną obszaru tyłowego. Kierowania działaniami wsparcia logistycznego i personalnego,oraz planowania i kierowania przemieszczeniami w obszarze odpowiedzialności (tzw. administrative movement). Podtrzymania zasadniczych funkcji dowodzenia w sytuacji zniszczenia lub obezwładnienia GSD. TSD Rodzaje stanowisk dowodzenia

55 płk dr inż. Andrzej KIJ Wysunięte Stanowiska Dowodzenia (WSD) - rozwija się okresowo, stosownie do potrzeb w celu zapewnienia dowódcy bezpośredniego dowodzenia podległymi wojskami w decydujących fazach operacji (walki). Obsada operacyjna tych stanowisk wydzielana jest z głównego SD(Zespół dowodzenia działaniami CD). Slajd 23 Slajd 4 WSD Rodzaje stanowisk dowodzenia

56 płk dr inż. Andrzej KIJ Punkt Dowódczo - Obserwacyjny (PDO) - rozwija się okresowo, stosownie do potrzeb w celu zapewnienia dowódcy bezpośredniego dowodzenia podległymi pododdziałami. Slajd 5 Punkt Dowódczo - Obserwacyjny (PDO) - rozwija się okresowo, stosownie do potrzeb w celu zapewnienia dowódcy bezpośredniego dowodzenia podległymi pododdziałami (Na szczeblu brygady może być rozwijany zamiast WSD). PDO Rodzaje stanowisk dowodzenia

57 płk dr inż. Andrzej KIJ Powietrzne Punkty Dowodzenia (PPD) -stanowią element składowy stanowiska dowodzenia i wykorzystywane są do zapewnienia dowodzenia w czasie : przemieszczania się dowódcy, przegrupowania (przemieszczania) związków operacyjnych i taktycznych, wyprowadzania wojsk z rejonów zmasowanych uderzeń przeciwnika itp. PPD Rodzaje stanowisk dowodzenia

58 płk dr inż. Andrzej KIJ W całych Siłach Zbrojnych występować mogą następujące typy stanowisk dowodzenia: Typy stanowisk dowodzenia MOBILNE MOBILNO-STACJONARNE STACJONARNETypystanowiskdowodzenia: STACJONARNO-MOBILNE

59 płk dr inż. Andrzej KIJ Stanowisko dowodzenia stacjonarno-mobilne oznacza, że jest rozmieszczane w wybranych i przygotowanych wcześniej obiektach, a środki mobilne autonomicznie uzupełniają tylko potrzeby w zakresie łączności i informatyki. Typy stanowisk dowodzenia

60 płk dr inż. Andrzej KIJ Stanowisko dowodzenia mobilno-stacjonarne oznacza, że może być rozmieszczane w obiektach, które nie pokrywają potrzeb w zakresie łączności i informatyki, a mobilne środki dowódczo-sztabowe (WDSz) i łaczności oraz informatyki stanowią główną bazę w zakresie zaspokojenia potrzeb łączności i informatyki. Typy stanowisk dowodzenia

61 płk dr inż. Andrzej KIJ Stanowisko dowodzenia mobilne oznacza, ze jest przygotowane do rozmieszczenia w każdych warunkach i w każdym rejonie, z wykorzystaniem i bez wykorzystania obiektów stacjonarnych, a praca jest prowadzona na mobilnych autonomicznych środkach dowódczo- sztabowych i aparatowniach łączności. Typy stanowisk dowodzenia

62 płk dr inż. Andrzej KIJ SZCZEBEL DOWODZENIA SZCZEBEL DOWODZENIA RODZAJ STANOWISKA DOWODZENIA RODZAJ STANOWISKA DOWODZENIA X X XX X KZ KZ X XX X Dywizja Dywizja X X Brygada Brygada XX Batalion Batalion SD SD ZSD ZSD TSD TSDWSD PPD PPDPDOX Stanowiska dowodzenia

63 płk dr inż. Andrzej KIJ Stanowisko dowodzenia

64 płk dr inż. Andrzej KIJ Transformacja dowództwa na stanowisko dowodzenia

65 płk dr inż. Andrzej KIJ SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ

66 płk dr inż. Andrzej KIJ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ


Pobierz ppt "płk dr inż. Andrzej KIJ Cel.............. PRZYGOTOWAĆ PAŃSTWA DO SAMODZIELNEJ PRACY Z ZAKRESU PROBLEMATYKI DOWODZENIAPRZYGOTOWAĆ PAŃSTWA DO SAMODZIELNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google