Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRABOWSKA URSZULA PSZKIT KAROLINA Inwestowanie w indeksy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRABOWSKA URSZULA PSZKIT KAROLINA Inwestowanie w indeksy."— Zapis prezentacji:

1 GRABOWSKA URSZULA PSZKIT KAROLINA Inwestowanie w indeksy

2 Czym są ETF-y? ETF z ang. exchange-traded fund pierwszy ETF na GPW w 2010r. oparte o indeks giełdowy cel: jest jak najdokładniejsze odwzorowanie indeksu nazwa ETF, w celach marketingowych, tłumaczona także jako E asy to use, T ransparent, F lexible, czyli prosty w użyciu, przejrzysty, elastyczny

3 Inwestowanie w ETF-zalety 1. Prostota 2. Maksymalna dywersyfikacja 3. Dla każdego 4. Niższe koszty 5. Czas realizacji

4 Inwestowanie w ETF-wady 1. Mała oferta w Polsce ETFWIG20L ETFDAX ETFS&P500 2. Ryzyko walutowe kontrahenta błędu naśladowania

5 ETF na świecie Debiut w 1990 roku w Torronto Dominacja funduszy akcyjnych (82,2%) Funkcjonowanie 3 581 funduszy typu ETF Łączna wartość około 1,5 bln USD Dostępne na 59 giełdach na całym świecie Ponad 220 instytucji dostarczających funduszy, głównie: BlackRock, State Street Global Advisors, Vanguard oraz Power Shares

6 Procentowy rozkład rynku ETF w roku 2013 Źródło: www.icifactbook.org/fb_ch3.html

7 Wartość aktywów netto funduszy ETF na świecie (mld USD) Źródło: www.parkiet.com

8 Fundusze ETF na GPW ETF na indeks WIG20  data debiutu na GPW: 22 września 2010  waluta indeksu: PLN  wartość początkowa: 1/10 wartości indeksu WIG20  obecny kurs: ok 270zł  brak możliwości handlu na innych giełdach niż GPW

9 Fundusze ETF na GPW ETF DAXETF S&P500 Data debiutu na GPW 31 maja 2011 Waluta indeksu EURUSD Wartość początkowa 1/100 wartości indeksu Obecny kurs 350zł65zł Częstotliwość wypłat brakdwa razy w roku Źródło: Opracowanie własne

10 Porównanie WIG20 oraz ETFW20L

11 Wartość obrotów

12 Wskaźniki funduszy ETF na GPW w 2013 r Obroty (mln zł)Udział ETFW20L 129,9476,7% ETFSP500 24,314,3% ETFDAX 15,118,9% Źródło: www.gpwmedia.pl

13 Indeksowe instrumenty syntetyczne Wypłacanie drugiej stronie określoną sumę rozliczeniową bez konieczności posiadania odpowiednich aktywów Uzyskanie stopy zwrotu bardzo bliskiej stopie zwrotu z portfela aktywów Relatywnie niskie koszty zajęcia pozycji inwestycyjnej Inwestowanie małych kwot przez inwestorów Zarabianie z wykorzystaniem dźwigni finansowej Brak związku z sytuacją konkretnego podmiotu i papieru wartościowego wchodzącego w skład indeksu Instrumenty cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, zwłaszcza jeśli nie mają dostępu do transakcji terminowych

14 Instrumenty syntetyczne na indeksy Instrumenty terminowe Opcje Warranty opcyjne Jednostki indeksowe Certyfikaty indeksowe

15 Kontrakty terminowe na indeksy Kontrakty na GPW w Warszawie na m. in. indeks WIG20 (o mnożniku 20) oraz mWIG40 (o mnożniku 10) Dla indeksów WIG20 i mWIG40 notowane są jednocześnie cztery serie kontraktów. Miesiącami wykonania są: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień Ostatnim dniem obrotu jest trzeci piątek miesiąca wykonania

16 Nazwa skrócona kontraktów Futures FW20krr (20) gdzie: F - oznaczenie kontraktu terminowego W20 (W40) - skrót nazwy instrument bazowego odpowiednio WIG20 (mWIG40) k - kod określający miesiąc wykonania: H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z - grudzień rr - ostatnie dwie cyfry roku wykonania (20) - wartość mnożnika dla kontraktów na W20 np. FW20M1420

17 Jednostka indeksowa Syntetyczny instrument finansowy należący do instrumentów pochodnych, służący inwestowaniu w indeksy giełdowe bez potrzeby nabywania akcji spółek wchodzących w skład danego indeksu. Wystawiana przez inwestora na długi okres. Jednostka indeksowa zmienia wartość podobnie do indeksu giełdowego, który jest dla niej bazą, ale nie dokładnie zgodnie z nim, bo oprócz wartości indeksu, cenę jednostki kształtują siły popytu i podaży na rynku jednostek indeksowych. Instrument nie daje żadnych praw korporacyjnych ani majątkowych do aktywów, których zmiany wartości reprezentuje. Nabywcy jednostki, zajmujący długą pozycję, zyskują na wzroście jej wartości, zaś wystawcy, zajmujący krótką pozycję, na jej spadku.

18 Jednostka indeksowa – MiniWIG20 Indeksem bazowym jest WIG20, odzwierciedlający zmienność wartości 20 największych spółek giełdowych w Polsce Wartość jednostki wynosi 0,1 wartości indeksu (wyrażona w zł) Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym bądź umorzenie Data wprowadzenia na GPW: 26.11.2001 r. Data wygaśnięcia: grudzień 2025 r.

19 MiniWIG20

20 Certyfikat indeksowy Jest syntetycznym instrumentem finansowym, umożliwiającym inwestycję o profilu zwrotu indeksu giełdowego, emitowanym przez instytucję finansową. Wyższa płynność niż jednostki indeksowe Certyfikaty indeksowe naśladują zmianę ceny instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Instrumentem bazowym mogą być np. surowce, metale szlachetne, kursy walut i indeksy giełdowe Możliwość zarabiania zarówno na wzroście ceny instrumentu bazowego jak i na spadku Dzięki prostej konstrukcji inwestor może w każdej chwili łatwo określić wartość certyfikatu Certyfikaty indeksowe są zazwyczaj certyfikatami otwartymi (bez daty wygaśnięcia) Nie mają mechanizmu bezpieczeństwa. Są one w pełni podatne na ryzyko rynkowe.

21 Źródło: www.gpw.pl

22 Asset management Profesjonalne zarządzanie portfelem instrumentów finansowych klienta Indywidualne podejście do klienta, strategia dopasowana do indywidualnych preferencji inwestycyjnych Celem jest osiągnięcie wysokiego wzrostu wartości przy danym kapitale lub osiągnięcie założonego wzrostu przy możliwie najniższej wartości zainwestowanego kapitału

23 Dziękujemy za uwagę!

24 PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA ZLECENIE KLIENTA Maria Fomicziowa Volha Akhremenka

25 Indeksowe instrumenty syntetyczne - stopa zwrotu bliska stopie zwrotu z portfela aktywów - relatywnie niskie koszty zajęcia pozycji inwestycyjnej - inwestować małe kwoty - zarabiać na dźwigni finansowej - brak związku z sytuacją konkretnego podmiotu i papieru wartościowego wchodzącego w skład indeksu

26 Jednostki indeksowe  wystawiane na długi okres  zmiany wartości naśladują zmiany wartości indeksu  brak praw korporacyjnych i majątkowych do aktywów  wystawca korzysta z dźwigni finansowej  długoterminowy trend wzrostowy  charakteryzuje się niską płynnością  wypierany przez kontrakty terminowe i opcje indeksowe

27 MiniWIG20  wyceniana w sposób ciągły i wygasa w grudniu 2025 r.  10% wartości indeksu WIG20  cena nieobowiązkowo = 1/10 indeksu WIG20  możliwość występowania arbitrażu  rozliczenie pozycji wg ceny otwarcia z kolejnego dnia obrotów

28 Nabycie jednostek indeksowych MiniWIG20  100 szt. j. Indeksowych, gdy WIG20 = 1269,26 pkt  transakcje po kursie miniWIG20=127,80 zł (koszt transakcji 12780 zł =100*127,80 zł)  Na zamknięcie sesji → zlecenie sprzedaży 100 szt., gdy WIG20 = 1264,86 pkt  transakcja po kursie miniWIG20=127,40 zł (12740 zł minus prowizję)  strata 40 zł Źródło: www.gpw.pl

29 Certyfikaty indeksowe  emisja przez instytucję finansową  łatwiej zdywersyfikować ryzyko  emisja serii → duża podaż instrumentów na rynku  dla inwestorów indywidualnych, posiadających niewielkie zasoby finansowe  bez określonego terminu zapadalności, naśladujące zachowanie określonego indeksu  nie ma wymogu bieżącego rozliczania pozycji oraz złożenia zabezpieczenia

30 Certyfikaty indeksowe Zalety:  Relatywnie tani dostęp do instrumentów  Zapewnienie płynności i odpowiedniej wyceny przez emitenta  Notowania w walucie krajowej  Rozliczenie podatkowe przekazywane przez biuro maklerskie  Możliwość wykorzystania certyfikatów jako zabezpieczenia innych inwestycji na polskim rynku Wady:  Brak krótkiej sprzedaży - zarabianie tylko na wzrostach  Ryzyko kursowe  Brak dźwigni finansowej występującej w instrumentach pochodnych

31 RCSAEAOPEN  naśladuje zmiany indeksu S-BOX Alternative Energy  20 najważniejszych spółek z dziedziny energii alternatywnej  debiut: 28 stycznia 2009 r. na GPW  emitent: Raiffeisen Centrobank AG  wyemitowano 1 mln certyfikatów,  mnożnik 0.9497  maksymalny spread 6%

32 Fundusze indeksowe - najwierniej odwzorowywać indeks bazowy - wykup portfela akcji danego indeksu - wyniki praktycznie niezależne od decyzji zarządzających - skład funduszu = skład indeksu - wynik zależy od koniuktury rynku - lepsze wyniki niż 60-70% funduszy na rynku

33 Fundusze indeksowe Zalety: opłata za zarządzanie w Ipopema m-indeks wynosi 1,5%  za pośrednictwem SFI zerowa prowizja  uwzględnienie dywidendy  dywersyfikacja  próg wejścia 100 zł  bardziej stabilny

34 Fundusze indeksowe

35 Co to jest “Kontrakt terminowy”? Kontrakt terminowy jest umową, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego towaru, zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedania określonego w kontrakcie instrumentu bazowego.

36 Przykład kontraktu terminowego na indeks mWIG40  inwestor kupuje w danym dniu po kursie 1000 pkt kontrakt na mWIG40 wygasający we wrześniu 2012 r.  cena kontraktu wynosi 10 000 zł (1000 pkt x 10 zł) poziom depozytu zabezpieczającego na 12% wartości kontraktu  po pewnym czasie inwestor sprzedaje zakupiony kontrakt po kursie 1200 pkt, zamykając pozycję  zysk 2000 zł [ (1200 pkt - 1000 pkt) x 10 zł ], a biuro maklerskie zwróci mu wpłacony depozyt

37 Zwrot z inwestycji dla kupującego kontrakt terminowy Źródło: http://www.gpw.pl

38 Zwrot z inwestycji dla sprzedającego kontrakt terminowy Źródło: http://www.gpw.pl

39 Jak wygląda zarządzanie aktywami (asset management)?  Klienci indywidualni i podmioty gospodarcze  Co najmniej 100 000 zł  Brak opłat dystrybucyjnych & manipulacyjnych  Czas trwania zależy od klienta  Miesięczne zestawienia składu portfela  Strategie: portfele akcyjne, zrównoważone, stabilnego wzrostu  → okazjonalnie inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte  Opłaty + dodatkowo dla indywidualnych inwestycji

40 Portfel pieniężny Minimalna wpłata: 100 000 zł Horyzont inwestycyjny: minimum 1 rok Poziom ryzyka: minimalny Cel inwestycyjny: ochrona realnej wartości aktywów portfela Styl inwestycyjny: zarządzający dobiera do portfela wyłącznie obligacje Skarbu Państwa o terminie wykupu do 1 roku. Struktura portfela: do 100% portfela lokowane jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Główne czynniki ryzyka: ryzyko zmiany cen papierów wartościowych w krótkim okresie

41 Portfel akcyjny 6x3 Minimalna wpłata: 100 000 zł Horyzont inwestycyjny: minimum 1 rok, rekomendowany 3 lata Poziom ryzyka: minimalny Cel inwestycyjny: wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat Styl inwestycyjny: akcje spółek z dobrą kondycją finansową lub walory firm mających szanse na poprawę wyników Struktura portfela: minimum 80% portfela jest inwestowane w akcje. Portfel składa się z papierów 18 spółek z trzech branż Główne czynniki ryzyka: ryzyko rynkowe lub ryzyko zmiany cen poszczególnych akcji

42 BIBLIOGRRAFIA: http://www.bloomberg.com/ http://www.lyxoretf.pl http://www.gpw.pl/ http://www.stooq.pl/ Dziękujemy za uwagę

43 Inwestowanie w Indeksy Fundusze Portfelowe Asset Management Adrian Salabura Mateusz Mikołajczyk

44 Jednostki indeksowe (MiniWig20) instrument pochodny -służy inwestowaniu w indeksy giełdowe bez potrzeby nabywania akcji spółek zmienia wartość podobnie do bazowego indeksu giełdowego (WIG20) umożliwia inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu akcji wchodzących w skład tego indeksu.

45 Co dają jednostki indeksowe ? bezpieczny i prosty sposób inwestowania inwestycja pośrednio w indeks WIG20, oparty o ceny akcji największych i najbardziej płynnych spółek (łatwiejsza analiza) cena jednostki nie zależy od zmiany ceny jednej akcji, lecz od zmiany ceny całego indeksu

46 Cena jednostek ideksowych cena jednostki= wartość indeksu WIG20*0.1zł

47 Certyfikaty Indeksowe Syntetyczny instrument finansowy Naśladują zmianę ceny instrumentu bazowego np. indeksów giełdowych, surowców, koszyków akcji czy innych instrumentów finansowych w stosunku 1:1 Mają wyższą płynność niż jednostki indeksowe Rozliczenie poprzez wypłacanie określonej sumy bez konieczności posiadania aktywów Certyfikaty Indeksowe zazwyczaj nie mają daty wygaśnięcia Inwestor może łatwo określić wartość certyfikatu. Wystarczy pomnożyć cenę instrumentu bazowego przez współczynnik subskrypcji.

48

49 RCDAXAOPEN Odzwierciedlenie Indeksu DAX, liczonego przez Deutsche Börse AG Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu Emitent: Raiffeisen Centrobank

50 Fundusz Portfelowy Może on zostać utworzony wyłącznie jako fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Ma prawo do emitowania w sposób ciągły publicznych certyfikatów inwestycyjnych Przy konstrukcji portfela inwestycyjnego fundusz portfelowy dąży do jak najwierniejszego odzwierciedlenia zachowania określonego indeksu lub portfela bazowego Posiadacze certyfikatów indeksowych mają prawo głosu na walnych zgromadzeniach

51 Fundusze ETF Exchange-traded fund (ETF) Otwarty fundusz inwestycyjny, którego celem jest dążenie do odzwierciedlenia zachowania (wyników) określonego indeksu Regulowany dyrektywami unijnymi oraz regulacjami krajowymi Zmiany w takim portfelu następują tylko w przypadku wycofywania się inwestorów

52 Przykład inwestowania w ETF ETF na WIG20 ma wartość 1/10 indeksu. WIG20 jest na poziomie 2500 punktów ETF ma wartość 250 zł WIG20 rośnie do 2600 punktów  wartość ETF rośnie i zarabiamy 10 zł WIG20 spada do poziomu 2400 punktów  wartość ETF spada i odnosimy stratę 10 zł.

53 Zalety ETF Dywersyfikacja Płynność Koszty Bezpieczeństwo Przejrzystość Krótka sprzedaż

54 Kontrakty terminowe na indeksy W obrocie giełdowym znajdują się kontrakty terminowe na indeksy WIG20 – mnożnik 20 i mWIG40 – mnożnik 10. Brak fizycznej dostawy portfela papierów wartościowych Rozliczenie następuje wyłącznie w formie pieniężnej

55 FW20krr (20) gdzie: F - oznaczenie kontraktu terminowego W20 (W40) - skrót nazwy instrument bazowego k - kod określający miesiąc wykonania: H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z - grudzień rr - ostatnie dwie cyfry roku wykonania Nazwa skrócona kontraktów

56 Wartość kontraktu Wartość kontraktu to: Mnożnik * kurs kontraktu Przykładowo inwestor kupując 1 kontrakt na WIG20 (z mnożnikiem 20) po cenie 2 500 zawiera transakcję o wartości 20 PLN x 2500 = 50 000 PLN.

57 Asset management zarządzanie aktywami na zlecenie – forma lokowania nadwyżek Usługa przeznaczona dla zamożnych klientów indywidualnych, lub instytucjonalnych Coraz więcej instytucji oferuje te usługi, co czyni je coraz popularniejszymi. Łączne aktywa portfeli AM w Polsce to kilka miliardów złotych

58 Różne strategie AM Bezpieczna - środki są lokowane na krajowym jak i zagranicznym rynku instrumentów dłużnych. -przeznaczona dla inwestorów z dużą awersją do ryzyka -stopy zwrotu porównywalne z lokatami bankowymi przy zachowaniu płynności inwestycji

59 Różne strategie AM Umiarkowanie ryzykowna - z ograniczonym udziałem akcji -dedykowana inwestorom, którzy chcą długoterminowo ulokować środki pieniężne -stopy zwrotu wyższe niż z lokat bankowych - zysk opiera się na wykorzystaniu dłużnych papierów wartościowych oraz potencjału wzrostowego rynku akcji

60 Różne strategie AM Ryzykowna -oparta głównie na akcjach, alternatywa dla samodzielnego inwestowania -przeznaczone dla doświadczonych inwestorów akceptujących duże ryzyko -udział akcji w portfelu, dzięki kredytowaniu lub wykorzystaniu kontraktów terminowych, może przekraczać 100% środków własnych - wysoka stopa zwrotu

61 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "GRABOWSKA URSZULA PSZKIT KAROLINA Inwestowanie w indeksy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google