Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu."— Zapis prezentacji:

1 Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale – urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych im ustawami – wg algorytmu wypracowanego w 2012 r.

2 Skrócony katalog zadań realizowanych przez j.s.t. (rozdział 75011)
Lp. NAZWA ZADANIA – GMINY (§ 2010) I ZADANIA OBRONNE II ZADANIA OBRONY CYWILNEJ III USC IV EWIDENCJA LUDNOŚCI V DOWODY OSOBISTE VI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA VII WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UPRAWĘ MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH ORAZ NAKAZÓW NISZCZENIA NIELEGALNYCH UPRAW VIII SPRAWY Z ZAKRESU ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH Lp. NAZWA ZADANIA – POWIATY (§ 2110) I ZADANIA Z ZAKRESU NIERUCHOMOSCI II ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII III ZADANIA Z ZAKRESU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA V ZADANIA Z ZAKRESU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - PRAWO WODNE VI ZADANIA OBRONY CYWILNEJ VII ZADANIA OBRONNE VIII ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI I TRANSPORTU Lp. NAZWA ZADANIA – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA (§ 2210 i § 2230) I ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA II ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII III DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA IV ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI, TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY V ZADANIA Z ZAKRESU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA VI ZADANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI VII INTEGRACJA ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I OSÓB REPRESJONOWANYCH

3 DOTACJA DLA GMIN I POWIATÓW
Pierwotny podział dotacji dla gmin i powiatów opierał się na tzw. etatyzacji z roku 1998. Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 566 z dnia r. powołał Zespół do spraw podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale Administracja publiczna. Opracowano katalog zadań zleconych w podziale na samorząd gminny i powiatowy. W badaniu ankietowym zebrano dane o liczbie spraw w ramach poszczególnych zadań realizowanych w gminach i powiatach, i czasie niezbędnym dla realizacji spraw jednostkowych. Uśredniony czas był weryfikowany przez audytora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy z wydziałami kontrolującycmi wykonywanie zadań zleconych (mapowanie procesów). Podział środków pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego został dokonany w ramach możliwości finansowych budżetu wojewody, według kryterium liczby realizowanych przez nie spraw oraz ujednoliconych dla wszystkich jednostek czasów realizacji jednej sprawy w ramach każdego zadania.

4 ALGORYTM PODZIAŁU DOTACJI DLA GMIN I POWIATÓW
Algorytm podziału dotacji: Kwota dotacji dla poszczególnej gminy lub powiatu obliczona została w oparciu o wskaźnik udziału iloczynu liczby spraw i czasu realizacji zadania w jednostce w iloczynie liczby spraw i czasu realizacji zadania w skali województwa, przez pomnożenie otrzymanego wskaźnika przez kwotę dotacji wynikającą z udziału kosztów zadania w łącznej kwocie dotacji do przekazania jednostkom w rozdziale Wypracowany w 2012 roku algorytm podziału dotacji dla gmin i powiatów w dziale 750 został zastosowany przy podziale kwot dotacji na 2013 rok. Sposób obliczenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania „ A” – dane hipotetyczne: Łączna kwota dotacji do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale = zł Udział kosztów zadania A w kosztach realizacji wszystkich zadań w skali województwa = 24 % Kwota na realizację zadania A = zł x 24 % = zł Iloczyn liczby spraw i czasu realizacji zadania w skali województwa = Iloczyn liczby spraw i czasu realizacji zadania w jednostce X = 5.000 Kwota dotacji dla jednostki X = : x zł = zł W wyniku wprowadzenia nowego sposobu podziału dotacji celowej: 236 gmin otrzymało zmniejszoną dotację 78 gmin otrzymało zwiększoną dotację 16 powiatów otrzymało zmniejszoną dotację 26 powiatów otrzymało zwiększoną dotację

5 REZULTATY Wprowadzony algorytm został zastosowany do podziału dotacji począwszy od 2013 r. Jego wprowadzenie poprzedzono szeroką akcją informacyjną dla samorządów. Dane o liczbie spraw w poszczególnych samorządach są corocznie aktualizowane. Monitorowane są zmiany przepisów i wdrażanie nowych rozwiązań systemowych z poziomu rządowego i ich wpływ na czas niezbędny do realizacji jednostkowych spraw. Metodologia może być zastosowana w pozostałych województwach. Wdrożenie tego algorytmu w całym kraju powinno być podstawą do zmiany podziału kwot w dziale 750 (administracja publiczna) na poszczególne województwa.

6 PRÓBY WYSZACOWANIA DOTACJI DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Nowe podejście regionalnych izb obrachunkowych w sprawie finansowania zadań zleconych, wystąpienia marszałka województwa mazowieckiego o niedofinansowaniu – od 2012 r. Powołanie wspólnych zespołów roboczych – 2013 r. Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 2014 r. Samorząd województwa mazowieckiego 9 grudnia 2014 r. wystąpił z roszczeniem na kwotę ,29 zł (wraz z odsetkami) z tytułu środków własnych wydatkowanych z budżetu województwa mazowieckiego na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zadań z zakresu administracji rządowej w latach 2007–2013. Wydatkowanie środków własnych było, zdaniem samorządu województwa mazowieckiego, konieczne z uwagi na przekazywanie przez budżet państwa dotacji celowych w niewystarczającej wysokości. Planowana kontrola Najwyższej Izby Kontroli – 2016 r. (pismo Prezesa NIK z r.). ZAGADNIENIA DO ROZSTRZYGNIĘCIA: Czy wolno dopłacać z dochodów własnych jst do wykonywania zadań zleconych? Kto powinien wyceniać, czy przekazane środki zapewniają terminowe i pełne wykonanie zadań zleconych?

7 DOPŁACANIE DO ZADAŃ ZLECONYCH:
WOLNO, CZY NIE WOLNO? STANOWISKA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH RIO Warszawa: ustawodawca nie dopuszcza możliwości finansowania przez jst zadań zleconych ze środków własnych RIO Łódź: dofinansowanie przez jst realizacji zadań zleconych nie ma co do zasady podstaw prawnych RIO Lublin: dofinansowanie możliwe, ale warunkowo RIO Katowice: w dysponowaniu środkami publicznymi obowiązuje zasada, że mogą one być przeznaczone wyłącznie na cele określone prawem RIO Poznań: gmina podejmuje decyzję, jak postąpić w razie niedofinansowania realizacji zadań zleconych RIO Wrocław: finansowanie ze środków własnych jst realizacji zadań zleconych może skutkować naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych RIO Olsztyn: jeżeli dotacja nie zabezpiecza realizacji zadania, gmina powinna wpierw wystąpić o rozszerzenie dotacji

8 DOPŁACANIE DO ZADAŃ ZLECONYCH:
WOLNO, CZY NIE WOLNO STANOWISKO PROKURATORII GENERALNEJ Jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczać środki własne na sfinansowanie niezbędnych wydatków dla zrealizowania powierzonych im zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jednakże nie mają takiego obowiązku. We własnym zakresie obowiązane są finansować te z wydatków, które nie mają charakteru niezbędnego. Opinia z dn

9 WIELKOŚĆ PRZEKAZYWANEJ DOTACJI?
KTO POWINIEN WYCENIAĆ WIELKOŚĆ PRZEKAZYWANEJ DOTACJI? STANOWISKO WOJEWODY Przekazujący, czyli dysponent wyższego stopnia w świetle ustawy o finansach publicznych. Jst powinna dostarczyć mu niezbędnych danych, koniecznych do właściwego wyszacowania przekazywanej dotacji. STANOWISKO MARSZAŁKA Wykonujący zadania określa kwoty niezbędne na ich terminowe i pełne wykonanie.


Pobierz ppt "Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google