Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu."— Zapis prezentacji:

1 Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych im ustawami – wg algorytmu wypracowanego w 2012 r.

2 Skrócony katalog zadań realizowanych przez j.s.t. (rozdział 75011) Lp. NAZWA ZADANIA – GMINY (§ 2010) IZADANIA OBRONNE IIZADANIA OBRONY CYWILNEJ IIIUSC IVEWIDENCJA LUDNOŚCI VDOWODY OSOBISTE VIDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA VII WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UPRAWĘ MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH ORAZ NAKAZÓW NISZCZENIA NIELEGALNYCH UPRAW VIII SPRAWY Z ZAKRESU ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH Lp. NAZWA ZADANIA – POWIATY (§ 2110) I ZADANIA Z ZAKRESU NIERUCHOMOSCI II ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII III ZADANIA Z ZAKRESU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA V ZADANIA Z ZAKRESU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - PRAWO WODNE VI ZADANIA OBRONY CYWILNEJ VII ZADANIA OBRONNE VIII ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI I TRANSPORTU Lp. NAZWA ZADANIA – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA (§ 2210 i § 2230) IZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA II ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII IIIDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA IV ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI, TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY V ZADANIA Z ZAKRESU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA VIZADANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI VII INTEGRACJA ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I OSÓB REPRESJONOWANYCH

3  Pierwotny podział dotacji dla gmin i powiatów opierał się na tzw. etatyzacji z roku 1998.  Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 566 z dnia 30.11.2011 r. powołał Zespół do spraw podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 - Administracja publiczna.  Opracowano katalog zadań zleconych w podziale na samorząd gminny i powiatowy. W badaniu ankietowym zebrano dane o liczbie spraw w ramach poszczególnych zadań realizowanych w gminach i powiatach, i czasie niezbędnym dla realizacji spraw jednostkowych. Uśredniony czas był weryfikowany przez audytora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy z wydziałami kontrolującycmi wykonywanie zadań zleconych (mapowanie procesów).  Podział środków pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego został dokonany w ramach możliwości finansowych budżetu wojewody, według kryterium liczby realizowanych przez nie spraw oraz ujednoliconych dla wszystkich jednostek czasów realizacji jednej sprawy w ramach każdego zadania. DOTACJA DLA GMIN I POWIATÓW

4  Algorytm podziału dotacji: Kwota dotacji dla poszczególnej gminy lub powiatu obliczona została w oparciu o wskaźnik udziału iloczynu liczby spraw i czasu realizacji zadania w jednostce w iloczynie liczby spraw i czasu realizacji zadania w skali województwa, przez pomnożenie otrzymanego wskaźnika przez kwotę dotacji wynikającą z udziału kosztów zadania w łącznej kwocie dotacji do przekazania jednostkom w rozdziale 75011.  Wypracowany w 2012 roku algorytm podziału dotacji dla gmin i powiatów w dziale 750 został zastosowany przy podziale kwot dotacji na 2013 rok. ALGORYTM PODZIAŁU DOTACJI DLA GMIN I POWIATÓW Sposób obliczenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania „ A” – dane hipotetyczne: Łączna kwota dotacji do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 = 35.000.000 zł Udział kosztów zadania A w kosztach realizacji wszystkich zadań w skali województwa = 24 % Kwota na realizację zadania A = 35.000.000 zł x 24 % = 8.400.000 zł Iloczyn liczby spraw i czasu realizacji zadania w skali województwa = 562.946 Iloczyn liczby spraw i czasu realizacji zadania w jednostce X = 5.000 Kwota dotacji dla jednostki X = 5.000 : 562.946 x 8.400.000 zł = 74.608 zł

5  Wprowadzony algorytm został zastosowany do podziału dotacji począwszy od 2013 r. Jego wprowadzenie poprzedzono szeroką akcją informacyjną dla samorządów.  Dane o liczbie spraw w poszczególnych samorządach są corocznie aktualizowane.  Monitorowane są zmiany przepisów i wdrażanie nowych rozwiązań systemowych z poziomu rządowego i ich wpływ na czas niezbędny do realizacji jednostkowych spraw.  Metodologia może być zastosowana w pozostałych województwach.  Wdrożenie tego algorytmu w całym kraju powinno być podstawą do zmiany podziału kwot w dziale 750 (administracja publiczna) na poszczególne województwa. REZULTATY

6  Nowe podejście regionalnych izb obrachunkowych w sprawie finansowania zadań zleconych, wystąpienia marszałka województwa mazowieckiego o niedofinansowaniu – od 2012 r.  Powołanie wspólnych zespołów roboczych – 2013 r.  Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 2014 r.  Samorząd województwa mazowieckiego 9 grudnia 2014 r. wystąpił z roszczeniem na kwotę 24 606 042,29 zł (wraz z odsetkami) z tytułu środków własnych wydatkowanych z budżetu województwa mazowieckiego na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zadań z zakresu administracji rządowej w latach 2007–2013. Wydatkowanie środków własnych było, zdaniem samorządu województwa mazowieckiego, konieczne z uwagi na przekazywanie przez budżet państwa dotacji celowych w niewystarczającej wysokości.  Planowana kontrola Najwyższej Izby Kontroli – 2016 r. (pismo Prezesa NIK z 13.03.2015 r.). ZAGADNIENIA DO ROZSTRZYGNIĘCIA: 1.Czy wolno dopłacać z dochodów własnych jst do wykonywania zadań zleconych? 2.Kto powinien wyceniać, czy przekazane środki zapewniają terminowe i pełne wykonanie zadań zleconych? PRÓBY WYSZACOWANIA DOTACJI DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

7 DOPŁACANIE DO ZADAŃ ZLECONYCH: WOLNO, CZY NIE WOLNO? STANOWISKA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH  RIO Warszawa: ustawodawca nie dopuszcza możliwości finansowania przez jst zadań zleconych ze środków własnych  RIO Łódź: dofinansowanie przez jst realizacji zadań zleconych nie ma co do zasady podstaw prawnych  RIO Lublin: dofinansowanie możliwe, ale warunkowo  RIO Katowice: w dysponowaniu środkami publicznymi obowiązuje zasada, że mogą one być przeznaczone wyłącznie na cele określone prawem  RIO Poznań: gmina podejmuje decyzję, jak postąpić w razie niedofinansowania realizacji zadań zleconych  RIO Wrocław: finansowanie ze środków własnych jst realizacji zadań zleconych może skutkować naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych  RIO Olsztyn: jeżeli dotacja nie zabezpiecza realizacji zadania, gmina powinna wpierw wystąpić o rozszerzenie dotacji http://prawodlasamorządu.pl

8 DOPŁACANIE DO ZADAŃ ZLECONYCH: WOLNO, CZY NIE WOLNO STANOWISKO PROKURATORII GENERALNEJ Jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczać środki własne na sfinansowanie niezbędnych wydatków dla zrealizowania powierzonych im zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jednakże nie mają takiego obowiązku. We własnym zakresie obowiązane są finansować te z wydatków, które nie mają charakteru niezbędnego. Opinia z dn. 24.03.2015

9 KTO POWINIEN WYCENIAĆ WIELKOŚĆ PRZEKAZYWANEJ DOTACJI? STANOWISKO WOJEWODY Przekazujący, czyli dysponent wyższego stopnia w świetle ustawy o finansach publicznych. Jst powinna dostarczyć mu niezbędnych danych, koniecznych do właściwego wyszacowania przekazywanej dotacji. STANOWISKO MARSZAŁKA Wykonujący zadania określa kwoty niezbędne na ich terminowe i pełne wykonanie.


Pobierz ppt "Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google