Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA EKONOMICZNA IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ EKONOMII Marek Wróbel LOGISTYCZNE UWARUNKOWANIA TERMINOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA EKONOMICZNA IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ EKONOMII Marek Wróbel LOGISTYCZNE UWARUNKOWANIA TERMINOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 AKADEMIA EKONOMICZNA IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ EKONOMII Marek Wróbel LOGISTYCZNE UWARUNKOWANIA TERMINOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Praca doktorska napisana w Katedrze Transportu pod kierunkiem prof. AE dr hab. inż. A. Lipińskiej-Słota Katowice 2006

2 2 Uzasadnienie wyboru tematu 1. Zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej w otoczeniu przedsiębiorstwa. 2. Postępująca liberalizacja rynku usług pocztowych. 3. Globalizacja i wzrost konkurencji w zakresie świadczonych usług. 4. Regulacje unijne i krajowe w zakresie jakości usług pocztowych. 5. Wzrastające wymagania klientów w zakresie jakości usług. 6. Wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych i teleinformatycznych. 7. Restrukturyzacja „Poczty Polskiej”. 8. Prace związane z opracowaniem strategii rozwoju poczty. 9. Przeprowadzane zmiany w zakresie modelu logistyki pocztowej. 10. Zmiany w wykorzystywanych środkach transportu do przemieszczania ładunków pocztowych.

3 3 Cel pracy oraz jej teza Cel: Celem pracy jest ocena uwarunkowań logistycznych oraz identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na jakość realizacji usług pocztowych. Celem pracy jest ocena uwarunkowań logistycznych oraz identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na jakość realizacji usług pocztowych.Teza: Poprawa jakości świadczenia usług pocztowych możliwa jest do osiągnięcia poprzez restrukturyzację sieci placówek operatora oraz zmiany komunikacji między nimi w połączeniu z koncentracją procesu opracowywania i dystrybucji przesyłek pocztowych. Poprawa jakości świadczenia usług pocztowych możliwa jest do osiągnięcia poprzez restrukturyzację sieci placówek operatora oraz zmiany komunikacji między nimi w połączeniu z koncentracją procesu opracowywania i dystrybucji przesyłek pocztowych.

4 4 Badany parametr - uzasadnienie wyboru Z punktu widzenia obowiązujących przepisów, klienta i praktyki publicznych oraz prywatnych operatorów pocztowych, do najważniejszych cech jakości wykonywania usług pocztowych należy:  - dostępność do usług pocztowych,  - terminowość przebiegu przesyłek (szybkość), - bezpieczeństwo obrotu pocztowego. - bezpieczeństwo obrotu pocztowego.

5 5 Układ pracy, spis treści WSTĘP 1.LOGISTYKA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY EFEKTYWNOŚĆ USŁUG 2.ORGANIZACJA I FUNKCJE PUBLICZNEGO OPERATORA POCZTOWEGO 3.JAKOŚĆ USŁUG POCZTOWYCH 4.OCENA MOŻLIWOŚCI POPRAWY JAKOŚCI USŁUG POCZTOWYCH PODSUMOWANIEANEKS

6 6 Układ pracy, wykorzystane materiały W pracy wykorzystana została literatura przedmiotu: pozycje zwarte, publikacje krajowe i zagraniczneoraz materiały i wydawnictwa Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej, materiały wewnętrzne i informacje pochodzące od pracowników Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej oraz Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach. W pracy wykorzystana została literatura przedmiotu: pozycje zwarte, publikacje krajowe i zagraniczne oraz materiały i wydawnictwa Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej, materiały wewnętrzne i informacje pochodzące od pracowników Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej oraz Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach. Wykorzystane zostały również wyniki badań terminowości przebiegu przesyłek przeprowadzonych przez Międzynarodową Korporację Pocztową UNEX, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, publicznego operatora pocztowego oraz wyniki badań własnych, a także materiały i opracowania przygotowane na potrzeby Komisji Europejskiej i Poczty Polskiej.

7 7 Ważniejsze wyniki badań i wnioski Wśród czynników, które wpływają na działalność poczty należy wymienić: postępującą globalizację gospodarki, postępującą globalizację gospodarki, liberalizację i komercjalizację rynku usług pocztowych, liberalizację i komercjalizację rynku usług pocztowych, zmiany strukturalne w kraju i na świecie, zmiany strukturalne w kraju i na świecie, wzrastającą konkurencję w obszarze usług pocztowych, wzrastającą konkurencję w obszarze usług pocztowych, przekształcenia dokonujące się na europejskim rynku usług pocztowych, przekształcenia dokonujące się na europejskim rynku usług pocztowych, wprowadzenie norm jakości w obrocie krajowym i międzynarodowym na terenie UE, wprowadzenie norm jakości w obrocie krajowym i międzynarodowym na terenie UE, uzależnienie od wskaźników terminowości wysokości otrzymywanej zapłaty za doręczanie poczty zagranicznej (system REIMS EAST), uzależnienie od wskaźników terminowości wysokości otrzymywanej zapłaty za doręczanie poczty zagranicznej (system REIMS EAST), wzrastające wymagania konsumentów w zakresie jakości usług. wzrastające wymagania konsumentów w zakresie jakości usług.

8 8 Ważniejsze wyniki badań i wnioski Tablica 1. Terminowości przebiegu przesyłek dla wskaźnika D+1 w obrocie krajowym badania URTiP Rok Wskaźnik terminowości D+1 (%) 199939,69 200048,14 2001/200258,63 200293,25 200390,58 200492,99 Źródło: Informacja na temat terminowości przebiegu przesyłek listowych zwykłych - badanie na przełomie 2001/2002. „Biuletyn URTiP” Warszawa 2002, nr 2 oraz http://www.urtip.gov.pl/urtip/index.jsp, 2004.

9 9 Ważniejsze wyniki badań i wnioski * wyniki dotyczą Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach (teren woj. śląskiego i opolskiego) opracowanie własne na podstawie danych z badań DGPP, ** wyniki dotyczą Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach (teren woj. śląskiego i opolskiego). Rys. 1. Wskaźniki terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych w standardzie D+1 Źródło: opracowanie własne.

10 10 Ważniejsze wyniki badań i wnioski Rys. 2. Nieprawidłowości stwierdzone na podstawie wyników badań przeprowadzonych na terenie województwa śląskiego i opolskiego w latach 2002-2004 Źródło: opracowanie własne.

11 11 Ważniejsze wyniki badań i wnioski Rys. 3. Udział opóźnionych przesyłek priorytetowych z podziałem na relacje w badaniu rzeczywistego strumienia przesyłek przeprowadzonym w urzędach węzłowych okręgu katowickiego Źródło: Materiały wewnętrzne WSP ds. Jakości Usług DOP Katowice 2004.

12 12 Ważniejsze wyniki badań i wnioski Na podstawie badania rzeczywistego strumienia przesyłek listowych stwierdzono, że procentowy udział nieprawidłowości w ogólnej liczbie opóźnionych przesyłek rozkładał się następująco: Rys. 4 Nieprawidłowości w opracowaniu przesyłek priorytetowych stwierdzone w Węzłowych Urzędach Pocztowych na ternie okręgu katowickiego – badanie rzeczywistego strumienia przesyłek przeprowadzone w 2004 r. Źródło: opracowanie własne.

13 13 Ważniejsze wyniki badań i wnioski Stwierdzone nieprawidłowości w obrocie pocztowym w 79 % powstają z winy operatora i wynikają z: niestosowania się lub nieznajomości obowiązujących przepisów przez personel, niestosowania się lub nieznajomości obowiązujących przepisów przez personel, nieprawidłowego lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, nieprawidłowego lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, niedostosowania infrastruktury logistycznej do występujących potrzeb, niedostosowania infrastruktury logistycznej do występujących potrzeb, braku nadzoru i kontroli, braku nadzoru i kontroli, niedostosowania czasu opracowania materiału do rzeczywistych potrzeb, niedostosowania czasu opracowania materiału do rzeczywistych potrzeb, nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy, nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy, braku mechanizmów powodujących eliminację stwierdzonych nieprawidłowości. braku mechanizmów powodujących eliminację stwierdzonych nieprawidłowości.

14 14 Ważniejsze wyniki badań i wnioski Wprowadzone dotychczas zmiany w technologii pocztowej i częściowym wdrożeniem proponowanych rozwiązań logistycznych polegających na koncentracji i automatyzacji czynności ekspedycyjno-rozdzielczych wpłynęły na restrukturyzację sieci placówek operatora i kierunek zmian w komunikacji pocztowej polegających na: budowie centrów ekspedycyjno-rozdzielczych (logistycznych – ukończono budowę 2 z planowanych 14), budowie centrów ekspedycyjno-rozdzielczych (logistycznych – ukończono budowę 2 z planowanych 14), przekształcaniu węzłów rozdzielczych w punkty przeładunkowe, (z chwilą uruchomienia kolejnych centrów ekspedycjo-rozdzielczych), przekształcaniu węzłów rozdzielczych w punkty przeładunkowe, (z chwilą uruchomienia kolejnych centrów ekspedycjo-rozdzielczych), likwidacji rozdzielni sektorowych (zrealizowano), likwidacji rozdzielni sektorowych (zrealizowano), koncentracji służby doręczeń (w trakcie realizacji), koncentracji służby doręczeń (w trakcie realizacji), przekształcaniu ambulansów w konwoje pocztowe (przy obecnej infrastrukturze pocztowo-logistycznej zrealizowano), przekształcaniu ambulansów w konwoje pocztowe (przy obecnej infrastrukturze pocztowo-logistycznej zrealizowano), informatyzacji placówek operatora – tworzeniu sieci rozległych (w trakcie realizacji). informatyzacji placówek operatora – tworzeniu sieci rozległych (w trakcie realizacji).

15 15 Ważniejsze wyniki badań i wnioski Rys. 5. Liczba przesyłek kontrolnych opracowanych bez uwag Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań pomiędzy węzłami okręgu katowickiego

16 16 Ważniejsze wyniki badań i wnioski Podkreślić należy, że realizowany przez operatora kierunek zmian jest tożsamy z tezą pracy i przynosi efekty zgodnie z jej założeniami w postaci poprawy terminowości świadczonych usług i stopniowej eliminacji nieprawidłowości przedstawionych na podstawie wyników badań. W celu zapewnienia dalszej poprawy jakości świadczonych usług i utrzymania obecnej pozycji na rynku konieczne jest przyspieszenie i poszerzenie modernizacji poczty. Przyspieszenie z uwagi na pełną liberalizację rynku usług pocztowych w 2009 r., a poszerzenie z powodu rozwoju nowych technologii przekazywania wiadomości i wzrastającej konkurencji ze strony operatorów prywatnych, którzy mogą zagrozić pozycji rynkowej polskiego operatora publicznego.

17 17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "AKADEMIA EKONOMICZNA IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ EKONOMII Marek Wróbel LOGISTYCZNE UWARUNKOWANIA TERMINOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google