Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka dystrybucji część I Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka dystrybucji część I Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka dystrybucji część I Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B8, pok. 33

2 Logistyka dystrybucji

3 Realizacja celów przedsiębiorstw produkcyjnych, produkcyjno- handlowych czy handlowych wymaga, aby produkt przeznaczony na sprzedaż dotarł do punktu sprzedaży detalicznej i został zaoferowany konsumentowi we właściwej ilości i jakości, we właściwym miejscu, we właściwym czasie i po akceptowalnych kosztach. Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji

4 działalność zorientowana na osiąganie zysku, obejmująca planowanie, organizację i kontrolę sposobu rozmieszczania gotowych produktów na rynku i zaoferowanie ich do sprzedaży z pozycji producenta: kształtowanie łańcuchów logistycznych mających zaopatrzyć użytkownika w wytworzone produkty DYSTRYTRYBUCJA

5 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Logistykę dystrybucji można zdefiniować jako system, który:  opiera się na zintegrowanej koncepcji planowania, zarządzania i sterowania strukturą przepływów materiałowych oraz sprzężonych z nimi informacji ze sfery produkcji do nabywców (konsumentów)  zapewnia gotowość i zdolność obsługi rynku zbytu wg przyjętych zasad technicznych i ekonomicznych

6 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Główny cel: dostawa finalnemu odbiorcy właściwego produktu, we właściwym miejscu i czasie, a także we właściwej ilości i jakości, przy minimalizacji procesów logistycznych (bardzo duże znaczenie standardu obsługi klienta) Zadania: analizy rynkowe (pozycja przedsiębiorstwa, strategia polityki cenowej, poziom konkurencyjności) kształtowanie fizycznych procesów dystrybucji projektowanie kanału dystrybucji (liczba i rodzaj pośredników, przestrzenne rozmieszczenie punktów dystrybucji, system transportowy) prognozowanie popytu na produkt wybór środków transportu optymalizacja tras dostaw optymalizacja zapasów wyrobów gotowych (zapasy dystrybucyjne) wymiana informacji

7 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Powiązania występujące w przedsiębiorstwie pomiędzy logistyką, logistyką dystrybucji i gospodarką materiałową:

8 G. Zwrot opakowań i produktów A. Składanie zamówienia Przyjmowanie zamówienia B. Obsługa wewnętrzna zamówienia C. Przygotowanie produktów do wysyłki D. Dostawa do klienta E. Przekazanie, odbiór i kontrola dostawy F. Potwierdzenie i rozliczenie odbioru Klient Producent Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji

9 Istota logistyki dystrybucji jest integralnie związana z takimi pojęciami jak:  obsługa nabywców (usługi transportowe, usługi sprzedażne w hurcie i detalu, usługi konsultingowe),  magazynowanie (wyrównywanie struktur czasowych i ilościowych w przepływach materiałowych),  gospodarka magazynowa (kształtowanie wielkości poziomu zapasów)  spedycja (organizowanie przewozów we współdziałaniu ze wszystkimi gałęziami transportu).

10 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Dystrybucję można również sklasyfikować w dwóch podstawowych ujęciach: logistycznym i marketingowym.

11 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Najważniejszymi elementami w sferze logistyki dystrybucji są obecnie:  Automatyczna identyfikacja materiałów (AI)  Elektroniczna wymiana informacji o przepływach materiałów (electronic data interchange EDI)  Komputerowo zintegrowane techniki zapewniające realizację bezkolizyjnych usług magazynowo - spedycyjnych

12 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Logistyczne centra zarządzania PRODUKCJA MAGAZYN SUPERMARKET BANK TRANSPORT EDI TRANSFER KAPITAŁU

13 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji

14 Podstawowymi obszarami zadaniowymi dystrybucji fizycznej są:  obsługa klienta i zamówień,  transport produktów,  użytkowanie magazynów,  utrzymywanie zapasów. W każdym z nich są wykonywane czynności i ponoszone koszty, których identyfikacja stanowi podstawową przesłankę racjonalizacji kosztu całkowitego dystrybucji fizycznej.

15 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Logistyczna obsługa klienta postrzegana jest przede wszystkim jako :  określone działania – są to wszystkie czynności, które przyczyniają się do realizacji zamówienia i dostarczenia właściwych produktów do klienta, zaspakajając ich potrzeby pod względem: czasu niezawodności komunikacji wygody  pomiar wykonania działań – są to określone, regularnie stosowane w przedsiębiorstwie mierniki, które wyznaczają poziom wykonania podstawowych czynności. Do mierników tych zaliczamy: dostępność, zdolność, jakość,  filozofia - jest to podnoszenie obsługi klienta do rangi zobowiązania, za które odpowiedzialna jest cała firma.

16 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Transport obejmuje czynności niezbędne do fizycznego przemieszczania produktów w przestrzeni, tj. z miejsca wysyłki do miejsca odbioru. Do najważniejszych decyzji dotyczących sposobu przemieszczania towarów należą: wybór gałęzi transportu, w tym środka transportu, podjęcie decyzji - transport własny czy obcy, wybór przewoźnika.

17 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Składowanie stanowi ważną pozycję w całym pakiecie usług dystrybucyjnych. Najważniejsze decyzje związane z tym procesem dotyczą:  ustalenia zakresu korzystania z magazynów własnych i wynajmowanych,  określenia liczby szczebli magazynowania,  lokalizacji magazynów. W kanale dystrybucji fizycznej można wyróżnić:  magazyny producenta (zakładowe, centralne — grupujące wyroby ze wszystkich zakładów produkcyjnych, regionalne, wysyłkowe),  magazyny hurtowe (centralne, regionalne, lo­kalne),  magazyny detaliczne (zasobowe, rozdzielcze),  magazyny publiczne (centra usług logistycznych, regionalne centra dystrybucji, magazyny przedsiębiorstw świadczących usługi przechowywania produktów i in.).

18 Logistyka dystrybucji Istota i zakres logistyki dystrybucji Zapas oznacza stan fizycznego nagromadzenia produktów w celu zachowania ciągłości sprzedaży i umożliwienia nabywcy swobody wyboru. Potrzeba gromadzenia zapasów wynika z:  trudności pełnej synchronizacji w czasie popytu i podaży określonych produktów,  sezonowości i specjalizacji produkcji,  cykliczności dostaw,  dążenia do zapewnienia nabywcom pożądanego poziomu usług,  dostępu do produktów w dogodnym dla nich miejscu i czasie.

19 Logistyka dystrybucji Zadania obszaru logistyki dystrybucji Podstawowe zadania w obszarze logistyki dystrybucji Zarządzanie dystrybucją Sterowanie zapasami wyrobów gotowych Prognozowanie popytu Ocena podsystemu dystrybucji  organizacja procesów realizacji zamówienia klienta  struktura i kanały dystrybucji  lokalizacja miejsca produkcji/magazynu  logistyczne koncepcje zarządzania w sferze dystrybucji  LOK  wybór przewoźnika  wybór formy transportu  optymalizacja tras dostaw

20 Struktura systemu dystrybucji

21 Logistyka dystrybucji Struktura dystrybucji

22 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji Kanałem dystrybucji jest jedna albo więcej firm lub osób uczestniczących w przepływie towarów i usług od producenta do końcowego użytkownika lub konsumenta.

23 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji Aby kanał dystrybucji można było nazwać systemem, musi on spełniać 5 kryteriów:  Musi istnieć zespół współpracujących ze sobą instytucji;  Musi istnieć cel, który wykracza poza cele indywidualne członków realizujących różne działania w kanale;  Kanał musi obejmować sekwencje czynności; zamówienia płyną do dostawcy, produkty zaś w kierunku rynku;  W kanale musi zachodzić kilka różnych typów przepływów równocześnie  Musi wystąpić efekt synergiczny (1+1=3) dzięki koordynacji indywidualnych decyzji poszczególnych członków kanału.

24 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji Firmy przetwórstwa żywności Niezależni dystrybutorzy Oddziały (filie) firmy Zakłady w pobliżu klienta Subdystrybutorzy Odbiorcy końcowi

25 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji ProducentHurtownikDetalistaKonsument Projektowanie wykonania Tworzenie marki Ustalanie cen Promocja Sprzedaż Zakup Utrzymanie zapasu Promocja Ekspozycja Sprzedaż Dostawa Finalizowanie Zakup Utrzymanie zapasu Promocja Ekspozycja Sprzedaż Dostawa Finalizowanie FUNKCJE: Kanał konwencjonalny

26 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji System marketingu (VMS) PRODUCENT DETALISTA HURTOWNIK KONSUMENT FUNKCJE: Projektowanie wykonania Tworzenie marki Ustalanie cen Promocja Zakup Ekspozycja Sprzedaż Dostawa Finalizowanie

27 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji Funkcje dystrybucji realizowane przez producenta za pośrednictwem własnego systemu dystrybucji.

28 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji Funkcje dystrybucji realizowane przez pośredników włączonych do systemu dystrybucji.

29 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji

30

31 Kryteria klasyfikacjiTypy kanałów Rodzaj uczestników  Bezpośrednie  Pośrednie Liczba szczebli pośrednich  Krótkie  Długie Liczba pośredników na tym samym szczeblu  Wąskie  Szerokie Rodzaj przepływających strumieni  Transakcyjne  Rzeczowe Stopień integracji uczestników kanału  Konwencjonalne  Zintegrowane pionowo: - Administrowane - Kontraktowe - Korporacyjne Znaczenie dla producenta  Podstawowe  Pomocnicze

32 Logistyka dystrybucji Struktura kanałów dystrybucji

33 Strategie zarządzania łańcuchem dostaw

34 Logistyka dystrybucji Strategie zarządzania łańcuchem dostaw Efektem logistycznie zorientowanych strategii i taktyk są takie metody jak:  efektywna obsługa klienta (ECR),  ciągłe uzupełnianie zapasów (continuous replenishment, CR),  zarządzanie zapasami przez dostawcę/ sprzedawcę (vendor-managed inventories, VMI),  dostawa bezpośrednio do sklepu (direct store delivery, DSD),  zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management, SCM), i inne.

35 Logistyka dystrybucji Strategia ECR

36 Strategia ECR (efektywna obsługa klienta) jest ukierunkowana na zwiększanie efektywności łańcucha dostaw, a głównym celem jest szybkie reagowanie na potrzeby konsumenta.

37 Logistyka dystrybucji Strategia ECR Koncepcja ECR opiera się na trzech głównych elementach:  zapewnienie wymaganego poziomu obsługi  eliminacja kosztów, które nie dodają wartości  maksymalizacja efektów i eliminacja barier w całym łańcuchu dostaw.

38 Logistyka dystrybucji Strategia ECR

39 EDI EFT (Elektron. Transf. Fund.) ABC kosztów Zarządzanie bazą danych Technologie wspomagające Inne działania Przeładunek kompletacyjny Zintegrowanie dostawców Synchronizacja produkcji Uzupełnianie zapasów System zamówień Uzupełnianie zapasów Tworzenie infrastruktury Optymalizacja asortymentu Optymalizacja wprowadzeń Optymalizacja promocji Zarządzanie kategorią produktów

40 Logistyka dystrybucji Strategia ECR Dzięki ECR uzyskuje się:  lepsze planowanie produkcji i sprzedaży;  zmniejszanie zapasów we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw  skrócenie czasu przepływów  eliminację zbędnych kosztów  wyeliminowanie transformacji papierowych  podniesienie poziomu obsługi klienta.

41 Logistyka dystrybucji Flow logistic Flow logistic nazywany również crossdockingiem jest przeładunkiem kompletacyjnym. Jest to podstawowe rozwiązanie przy szybkiej przesyłce produktów w formie gotowej do wysyłki, pomiędzy dostawcami i klientami.

42 Logistyka dystrybucji Flow logistic Przeładunek kompletacyjny (cross-docking) bez składowania Przenośnik sortujący Skanowanie kodów kreskowych Zbieranie danych głosowych DOSTAWA WYSYŁKA

43 Logistyka dystrybucji Flow logistic Strategia flow logistic eliminuje lub ogranicza etap składowania zapasu w magazynie przed przesłaniem go dalej, co redukuje wydatki na obsługę i magazynowanie oraz powoduje zminimalizowanie ilości przestojów produktu na drodze od produkcji do miejsca przeznaczenia.

44 Logistyka dystrybucji Flow logistic Cechy operacyjne centrum z przeładunkiem kompletacyjnym:  przeznaczenie towaru jest określane przed jego przybyciem do centrum  nieprzerwany przepływ informacji od dostawcy przez magazyn do klienta  operacje magazynowania wg zasady „dzisiaj weszło – dzisiaj wyszło”  wysoka przepustowość  dokładna realizacja harmonogramów

45 Logistyka dystrybucji Flow logistic Wyróżnia się trzy odmiany przeładunku kompletacyjnego:  przepływ ciągły  przepływ ciągły – podstawowy. Towar jest przemieszczany z pojazdu dostawcy wprost na pojazd odbiorcy bez fazy sortowania  przepływ rozdzielczy  przepływ rozdzielczy – jednostki ładunkowe są rozformowywane i następnie sortowane  przepływ skonsolidowany  przepływ skonsolidowany – strategia hybrydowa

46 Cross-docking jednostopniowy Producent 1Producent 2 A1A2 A3 B1 B2 B3 A1A2 A3 B1 B2 B3 A1 B1 A2B2 A3B3 A1 B1 A2B2 A3B3 Klient 1 Klient 2Klient 3 CDP Logistyka dystrybucji Flow logistic

47 Krytycznymi elementami cross – dockingu są: możliwość dokładnego określenia i dotrzymania terminu dojazdu środków transportu do CDP, dokładne monitorowanie przewozów, dyscyplina operacji przeładunkowych, dokładność i adekwatność informacji dotyczących tworzenia ładunków zgodnie z zamówieniami, właściwe przyporządkowanie środków transportowych do tworzonych tras dostaw, dokładne sterowanie kompletacją i załadunkiem. Logistyka dystrybucji Flow logistic

48 Logistyczna obsługa klienta

49 Obsługa klienta w szerokim znaczeniu: Określone działania, czyli zespół czynności do wykonania w cyklu zamawiania, związanych z dostawą. Oferowanie i dotrzymywanie poziomu obsługi, czyli standardy wykonania podstawowych jej elementów zgodnie z oczekiwaniami klienta. Filozofia zarządzania i misja danej organizacji zapewniająca jej odpowiednio wysoką, nie zagrożona pozycję na rynku. Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

50 Różne rozumienie obsługi klienta Dostosowanie procedur fakturowania do wymagań klienta Zapewnienie satysfakcjonujących warunków finansowych i kredytowych Zagwarantowanie dostawy w ściśle określonym terminie Usługi szybkich i uprzejmych przedstawicieli handlowych Rozszerzenie możliwości sprzedaży komisowej Zapewnienie odpowiednich materiałów pomocniczych przedstawicielom handlowym Instalacja produktu Utrzymanie wystarczających zapasów części zamiennych – obsługa posprzedażowa Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

51 Elementy wartości dostarczanej klientowi cechy produktu cechy obsługi koszt zakupu koszt produktu w cyklu życia koszt ryzyka postrzegane korzyści postrzegane wydatki oczekiwana wartość dla klienta Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

52 Logistyczna obsługa klienta: System rozwiązań zapewniający takie relacje pomiędzy czasem złożenia zamówienia a czasem, w którym produkt dostarczono klientowi, aby go w pełni usatysfakcjonować i podtrzymywać tę satysfakcję w jak najdłuższym okresie Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

53 Proces obsługi klienta Jest to zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody. Fazy procesu obsługi klienta: utworzenie systemu przyjmowania i realizacji zamówień klienta wewnątrz firmy, kontakt z klientem oraz wymiana informacji, obsługa wewnętrzna zamówienia klienta, przygotowaniem i wydawaniem zamówionego towaru, dostawa do klienta, obsługa płatności, serwis posprzedażny, warunki reklamacji, utylizacja odpadów i gospodarka opakowaniami. Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

54 Poziom obsługi klienta zależy od wzajemnego oddziaływania wszystkich czynników. Które wpływają na dostępność towarów i usług dla nabywcy. Na poziom obsługi składają się elementy, które można zgrupować w trzech fazach jego realizacji: elementy przedtransakcyjne, elementy transakcyjne, elementy potransakcyjne. Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

55 Przedtransakcyjne elementy logistycznej obsługi klienta: sformułowana na piśmie polityka obsługi, przedkładane klientowi klarowne deklaracje obsługi, które chronią go przed nierealnymi oczekiwaniami, struktura organizacyjna firmy obsługującej, elastyczność systemu obsługi, szkolenia praktyczne i seminaria. Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

56 Potransakcyjne elementy logistycznej obsługi klienta: instalacja, gwarancja, zmiany, reperacja i dostawa części zamiennych, obserwacja produktu w eksploatacji, konsumpcji lub osobistym użytkowaniu, rozpatrywanie reklamacji, skarg i zarzutów. Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

57 Efektywny system obsługi klienta –Jakiego poziomu obsługi oczekuje klient? –Jak wygląda to u konkurencji? –Jakie narzędzia mogą być wykorzystane? –Jakie działania należy podjąć, aby wskazać kto, kiedy, gdzie i jak ma wykonywać swoje zadania, aby osiągnąć oczekiwany przez klienta poziom obsługi? Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

58 Główne elementy obsługi klienta Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta Czas dostawy – czas od założenia zamówienia do dotarcia produktu do klienta. Niezawodność – prawidłowa realizacja zamówienia pod każdym względem. Komunikacja – proces dialogu pomiędzy sprzedającym, a kupującym umożliwiający kontrolowanie realizacji zamówienia oraz informowanie o zmianach i zakłóceniach. Elastyczność – zdolność dostawcy do spełnienia dodatkowych wymagań klienta np. rodzaj środka transportu, opakowanie, częstotliwość dostaw, terminy przyjmowania zamówień i realizacji dostaw, itp.

59 Pomiar obsługi klienta Wskaźniki pomiaru – mówiące o zamówieniach zrealizowanych perfekcyjnie: Zamówienia otrzymane punktualnie Zamówienia zrealizowane kompletnie Zamówienia otrzymane bez uszkodzeń Zamówienia dokładnie zrealizowane i zafakturowane Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

60 Najpopularniejsze mierniki obsługi klienta: czas upływający od przyjęcia zamówienia w magazynie dostawcy do wysyłki zamówienia z magazynu, minimalna wielkość zamówienia lub limity co do pozycji asortymentowych w jednym zamówieniu, akceptowane przez dostawcę, udział procentowy pozycji wyczerpanych, czyli takich, których w danym momencie brakuje w magazynie, udział procentowy zamówień klienta zrealizowanych kompletnie, Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

61 Najpopularniejsze mierniki obsługi klienta: Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta udział procentowy zamówień zrealizowanych w określonych przedziałach czasowych od chwili przyjęcia zamówienia, udział procentowy zamówień, które mogą być całkowicie zrealizowane z zapasów w magazynie, udział procentowy towarów, które bez uszkodzeń (w wymaganej kondycji) dotarły do miejsca przeznaczenia wskazanego przez klienta, czas upływający od złożenia zamówienia przez klienta do dostarczenia zamówionych towarów, ułatwienia w składaniu zamówień – łatwość i elastyczność, z jaką klient może złożyć zamówienie.

62 Czynniki powodujące wysokie koszty obsługi Czynniki powodujące niskie koszty obsługi 1. Produkcja wyrobów na indywidualne zamówienie / zamawianie niestandardowych produktów 1. Otrzymywanie zamówień na typowe wyroby 2. Małe ilości produktów w zamówieniu2. Duże ilości produktów w zamówieniu 3. Nieprzewidywalne otrzymywanie zamówień3. Regularne, przewidywalne otrzymywanie zamówień 4. Nietypowe warunki dostaw4. Typowe warunki dostaw 5. Zmiana wymagań w zakresie dostaw5. Niewystępowanie zmian w uzgodnionych warunkach dostaw 6. Ręczna obsługa i przetwarzanie danych6. Elektroniczne przetwarzanie danych 7. Dużo czynności przed dokonaniem sprzedaży (marketing, przygotowanie oferty) 7. Sporadyczne lub w ogóle nie występujące czynności przedsprzedażne Logistyka dystrybucji Logistyczna obsługa klienta

63 Kolejny wykład Logistyka dystrybucji II


Pobierz ppt "Logistyka dystrybucji część I Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google