Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane o liczbie i strukturze ludności w przekroju terytorialnym opracowywane są według faktycznego miejsca zamieszkania, to znaczy – ujęta jest ludność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane o liczbie i strukturze ludności w przekroju terytorialnym opracowywane są według faktycznego miejsca zamieszkania, to znaczy – ujęta jest ludność."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane o liczbie i strukturze ludności w przekroju terytorialnym opracowywane są według faktycznego miejsca zamieszkania, to znaczy – ujęta jest ludność zameldowana na pobyt stały w danej jednostce podziału terytorialnego (gminie) i faktycznie tam mieszkająca oraz ludność przebywająca tam czasowo (zameldowana na pobyt czasowy ponad 3 miesiące). Warto wiedzieć ! osób mieszkało w województwie lubuskim na koniec 2013r., w tym ponad to mieszkańcy miast.

3 Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18 - 64 lata, dla kobiet – 18 - 59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej. Warto wiedzieć ! Systematycznie spada udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, która stanowi ogółu mieszkańców województwa, a jednocześnie wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym – ponad ogółu osób mieszkających w regionie.

4 Przeciętne dalsze trwanie życia wyraża średnią liczbę lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w wieku x lat, przy założeniu stałego poziomu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice trwania życia. Warto wiedzieć ! W ostatnich latach przeciętna długość życia mężczyzn i kobiet wydłuża się, co wskazuje na polepszające się warunki życia ludności, jak również lepszą opiekę zdrowotną. Przewiduje się, że urodzeni w 2013 r. chłopcy osiągną średnio wiek lata, a dziewczynki lat.

5 Mediana wieku (wiek środkowy) ludności jest parametrem wyznaczającym granicę wieku, którą połowa ludności już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła. Warto wiedzieć ! Pomimo nasilającego się zjawiska starzenia społeczeństwa, województwo lubuskie należy do najmłodszych województw w kraju. W 2013 r. mediana wieku (wiek środkowy) w Lubuskiem dla mężczyzn wynosiła lat, a dla kobiet lata.

6 Przyrost naturalny ludności jest to różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów. Warto wiedzieć ! W 2013 r. po raz pierwszy w historii województwa lubuskiego odnotowano ujemny przyrost naturalny. Liczba urodzeń była mniejsza od liczby zgonów o ; współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 ludności) wyniósł

7 Współczynnik dzietności ogólnej oznacza przeciętną liczbę dzieci, którą urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku. Warto wiedzieć ! Niska liczba urodzeń nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń - w 2013 r. współczynnik dzietności wyniósł - utrzymuje się okres depresji urodzeniowej.


Pobierz ppt "Dane o liczbie i strukturze ludności w przekroju terytorialnym opracowywane są według faktycznego miejsca zamieszkania, to znaczy – ujęta jest ludność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google