Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY D E M O G R A F I A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY D E M O G R A F I A."— Zapis prezentacji:

1 NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY D E M O G R A F I A

2 S T A T Y S T Y K A 1 021 470 63% DANE FAKTY WIEDZA
osób mieszkało w województwie lubuskim na koniec 2013r., w tym ponad to mieszkańcy miast. 63% Warto wiedzieć ! Dane o liczbie i strukturze ludności w przekroju terytorialnym opracowywane są według faktycznego miejsca zamieszkania, to znaczy – ujęta jest ludność zameldowana na pobyt stały w danej jednostce podziału terytorialnego (gminie) i faktycznie tam mieszkająca oraz ludność przebywająca tam czasowo (zameldowana na pobyt czasowy ponad 3 miesiące). T O S I Ę L I C Z Y

3 S T A T Y S T Y K A 18,4% 17% DANE FAKTY WIEDZA T O S I Ę L I C Z Y
Systematycznie spada udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, która stanowi ogółu mieszkańców województwa, a jednocześnie wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym – ponad ogółu osób mieszkających w regionie. 18,4% 17% Warto wiedzieć ! Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet – lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej. T O S I Ę L I C Z Y

4 S T A T Y S T Y K A 72,2 81,1 DANE FAKTY WIEDZA T O S I Ę L I C Z Y
W ostatnich latach przeciętna długość życia mężczyzn i kobiet wydłuża się, co wskazuje na polepszające się warunki życia ludności, jak również lepszą opiekę zdrowotną. Przewiduje się, że urodzeni w 2013 r. chłopcy osiągną średnio wiek lata , a dziewczynki lat. 72,2 81,1 Warto wiedzieć ! Przeciętne dalsze trwanie życia wyraża średnią liczbę lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w wieku x lat, przy założeniu stałego poziomu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice trwania życia. T O S I Ę L I C Z Y

5 S T A T Y S T Y K A 37,1 40,3 DANE FAKTY WIEDZA T O S I Ę L I C Z Y
Pomimo nasilającego się zjawiska starzenia społeczeństwa, województwo lubuskie należy do najmłodszych województw w kraju. W 2013 r. mediana wieku (wiek środkowy) w Lubuskiem dla mężczyzn wynosiła lat , a dla kobiet lata. 37,1 40,3 Warto wiedzieć ! Mediana wieku (wiek środkowy) ludności jest parametrem wyznaczającym granicę wieku, którą połowa ludności już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła. T O S I Ę L I C Z Y

6 S T A T Y S T Y K A 309 -0,3‰ DANE FAKTY WIEDZA T O S I Ę L I C Z Y
W 2013 r. po raz pierwszy w historii województwa lubuskiego odnotowano ujemny przyrost naturalny. Liczba urodzeń była mniejsza od liczby zgonów o ; współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 ludności) wyniósł 309 -0,3‰ Warto wiedzieć ! Przyrost naturalny ludności jest to różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów. T O S I Ę L I C Z Y

7 S T A T Y S T Y K A 1,25 DANE FAKTY WIEDZA T O S I Ę L I C Z Y
Niska liczba urodzeń nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń - w 2013 r. współczynnik dzietności wyniósł - utrzymuje się okres depresji urodzeniowej. 1,25 Warto wiedzieć ! Współczynnik dzietności ogólnej oznacza przeciętną liczbę dzieci, którą urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku. T O S I Ę L I C Z Y


Pobierz ppt "NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY D E M O G R A F I A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google