Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Debata w Krynicy-Zdroju Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy:

2 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Wnioski raportu Instytutu Spraw Publicznych wskazują, że choć polskie samorządy udzielają się na arenie międzynarodowej, to gorzej jest z forsowaniem na niej ich interesów. Przedstawiciele gmin, powiatów, województw i największych miast deklarują swoje zagraniczne kontakty. Trzy czwarte z nich prowadzi współpracę z zagranicą, np. przez umowy z samorządami partnerskimi.

3 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” 70 proc. samorządów nie bierze udziału w procesach konsultacyjnych, decyzyjnych i lobbingowych w ramach instytucji Unii Europejskiej. W pracach Komitetu Regionów (COR) uczestnictwo zadeklarowało 9 proc. samorządów. W przypadku stowarzyszenia Eurocities tylko 4 proc. ankietowanych przyznało, że faktycznie uczestniczy w procesach decyzyjnych. Śladowa jest też aktywność w takich gremiach jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) czy Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

4 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Zdaniem dr Agnieszki Łady, współautorki raportu, powyższe wyniki nie są zaskakujące, gdyż samorządy dopiero zaczynają być aktywne na scenie europejskiej: „W działaniach tych uczestniczą głównie duże miasta i województwa, bo to one mają merytoryczną siłę, by to robić. Mniejsze jednostki nie mają kompetentnych ludzi, nie zawsze dostrzegają korzyści, jakie mogłyby osiągnąć, albo czasem nie wiedzą nawet, jak się do tego zabrać.”

5 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Przedstawiciele samorządów nie zgadzają się z zarzutami małej aktywności międzynarodowej. Marek Miros, wiceprezes Związku Miast Polskich, mówi: „Trudno się spodziewać, by gmina licząca kilka tysięcy mieszkańców lobbowała w Brukseli. To byłoby kosztowne i bezproduktywne. My lobbujemy na poziomie wojewódzkim i krajowym. Trzeba naciskać na radnych wojewódzkich, by w opracowywanych strategiach uwzględniali nasze interesy.” Główną przeszkodą w lobbowaniu za swoimi interesami na szczeblu unijnym są pieniądze. Niemal 80 proc. ankietowanych skarży się, że nie stać ich na zagraniczne delegacje, promocje za granicą czy utrzymywanie tam stałych przedstawicielstw.

6 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” W kwietniu br. w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „10 na 10. Unia Europejska - Samorząd – Obywatele”. W trakcie spotkania dyskutowano o doświadczeniach samorządów z Polski oraz 9 państw, które 10 lat temu dołączyły do Unii Europejskiej. Jak zauważył podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ, Artur Nowak-Far, samorządy tworzą ważną politycznie i gospodarczo sieć współpracy regionalnej: „Z punktu widzenia Unii Europejskiej samorządy nabierają ciekawej tożsamości europejskiej. Ich zadaniem jest uczestnictwo w regionie i wpływanie na proces decyzyjny w UE”.

7 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Komitet Regionów jest organem doradczym reprezentującym samorządy lokalne i regionalne w Unii Europejskiej.

8 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Komitet Regionów liczy obecnie 353 członków (z których każdy ma zastępcę) ze wszystkich państw UE. Członkowie Komitetu i ich zastępcy są mianowani na pięcioletnią kadencję przez Radę działającą na wniosek państw UE. Każdy kraj wybiera swoich członków zgodnie z własną procedurą, jednak skład każdej z delegacji odzwierciedla polityczną, geograficzną i regionalną bądź lokalną sytuację danego kraju. Członkowie Komitetu są pochodzącymi z wyboru przedstawicielami władz regionalnych lub lokalnych albo pełnią kluczowe funkcje w takich władzach w swoich regionach.

9 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Komitet Regionów odbywa w ciągu roku pięć sesji plenarnych, podczas których określa ogólne kierunki polityki i przyjmuje opinie. W Komitecie działa sześć komisji, które zajmują się zagadnieniami z różnych obszarów polityki i przygotowują opinie poddawane pod dyskusję podczas sesji plenarnych. Komisje te odpowiadają za: Spójność terytorialną; Politykę gospodarczą i społeczną; Edukację, badania naukowe oraz kwestie dotyczące młodzieży; Środowisko, zmiany klimatu i energię; Obywatelstwo, sprawowanie rządów oraz sprawy instytucjonalne i zewnętrzne; Zasoby naturalne.

10 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Na mocy traktatu lizbońskiego Komisja Europejska ma obecnie obowiązek zasięgania opinii samorządów regionalnych i lokalnych oraz ich stowarzyszeń w całej UE już na etapie poprzedzającym proces legislacyjny. Komitet Regionów, jako organ reprezentujący samorządy lokalne i regionalne, jest głęboko zaangażowany w tę procedurę. Komisja jest zobowiązana do ponownego zasięgnięcia opinii Komitetu Regionów po przedstawieniu wniosku legislacyjnego, jeżeli wniosek ten dotyczy jednego z wielu obszarów polityki mających bezpośredni wpływ na samorządy lokalne i regionalne.

11 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Rada Gmin i Regionów Europy (CCRE/CEMR) To obecnie największa organizacja zrzeszająca lokalne i regionalne władze w Europie. Jej członkami jest ponad 50 krajowych stowarzyszeń miast, gmin i regionów z 39 krajów. Łącznie jest to około 100 000 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Rada Gmin i Regionów została założona w 1951 r. przez grupę burmistrzów z Europy.

12 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Rada Gmin i Regionów Europy działa w wielu dziedzinach, m.in.: rynek pracy, energia, środowisko, zarządzanie i przyszłość UE, samorząd międzynarodowy, demokracja lokalna i regionalna, samorząd lokalny i regionalny jako pracodawca, polityka regionalna, sprawy społeczne, polityka ds. miast i wsi. Komitety i grupy robocze tej organizacji starają się wpływać na projekty unijnych aktów prawnych, aby zapewnić, że interesy i obawy władz lokalnych i regionalnych brane są pod uwagą od początku do samego końca procesu legislacyjnego w UE.

13 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Stowarzyszenie EUROCITIES założone w 1986 r. zrzesza 140 dużych miast z 36 krajów europejskich, w tym 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich (m.in. Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław).

14 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Misją EUROCITIES jest reprezentowanie wobec instytucji Unii Europejskiej interesów wielkich miast, a zwłaszcza działanie na rzecz stworzenia Europejskiej Polityki Miejskiej. EUROCITIES wspiera także współpracę i wymianę doświadczeń i dobrych wzorów pomiędzy miastami członkowskimi. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być miasta państw członkowskich UE. Miasta z innych państw europejskich wchodzą do EUROCITIES jako członkowie stowarzyszeni.

15 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Jaka Unia?” „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” W dniach 7-8 marca br. w Atenach odbył się Europejski Szczyt Miast i Regionów, gdzie zaprezentowano podsumowanie śródokresowego przeglądu Strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu. Mercedes Bresso, wiceprzewodnicząca Komitetu Regionów, powiedziała: „Przeanalizowaliśmy projekty regionalne i rezultaty - ponad 100 przykładów dobrych praktyk miast, regionów, programów transgranicznych. Konsultacje online na temat strategii przyniosły 1000 odpowiedzi. Jeżeli chcemy zapewnić skoordynowane działania w ramach Strategii Europa 2020, to musimy sprawić, że zaangażowane w to będą władze na każdym poziomie. Apeluję, abyśmy zaczęli się zastanawiać nad przyszłością”.

16 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?” Debata w Krynicy-Zdroju Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy:


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos."

Podobne prezentacje


Reklamy Google