Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przyjazne klimatowi i mieszkańcom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przyjazne klimatowi i mieszkańcom"— Zapis prezentacji:

1 przyjazne klimatowi i mieszkańcom
Warszawa – Smart City przyjazne klimatowi i mieszkańcom Paweł Pawłowski, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urząd m.st. Warszawy

2 Warszawa – potencjał miasta
Wysoka pozycja w Mercer’s Quality of Living Dynamiczny rozwój przestrzeni Unikalna pod względem przyrodniczym Siedziba najważniejszych instytucji Ciekawa oferta kulturalna Wysoka jakość usług infrastrukturalnych

3 Strategia Rozwoju Miasta
Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej, Rozwijanie funkcji metropolitarnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych

4 Zielona Stolica 25% Warszawy stanowią tereny zielone, w tym:
14% to lasy (7.258 hektarów w obrębie miasta). 76 parków (715 hektarów) w obrębie których znajdują się pałace, muzea i obiekty do sztuk scenicznych, tj. amfiteatry, 160 placów oraz zieleńców o powierzchni 160 hektarów, promieniste pasy parków, bulwary i kanał rzeczny zapewniają przepływ świeżego powietrza z Kampinoskiego Parku Narodowego, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Lasu Kabackiego w kierunku centrum miasta, dolina Wisły oraz będące jej częścią plaże, a także prywatne zieleńce, ogrody i sady tworzą równowagę terenów zielonych.

5 Zrównoważony rozwój Warszawy
Kalendarium: Lipiec 2008 Powstanie Zespołu ds. Ochrony klimatu Luty 2009 Przystąpienie do „Porozumienia między Burmistrzami” Wrzesień 2011 Przyjęcie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii” Grudzień 2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

6 Zespół ds. Ochrony klimatu
Powołany w lipcu 2008, przewodniczącą jest Prezydent Warszawy. W skład zespołu wchodzą dyrektorzy biur oraz partnerzy reprezentujący organizacje pozarządowe. Zadaniem zespołu jest koordynacja i monitorowanie wszystkich miejskich działań i inicjatyw klimatycznych.

7 Dokumenty strategiczne w zakresie polityki klimatycznej
Główne cele i strategia Plan działań Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Strategia rozwoju zrównoważonego transportu Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata Konkretne cele, strategia oraz działania

8 Ważniejsze zadania do realizacji w ramach Planu działań… w Warszawie
Kompleksowa termomodernizacja budynków w sektorze publicznym, Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych, Modernizacja oświetlenia ulicznego, Modernizacja oświetlenia wewnętrznego – sektor publiczny m.st. Warszawy, Wymiana sprzętu biurowego, Realizacja części zadań zapisanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy.

9 Budownictwo Wyzwania miast
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/WE z dn r. w sprawie efektywności energetycznej, Ustawa z dn r. o efektywności energetycznej, Dyrektywa 2010/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Wzorcowa rola sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej po 31 grudnia 2018 roku wszystkie nowe budynki zajmowane i będące własnością władz publicznych będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii 9

10 Budownictwo Plany i osiągnięcia m.st. Warszawy
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do m.st. Warszawy, w tym budynków oświatowych oraz budynków w komunalnych zasobach mieszkaniowych w latach , planowane nakłady na realizację zadania - ok 1 mld zł. Rozwój budownictwa niskoemisyjnego W Warszawie przewiduje się powstanie do 2020 roku: 0,5 mln m2 obiektów pasywnych 1 mln m2 obiektów niskoenergetycznych 2 mln m2 obiektów energooszczędnych Coraz więcej budynków powstających w standardach LEED lub BREEAM Wg Jones Lang LaSalle Warszawa jest wiodącą metropolią w Środkowej i Wschodniej Europie pod względem nowo wybudowanej przestrzeni biurowej (ponad metrów kwadratowych), ubiegającej się o certyfikację środowiskową

11 Modernizacja oświetlenia Formuła PPP
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie zewnętrzne – w odniesieniu do części objętej modernizacją - o co najmniej 50%. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i opłat energetycznych, a tym samym zmniejszenia wydatków Miasta na oświetlenie. Projekt obejmować będzie modernizację oświetlenia na ponad 530 ulicach Miasta, a dotyczyć będzie łącznie ok. 32 tys. latarni (na ok. 120 tys. istniejących). Wynagrodzenie dla partnera prywatnego pochodzić będzie z opłat z budżetu miasta, ze środków pochodzących z uzyskanych oszczędności z tytułu poprawy efektywności energetycznej.

12 PPP - Budowa nowych energooszczędnych budynków przedszkolnych w miejsce obiektów tymczasowych
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegałoby na rozbiórce budynków wraz z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, w ramach przysługującej na ten cel dotacji z WFOŚiGW i zastąpienie ich nowoczesnymi budynkami przedszkolnymi dostosowanymi do aktualnych, na ogół wyższych potrzeb lokalowych. Przeprowadzenie inwestycji zapewni likwidację zagrożenia zdrowia azbestem, podniesienie standardu i dostępności usług przedszkolnych w Warszawie oraz wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Wynagrodzeniem partnera prywatnego byłaby w tym przypadku opłata za dostępność, wypłacana przez podmiot publiczny.

13 PPP - Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
Warszawa udostępni teren pod inwestycję, a partner prywatny oczekując zwrotu z zainwestowanego kapitału - w zależności od postanowień zapisów umowy - będzie otrzymywał określone wynagrodzenie w formie opłaty za dostępność. Dopuszcza się możliwość ponoszenia przez stronę publiczną opłat od momentu zakończenia budowy Ratusza oraz przekazania go do użytkowania. Po wybudowaniu nowego Ratusza i przeprowadzeniu Urzędu do nowej siedziby - zwolniony obiekt, a także inne obiekty - nieruchomości, które były dotychczas wykorzystywane przez jednostki organizacyjne Dzielnicy Mokotów będą mogły zostać zagospodarowane i wykorzystywane przez partnera prywatnego w celach komercyjnych.

14 Transport Wyzwania miast
Komunikacja szynowa Systemy zarządzania ruchem Parkingi P&R System obwodnic ekspresowych Ekojazda, akcje promocyjne Ścieżki rowerowe, Veturilo Węzły przesiadkowe Wymiana taboru 14

15 Transport publiczny w Warszawie
Najważniejsze działania : dokończenie budowy pierwszej linii metra, rozpoczęcie budowy centralnego odcinka drugiej linii, modernizacja sieci i taboru tramwajowego zakupiono 261 szt. nowoczesnych tramwajów za ok. 500 mln €, wymiana taboru autobusowego zakup 273 nowoczesnych autobusów (w tym autobusów hybrydowych) za 72 mln €, pod koniec 2013 r. tylko autobusy niskopodłogowe we flocie.

16 Transport publiczny w Warszawie
Zrównoważony transport publiczny ważnym elementem gospodarki niskoemisyjnej miasta W latach zaplanowano m.in.: kontynuację budowy II linii metra, rozbudowę sieci tramwajowej, zakup taboru szynowego dla metra, tramwajów i kolei metropolitarnej (SKM, WKD i KM), rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej pod kątem wykorzystania Warszawskiego Węzła Kolejowego na potrzeby ruchu wewnątrz metropolitarnego, dalszą dynamiczną rozbudowę systemów P&R.

17 Rozwój floty niskoemisyjnej
Zakup nowoczesnego taboru zmniejszającego emisję zanieczyszczeń - pojazdy hybrydowe i elektryczne, Przetarg na dostawę pierwszych 10 autobusów elektrycznych. Strategia MZA zakłada 120 e-busów w Warszawie do r. Eksploatacja autobusów elektrycznych poza korzyściami środowiskowymi przyniesie także znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji, W 2015 na ulice Warszawy wyjedzie 35 autobusów gazowych (LNG).

18 Wspieranie rozwiązań niskoemisyjnych – transport rowerowy
System roweru publicznego Veturilo uruchomiony w 2012, 4 mln wypożyczeń w latach , Prawie 3000 rowerów dostępnych w 202 stacjach, Ponad 290 tys. zarejestrowanych użytkowników, Veturilo zauważone na arenie międzynarodowej – w grupie 10 najlepszych systemów rowerowych świata, Dalszy rozwój ścieżek rowerowych w Warszawie.

19


Pobierz ppt "przyjazne klimatowi i mieszkańcom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google