Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLUB CALIFORNIA. My uczniowie klasy 2 liceum im. Filomatów Ziemi Micha ł owskiej z Brodnicy realizujemy projekt pt. M ł odzi Przedsi ę biorczy. W celu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLUB CALIFORNIA. My uczniowie klasy 2 liceum im. Filomatów Ziemi Micha ł owskiej z Brodnicy realizujemy projekt pt. M ł odzi Przedsi ę biorczy. W celu."— Zapis prezentacji:

1 KLUB CALIFORNIA

2 My uczniowie klasy 2 liceum im. Filomatów Ziemi Micha ł owskiej z Brodnicy realizujemy projekt pt. M ł odzi Przedsi ę biorczy. W celu projektu zak ł adamy firmy oraz szukamy lokalizacji dla naszych przedsi ę biorstw.W sk ł ad naszej grupy wchodz ą Pawe ł Ł ukaszewski, Magdalena Domeracka, Magdalena Jaskulska, Dominika Dembek, Aleksandra Gmi ń ska oraz Joanna Gontarska. Wszyscy zgodnie wspó ł pracuj ą dlatego tak sprawnie idzie nam realizowanie tego projektu.

3 Najpierw zastanawiali ś my si ę nad za ł o ż eniem o ś rodka pomocy osobom wykluczonym, który jest przydatny w naszym mie ś cie lecz nie b ę dzie przynosi ł o to takich dochodów jak Klub taneczny dla m ł odzie ż y „ CALIFORNIA”. Klub ten jest potrzebny dla m ł odzie ż y z uwagi na to ż e zdecydowanie ma ł o jest takich miejsc, w którym swój wolny czas w weekendy mogliby sp ę dza ć m ł odzi mieszka ń cy Brodnicy. B ę dziemy chcieli wam zapewni ć jak najlepsz ą zabaw ę, przewidziane s ą równie ż znane gwiazdy, które b ę d ą wyst ę powa ć w naszym klubie.

4 Najwi ę ksza uwag ę zwrócili ś my na rynek pod k ą tem zapotrzebowania na produkt i us ł ug ę. W tym przypadku mamy wielk ą nadziej ę, ż e klub b ę dzie cieszy ł si ę wielkim powodzeniem. Istniej ą ce w Brodnicy kluby taneczne oraz ich oferta nie realizuj ą w pe ł ni swoich zada ń oraz nie zaspokajaj ą lokalnego rynku. Chcemy, aby nasz klub urzeczywistnia ł wszystkie potrzeby brodnickich mieszka ń ców. Zaspokajania potrzeb rynku s ą nast ę puj ą ce: Uboga oferta i s ł abo ść kapita ł owa – oferta wielu klubów dzia ł aj ą cych w miastach ś rednich i mniejszych jest znacznie ubo ż sza ni ż w miastach du ż ych. My natomiast b ę dziemy chcieli dorówna ć ofert ą du ż ym miastom. Niedoskona ł y model biznesowy - Wielu w ł a ś cicieli klubów ż yje w przekonaniu, ż e przyci ą gni ę cie nowych klientów jest niemo ż liwe. B ę dziemy pozyskiwa ć klientów m.in. po przez wywieszanie plakatów, reklam oraz umieszczanie informacji na naszej stronie g ł ównej i funpage’u na facebooku. Głównym motywem działania będzie chęć zaspokojenia potrzeb mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności miasta i gminy. !

5 Coraz wi ę kszy wp ł yw na sukcesy ró ż nych dzia ł alno ś ci maj ą m ł odzi ludzie, którzy w znacznej mierze s ą obecnie konsumentami wszelkich produktów, czy us ł ug. Uwa ż amy, ż e nasze przedsi ę biorstwo jest projektem innowacyjnym. Z racji braku du ż ej konkurencji w naszym mie ś cie, CALIFORNIA CLUB to bardzo dobry pomys ł na lokalny biznes. Chcemy zapewni ć rozrywk ę brodniczaninom, którzy nie maj ą du ż ego wyboru odno ś nie sp ę dzenia wolnego czasu. Naszym g ł ównym celem jest zapewnienie odpowiedniego oraz ogólnodost ę pnego miejsca rozrywki mieszka ń com miasta i nie tylko. CALIFORNIA CLUB jest miejscem, w którym zawsze gra dobra muzyka, panuje odpowiedni nastrój i klimat jednocze ś nie b ę d ą c miejscem do zawi ą zywania nowych znajomo ś ci, zaspakajaj ą c przy tym potrzeby m ł odych ludzi.

6 Naszym zadaniem by ł o oszacowanie tego jaka kwota b ę dzie nam potrzebna do zrealizowania przedsi ę wzi ę cia. Wspólnie uznali ś my, ż e wk ł ad w ł asny od ka ż dego z nas b ę dzie wynosi ł 20 tysi ę cy co łą cznie da nam 120 tysi ę cy. Mamy zamiar stara ć si ę o dofinansowanie z unii oraz wzi ąć kredyt dla pocz ą tkuj ą cych firm „wsparcie na starcie” w kwocie 200 tysi ę cy.

7 W Brodnicy istniej ą dwa konkurencyjne kluby: Euforia oraz Manhattan. Nie jest to zbyt du ż a konkurencja dla naszej Californii, poniewa ż, patrz ą c na to ile osób chodzi do Euforii czy Manhattanu, jest niewielka. Ludzie zainteresuj ą si ę nowym klubem w mie ś cie.

8  Aby oszacowa ć ś rodki, które b ę d ą nam potrzebne do realizacji przedsi ę wzi ę cia musieli ś my ustali ć przewidywane koszty. Na samym pocz ą tku planowali ś my zakup lokalu, ale wspólnie doszli ś my do wniosku, ż e na dobry pocz ą tek wystarczy nam wynajem. B ę dzie wynosi ł o to oko ł o 2 tysi ą ce miesi ę cznie, natomiast kiedy nasz klub zacznie przynosi ć oczekiwane zyski wykupimy lokal na w ł asno ść.  Nast ę pnie zabrali ś my si ę za obliczanie kwoty potrzebnej na remont lokalu. Liczyli ś my koszty farb, p ł ytek, kanap, stolików, g ł o ś ników i wielu innych przedmiotów potrzebnych do tego aby klub nabra ł odpowiedniego klimatu. Sumuj ą c wszystko okaza ł o si ę, ż e na ten cel musimy przeznaczy ć oko ł o 30 tysi ę cy.  Na sam koniec zostawili ś my koszty wyposa ż enia klubu czyli potrzebne naczynia (kufle, szklanki itp.) oraz wyposa ż enie baru (alkohol). Wszystko powinno zmie ś ci ć si ę w kwocie 5 tysi ę cy.

9 Rejestracja przedsiewziecia: Na samym pocz ą tku sk ł adamy wniosek CEIDG do Urz ę du gminy, nast ę pnie spisujemy umow ę spó ł ki cywilnej. Po czym odwiedzamy G ł ówny Urz ą d Statystyczny. Nast ę pnie musimy otrzyma ć numer REGON oraz z ł o ż y ć druk NIP w Urz ę dzie skarbowym. Potem musimy wpisa ć sie do CEIDG. Na sam koniec rejestracja VAT oraz w ZUSie

10 KSI Ę GOWO ŚĆ Rodzaje umów: 1. Umowa zlecenie 2. Umowa o dzie ł o Umowa zlecenie jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Umowa jest zawierana pomi ę dzy zleceniodawc ą, a zleceniobiorc ą. W umowie wa ż na jest wykonana czynno ść, która niekoniecznie b ę dzie prowadzi ł a do celu. Najwa ż niejszym czynnikiem jest czas, który tak naprawd ę o wszystkim decyduje. Osoba wykonuj ą ca zlecenie mo ż e podlega ć obowi ą zkowi ubezpieczenia spo ł ecznego tylko w przypadku wyra ź nie okre ś lonych przez przepisy dotycz ą ce ubezpiecze ń spo ł ecznych. Miejsce wykonania umowy jest miejscem dowolnie okre ś lonym przez osoby zawieraj ą ce umow ę. Umowa mo ż e by ć wypowiedziana w ka ż dej chwili, ale strony mog ą zawrze ć dodatkowe uregulowania w umowie pisemne j.

11 Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna określona Kodeksem cywilnym (art. 627-646). Poprzez zawarcie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, to znaczy zobowiązuje się do uzyskania pewnego wyniku swoich działań, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie. Wykonawca ma swobodę co do miejsca, czasu i sposobu wykonania dzieła. Zamawiający może kontrolować sposób wykonania dzieła. Nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Umowa może być wypowiedziana w każdej chwili, ale strony mogą zawrzeć dodatkowe uregulowania w umowie pisemnej.

12 W naszym klubie pracuje oraz ma z nim styczność bardzo dużo ludzi. Każdy z nich zajmuje się czymś innym oraz podlega innej umowie. 1. Sprzątaczki------> umowa zlecenie 2. DJ------------> umowa o dzieło 3. Barman------> umowa zlecenie 4. tancerz-----> umowa o dzieło 5. ochrona ---- >umowa zlecenie 6. selekcjoner ----- > umowa zlecenie 7. majster -----> umowa zlecenie

13 Aby nasz klub zacz ął w ogóle funkcjonowa ć niezb ę dnym elementem jest przedstawienie klientom naszego planu. Do tego potrzebna jest dobra promocja klubu. Naszym pomys ł em na promocj ę jest stworzenie plakatu, który przedstawi najwa ż niejsze informacje o klubie oraz zach ę ci do odwiedzenia CALIFORNIA CLUB. Dobrym chwytem marketingowym jest równie ż has ł o, które pozostanie ludziom w pami ę ci i b ę dzie przypomina ć o istnieniu takiego miejsca. Nasze has ł o promuj ą ce brzmi: PRAWIE NIGDY IMPREZA NIE KO Ń CZY SI Ę W CALIFORNII !!! Dodatkowo stworzyli ś my plakat, znajduj ą cy si ę poni ż ej, który informuje zainteresowanych o WIELKIM OTWARCIU klubu. Jako sposób na e- promocj ę chcemy stworzy ć ogólnie dost ę pn ą stron ę na facebook'u, na której na bierz ą co b ę dziemy informowa ć naszych klubowiczów o nadchodz ą cych atrakcjach w CALIFORNIA CLUB.

14 LOGO

15 PLAKAT

16 Doszli ś my do wniosku, ż e nasza grupa stawia czo ł o temu zadaniu. Wszyscy zgodnie wspó ł pracowali. Uwa ż amy, ż e projekt,,M ł odzi Przedsi ę biorczy, kosztowa ł nas du ż o wk ł adu oraz zaanga ż owania, lecz da ł nam odpowiedni ą wiedz ę na temat powstawania klubu oraz rodzajów podatków. Nauczyli ś my sie wspó ł pracowa ć oraz nawzajem sobie pomaga ć w razie komplikacji. Nie by ł o to ł atwe zadanie, lecz dzi ę ki wspólnej pracy tak du ż o osi ą gn ę li ś my. Cieszymy sie, ż e mogli ś my zrealizowa ć w ł asny Klub,bo teraz b ę dziemy docenia ć w ł a ś cicieli innych Firm, za w ł o ż ony wk ł ad w ich przedsi ę biorstwo.


Pobierz ppt "KLUB CALIFORNIA. My uczniowie klasy 2 liceum im. Filomatów Ziemi Micha ł owskiej z Brodnicy realizujemy projekt pt. M ł odzi Przedsi ę biorczy. W celu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google