Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do Programu LIFE Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Andrzej Muter Kołobrzeg 27.10.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do Programu LIFE Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Andrzej Muter Kołobrzeg 27.10.2014."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do Programu LIFE Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Andrzej Muter Kołobrzeg 27.10.2014 D ZIEŃ INFORMACYJNY LIFE

2 Kołobrzeg 27.10.2014 LIFE 2014-2020 ??? LIFE+ 2007- 2013 1402 projektów Polska 64 projekty LIFE 1992-2006 2763 projekty Polska 6 projektów LIFE+ I komponent- przyroda i różnorodność biologiczna II komponent- polityka i zarządzanie w zakresie środowiska III komponent- informacja i komunikacjaLIFE 1. podprogram działań na rzecz środowiska 2. podprogram działań na rzecz klimatu LIFE WCZORAJ … LIFE DZIŚ

3 Kołobrzeg 27.10.2014 Budżety narastająco (mln zł)

4 Kołobrzeg 27.10.2014 Instrument LIFE+ (podsumowanie) Na 290 złożonych wniosków podpisano 64 umowy, w tym: 37 umów - Przyroda i różnorodność biologiczna 17 umów - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska 10 umów – Informacja i komunikacja Łączna wartość projektów – 619,9 mln zł Dofinansowanie KE – 79,4 mln EUR / 322 mln zł Dofinansowanie NFOŚiGW – 251 mln zł

5 Projekt: Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Kołobrzeg 27.10.2014 Beneficjenci: Gmina Klucze Termin realizacji: 2011 - 2014 Budżet: 2 594 996 Euro Problem środowiskowy: sukcesja naturalna- zarastanie otwartych terenów luźnych piasków i muraw napiaskowych przez sosnę zwyczajną, brzozę brodawkowatą i sztucznie wprowadzone gatunki wierzb - wierzbę piaskową oraz wierzbę ostrolistną (kaspijską) Cel projektu: zapewnienie właściwego stanu ochrony dla największego w Polsce kompleksu suchych muraw napiaskowych (*6120) oraz wydm śródlądowych Przykładowe projekty

6 Projekt: Instalacja demonstracyjna termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy Kołobrzeg 27.10.2014 Beneficjenci: PPUH "FUWI " S.C. Termin realizacji: 2012 – 2015 Budżet: 2 657 810 Euro Cel projektu: Uruchomienie pełnego ciągu technologicznego układu termicznej utylizacji osadów metodą pirolizy, w celu wykonania badań wszystkich etapów procesu technologicznego oraz ich oddziaływania na środowisko. Zastosowanie w układzie technologicznym reaktora pirolitycznego FUWI o małych rozmiarach w stosunku do innych ogólnie stosowanych, pozwala na zmniejszenie wymiarów całej linii technologicznej do utylizacji osadów pościekowych, umożliwi to zastosowanie tych urządzeń w małych miastach i wioskach, a jednocześnie utylizację osadów w miejscu ich powstawania. Przykładowe projekty

7 Projekt: Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska Warszawa, 01.07.2013 r. Beneficjenci: Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Termin realizacji: 2013 – 2016 Budżet: 1 043 140 Euro Cel projektu: Wzrost świadomości pracowników MSP odnośnie efektywnego wykorzystania zasobów poprzez zainspirowanie do 30.04.2016 r. kadry zarządzającej i pracowników 3 000 firm z 6 branż: budowlanej, drzewnej, samochodowej, drukarskiej, usług osobistych, spożywczej oraz ich otoczenia do działań na rzecz zmniejszenia zużycia zasobów Przykładowe projekty

8 CELE PROGRAMU LIFE Warszawa, 01.07.2013 r. wspomaganie zmian wspierających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu, a także działań na rzecz ochrony oraz poprawy jakości środowiska, zatrzymania i odwracania procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym wspieranie sieci Natura 2000 oraz przeciwdziałanie degradacji ekosystemów, poprawa rozwoju, wprowadzania i realizacji polityki oraz przepisów prawnych Unii w zakresie środowiska i klimatu; podejmowania działań katalizujących, promujących, integrujących oraz włączających kwestie dotyczące środowiska i klimatu do głównego nurtu innych unijnych uregulowań oraz działań sektora publicznego i prywatnego, wspieranie lepszego zarządzania w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich poziomach, w tym działań na rzecz większego zaangażowania społecznego, a także wspomagających podmioty regionalne i lokalne, wspieranie wdrożenia 7 unijnego programu działań w zakresie środowiska naturalnego w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1293/2013

9 LIFE – PODPROGRAMY / PRIORYTETY Warszawa, 01.07.2013 r. Podprogram LIFEPriorytety Działania na rzecz środowiska Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Przyroda i różnorodność biologiczna Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska Działania na rzecz klimatu Łagodzenie skutków zmiany klimatu Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

10 Warszawa, 01.07.2013 r. „projekty pilotażowe” - projekty, w których zastosowana zostaje technika lub metoda nigdzie wcześniej niestosowana lub nietestowana, zapewniająca potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami, i która może zostać następnie zastosowana w podobnych sytuacjach na szerszą skalę, „projekty demonstracyjne” - projekty polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach, „projekty dotyczące najlepszych praktyk” - oznaczają projekty, które stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki, metody i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu „projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i rozpowszechniania informacji” - projekty, mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechniania informacji i zwiększania poziomu świadomości w zakresie podprogramów działań na rzecz środowiska i klimatu T YPY PROJEKTÓW LIFE w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1293/2013

11 Kołobrzeg 27.10.2014 T YPY PROJEKTÓW LIFE Podprogram LIFE Obszar priorytetowyDopuszczalne typy projektów Środowisko Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekty demonstracyjne i pilotażowe Środowisko Przyroda i różnorodność biologiczna Projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe (patrz przewodnik) Środowisko Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska Projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i rozpowszechniania informacji Klimat Łagodzenie skutków zmiany klimatu Projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe (patrz przewodnik) Klimat Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu Projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe (patrz przewodnik) Klimat Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu Projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i rozpowszechniania informacji

12 Kołobrzeg 27.10.2014 Z AANGAŻOWANI W PROJEKT LIFE „ Program LIFE może finansować podmioty publiczne i prywatne.” Art. 23 Rozporządzenia ws. LIFE Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej 1. podmioty publiczne 2. podmioty prywatne o charakterze komercyjnym 3. podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym (w tym organizacje pozarządowe) Beneficjent koordynujący Współbeneficjent (-ci)Współfinansujący Podwykonawca (-cy)

13 Kołobrzeg 27.10.2014. LIFE – POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA LIFE+LIFE Typ projektu 2007-2013 (z zakresie projektów analogicznych tematycznie) I WPP (2014-2017) II WPP (2018-2020) Projekty podprogramu na rzecz środowiska w tym dotyczące gatunków i siedlisk priorytetowych 50 % 75 % 60 % 75 % 55 % 75 % Projekty podprogramu na rzecz klimatu 50%60 %55 % Projekty zintegrowane, projekty przygotowawcze brak60 % Budowanie potencjału (projekty typu ‘capacity building’) brak100 % Poziom dofinansowania Komisji Europejskiej

14 Kołobrzeg 27.10.2014. Instytucja Krajowa NFOŚiGW Instytucja Krajowa NFOŚiGW Agencja Wykonawcza KE (ESAME) Wnioskodawca Ocena formalna Ocena merytoryczna decyzja o współfinansowaniu płatności, sprawozdawczość S KŁADANIE WNIOSKÓW

15 Kołobrzeg 27.10.2014 P ROGRAM LIFE Rola NFOŚiGW

16 Kołobrzeg 27.10.2014 Rola NFOŚiGW Informowanie; Szkolenie i konsultowanie; Dofinansowanie (unikalny system w Europie); Pomoc w aplikowaniu o środki LIFE i we wdrażaniu projektów LIFE w Polsce

17 Warszawa, 01.07.2013 r. Rola NFOŚiGW Program Priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie Programu LIFE Budżet programu: Dotacje: 200 mln zł Pożyczki: 120 mln zł

18 Warszawa, 01.07.2013 r. Rola NFOŚiGW DOTACJA STANDARDOWO: 1)do 30% kosztów kwalifikowanych (kk) / dofinansowanie NFOŚiGW + KE ≤ 90% kk, 2)do 15% kk / dofinansowanie NFOŚiGW + KE w ≤ 75% kk dla spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność gosp.; DOTACJA WYJĄTKI: 3)do 35% kosztów kwalifikowanych (kk) / dofinansowanie NFOŚiGW + KE ≤ 95% kk (specyficzne gatunki i siedlisk / zielone gminy / partnerstwo podmiotów sektora finansów publicznych (jako Beneficjent Koordynujący LIFE) i spółek prawa handlowego lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 4)do 40% kk, państwowe jednostki budżetowe w projektach, w których państwowa jednostka budżetowa pełni rolę Beneficjenta koordynującego;

19 Warszawa, 01.07.2013 r. Rola NFOŚiGW POŻYCZKA: 1)na zapewnienie wymaganego wkładu własnego w wysokości, która łącznie z dotacją KE i NFOŚiGW pozwoli na sfinansowanie do 95 % kosztów kwalifikowanych; 2)na zachowanie płynności finansowej – nie wyższa niż kwota płatności końcowej ze środków KE. Oprocentowanie: 1% w skali roku

20 Warszawa, 01.07.2013 r. LIFE Skąd czerpać informacje?

21 Skąd czerpać informacje?

22 Kołobrzeg 27.10.2014 www.nfosigw.gov.pl/life Skąd czerpać informacje?

23 Kołobrzeg 27.10.2014 Skąd czerpać informacje? http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

24 Project database

25 Kołobrzeg 27.10.2014 Skąd czerpać informacje? Life FOCUS zeszyty tematyczne

26 Kołobrzeg 27.10.2014 Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Skąd czerpać informacje?

27 Kołobrzeg 27.10.2014 Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Life COMPILATIONS coroczne zestawienia projektów Skąd czerpać informacje?

28 Kołobrzeg 27.10.2014 Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Life COMPILATIONS coroczne zestawienia projektów Przewodniki dla wnioskodawców dostępne w jedynie w j. angielskim Skąd czerpać informacje?

29 Najbliższy nabór LIFE Połowa 2015 r.

30 Kołobrzeg 27.10.2014 W IĘCEJ INFORMACJI … http://ec.europa.eu/environment/life/ http://www.nfosigw.gov.pl/life/ Krajowy Punkt Kontaktowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Komisja Europejska- LIFE Wydział ds. Programu LIFE projekty przyrodnicze tel. (22) 45-90-167 projekty środowiskowe tel. (22) 45-90- 471, 435 projekty informacyjne tel. (22) 45-90-167, 444


Pobierz ppt "Wprowadzenie do Programu LIFE Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Andrzej Muter Kołobrzeg 27.10.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google