Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w województwie pomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w województwie pomorskim"— Zapis prezentacji:

1 w województwie pomorskim
Wspieranie przedsiębiorczości w województwie pomorskim efekty i plany Gdańsk, 20 lutego 2015 r.

2 Wsparcie przedsiębiorczości w POM ze środków UE
ŚRODKI UE RPO WP PO IG Perspektywa Perspektywa PO IR Dotacje (rozdysponowane) Wsparcie zwrotne JEREMIE (wyjątek) (standard)

3 Instrumenty finansowe
RPO WP – efekty – MŚP Porównanie efektów ilościowych w ramach dotacji i instrumentów finansowych (w tys. zł) Wyszczególnienie Dotacje (Działanie 1.1 i 1.2.) Instrumenty finansowe (Inicjatywa JEREMIE) Liczba wspartych firm 918 4 176 Wartość wsparcia UE (w tys. PLN) 283 649 Wartość kapitału pozyskanego przez MSP -

4 Perspektywa 2014-2020 1,863 mld EUR 1,343 mld EUR 520 mln EUR RPO WP
EFRR 72% EFS 28% 520 mln EUR Rezerwa Wykonania 111,8 mln EUR

5 Osie Priorytetowe i alokacje RPO WP 2014-2020 Instrumenty finansowe
Wkład krajowy mln EUR Wkład UE (mln EUR) Alokacja Udział w alokacji ZIT Instrumenty finansowe 1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 24,7 139,9 7,5% 35,7 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 30,8 174,6 9,4% 7,9 48,5 3. Edukacja (EFS) 21,1 119,6 6,4% 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 12,1 68,7 3,7% 5. Zatrudnienie (EFS) 39,8 225,5 12,1% 41,5 6. Integracja (EFS) 20,1 114,3 6,1% 24,3 7. Zdrowie (EFRR) 18,5 105,0 5,6% 6,9 8. Konwersja (EFRR) 28,0 159,0 8,5% 41,3 16,5 9. Mobilność (EFRR) 63,0 357,2 19,2% 74,4 10. Energia (EFRR) 37,9 214,9 11,5% 62,9 40,8 11. Środowisko (EFRR) 21,4 120,9 6,5% 12. Pomoc techniczna (EFS) 11,5 65,2 3,5% RAZEM 329,1 1 864,8 100,0% 259,3 141,5 Największe wartościowo Osie Priorytetowe to: OP 9. Mobilność (transport zbiorowy, kolejowy i drogowy); OP 5. Zatrudnienie (aktywizacja zawodowa, opieka nad dziećmi do lat 3, adaptacyjność, programy zdrowotne i mikroprzedsiębiorstwa) OP 10. Energia (odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i redukcja emisji). Należy zwrócić uwagę na Osie 1 i 2, których łączna alokacja stanowi aż 18% RPO – mądre wydanie tych środków będzie dla regionu ogromnym wyzwaniem. Na obowiązkowy w ramach RPO instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skierowany do Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) przewidujemy ok. 235 mln euro. Nie we wszystkich osiach priorytetowych będzie on stosowany. Wynika to m.in. z tego, że w niektórych osiach realizowane będą horyzontalnie w całym regionie przedsięwzięcia strategiczne wynikające z RPS (np. dotyczące kształcenia zawodowego) lub przewiduje się konkursy skierowane do różnych beneficjentów z terenu województwa. Należy pamiętać, że musi istnieć równowaga pomiędzy preferencyjnym traktowaniem OMT (poprzez zarezerwowanie dlań środków w RPO WP), a wsparciem pozostałych obszarów województwa, w tym obszarów wiejskich, na których skoncentruje się około 30% wsparcia UE. Na większą skalę stosowane będą instrumenty zwrotne (tzw. instrumenty finansowe), zwłaszcza w tych obszarach tematycznych, które są potencjalnie dochodowe i będą mogły spłacić udzielone wsparcie i w konsekwencji możliwe będzie wsparcie kolejnych projektów. Wstępnie szacujemy, że na IF przeznaczone zostanie około 150 mln euro.

6 wsparcie przedsiębiorczości
RPO WP wsparcie przedsiębiorczości Priorytety RPO WP można podzielić na trzy sfery: gospodarczą, społeczną i infrastrukturalną. W sferze gospodarki skupiamy się na: rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach projektach badawczo-wdrożeniowych ukierunkowanych na komercjalizację wyników badań (realizowanych przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorstwami i z ich udziałem finansowym) infrastrukturze B+R służącej rozwijaniu współpracy z przedsiębiorstwami (realna komercjalizacja wyników badań udokumentowana finansowym udziałem przedsiębiorcy) inwestycjach w przedsiębiorstwach (podstawowych i profilowanych) aktywności eksportowej przedsiębiorstw (przedsięwzięcie strategiczne z RPS Pomorski Port Kreatywności – broker eksportowy) kompleksowej obsługi inwestorów (przedsięwzięcie strategiczne z RPS Pomorski Port Kreatywności – Invest in Pomerania) specjalistycznych usługach doradczych realizowanych w instytucjach otoczenia biznesu (w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa)

7 Oś Priorytetowa 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY
Alokacja 139,9 mln euro (EFRR) Ukierunkowanie tematyczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach finansowanie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz badań prowadzonych prze jednostki naukowe ukierunkowanych na komercjalizację wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań oraz praw do własności intelektualnej rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych oraz rozwój kadry B+R wsparcie innowacyjnych start-up (w tym spin-off, spin-out) Preferencje Projekty: partnerskie - klastry/dot. inteligentnych specjalizacji regionu/z zakresu ekotechnologii/realizowane przez duże firmy w partnerstwie z MŚP/powiązane z Polską Mapą Drogową Infr. Badawczej Ukierunkowanie przestrzenne całe województwo Forma wsparcia Dotacje (tryb konkursowy) / instrumenty finansowe Tylko projekty mieszczące się obszarach inteligentnych specjalizacji Znaczna alokacja na instrumenty kapitałowe Dla infrastruktury B+R konieczne do spełnienia warunki z umowy partnerstwa + uwzględnienie w Kontrakcie Terytorialnym (dla projektów jednostek nauki)+studium wykonalności (określające sposób wykorzystania infrastruktury oraz oczekiwane rezultaty w zakresie jej wykorzystania przez przedsiębiorców) Wymagany wkład prywatny

8 Oś Priorytetowa 2. PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWA
Alokacja 174,6 mln euro (EFRR) Ukierunkowanie tematyczne wsparcie inwestycji podstawowych w mikro i małych przedsiębiorstwach wsparcie inwestycji profilowanych (IS, Eko, ICT) w małych i średnich przedsiębiorstwach systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i promocja gospodarcza specjalistyczne usługi świadczone przez IOB na rzecz przedsiębiorstw (podejście popytowe) działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym kompleksowa obsługa inwestorów+uzbrojenie terenów inwestycyjnych Preferencje Projekty: partnerskie - klastry/kompleksowe/ dot. inteligentnych specjalizacji regionu/ukierunkowane na ekspansję rynkową i wzrost aktywności eksportowej/wynikające z upowszechnienia podejścia strategicznego/związane z upowszechnieniem ICT/skutkujące wzrostem zatrudnienia/dot. obszarów zdegradowanych Ukierunkowanie przestrzenne całe województwo / obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej (mikro i małe firmy) / OMT + gminy wzdłuż korytarzy transportowych (tereny inwestycyjne) Forma wsparcia Dotacje (tryb konkursowy i pozakonkursowy (przedsięwzięcie wynikające ze strategii ZIT)/ instrumenty finansowe Inwestycje podstawowe – w całości wdrażane poprzez instrumenty finansowe Inwestycje profilowane – w 25% wdrażane poprzez IF Preferencje dla inteligentnych specjalizacji we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych W ramach wspierania potencjału IOB wydzielona pula a ZIT Dwa przedsięwzięcia strategiczne z zakresu systemowego podejścia do budowania potencjału eksportowego pomorskich firm oraz przyciągania inwestorów do regionu – Pomorski Broker Eksportowy, Invest in Pomerania

9 Inteligentne specjalizacje jako temat przewodni RPO WP 2014-2020
ZASADA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Wsparcie tych aktywności gospodarczych, które charakteryzują się: wysokim poziomem rozwoju, dużą wartością dodaną, wysokiej jakości miejscami pracy i ukierunkowaniem na eksport (o ugruntowanej pozycji) sprzyjającymi warunkami do dynamicznego wzrostu, w oparciu o specyfikę regionu (o największym potencjale rozwoju) Branże szczególnie rozwinięte petrochemiczna elektromaszynowa drzewno-meblarska spożywcza turystyka gospodarczego wykorzystania morza Branże o najwyższym potencjale rozwoju ICT farmaceutyczna kosmetyczna biotechnologia logistyka technologie off-shore energetyka usługi biznesowe przemysły kreatywne 9

10 Pomorskie podejście do IS (2)
PROCES Pogłębiona analiza gospodarczego profilu regionu ( ) Debata, konsultacje i budowanie Partnerstw (od ) Postępowanie konkurencyjne ( ) Ocena: dwuetapowa (wstępna weryfikacja + „właściwa” ocena) z udziałem zewnętrznych ekspertów Na wyjściu: rekomendacja uruchomienia negocjacji z wyselekcjonowanymi Partnerstwami Negocjacje  Porozumienia na rzecz Pomorskich IS (I poł. 2015) Obowiązywanie Porozumień: do 3 lat (z opcją przedłużenia) Powtarzalności procesu: co 2 lata 10

11 Rola Porozumień na rzecz
Pomorskich IS OP 1. Komercjalizacja wiedzy IS obligatoryjnie IS preferencyjnie Ekspansja przez innowacje Transfer wiedzy do gospodarki OP 2. Przedsiębiorstwa IS obligatoryjnie IS preferencyjnie Inwestycje podstawowe + profilowane Aktywność eksportowa Otoczenie biznesu Inwestorzy zewnętrzni

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "w województwie pomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google