Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie przedsiębiorczości w województwie pomorskim efekty i plany Gdańsk, 20 lutego 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie przedsiębiorczości w województwie pomorskim efekty i plany Gdańsk, 20 lutego 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie przedsiębiorczości w województwie pomorskim efekty i plany Gdańsk, 20 lutego 2015 r.

2 Wsparcie przedsiębiorczości w POM ze środków UE ŚRODKI UE RPO WP PO IG Perspektywa 2007-2013 Perspektywa 2014-2020 PO IR Dotacje (rozdysponowane) Wsparcie zwrotne JEREMIE Dotacje (wyjątek) Wsparcie zwrotne (standard)

3 Porównanie efektów ilościowych w ramach dotacji i instrumentów finansowych (w tys. zł) RPO WP 2007-2013 – efekty – MŚP Wyszczególnienie Dotacje (Działanie 1.1 i 1.2.) Instrumenty finansowe (Inicjatywa JEREMIE) 31.12.14 Liczba wspartych firm9184 176 Wartość wsparcia UE (w tys. PLN) 283 649380 156 Wartość kapitału pozyskanego przez MSP -461 570

4 520 mln EUR 1,343 mld EUR EFRR 72% 1,863 mld EUR EFS 28% Rezerwa Wykonania 111,8 mln EUR Perspektywa 2014-2020 RPO WP

5 Osie Priorytetowe Wkład krajowy mln EUR Wkład UE (mln EUR) Alokacja Udział w alokacji ZIT Instrumenty finansowe 1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 24,7139,97,5%035,7 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 30,8174,69,4%7,948,5 3. Edukacja (EFS) 21,1119,66,4%00 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 12,168,73,7%00 5. Zatrudnienie (EFS) 39,8225,512,1%41,50 6. Integracja (EFS) 20,1114,36,1%24,30 7. Zdrowie (EFRR) 18,5105,05,6%6,90 8. Konwersja (EFRR) 28,0159,08,5%41,316,5 9. Mobilność (EFRR) 63,0357,219,2%74,40 10. Energia (EFRR) 37,9214,911,5%62,940,8 11. Środowisko (EFRR) 21,4120,96,5%00 12. Pomoc techniczna (EFS) 11,565,23,5%00 RAZEM 329,11 864,8100,0%259,3141,5 Osie Priorytetowe i alokacje RPO WP 2014-2020

6 RPO WP 2014-2020 wsparcie przedsiębiorczości

7 Oś Priorytetowa 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY Alokacja 139,9 mln euro (EFRR) Ukierunkowanie tematyczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach finansowanie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz badań prowadzonych prze jednostki naukowe ukierunkowanych na komercjalizację wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań oraz praw do własności intelektualnej rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych oraz rozwój kadry B+R wsparcie innowacyjnych start-up (w tym spin-off, spin-out) Preferencje Projekty: partnerskie - klastry/dot. inteligentnych specjalizacji regionu/z zakresu ekotechnologii/realizowane przez duże firmy w partnerstwie z MŚP/powiązane z Polską Mapą Drogową Infr. Badawczej Ukierunkowanie przestrzenne całe województwo Forma wsparciaDotacje (tryb konkursowy) / instrumenty finansowe

8 Oś Priorytetowa 2. PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWA Alokacja 174,6 mln euro (EFRR) Ukierunkowanie tematyczne wsparcie inwestycji podstawowych w mikro i małych przedsiębiorstwach wsparcie inwestycji profilowanych (IS, Eko, ICT) w małych i średnich przedsiębiorstwach systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i promocja gospodarcza specjalistyczne usługi świadczone przez IOB na rzecz przedsiębiorstw (podejście popytowe) działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym kompleksowa obsługa inwestorów+uzbrojenie terenów inwestycyjnych Preferencje Projekty: partnerskie - klastry/kompleksowe/ dot. inteligentnych specjalizacji regionu/ukierunkowane na ekspansję rynkową i wzrost aktywności eksportowej/wynikające z upowszechnienia podejścia strategicznego/związane z upowszechnieniem ICT/skutkujące wzrostem zatrudnienia/dot. obszarów zdegradowanych Ukierunkowanie przestrzenne całe województwo / obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej (mikro i małe firmy) / OMT + gminy wzdłuż korytarzy transportowych (tereny inwestycyjne) Forma wsparcia Dotacje (tryb konkursowy i pozakonkursowy (przedsięwzięcie wynikające ze strategii ZIT)/ instrumenty finansowe

9 ZASADA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Wsparcie tych aktywności gospodarczych, które charakteryzują się:  wysokim poziomem rozwoju, dużą wartością dodaną, wysokiej jakości miejscami pracy i ukierunkowaniem na eksport (o ugruntowanej pozycji)  sprzyjającymi warunkami do dynamicznego wzrostu, w oparciu o specyfikę regionu (o największym potencjale rozwoju) Inteligentne specjalizacje jako temat przewodni RPO WP 2014-2020 Branże szczególnie rozwinięte –petrochemiczna –elektromaszynowa –drzewno-meblarska –spożywcza –turystyka –gospodarczego wykorzystania morza Branże o najwyższym potencjale rozwoju –ICT –farmaceutyczna –kosmetyczna –biotechnologia –logistyka –technologie off-shore –energetyka –usługi biznesowe –przemysły kreatywne

10 PROCES 1.Pogłębiona analiza gospodarczego profilu regionu (11.2013 - 03.2014) 2.Debata, konsultacje i budowanie Partnerstw (od 10.2013) 3.Postępowanie konkurencyjne (05-11.2014) -Ocena: dwuetapowa (wstępna weryfikacja + „właściwa” ocena) z udziałem zewnętrznych ekspertów -Na wyjściu: rekomendacja uruchomienia negocjacji z wyselekcjonowanymi Partnerstwami 4.Negocjacje  Porozumienia na rzecz Pomorskich IS (I poł. 2015) Obowiązywanie Porozumień:do 3 lat (z opcją przedłużenia) Powtarzalności procesu:co 2 lata Pomorskie podejście do IS (2)

11 OP 1. Komercjalizacja wiedzy IS obligatoryjnie IS preferencyjnie Ekspansja przez innowacje  Transfer wiedzy do gospodarki  OP 2. Przedsiębiorstwa IS obligatoryjnie IS preferencyjnie Inwestycje podstawowe + profilowane   Aktywność eksportowa  Otoczenie biznesu  Inwestorzy zewnętrzni  Rola Porozumień na rzecz Pomorskich IS

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wspieranie przedsiębiorczości w województwie pomorskim efekty i plany Gdańsk, 20 lutego 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google