Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/6.1.1/11 Szczecin, 9 listopada 2011 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/6.1.1/11 Szczecin, 9 listopada 2011 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/6.1.1/11 Szczecin, 9 listopada 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.09.2011 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 *Stan na dzień 31.07.2011 r. r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 2/6.1.1/11

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs zamknięty Alokacja: 8 500 000,00 zł Termin ogłoszenia konkursu: 31.10.2011 r. Nabór wniosków: 31.10.- 30.11.2011 r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m. in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3. Wsparcie psychologiczno- doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d.: 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: a)pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; b)staże/praktyki zawodowe; c)szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; d)subsydiowanie zatrudnienia. 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m. in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d.: 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m. in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 7.Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna); 8.Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d.: 9. Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania; 10. Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 11. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych;

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d.: 12. Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy; 13. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym; 14. prowadzenia, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym poprzez tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: 1. osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne), w szczególności osób należących do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: -osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; -kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci); -osób do 25 roku życia; -osób po 45 roku życia; -osób pozostających bez zatrudnienia w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą; -osób niepełnosprawnych (bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych); -instytucji rynku pracy i ich pracowników -podmiotów działających na rzecz zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie lokalnym.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu (Stosuje się do wszystkich typów projektów). 2.Minimalna wartość projektu wynosi 700 tysięcy złotych (stosuje się do wszystkich typów projektów). 3.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy (stosuje się do wszystkich typów projektów). 4.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (stosuje się do typów projektów nr 1-14).

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d.: 5.Projekt przewiduje realizację łącznie co najmniej 3 typów projektu w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia (np. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m. in. Poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie + wsparcie psychologiczno – doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy) (stosuje się do typów projektów nr 1-6, 8-9). 6.W ramach projektu co najmniej 60 % uczestników zostanie objętych IPD) (stosuje się do typów projektów nr 1-6, 8-9). 7.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego) (stosuje się do typów projektów nr 1-14).

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d.: 8. Działania podejmowane w ramach kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych upowszechniających elastyczne formy zatrudnienia, mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, mogą obejmować jedynie teren województwa zachodniopomorskiego) (stosuje się do typów projektów nr 7, 10-11).

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d.: 9. Projekt skierowany jest w co najmniej 60% do osób z poniżej wskazanych grup (jednej lub kilku): - kobiet, w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, - osób w wieku 15-24 lata, - osób w wieku 50-64 lata, - osób niepełnosprawnych przy czym wskaźnik efektywności zatrudnieniowej odpowiednio winien kształtować się na następujących poziomach: - dla kobiet w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka na poziomie co najmniej 45% - dla osób w wieku 15-24 lata na poziomie co najmniej 40% - dla osób w wieku 50-64 lata na poziomie co najmniej 35% - dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 30% (stosuje się do typów projektów nr 1-6, 8-9).

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1. W ramach projektu 100% uczestników zostanie objętych IPD. (Stosuje się do typów projektów 1-6, 8-9) Waga punktowa: 20 pkt. 2. Szkolenia są dostosowane do zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy w zawodach określonych w RSI (w szczególności w zakresie sektora usług turystycznych, usług transportowo-logistycznych, obsługi portów, przemysłu drzewno-meblarskiego, spożywczego, sektora ICT, energetyki odnawialnej, branży budowlano-montażowej, przemysłu chemicznego), przyczyniających się do rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia powiązane zostaną z odbyciem stażu lub praktyki zawodowej w branżach i sektorach szczególnie istotnych z punktu widzenia potrzeb regionalnego rynku pracy. (Stosuje się do typów projektów 1-6, 8-9) Waga punktowa: 15 pkt.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa – kryteriu fakultatywne): 3. Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do RPO województwa zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społęczno-ekonomicznej. Waga punktowa: 15 pkt.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów. Uwaga! Jeśli projekt nie jest zgodny ze standardem minimum, nie oznacza to automatycznie, że jest niezgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi. A zatem pytania: Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn ? oraz Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równości szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? zawarte w Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu składanego w trybie konkursowym traktowane są rozłącznie.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 6.4; Dokumentacja konkursowa; Ważne dokumenty;

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkty 3.6 i 3.7

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/6.1.1/11 Szczecin, 9 listopada 2011 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google