Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity."— Zapis prezentacji:

1 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Corporate Social Responsibility społeczna odpowiedzialność biznesu Wiktoria Jaros Robert Romanowski Mosina 20 maj 2014 r.

2 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) "Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko" Definicja zaproponowana w normie ISO 26000 2

3 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Istotę CSR w nowoczesnym wydaniu najwierniej odzwierciedla norma w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO 26000 opublikowana w listopadzie 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (International Standarization Organization, ISO).ISO 26000

4 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Norma ISO 26000 wyróżnia 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu: 1.Ład organizacyjny 2.Prawa człowieka 3.Relacje z pracownikami – zarządzanie zasobami ludzkimi 4.Środowisko naturalne 5.Zaangażowanie społeczne i rozwój 6.Uczciwe praktyki operacyjne (rynkowe) 7.Relacje z konsumentami

5 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Ład organizacyjny (good governence) przejrzystość, transparentność i otwartość. branie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, efektywne wykorzystanie zasobów (w tym pracy), dba o solidną reprezentację kobiet w kadrze zarządczej, śledzi skutki podejmowanych decyzji oraz jasno określa odpowiedzialność zarówno za pozytywne, jak i negatywne rezultaty działań

6 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Prawa człowieka swobodę zrzeszania się pracowników, Pracodawca nie wykorzystuje do pracy dzieci, nie dyskryminuje ze względu na płeć, wyznanie, orientację czy narodowość.

7 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Relacje z pracownikami Wszyscy świadczący pracę na rzecz organizacji wykonują ją na podstawie stosownej umowy. Należy uznać znaczenie bezpieczeństwa zatrudnienia. Wprowadzenie możliwości łączenia życia zawodowego i prywatnego (wdrażanie polityki work-life balance - WLB)

8 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Relacje z pracownikami Zagadnienie 1: Zatrudnienie i stosunki pracy Zagadnienie 2: Warunki pracy i ochrona socjalna Zagadnienie 3: Dialog społeczny Zagadnienie 4: Bezpieczeństwo i higiena pracy Zagadnienie 5: Rozwój człowieka i szkolenia i w miejscu pracy

9 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Cele wdrażania polityki WLB w firmach 9

10 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Ochrona środowiska naturalnego Zagadnienie 1: Zapobieganie zanieczyszczeniom Zagadnienie 2: Zrównoważone wykorzystanie zasobów Zagadnienie 3: Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu Zagadnienie 4: Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych

11 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Zaangażowanie społeczne i rozwój Zagadnienie 1: Zaangażowanie społeczne Zagadnienie 2: Edukacja i kultura Zagadnienie 3: Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności Zagadnienie 4: Rozwój i dostęp do technologii Zagadnienie 5: Tworzenie bogactwa i dochodu Zagadnienie 6: Zdrowie Zagadnienie 7: Inwestycje społeczne

12 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Uczciwe praktyki operacyjne (rynkowe) Zagadnienie 1: Przeciwdziałanie korupcji Zagadnienie 2: Odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną Zagadnienie 3: Uczciwa konkurencja Zagadnienie 4: Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości, w tym „fair trade” Zagadnienie 5: Poszanowanie praw własności

13 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Własny marketing terytorialny

14 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Relacje z konsumentami Zagadnienie 1: Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów Zagadnienie 2: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów Zagadnienie 3: Zrównoważona konsumpcja Zagadnienie 4: Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów Zagadnienie 5: Ochrona danych i prywatności konsumenta Zagadnienie 6: Dostęp do podstawowych usług Zagadnienie 7: Edukacja i świadomość

15 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Społeczna odpowiedzialność biznesu – główne obszary: zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie – PRACOWNIK w ochronę środowiska – SPOŁECZNOŚĆ/OTOCZENIE relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność – KLIENT Wydatki związane z ww. inwestycjami należy traktować jako szansę na rozwój oparty na innowacjach.

16 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Podział na 3 grupy, zajmujące się następującymi kwestiami: – Korzyści CSR w relacji: firma – społeczeństwo – Korzyści CSR w relacji: firma – pracownicy – Korzyści CSR w relacji: firma – klienci

17 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Korzyści firma – społeczeństwo – pozytywny wizerunek firmy, co przekłada się na poprawę pozycji na rynku pracy – ułatwianie współpracy z partnerami biznesowymi – wizerunek firmy aktywnej – większej rozpoznawalności firmy wynikającemu ze zdobywania przez nią nagród lub z „marketingu szeptanego” – pozytywny wizerunek firmy, jako godnego zaufania pracodawcy, który ułatwia dotarcie do osób o wysokich kwalifikacjach, standardach etycznych i łatwiejsze pozyskanie kompetentnej kadry – budowanie relacji i wsparcia w społeczności lokalnej poprzez działania na jej rzecz i rozwój pozytywnych relacji w otoczeniu firmy.

18 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Korzyści firma/urząd – pracownicy – lepsza identyfikacja zespołu pracowników z celami firmy oraz realizowanymi wartościami – większa motywacja pracowników wywołana polityką zorientowaną m.in. na ich potrzeby – traktowanie pracownika jak klienta wewnętrznego (japońskie systemy zarządzania) – lepsza integracja pracowników firmy – Pozafinansowa motywacja pracowników Dobra atmosfera jest ważna dla wykwalifikowanych specjalistów – Obniżenie wskaźnika rotacji kadr

19 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Korzyści firma/urząd – klienci – Większa skłonność do korzystania z oferty firmy/urzędu – Większa skłonność do dzielenia się spostrzeżeniami => ulepszenie produktów, co skutkuje większym zadowoleniem klientów – „open innovations” – docieranie do nowych grup odbiorców i klientów

20 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna 31% przedstawicieli firm działających w Polsce – szczególnie zaś reprezentujący firmy duże (70% wskazań), powstałe ponad 15 lat temu (52%) oraz prowadzące działania na rynkach zagranicznych (59%). RAPORT Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, 9 grudnia 2011 r.

21 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Spośród 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu definiowanych przez normę ISO 26 000, przedstawiciele firm działających w Polce za szczególnie ważne dla rozwoju organizacji uznają relacje z konsumentami i pracownikami – odpowiednio 74% i 72% wskazań. Dla przedstawicieli niemal 2/3 firm ważna dla rozwoju jest również organizacja pracy w firmie, a dla ponad połowy – uczciwe praktyki rynkowe. RAPORT Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, 9 grudnia 2011 r.

22 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Zdecydowanie rzadziej za ważne dla rozwoju firmy uważane są obszary: przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego (20% wskazań dla każdego z tych dwóch obszarów), a najrzadziej wskazuje się obszar zaangażowania społecznego (11%). RAPORT Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, 9 grudnia 2011 r.

23 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Dziękuję za uwagę

24 Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity Numer projektu – POKL.08.01.01-30-010/11 Biuro projektu: tel. 61.6256845, 61.8133920, 663836373 fax 61.6256842 e-mail: biuro@mamdziecko-pracuje.plbiuro@mamdziecko-pracuje.pl


Pobierz ppt "Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity."

Podobne prezentacje


Reklamy Google