Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2015 roku SZCZECIN, styczeń 2015 r. Wydział Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2015 roku SZCZECIN, styczeń 2015 r. Wydział Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2015 roku SZCZECIN, styczeń 2015 r. Wydział Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Aleksander Ogonowski ogonowski@szczecin.uw.gov.pl aogonowski@szczecin.uw.gov.pl Tel. (91)43 03 638

2 AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

3 DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ STOSUJE SIĘ PRZEPISY: ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, poz. 1101, poz. 1407, z 2013 r. poz. 1445 i z 2014 r. poz. 619, poz. 773, poz. 852 i poz. 1355); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 i z 2014 r., poz. 183); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. poz. 1595); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 i z 2012 r. poz. 68); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735); rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595, z 2006 r. Nr 211, poz. 1557, z 2009 r. Nr 106, poz. 886, z 2011 r. Nr 6, poz. 24 oraz z 2012 r., poz. 548); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 51); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

4 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015

5 KIEDY ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 ROKU? Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1595) Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia: od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r. NA KIEDY WYZNACZONO TERMIN OGŁOSZENIA KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 ROKU? Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia: na dzień 16 stycznia 2015 r. Obwieszczenia w formie elektronicznej przesłano do starostw (e-PUAP) oraz miast i gmin (e-PUAP)

6 KOGO WZYWA SIĘ DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 ROKU? 1) mężczyzn urodzonych w 1996 roku, 2) mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej słuzby wojskowej, 3) osoby urodzone w latach 1994-1995, które: a) zostały uznane przez PKLek za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez PKLek za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w odpowiednim trybie wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 4) kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/15 kończą naukę w szkołach lub uczelniach (kierunki : medyczne, weterynaryjne i psychologiczne), 5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej slużby wojskowej.

7 WOJEWÓDZKI PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

8 Kwalifikację przeprowadza się według wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej, który obejmuje: Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej sporządza się na podstawie pisemnych wniosków wójtów oraz pisemnych wniosków WKU, przekazanych wojewodzie za pośrednictwem starostów. Starosta jest organem wyłącznie decydującym w sprawach zatrudniania osób do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej (nie może być ich więcej niż 4). Może on, w ramach współpracy pomiędzy organami, uwzględniać w sprawie ich zatrudnienia sugestie komendanta WKU, w szczególności odnośnie imiennie wskazanych osób, które dysponują wystarczającą wiedzą teoretyczną i doświadczeniem z tego zakresu. 1.liczbę osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin województwa; 2.terminarz i liczbę osób zobowiązanych do stawienia się w każdym dniu przed wójtem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. Zasadą jest planowania wzywania do kwalifikacji wojskowej od 30 do 45 osób dziennie. Wzywanie winno być rozłożone w czasie, uwzględniać miejscowe uwarunkowania komunikacyjne oraz równomiernie obciążać wszystkie godziny pracy PKLek w danym dniu. Za określaniem w wezwaniach różnych godzin stawiennictwa przemawiają także względy organizacyjne i porządkowe; 3.wydzielone dni dla przeprowadzenia badań lekarskich wyłącznie kobiet. W dniach tych nie mogą być przeprowadzane badania lekarskie mężczyzn; 4.liczbę osób do zatrudnienia w poszczególnych PKLek, w celu zakładania ewidencji wojskowej i wprowadzania danych do tej ewidencji.

9 PowiatTermin posiedzeń PKLek Rocznik podstawowy Roczniki starsze KobietyRazem Miasto Koszalin 02.03 – 02.04.2015 5101456661 Miasto Szczecin 10.02 – 21.04.2015 / 10.02 – 21.03.2015 1911792512754 Miasto Świnoujście 26.03 – 11.03.2015 21646262 Białogard 23.02 – 06.03.2015 31977 396 Choszczno 09 – 23.03.2015 27432 3309 Drawsko 07 – 27.04.2015 35283 435 Goleniów 02 – 25.03. 2015 558872647 Gryfice 23.02 – 13.03.2015 40635 6447 Gryfino 03 – 30.03.2015 540982640 Kamień Pomorski 09 – 24.02.2015 27787 364 Kołobrzeg 09.03 – 03.04.2015 55749606 Koszalin 02 – 25.02.2015 45466 2522 Łobez 13 – 24.04.2015 24253 295 Myślibórz 08 – 29.04.2015 43793 530 Police 24.03 – 21.04.2015 45974 4537 Pyrzyce 02 – 16.02.2015 28059 339 Sławno 02 – 23.03.2015 38665 1452 Stargard 02.02 – 11.03.2015 69314790930 Szczecinek 02.02 – 04.03.2015 538162 700 Świdwin 02 – 20.02.2015 34610212460 Wałcz 09 – 26.03.2015 34861 409 Województwo zachodniopomorskie 02.02 – 29.04.2015 10103241317912695

10 ZADANIA STAROSTY W RAMACH PRZYGOTOWANIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

11 1.Propozycje do planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - liczbę PKLek do powołania na obszarze powiatu/miasta - kandydatów do składu PKLek i składu zastępczego - liczbę mężczyzn i kobiet z gmin do KW - liczbę osób wezwanych w każdym dniu do KW - liczbę dni i terminy do KW kobiet - terminy oraz godziny urzędowania PKLek - ustalenia możliwości i kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych - nazwy i adresy lokali dla potrzeb KW. 2. Wnioski, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia - zmiana kategorii, ochotnicy (także kobiety), zatrudnienie pisarzy i świetlicowego

12 3. Liczbę osób planowanych do zatrudnienia - do prowadzenia ewidencji wojskowej - do prowadzenia zajęć świetlicowych 4. Sposób: - zapewnienia lokalu i pomieszczeń dla organów do KW - wyposażenia lokalu w przedmioty niezbędne do pracy - zapewnienia porządku w lokalu - zapewnienia bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w KW - zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania ww. organów. 5. Przewidywany ogólny koszt KW z podziałem na poszczególne przedsięwzięcia (do WBiZK ZUW do 31.08.2015 r.) 6. Inne istotne informacje - współpraca z WKU - współpraca z Policją i Strażą Miejską

13 § 13 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. Przewidywany ogólny koszt kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu, z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej. (§ 2110) LpRodzaj wydatkówWartość brutto 1.Wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego wraz z pochodnymi, zwrot utraconych zarobków oraz inne wydatki osobowe. 2.Zapewnienie pomieszczeń na potrzeby organów uczestniczących w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej. 3.Zakup wyposażenia pomieszczeń na potrzeby organów uczestniczących w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej (szczegółowo podać jakie). 4.Zakup przedmiotów i materiałów na potrzeby organów uczestniczących w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej (szczegółowo podać jakie). 5.Zakupy inne (szczegółowo podać jakie, np.: środki czystości, prasa). 6.Opłata za usługi (szczegółowo podać jakie np.: pranie, opłaty za transport, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne). 7.Inne wydatki: (szczegółowo podać jakie). 8.OGÓŁEM PRZEWIDYWANE WYDATKI

14 SPRAWY FINANSOWE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

15 Budżet kwalifikacji wojskowej (część 85, dział 750, rozdział 75045 ustawy budżetowej) jest przeznaczony wyłącznie na cele bezpośrednio związane z tym przedsięwzięciem

16 1.opłaty związane z wynagrodzeniem członków powiatowej komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej (wynagrodzenie plus opłaty), 2.koszty zapewnienia lokalu dla organów uczestniczących w kwalifikacji wojskowej (czynsz za wynajem lub koszty przystosowania lokalu własnego), 3.koszty wyposażenia ww. lokalu w sprzęt i przedmioty niezbędne do pracy tych organów (zakup lub opłaty za wypożyczenie), 4.koszty utrzymania porządku w lokalu (koszty zakupu środków czystości, prania, sprzątania), 5.inne (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne).

17 LpPowiat dotacje § 2110 1.Białogard20 2.Choszczno21 3.Drawsko Pomorskie23 4.Goleniów29 5.Gryfice24 6.Gryfino26 7.Kamień Pomorski20 8.Kołobrzeg26 9.Koszalin29 10.Łobez18 11.Myślibórz24 12.Police23 13.Pyrzyce23 14.Sławno30 15.Stargard Szczeciński42 16.Szczecinek33 17.Świdwin23 18.Wałcz22 19.M. Szczecin146 20.M. Koszalin38 21.M. Świnoujście19 RAZEM (rozdzielone dotacje)659

18 ROZLICZENIE FINANSOWE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

19 Rozliczenie finansowe kwalifikacji wojskowej: Zestawienie dokumentów (dotacja celowa - § 2110) – przesłać do WBiZK ZUW do 31.08.2015 r. Jeżeli chcemy: - dokonać przesunięcia środków między § (2110 I 2120), - dokonać uzasadnionej korekty środków (np. dodatkowe zakupy sprzętu i wyposażenia, dodatkowe dni KW lub inne wydatki dotyczące wyłącznie KW) proszę odpowiednio wcześniej uzgadniać i pisemnie informować Oddział Spraw Obronnych. Sprawy finansowe w WBiZK ZUW prowadzi Elżbieta GŁUSZCZAK TEL. 91/4303761

20

21 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

22 Opisowa analiza wyników kwalifikacji wojskowej. W ciągu 14 dni od zakończenia kwalifikacji wojskowej – starosta przekazuje wojewodzie informację o: 1. Stosowaniu środków egzekucji administracyjnej i stopnia skuteczności tych środków, w tym: - liczbie wniosków o nałożenie grzywny w celu przymuszenia, - liczbie wniosków o przymusowe doprowadzenie przez Policję i liczbie osób doprowadzonych (ocena skuteczności Policji w tym zakresie). 2. Liczbie złożonych do prokuratury doniesień o popełnieniu czynu zabronionego, osobno z art.. 224 pkt 1 i z art. 224 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Trudnościach, w tym w stosowaniu i interpretacji prawa, jakie wystąpiły w powiecie (mieście) przy organizacji i podczas trwania kwalifikacji wojskowej.

23 KONTROLA PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

24 Przedmiotowy zakres kontroli obejmie zagadnienia: 1) zgodność prowadzenia kwalifikacji wojskowej z terminami i innymi danymi określonymi w „Wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej na 2015 rok”; 2) kompetencje osób prowadzących kwalifikację wojskową; 3) dokumenty organizacyjne i ewidencyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej; 4) zapewnienia lokalu i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej; 5) zapewnienia wyposażenia lokalu i pomieszczeń w przedmioty i materiały niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej; 6) zapewnienia porządku w lokalu, w którym prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa; 7) zapewnienie bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej; 8) zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej; 9) przewidywalny ogólny koszt kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu), z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej oraz prawidłowość wydatków z przydzielonej na ten cel dotacji finansowej.

25 Z A T W I E R D Z A M Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW Szczecin, dnia 09 stycznia 2015 r. BZK-I.6610.2.2014.Og HARMONOGRAMU kontroli kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. L.pData kontr.Nazwa Starostwa, siedziba powiatowej komisji lekarskiej Dni kwalifikacji wojskowej Uwagi 103.02.2015 Starostwo Powiatowe w Szczecinku Zakląd Obsługi Nieruchomości, ul. Kościuszki 47-49 02.02-04.03.2015 210.02.2015 Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim Starostwo Powiatowe, ul. Wolińska 7b 09-24.02.2015 313.03.2015 Urząd Miasta Szczecin Gustaw Securitas, ul. Firlika 19 10.02-21.04.2015 10.02-21.03.2015 PKLek Nr 1 PKLek Nr 2 427.02.2015 Starostwo Powiatowe w Gryficach Gryficki Dom Kultury, ul. Niepodległości 53 23.02-25.03.2015 506.03.2015 Starostwo Powiatowe w Goleniowie Kompleks Rekreacyjno – Sportowy „Fala”, ul. Niepodległości 1 02-25.03.2015 610.04.2015 Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szkuner”, ul. Marcinkowskiego 5 08-29.04.2015

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2015 roku SZCZECIN, styczeń 2015 r. Wydział Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google