Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORZEKANIE PRZEZ POWIATOWE KOMISJE LEKARSKIE O STOPNIU ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Komisje lekarskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORZEKANIE PRZEZ POWIATOWE KOMISJE LEKARSKIE O STOPNIU ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Komisje lekarskie."— Zapis prezentacji:

1 ORZEKANIE PRZEZ POWIATOWE KOMISJE LEKARSKIE O STOPNIU ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Komisje lekarskie oceniają ogólny stan zdrowia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i orzekają o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej wg kryteriów ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej Szczecin – styczeń – 2015 r.

2 Dokumenty normujące prace komisji lekarskich  Art. 26 – 30a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej... (Dz. U. Nr 151, poz. 1595 z późn. zm.) - załącznik nr 2  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 51)  Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 22/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania  Wyjaśnienia MSW dotyczące organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. Uwaga: Wymienione dokumenty oprócz zarządzenia Wojewody powinny być w posiadaniu komisji Uwaga: Wymienione dokumenty oprócz zarządzenia Wojewody powinny być w posiadaniu komisji

3 Zakres kompetencji komisji lekarskich Wojewódzka i powiatowe komisje lekarskie są właściwe do określania zdolności do czynnej służby wojskowej wyłącznie w stosunku do: Wojewódzka i powiatowe komisje lekarskie są właściwe do określania zdolności do czynnej służby wojskowej wyłącznie w stosunku do: 1) osób, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą 19 lat życia i nie przekroczyły 24 lat życia (jeżeli nie stawiły się wcześniej do kwalifikacji wojskowej i nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej); 1) osób, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą 19 lat życia i nie przekroczyły 24 lat życia (jeżeli nie stawiły się wcześniej do kwalifikacji wojskowej i nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej); 2) osób, które ukończyły 18 lat życia i zamierzają ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej w trybie ochotniczym, jeżeli jeszcze nie stawiły się do kwalifikacji i nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 2) osób, które ukończyły 18 lat życia i zamierzają ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej w trybie ochotniczym, jeżeli jeszcze nie stawiły się do kwalifikacji i nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3) osób, w stosunku do których powiatowe komisje lekarskie orzekły kategorię zdolności „B” do czynnej służby wojskowej, a okres orzeczonej niezdolności upływa przed zakończeniem urzędowania powiatowej komisji lekarskiej w danym roku; 3) osób, w stosunku do których powiatowe komisje lekarskie orzekły kategorię zdolności „B” do czynnej służby wojskowej, a okres orzeczonej niezdolności upływa przed zakończeniem urzędowania powiatowej komisji lekarskiej w danym roku; 4) osób, w stosunku do których powiatowe komisje lekarskie orzekły kategorię zdolności „B” do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu urzędowania powiatowej komisji lekarskiej w danym roku, jeżeli złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem prac komisji; 4) osób, w stosunku do których powiatowe komisje lekarskie orzekły kategorię zdolności „B” do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu urzędowania powiatowej komisji lekarskiej w danym roku, jeżeli złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem prac komisji; 5) osób, które posiadając orzeczoną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” odwołały się od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, przed jego uprawomocnieniem się albo jeżeli odwołanie w przedmiotowej sprawie wniósł wojskowy komendant uzupełnień (art. 28 ust. 2 ustawy). 5) osób, które posiadając orzeczoną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” odwołały się od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, przed jego uprawomocnieniem się albo jeżeli odwołanie w przedmiotowej sprawie wniósł wojskowy komendant uzupełnień (art. 28 ust. 2 ustawy). Osoby posiadające prawomocnie orzeczoną kategorię „D” oraz „E”, nie podlegają skierowaniu do powiatowej komisji lekarskiej w celu zmiany tych kategorii zdolności (art. 28 ust. 4c ustawy) Osoby posiadające prawomocnie orzeczoną kategorię „D” oraz „E”, nie podlegają skierowaniu do powiatowej komisji lekarskiej w celu zmiany tych kategorii zdolności (art. 28 ust. 4c ustawy)

4 c. d. Powiatowe komisje lekarskie odbywają posiedzenia w terminach ustalonych w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej. Posiedzenia mogą być zarządzane przez przewodniczącego komisji również poza wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej, w celu zakończenia rozpoczętego postępowania (np. powrót osoby po wykonaniu dodatkowych badań lekarskich lub badań specjalistycznych), albo konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek jej przekazania przez wojewódzką komisję lekarską lub potrzeby wszczęcia ewentualnie wznowienia postępowania z urzędu (art. 28 ust. 4 ustawy) – wznowienie postępowania (rozdział 12 kpa). Powiatowe komisje lekarskie odbywają posiedzenia w terminach ustalonych w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej. Posiedzenia mogą być zarządzane przez przewodniczącego komisji również poza wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej, w celu zakończenia rozpoczętego postępowania (np. powrót osoby po wykonaniu dodatkowych badań lekarskich lub badań specjalistycznych), albo konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek jej przekazania przez wojewódzką komisję lekarską lub potrzeby wszczęcia ewentualnie wznowienia postępowania z urzędu (art. 28 ust. 4 ustawy) – wznowienie postępowania (rozdział 12 kpa). Postępowanie z urzędu może nastąpić np. po wystąpieniu danej osoby z wnioskiem do komisji lekarskiej, czyli organu o wznowienie postępowania administracyjnego wskazującym, iż wyszły na jaw nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji (orzeczenia) - nie znane komisji, która wydała to orzeczenie - art. 145 § 1 pkt 5 kpa Postępowanie z urzędu może nastąpić np. po wystąpieniu danej osoby z wnioskiem do komisji lekarskiej, czyli organu o wznowienie postępowania administracyjnego wskazującym, iż wyszły na jaw nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji (orzeczenia) - nie znane komisji, która wydała to orzeczenie - art. 145 § 1 pkt 5 kpa (nie jest to odwołanie od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej). (nie jest to odwołanie od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej). W zaistniałej sytuacji należy w trybie administracyjnym wznowić postępowanie, zakończone wydaniem decyzji właściwej do zaistniałych okoliczności - art. 151 kpa W zaistniałej sytuacji należy w trybie administracyjnym wznowić postępowanie, zakończone wydaniem decyzji właściwej do zaistniałych okoliczności - art. 151 kpa (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2012 r. – Sygn. akt II SA/Sz 846/12). (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2012 r. – Sygn. akt II SA/Sz 846/12). Ostateczne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalające kat. zdolności A lub B może być zmienione przez powiatową komisję lekarską z urzędu albo na pisemny wniosek osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej (składany za pośrednictwem WKU) lub wojskowego komendanta uzupełnień, jeżeli stan zdrowia tej osoby uległ istotnej zmianie Ostateczne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalające kat. zdolności A lub B może być zmienione przez powiatową komisję lekarską z urzędu albo na pisemny wniosek osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej (składany za pośrednictwem WKU) lub wojskowego komendanta uzupełnień, jeżeli stan zdrowia tej osoby uległ istotnej zmianie

5 Orzecznictwo powiatowych komisji lekarskich (dokumentacja PKL) Orzecznictwo powiatowych komisji lekarskich (dokumentacja PKL)  Orzeczenie jako decyzja administracyjna musi spełniać określone wymogi formalno – prawne (w przeciwnym razie może być uchylone z urzędu). Orzeczenie nie zawierające wyszczególnienia z imienia i nazwiska członków komisji z podaniem ich funkcji (oprócz średniego personelu medycznego), lub nie podpisane przez wymienionych członków komisji jest dotknięte wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 kpa – decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa)  Orzeczenie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne: - uzasadnienie prawne – kategoria zdolności, określenie paragrafu i punktu - uzasadnienie prawne – kategoria zdolności, określenie paragrafu i punktu - w uzasadnieniu faktycznym należy powołać się na przeprowadzone badania, dokumentację medyczną na podstawie których zakwalifikowano rozpoznanie lekarskie do konkretnego § i punktu. Powinno zawierać wskazanie faktów i dowodów na których komisja się oparła oraz przyczyn, jeżeli jakieś dowody odrzuciła, szczególnie ważne w przypadku określenia w jakim stopniu schorzenie lub ułomność wpływa na sprawność organizmu (upośledzenie) oraz jeżeli może być ono zakwalifikowane do różnych kategorii zdolności np. A/D - w uzasadnieniu faktycznym należy powołać się na przeprowadzone badania, dokumentację medyczną na podstawie których zakwalifikowano rozpoznanie lekarskie do konkretnego § i punktu. Powinno zawierać wskazanie faktów i dowodów na których komisja się oparła oraz przyczyn, jeżeli jakieś dowody odrzuciła, szczególnie ważne w przypadku określenia w jakim stopniu schorzenie lub ułomność wpływa na sprawność organizmu (upośledzenie) oraz jeżeli może być ono zakwalifikowane do różnych kategorii zdolności np. A/D Brak uzasadnienia lub uzasadnienie lakoniczne (często niezrozumiałe dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej) może stanowić podstawę do wniesienia odwołania lub nawet zmiany tego orzeczenia w trybie nadzoru Brak uzasadnienia lub uzasadnienie lakoniczne (często niezrozumiałe dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej) może stanowić podstawę do wniesienia odwołania lub nawet zmiany tego orzeczenia w trybie nadzoru

6  Zastosowanie art. 30a ust. 3 ustawy - w razie stwierdzenia kilku chorób i ułomności rozpatruje się łącznie wszystkie ograniczenia spowodowane tymi chorobami i ułomnościami. Osobę badaną można w takim wypadku zaliczyć do niższej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, niż wynikałoby to z kategorii zdolności ustalonej dla poszczególnych chorób i ułomności; w takim wypadku decyduje ocena ogólnej sprawności psychofizycznej badanego (wymagane jest dokładne pisemne uzasadnienie w orzeczeniu)  W razie niemożności określenia kategorii zdolności ze względu na przemijające upośledzenia ogólnego stanu zdrowia, albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe komisja może dać odroczenie na okres do 24 miesięcy (kat. B) Ponowne badanie lekarskie osób uznanych za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kat. B): - musi upłynąć dokładny kalendarzowy termin odroczenia, - można rozpatrzyć przed upływem tego terminu, jeżeli dana osoba sama ubiega się (tj. złożyła wniosek za pośrednictwem WKU) o zmianę orzeczenia zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy  Osoby uznane za niezdolne do pracy, samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawne, można nie poddawać badaniom lekarskim, a kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej określić na podstawie przedstawionego wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność (art. 26 ust. 1c ustawy)

7 Książka orzeczeń lekarskich podlega ochronie danych osobowych. Powinna być na bieżąco podpisywana przez lekarza i zawierać podsumowanie za każdy dzień oraz należy dołączyć wszelkie zaświadczenia lekarskie i wyniki konsultacji specjalistycznej Zwrócić uwagę na czytelne i estetyczne prowadzenie dokumentacji komisji lekarskiej Za nie przedstawienie wymaganych dokumentów, odmowę poddania się badaniom lekarskim oraz nie wykonania zleconych specjalistycznych badań lub nie zgłoszenie się z wynikami tych badań, osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej grozi odpowiedzialność karna (art. 224 ustawy – grzywna albo kara ograniczenia wolności) Należy natychmiast reagować jeżeli osoba skierowana na badania specjalistyczne nie powróci z tych badań!

8 Badania specjalistyczne – zawieranie umów  Podstawą zawierania umów jest – art. 30 ust. 4 (lub 4a) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz § 6 zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania  W umowie należy dokładnie określić warunki płacowe za faktycznie wykonane badania medyczne  Kierując na badania specjalistyczne przewodniczący komisji musi wskazać jaki powinien być zakres konsultacji  Ze względów finansowych celowym jest ograniczyć skierowania na badania specjalistyczne do niezbędnego minimum. Przede wszystkim należy żądać od osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli skarżą się na jakieś dolegliwości przedstawienia dokumentacji lekarskiej, w tym wyników badań specjalistycznych (zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy)  Należy zwrócić uwagę, że czasami konieczność skierowania na badania specjalistyczne wymuszają dyspozycje zawarte w „wyjaśnieniach szczegółowych” do poszczególnych paragrafów i punktów zał. nr 2 „Wykazu …” (brak takiego skierowania jest podstawą do wniesienia odwołania lub zmiany orzeczenia w trybie nadzoru)  W razie potrzeby przeprowadzenia dalszych dokładniejszych i czasochłonnych badań poinformować o tym daną osobę i najlepiej dać odroczenie (kat. B)

9 Odwołania osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej  Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej ma na odwołanie 14 dni i należy tego terminu przestrzegać  Odwołanie PKL może rozpatrzyć pozytywnie (np. nastąpiły nowe okoliczności zdrowotne), w przeciwnym razie odsyła się do WKL  Dokumenty należy odesłać jak najszybciej (nie gromadzić): orzeczenie, wyciąg z książki orzeczeń lekarskich, wszystkie inne dokumenty (zaświadczenia lekarskie wyniki konsultacji specjalistycznej itp.), na podstawie których została przyznana kat. zdolności - na odwołaniu krótka adnotacja przewodniczącego komisji  Wskazane jest również powiadomienie WKU o złożonym odwołaniu

10 Sprawozdawczość  Przewodniczący PKL w ciągu 14 dni po zakończeniu kwalifikacji w powiecie powinien przesłać podpisane przez siebie sprawozdanie do WKL (wzór sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia RM z dn. 13 listopada 2009 r.), które przed wysłaniem należy skonsultować z WKU (obowiązkowo przestrzegać wzoru sprawozdania oraz ustawowego terminu)  Jeżeli osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej nie zgłosiła się po badaniach specjalistycznych, orzeczenie nie zostaje wydane i uwzględnia się to w poz. 5 sprawozdania  Kobiety oraz ochotników (w tym kobiety) wpisuje się na osobną listę i wykazuje tylko w części B sprawozdania, a nie w części A razem z osobami wezwanymi do kwalifikacji wojskowej  Przestrzegać terminu zawartego w porozumieniu (do 2 miesięcy) na przesłanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii rachunków za wykonane badania specjalistyczne oraz jednocześnie zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach przyznanej dotacji  Szczecin i Police do sprawozdania powinny dołączyć wykaz osób skierowanych na badania specjalistyczne (jakie i gdzie)

11 ........................................ (pieczęć nagłówkowa) ………………………………… w 20….. r......................................... (pieczęć nagłówkowa) SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRACY KOMISJI LEKARSKIEJ NA TERENIE POWIATU ………………………………… w 20….. r. Lp.Wyszczególnienie Rocznik podstawowy Roczniki starsze 1234 1. Wpisano na listach Dopisano po sporządzeniu list Skreślono po sporządzeniu list Ostatecznie figuruje na listach = poz. 2+3+4 2. Stawiło się = suma poz. 6+5b 3. Nie stawiło się – nieusprawiedliwieni 4. Nie stawiło się – usprawiedliwieni, z tego a) przebywało w zakładach karnych a) przebywało w zakładach karnych b) przebywało w zakładach lecznictwa zamkniętego b) przebywało w zakładach lecznictwa zamkniętego c) inne przyczyny c) inne przyczynyilość 5. Skierowano na badania dodatkowe, z tego nie powróciło z badań 6. Uznano za zdolnych (kat. A) Uznano za czasowo niezdolnych (kat. B) Uznano za niezdolnych, z tego a) w czasie pokoju (kat. D) a) w czasie pokoju (kat. D) b) trwale (kat. E) b) trwale (kat. E) razem kat. D + E Zestawienie A:

12 1234 7. Przyczyny dopisania do list – razem, z tego: a) pominięto przy sporządzaniu listy a) pominięto przy sporządzaniu listy b) przybyli po sporządzeniu listy b) przybyli po sporządzeniu listy c) wykazani dodatkowo przez WKU c) wykazani dodatkowo przez WKU d) zgłosili się samorzutnie po raz pierwszy d) zgłosili się samorzutnie po raz pierwszy e) inne e) inne z poz. 1b 8. Przyczyny skreślenia z list – razem, z tego: a) stawali przed inną powiatową komisją lekarską a) stawali przed inną powiatową komisją lekarską b) na podstawie zawiadomienia WKU b) na podstawie zawiadomienia WKU c) błędy przy sporządzaniu listy c) błędy przy sporządzaniu listy d) inne d) inne z poz. 1c Zestawienie B:Wyszczególnienie Uznano za zdolnych (kat. A): Uznano za niezdolnych Uznano za czasowo niezdolnych (kat. B): (kat. D): (kat. E): Kobiety: Ochotnicy (w tym kobiety): ………………………………………… (Przewodniczący komisji lekarskiej)

13 .............................................. (pieczęć nagłówkowa) (pieczęć nagłówkowa) KARTA SKIEROWANIA na badania specjalistyczne /obserwację szpitalną* Na podstawie art. 26 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735) kieruję Na podstawie art. 26 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735) kieruję Pana(nią)....................................................................................................................................................................................................................................... (imię i nazwisko, imię ojca) (imię i nazwisko, imię ojca) urodzonego(na)..................................................................................., nr PESEL …….………………………………… do …………………………...................................... (data i miejsce urodzenia) (nazwa placówki służby zdrowia) (data i miejsce urodzenia) (nazwa placówki służby zdrowia) w celu.............................................................................................................................................................................................................................................. Uwagi lekarzy – członków komisji lekarskiej:.................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................ (data i podpis przewodniczącego komisji lekarskiej) Niepotrzebne skreślić Niepotrzebne skreślić strona 2 Rozpoznanie lekarskie.......................................................... 20..... r....................................................... (miejscowość, data) (podpis i pieczęć) (miejscowość, data) (podpis i pieczęć)

14 Zasady współdziałania komisji lekarskich z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami sprawującymi władzę administracji ogólnej i organami samorządu terytorialnego (Rozdział 5 rozporządzenia RM) Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej przekazuje wojewodzie opinię komisji wynikająca z nadzoru i zawierającą ocenę: Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej przekazuje wojewodzie opinię komisji wynikająca z nadzoru i zawierającą ocenę: 1) pracy powiatowych komisji lekarskich, 1) pracy powiatowych komisji lekarskich, 2) warunków pracy tych komisji w zakresie dostosowania lokali i ich wyposażenia do wymogów i potrzeb badań lekarskich, 2) warunków pracy tych komisji w zakresie dostosowania lokali i ich wyposażenia do wymogów i potrzeb badań lekarskich, 3) współdziałania komisji z wójtami lub burmistrzami (prezydentami miast), 3) współdziałania komisji z wójtami lub burmistrzami (prezydentami miast), 4) jakości i terminowości zleconych do wykonania badań specjalistycznych. 4) jakości i terminowości zleconych do wykonania badań specjalistycznych. Jednocześnie może uwzględnić wnioski wynikające z tej oceny dotyczące organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w następnym roku. Jednocześnie może uwzględnić wnioski wynikające z tej oceny dotyczące organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w następnym roku. Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej przekazuje staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) opinię komisji dotyczącą warunków pracy w lokalu oraz wnioski i sugestie do organizacji i prowadzenia badań lekarskich w roku następnym Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej przekazuje staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) opinię komisji dotyczącą warunków pracy w lokalu oraz wnioski i sugestie do organizacji i prowadzenia badań lekarskich w roku następnym Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) informuje przewodniczącego komisji o przyczynach niestawienia się osób do kwalifikacji wojskowej oraz o zastosowanych wobec nich z urzędu środków przymusu przewidzianych w ustawie Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) informuje przewodniczącego komisji o przyczynach niestawienia się osób do kwalifikacji wojskowej oraz o zastosowanych wobec nich z urzędu środków przymusu przewidzianych w ustawie

15 Sprawy organizacyjne  Wszelkie zmiany w podanym składzie komisji natychmiast zgłaszać (wskazane jest przewidzieć więcej osób zastępujących)  Obowiązkowo w propozycjach do składu komisji lekarskiej trzeba podawać specjalizację lekarzy oraz stanowisko pełnione w urzędzie przez sekretarza komisji  W czasie kontroli należy przedstawić ilość wydanych orzeczeń wg kategorii, ilość skierowań na poszczególne badania specjalistyczne (na dzień kontroli) oraz zawarte umowy o usługi medyczne (organizatorzy kwalifikacji wojskowej),  Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla pracy komisji lekarskiej (oddzielenie przepierzeniem miejsca pracy komisji, o ile brak oddzielnego pomieszczenia, bliskość szatni, itp.)  Zapewnienie intymności badania osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej  Ubiór ochronny (fartuchy) dla personelu medycznego

16 Jan Rogalski Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej jrogalski@szczecin.uw.gov.pl tel. 91/43-03-674


Pobierz ppt "ORZEKANIE PRZEZ POWIATOWE KOMISJE LEKARSKIE O STOPNIU ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Komisje lekarskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google