Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagram klas Kluczowymi elementami są: klasy (class)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagram klas Kluczowymi elementami są: klasy (class)"— Zapis prezentacji:

1 Diagram klas Kluczowymi elementami są: klasy (class)
związki (association) interfejsy (interface) Dodatkowo diagram może zwierać: notatki (note) ograniczenia (constraints) pakiety (packages)

2 Diagram klas Najczęściej spotykany w modelach obiektowych,
Obrazuje statyczne aspekty systemu, Jeżeli diagram klas zawiera klasy aktywne, dotyczy tylko statycznych aspektów perspektywy projektowej, Wykorzystywany jest przy budowaniu systemów wykonywalnych z użyciem inżynierii do przodu i inżynierii wstecz.

3 Diagram klas Czym jest klasa?
Klasa jest opisem zbioru obiektów, które mają takie same: atrybuty operacje związki znaczenia

4 Diagram klas Klasa w notacji UML Nazwa Atrybuty Operacje

5 Klasa Nazwa klasy (class name) musi wyróżniać klasę spośród innych.
jeżeli jest to sama nazwa to jest to nazwa prosta. jeżeli nazwa poprzedzona jest nazwą pakietu to jest to nazwa ścieżkowa.

6 Klasa Atrybut klasy (attribute) to nazwana właściwość klasy.
Określa zbiór wartości, jakie można przypisać do poszczególnych egzemplarzy tej klasy. Atrybuty

7 Klasa Dokładniejsze określenie atrybutu: dodanie typu
dodanie wartości początkowej [ widoczność ] nazwa [ liczebność ] [ : typ ] [ = wartość początkowa ] [ {określenie właściwości} ]

8 Klasa Operacja klasy (opetarion) to implementacja usługi klasy.
Wykonania usługi można zażądać od każdej instancji klasy. Operacje

9 Klasa Dokładniejsze określenie operacji:
dodanie typu wartości zwracanej przez operację podanie parametrów, ich typów i wartości początkowych [ widoczność ] nazwa [ (lista parametrów) ] [ : typ wyniku ] [ {określenie właściwości} ]

10 Klasa Odpowiedzialność (responsibility) jest kontraktem lub zobowiązaniem klasy. Modelując klasy często zapisuje się jedynie zobowiązania klasy jakie musi ona wypełniać. W procesie dokładniejszego specyfikowania systemu zobowiązania tłumaczy się na zbiory atrybutów i operacji.

11 Klasa Odpowiedzialność klasy

12 Klasa Widoczność atrybutów i operacji określa kto może wywołać operacją, lub kto ma dostęp do kreślonego atrybutu. Typy widoczności: Public Protected Private Package

13 Klasa Widoczność Public +
Każdy ma dostęp do elementów klasy (atrybutów i operacji) oznaczonych jako public.

14 Klasa Widoczność Protected #
Atrybut lub operacja jest widoczna dla potomków klasy.

15 Klasa Widoczność Private -
Atrybut lub operacja jest widoczna tylko dla innych elementów tej klasy.

16 Klasa Widoczność Package ~
Elementy klasy widoczne są jedynie dla klas zawierających się w tym samym pakiecie.

17 Klasa Dodatkowe właściwości klasy:
abstrakcyjna klasa (abstract class) (nazwa klasy napisana kursywą) – klasa nie może mieć bezpośredniego egzemplarza elementy statyczne (static elements) – atrybuty lub operacje mogą być statyczne (nazwa podkreślona) – dostępne są również bez konkretnego egzemplarza klasy

18 Interfejs (Interface)
Czym jest interfejs? Zestaw operacji, które wyznaczają usługi oferowane przez klasę lub komponent. Interfejs wyznacza granicę między specyfikacją tego, co dana abstrakcja ma robić, a implementacją tego, jak to robi.

19 Interfejs Dobrze zbudowany interfejs charakteryzuje się tym, że wyraźnie oddzielone są wewnętrzne aspekty abstrakcji od zewnętrznych.

20 Interfejsy W UML 2.0 wprowadzono rozróżnienie pomiędzy interfejsami:
interfejs dostarczany (provided interface) interfejs wymagany (required interface)

21 Interfejsy Każda klasa może być wykorzystywana na różne sposoby i może realizować różne interfejsy (różne usługi). Grupowanie usług klasy realizuje się za pomocą portów. Porty łączą implementację klasy ze środowiskiem, w którym istnieje. Komunikacja klasy odbywa się poprzez porty.

22 Interfejs dostarczany
Interfejs dostarczany są to usługi które klasa implementuje. Klasa umożliwia innym elementom systemu korzystanie z obsługiwanych przez daną klasę usług. Dwie postacie interfejsu dostarczanego:

23 Interfejs dostarczany
Nazwa interfejsu: prosta np.: IPisownia ścieżkowa np.: UsługiSieciowe::IRouter

24 Interfejs dostarczany
Interfejs jest definicją usług oferowanych przez klasę lub komponent.

25 Interfejs wymagany Interfejs wymagany są to usługi, które inne klasy muszą dostarczyć w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania klasy w środowisku.

26 Interfejs wymagany Klasa wymaga tych interfejsów do poprawnej pracy.
Komunikator internetowy nie udostępnia pełnej funkcjonalności użytkownikowi bez połączenie z Internetem.

27 Interfejs Interfejs wymagany i dostarczany

28 Związki Tylko niewielka liczba klas występuje samotnie. Większość klas wiąże się z innymi klasami następującymi związkami: zależność uogólnienie powiązanie

29 Związki Zależność to związek użycia. Zmiany dokonane w jednym elemencie mogą mieć wpływ na inny element. Z zależności należy korzystać kiedy chce się podkreślić, że jeden element używa drugiego.

30 Związki Uogólnienie to związek między elementem ogólnym a elementem szczególnym. Potomek może wystąpić wszędzie tam gdzie jest spodziewany przodek, ale nie na odwrót. Potomek dziedziczy wszystkie właściwości przodka (atrybuty i operacje).

31 Związki Uogólnienie

32 Związki Powiązanie – obiekty jednego elementu są połączone z obiektami innego. Powiązanie między dwoma klasami oznacza, że można przejść z obiektu jednej klasy do obiektu drugiej.

33 Związki Powiązanie może mieć: nazwę role (np.: pracownik, pracodawca)
kierunek (również dwustronny) liczebność (multiplicity)

34 Związki Dodatkową funkcjonalnością powiązań jest agregacja (aggregation) i kompozycja (composition). Zwykłe powiązanie sprawia, że związane elementy są sobie równorzędne. W celu zaprezentowania związku „część-całość” należy użyć agregacji.

35 Związki Kompozycja, zwana również agregacją całkowitą, wprowadza dodatkowo zależność czasu życia klas oraz wyłączną własność. Części o nieustalonej liczebności mogą powstawać po utworzeniu całości, ale potem żyją i umierają razem z nią.

36 Klasy aktywne Do reprezentacji procesów lub wątków (które są źródłem przepływu sterowania) używa się klas aktywnych. Reprezentacja klasy aktywnej od klasy statycznej różni się pogrubioną ramką klasy.

37 Diagramy klas

38 Diagramy klas

39 Diagramy klas - Ćwiczenie
Zbuduj diagram klas w oparciu o diagram przypadków użycia. Diagram przypadków użycia jest definicją wymagań funkcjonalnych systemu i nie musi mieć wspólnych cech z implementacją systemu. Prosta konwersja przypadek użycia → klasa zwykle jest błędna.


Pobierz ppt "Diagram klas Kluczowymi elementami są: klasy (class)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google