Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Duży przegląd zarządzania w Ministerstwie Gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Duży przegląd zarządzania w Ministerstwie Gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 Duży przegląd zarządzania w Ministerstwie Gospodarki
7 maja 2009 r.

2 Plan spotkania Powitanie
Plany doskonalenia systemu zarządzania w latach Funkcjonowanie systemu zarządzania w MG, w tym realizacja ustaleń z przeglądów zrealizowanych w 2008 r. Wyniki małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2009 r. Podsumowanie decyzji podjętych w trakcie przeglądu, określenie terminu ich realizacji i wyznaczenie osób odpowiedzialnych

3 2. Plany doskonalenia systemu zarządzania w latach 2009-2011

4 Utrudnienia w funkcjonowaniu systemu zarządzania w MG
Niepełna spójności sprawozdawczości z zakresu realizacji budżetu, planu strategicznego i planu działań oraz systemów zarządzania jakością i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, powodująca wzrost sprawozdawczości Duża liczba procesów (rozdział na zadania komórek organizacyjnych, przekonanie komórek organizacyjnych, że dużo - procesów, projektów, zadań, itp. - znaczy lepiej) Obawa przed objęciem funkcji właściciela procesu „globalnego” Zwiększona liczba przedsięwzięć związanych z doskonaleniem systemu

5 Plan działań na 2009 r. Szkolenia pracowników z zakresu SZ (ustalenie z Dużego przeglądu) - marzec-październik 2009 r. Rozszerzenie SZ na całe Ministerstwo (certyfikacja na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001) – marzec-grudzień 2009 r. Doskonalenie regulaminu organizacyjnego – maj-sierpień 2009 r. Doskonalenie podejścia procesowego w MG, w tym wypracowanie koncepcji optymalizacji architektury procesów w MG, w ramach udziału w projekcie KPRM – marzec-grudzień 2009 r.

6 Plan działań na r. Wdrożenie koncepcji optymalizacji architektury procesów w MG – styczeń-październik 2010 r. Wdrożenie projektów doskonalących wynikających z samooceny – styczeń-grudzień 2010 r. Przystąpienie do konkursu Polskiej Nagrody Jakości – 2011 r. (koszty)? Przeprowadzenie III samooceny – 2011 r.

7 Dodatkowe propozycje do planu działań
Opracowanie koncepcji optymalizacji sprawozdawczości MG dotyczącej realizacji budżetu, strategii, funkcjonowania systemów zarządzania jakością i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz rozpoczęcie wdrażania jej elementów, jako podstawy budowy spójnego systemu zarządzania MG Opracowanie koncepcji spójnego systemu zarządzania w MG, w zakresie budżetu, strategii i systemów zarządzania – październik-grudzień 2009 r.

8 3. Funkcjonowanie systemu zarządzania w Ministerstwie Gospodarki

9 Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r. Samoocena MG Zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania, np. zmiany organizacyjne, regulacji prawnych Wyniki audytów systemu zarządzania w 2009 r. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących Sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych Działania antykorupcyjne i zapobiegawcze podejmowane w skali całego kraju, które mogą mieć zastosowanie do doskonalenia systemu zarządzania w MG

10 A. Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r. (stan na r.) Duży przegląd zarządzania – podjęto 15 ustaleń, z czego: 5 działań zostało zrealizowanych, np. zoptymalizowanie przebiegu procesów Audyt systemu zarządzania, Działania doskonalące i Przegląd zarządzania, modyfikacja i udostępnieni Polityki jakości i antykorupcyjnej, powołanie zastępców koordynatorów departamentalnych 8 jest w trakcie realizacji zgodnie z przyjętymi terminami 1 działanie dot. przeprowadzenia szkolenia z zakresu prowadzenia projektów zgodnie z Metodyka obowiązującą w MG zostało przeniesione do realizacji na wrzesień-październik 2009 r., ze względu na dużą liczbę szkoleń (w II kwartale 2009 r. w przygotowaniu szkolenie z Phprojectu) 1 działanie - brak informacji na temat realizacji działania dot. dostępu on-line do Lotusa dla kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych

11 A. Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r., c.d. Małe przeglądy zarządzania – podjęto 64 ustalenia, z czego: 33 działania zostały zrealizowane, np. wdrożenie elektronicznej rejestracji interesantów (BOL), wdrożenie pakietu powitalnego dla nowozatrudnionych (BDG), dokonanie wyboru mierników i sposobów badania percepcji klienta dla procesów zidentyfikowanych w DIW, itp. 21 działań jest w trakcie realizacji zgodnie z ustalonymi terminami realizacja 8 działań przebiega z pewnymi trudnościami np. z powodu braku środków finansowych nie podjęto działań zmierzających do opracowania bazy danych niezbędnej do wdrożenia mailowego bądź sms-owego powiadamiania interesantów o terminie odbioru decyzji (DAO) o stopniu realizacji 2 działań nie otrzymano informacji (BA)

12 Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r. Samoocena MG Zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania, np. zmiany organizacyjne, regulacji prawnych Wyniki audytów systemu zarządzania w 2009 r. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących Sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych Działania antykorupcyjne i zapobiegawcze podejmowane w skali całego kraju, które mogą mieć zastosowanie do doskonalenia systemu zarządzania w MG

13 Samoocena została przeprowadzona w 2007 r.
B. Samoocena MG Samoocena została przeprowadzona w 2007 r. Obecnie jest realizowany jeszcze 1 projekt uruchomiony w wyniku tego działania: Opracowanie modelu komunikacji wewnętrznej jako podstawy budowy systemu zarządzania wiedzą - planowane jest stworzeniu odrębnego projektu, który będzie dotyczył zarządzania wiedzą w MG Realizacja działań będących kontynuacją następujących projektów: planowanie strategiczne w Ministerstwie Gospodarki wdrożenie mechanizmów monitorowania procesów Ministerstwa Gospodarki i ich optymalizacji wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

14 B. Samoocena MG, c.d. Kolejna samoocena – maj-lipiec 2009 r. Uruchomienie projektów doskonalących – styczeń-luty 2010 r.

15 Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r. Samoocena MG Zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania, np. zmiany organizacyjne, regulacji prawnych Wyniki audytów systemu zarządzania w 2009 r. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących Sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych Działania antykorupcyjne i zapobiegawcze podejmowane w skali całego kraju, które mogą mieć zastosowanie do doskonalenia systemu zarządzania w MG

16 C. Zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania
Realizacja projektu KPRM – weryfikacja podejścia procesowego w MG Rozszerzenie systemu zarządzania jakością oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym na pozostałe komórki organizacyjne MG Wdrożenie nowej formy regulaminu organizacyjnego Wyniki ankiety nt. oceny funkcjonowania systemu zarządzania, przesłanej do kadry zarządzającej Ministerstwem

17 Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r. Samoocena MG Zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania, np. zmiany organizacyjne, regulacji prawnych Wyniki audytów systemu zarządzania w 2009 r. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących Sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych Działania antykorupcyjne i zapobiegawcze podejmowane w skali całego kraju, które mogą mieć zastosowanie do doskonalenia systemu zarządzania w MG

18 D. Wyniki audytów systemu zarządzania (stan na 30. 04. 2009 r
D. Wyniki audytów systemu zarządzania (stan na r.) Z zaplanowanych 19 audytów systemu zarządzania: 4 nie zostały zrealizowane w terminie (przyczyny: reorganizacja obszaru który miał być audytowany, zmiana składu zespołu audytowego), w tym 3 się jeszcze nie odbyły w 5 audytach zmianie uległ skład osobowy zespołu audytowego (przyczyny: odejście z pracy – 4, rezygnacja z prowadzenia audytów – 1).

19 D. Wyniki audytów systemu zarządzania, c.d.
W ramach przeprowadzonych działań zidentyfikowano 10 niezgodności i sformułowano 36 spostrzeżeń NIEZGODNOŚĆ – niespełnienie wymagań, konieczność podjęcia działań naprawczych (korekcji lub działań korygujących) SPOSTRZEŻENIE – wniosek do doskonalenia, przyczyna potencjalnej niezgodności (działania podejmowane w jego wyniku to działania zapobiegawcze)

20 D. Wyniki audytów systemu zarządzania, c.d. Niezgodności dotyczyły:
Nieprawidłowe prowadzenie kart działań doskonalących (2 niezgodności), Braku szacowania ryzyka korupcyjnego dla zidentyfikowanych procesów (1 niezgodność), Nieprzestrzeganie zasad określonych w Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w MG (2 niezgodności), Metodyce podejścia procesowego (1 niezgodność), karcie procesu KP Działania doskonalące (1 niezgodność) Niewiedzy na temat rejestru niezgodności (1 niezgodność) oraz postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przejawów korupcji (1 niezgodność), Nieprawidłowego nadzoru nad dokumentami (1 niezgodność)

21 D. Wyniki audytów systemu zarządzania, c. d
D. Wyniki audytów systemu zarządzania, c.d. Problemy w realizacji audytów systemu zarządzania: Obawa audytorów przed definiowaniem niezgodności – formułowanie spostrzeżeń zamiast niezgodności Zmiany składu osobowego zespołu audytowego (26% audytów było związanych z tego typu zmianami) Zmiany terminów audytów (21 % audytów było związanych z tego typu zmianami) Nieterminowe umieszczanie dokumentów w bazie Lotus Notes System Zarządzania w Ministerstwie Gospodarki (kart działań doskonalących (KDD), planów i sprawozdań z audytów systemu zarządzania)

22 Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r. Samoocena MG Zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania, np. zmiany organizacyjne, regulacji prawnych Wyniki audytów systemu zarządzania w 2009 r. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących Sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych Działania antykorupcyjne i zapobiegawcze podejmowane w skali całego kraju, które mogą mieć zastosowanie do doskonalenia systemu zarządzania w MG

23 E. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Stanowiska Rządu do dokumentów UE, dla których MG pełni rolę wiodącą Miernik : przekazanie w ciągu 1 dnia roboczego prośby o przygotowanie dokumentu do właściwej komórki organizacyjnej MG Oczekiwana wartość – 80% terminowo przekazanych dokumentów Uzyskana wartość – 86,6%

24 E. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Opiniowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na obrót z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym Miernik: terminowość wydawanych zezwoleń Oczekiwana wartość – 95% zezwoleń wydanych terminowo Uzyskana wartość – 97%

25 E. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Audyt systemu zarządzania
Miernik 1: terminowość przekazywania raportów z audytu systemu zarządzania Oczekiwana wartość - nie mniej niż 80% raportów przekazanych w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia audytu Uzyskana wartość – 94,8% Miernik 2: opinia kierownictwa MG o użyteczności audytów SZ, raportów z audytów (ankieta) Pomiar wykonano w kwietniu 2009 r., niestety tylko 9% adresatów odpowiedziało, tzn. 2 osoby

26 E. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Działania doskonalące (10 KDD)
Miernik 1: terminowość realizacji działań doskonalących Oczekiwana wartość - nie mniej niż 60% działań zrealizowanych zgodnie z zaplanowanym terminem Uzyskana wartość – 80% Miernik 2: skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych Oczekiwana wartość - nie mniej niż 60% działań ocenionych przez odpowiedzialnego za dany obszar jako skuteczne Uzyskana wartość – 100%

27 E. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Przegląd zarządzania
Miernik 1: terminowość przeprowadzania małych przeglądów zarządzania Oczekiwana wartość - nie mniej niż 80% terminowo przeprowadzonych przeglądów Uzyskana wartość – 85 % Miernik 2: terminowość przekazywania materiałów na duży przegląd Oczekiwana wartość - nie mniej niż 80% materiałów przekazanych terminowo Uzyskana wartość – 42% NIEZGODNOŚĆ Miernik 3: realizacja ustaleń z małych i dużych przeglądów zarządzania Oczekiwana wartość - nie mniej niż 80% Uzyskana wartość – do określenia w grudniu 2009 r.

28 E. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi
Szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych procesów oraz wyrobów zawarte w materiałach z małych przeglądów zarządzania, umieszczonych na dysku Q (Q:\Biuro Dyrektora Generalnego - BDG\organizacyjny\ISO\Materialy pomocnicze dla koordynatorow), do którego dostęp posiadają koordynatorzy departamentalni

29 Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r. Samoocena MG Zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania, np. zmiany organizacyjne, regulacji prawnych Wyniki audytów systemu zarządzania w 2009 r. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących Sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych Działania antykorupcyjne i zapobiegawcze podejmowane w skali całego kraju, które mogą mieć zastosowanie do doskonalenia systemu zarządzania w MG

30 F. Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących (stan na 04.05.2009 r.)
Aktualnie w MG jest realizowanych 50 działań doskonalących, a kolejne 5 jest w trakcie przygotowania 31 działań doskonalących zostało zakończonych*, np. szkolenia pracowników dot. funkcjonowania systemu zarządzania w MG, określenie mierników dla zidentyfikowanych procesów, optymalizacja przebiegu procesów, przyjęcie karty celów, usunięcie niezgodności stwierdzonych w ramach audytów SZ, itp. *źródło: baza System Zarządzania w Ministerstwie Gospodarki, dostęp przez Intranet, zakładka Zarządzanie w MG/System Zarządzania w MG/Audyty i działania doskonalące

31 F. Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących, c.d.
Poziom wykorzystywania działań doskonalących w komórkach organizacyjnych jest różny o czym może świadczyć liczba zrealizowanych lub realizowanych przedsięwzięć, np. 12 w DSE, 9 w SM przy 1 w DOF, BA Po przeanalizowaniu dokumentów zamieszczonych w Bazie SZ, dużo uwag jest do samego prowadzenia tej bazy przez koordynatorów oraz wypełniania KDD, np. nieaktualizowanie informacji w KDD, umieszczanie dokumentów z audytów dopiero po monicie BDG, przechowywanie dokumentów nieaktualnych w głównej części bazy, niezmienianie statusu dokumentów z roboczych na aktualne, itp.

32 Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r. Samoocena MG Zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania, np. zmiany organizacyjne, regulacji prawnych Wyniki audytów systemu zarządzania w 2009 r. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących Sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych Działania antykorupcyjne i zapobiegawcze podejmowane w skali całego kraju, które mogą mieć zastosowanie do doskonalenia systemu zarządzania w MG

33 G. Sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych
Nie zgłoszono

34 Realizacja ustaleń z dużego przeglądu zarządzania oraz z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2008 r. Samoocena MG Zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania, np. zmiany organizacyjne, regulacji prawnych Wyniki audytów systemu zarządzania w 2009 r. Funkcjonowanie procesów i zgodność wyrobu/usługi Status działań zapobiegawczych, korygujących oraz projektów doskonalących Sygnały świadczące o występowaniu praktyk korupcyjnych Działania antykorupcyjne i zapobiegawcze podejmowane w skali całego kraju, które mogą mieć zastosowanie do doskonalenia systemu zarządzania w MG

35 H. Działania antykorupcyjne i zapobiegawcze podejmowane w skali całego kraju, które mogą mieć zastosowanie do doskonalenia systemu zarządzania w MG Rozważenie utworzenia Portal Business „Anti-Coruption Portal” – na stronach tego portalu przedsiębiorstwa miałyby możliwość otrzymywania informacji o tym, gdzie ten proceder występuje oraz jak zachować się w przypadku narażenia na korupcję w biznesie. Być może można by rozważać współpracę w tym zakresie z WPHI Objęcie docelowo wszystkich pracowników szkoleniami z zakresu etyki Włączenie do pakietu dla osób rozpoczynających pracę zajęć z przedmiotowego zakresu Objęcie szkoleniami oraz pewnym rodzajem egzaminu ze znajomości przepisów, instytucji i zachowań antykorupcyjnych, osób wyjeżdżających na placówkę zagraniczną

36 4. Główne wnioski z małych przeglądów zarządzania przeprowadzonych w 2009 r.

37 BA Weryfikacja kart procesów pod kątem wprowadzonych zmian organizacyjnych. Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia wejścia w życie zarządzenia nr 15 Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki, tj. do dnia 1 czerwca 2009 r. Odpowiedzialny:właściciele procesów

38 BA Propozycja zmiany w procesie Planowanie zamówień publicznych, tak aby Plan zamówień publicznych tworzyła JEDNA komórka organizacyjna – właściwa ds. zamówień publicznych, na podstawie pisemnych zgłoszeń, bez podziału zawartego w §11.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Termin realizacji:?.Odpowiedzialny:?

39 BDG Przeprowadzenie samooceny MG wg modelu CAF. Termin realizacji: maj-lipiec 2009 r. Odpowiedzialny: Koordynator ds. Systemu Zarządzania, BDG Przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie opisywania stanowisk pracy. Termin realizacji: czerwiec 2009 r. Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Rekrutacji i Rozwoju, BDG

40 BKA Wprowadzenie ankiety poaudytowej, wypełnianej przez audytowanych, na podstawie której będą podejmowane działania doskonalące proces/produkt audytu wewnętrznego odpowiednio do oczekiwań i potrzeb klientów wewnętrznych Termin realizacji:?. Odpowiedzialny:?

41 BP Przygotowanie projektu nowego zarządzania Dyrektora Generalnego w sprawie zastępstwa procesowego i wydawania opinii prawnych w związku ze zmianą podstawy prawnej oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (niezbędna zmiana opisu procesu Wydawanie opinii prawnych). Termin realizacji:?. Odpowiedzialny:? Organizacja szkolenia dla pracowników MG na temat problematyki związanej z przeciwdziałaniem korupcji.Termin realizacji: ?. Odpowiedzialny:Dyrektor BP, Dyrektor BDG w kwestiach organizacyjnych

42 BP Stworzenie bazy opinii prawnych w Intranecie. Termin realizacji:?. Odpowiedzialny:?

43 DAO Wdrożenie aplikacji SCEPYLT (System Paneuropejskiego Przekazu Informacji) do kontroli przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, pomiędzy krajami Unii Cel: zapobieganie i zwalczanie terroryzmu Termin zakończenia prac: listopad 2009 Odpowiedzialny: ? UWAGA! Niewdrożenie systemu skutkuje wykluczeniem Polski z grupy członków UE należących do systemu

44 DAP Ze względu na brak możliwości oceny stanu realizacji strategii MG ze względu na niewystarczającą identyfikację mierników oraz określenia ich wartości docelowych należy w ramach realizacji projektu doskonalącego określić cele cząstkowe w ramach celów operacyjnych oraz ich mierniki, a także planowanych oraz zrealizowanych wartości w rocznych szeregach czasowych. Termin realizacji: grudzień 2009 r.? Realizatorzy: KO MG. Odpowiedzialny: ?

45 DAP W związku z wymaganiami klienta, jakim dla procesu KP Opracowanie propozycji do Programu prac legislacyjnych RM oraz zbieranie informacji o realizacji zadań jest KPRM, doskonalenia wymaga zaplanowanie przebiegu procesu celem tego procesu powinno być nie tylko opracowanie propozycji MG oraz zbieranie informacji o realizacji, ale przede wszystkim jako wartość dodana procesu - terminowa realizacja prac legislacyjnych przez MG. KPRM wymaga nie tylko planu, ale przede wszystkim jego sprawnej realizacji. Tego proces w obecnym ujęciu nie zapewnia Termin realizacji:?. Odpowiedzialny:?

46 DSE Określenie roli i udziału Wydziału Obsługi Eksperckiej w SM w realizacji procesów, a tym samym Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa. Termin realizacji:?. Odpowiedzialny:?

47 SM Podjęcie decyzji o przygotowywaniu raz na kwartał sprawozdań na temat realizacji prac nad dokumentami ujętymi w Programie prac legislacyjnych Rady Ministrów i prezentowanie ich na posiedzeniu Kierownictwa MG. Decyzja ta jest związana z niedotrzymywaniem przez komórki organizacyjne MG terminów realizacji prac.Termin realizacji:?. Odpowiedzialny:Dyrektor SM Opracowanie Polityki informacyjnej Ministerstwa Gospodarki. Termin realizacji: IV kwartał 2009 r. Odpowiedzialny: ? Przekazanie do BDG oraz Dyrektora Generalnego uwag na temat problemów z komunikacją wewnętrzną w obszarze organizacyjno-finansowym. Termin realizacji:?. Odpowiedzialny:Dyrektor SM

48 6. Decyzje podjęte w trakcie dużego przeglądu zarządzania w maju 2009 r., określenie terminu ich realizacji i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej

49 Weryfikacja kart procesów pod kątem wprowadzonych zmian organizacyjnych
Planowany termin realizacji :1 miesiąc od dnia wejścia w życie zarządzenia nr 15 Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki, tj. do dnia 1 czerwca 2009 r. Odpowiedzialny: Właściciele procesów

50 Wprowadzenie zmiany w procesie Planowanie zamówień publicznych, dotyczącej tworzenia Planu zamówień publicznych przez JEDNĄ komórkę organizacyjną – właściwą ds. zamówień publicznych, na podstawie pisemnych zgłoszeń, bez podziału zawartego w §11.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Planowany termin realizacji :wdrożenie zmian - początek 2010 r. Odpowiedzialny: Z-ca dyrektora BDG

51 Przeprowadzenie samooceny MG wg modelu CAF
Planowany termin realizacji : maj-lipiec 2009 r. Odpowiedzialny: Koordynator ds. Systemu Zarządzania, BDG

52 Przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie opisywania stanowisk pracy oraz spotkania informacyjnego dotyczącego wdrażania ocen okresowych wszystkich pracowników Planowany termin realizacji : czerwiec 2009 r. Odpowiedzialny:Naczelnik Wydziału Rekrutacji i Rozwoju, BDG

53 Wprowadzenie ankiety poaudytowej, wypełnianej przez audytowanych, na podstawie której będą podejmowane działania doskonalące proces/produkt audytu wewnętrznego odpowiednio do oczekiwań i potrzeb klientów wewnętrznych Planowany termin realizacji : maj 2009 r. Odpowiedzialny: Dyrektor BKA

54 Przygotowanie projektu nowego zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie zastępstwa procesowego i wydawania opinii prawnych w związku ze zmianą podstawy prawnej (niezbędna zmiana opisu procesu Wydawanie opinii prawnych) Planowany termin realizacji: maj 2009 r. Odpowiedzialny: Z-ca dyrektora BP

55 Organizacja szkolenia dla pracowników MG na temat problematyki związanej z przeciwdziałaniem korupcji Planowany termin realizacji: czerwiec 2009 r. Odpowiedzialny: Dyrektor BP, Dyrektor BDG w kwestiach organizacyjnych

56 Stworzenie bazy opinii prawnych w Intranecie
Planowany termin realizacji: czerwiec 2009 r. Odpowiedzialny: Z-ca dyrektora BP, dyrektor DGE

57 Opracowanie bazy celów i mierników niezbędnych do oceny realizacji planu strategicznego MG, w tym sporządzenie zestawu planowanych i realizowanych wartości mierników w rocznych szeregach czasowych Planowany termin realizacji: styczeń 2010 r. Odpowiedzialny:Dyrektor DAP

58 Określenie roli i udziału Wydziału Obsługi Eksperckiej w SM w realizacji procesów, a tym samym regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Planowany termin realizacji: sierpień 2009 r. Odpowiedzialny: Dyrektor SM w porozumieniu z właścicielami procesów oraz we współpracy z BDG - w zakresie zmian w regulaminie organizacyjnym

59 Przygotowywanie raz na kwartał sprawozdań na temat realizacji prac nad dokumentami ujętymi w Programie prac legislacyjnych Rady Ministrów i prezentowanie ich na posiedzeniach Kierownictwa MG. Decyzja ta jest związana z niedotrzymywaniem przez komórki organizacyjne MG terminów realizacji prac Planowany termin realizacji: maj 2009 r. Odpowiedzialny: Dyrektor SM

60 Opracowanie Polityki informacyjnej Ministerstwa Gospodarki
Planowany termin realizacji :1 miesiąc od dnia wejścia w życie zarządzenia nr 15 Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki, tj. do dnia 1 czerwca 2009 r. Odpowiedzialny: Właściciele procesów

61 Opracowanie koncepcji optymalizacji sprawozdawczości MG dotyczącej strategii realizacji budżetu, i funkcjonowania systemów zarządzania jakością i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz rozpoczęcie wdrażania jej elementów, jako podstawy budowy spójnego systemu zarządzania MG. Opracowanie koncepcji spójnego systemu zarządzania w MG, w zakresie strategii budżetu, i systemów zarządzania Planowany termin realizacji: IV kwartał 2009 r. - I kwartał 2010 r. Odpowiedzialny: Dyrektor DAP we współpracy z DBF i BDG oraz SM

62 Termin kolejnych małych przeglądów
wrzesień-październik 2009 r. (zgodnie z KP Przegląd zarządzania) Termin kolejnego dużego przeglądu listopad 2009 r. Termin audytu nadzoru/certyfikacji


Pobierz ppt "Duży przegląd zarządzania w Ministerstwie Gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google