Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat PROW 2014 – 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat PROW 2014 – 2020"— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat PROW 2014 – 2020
Bartosz Szymański Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 15 grudnia 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Okres programowania 2014 – 2020 I. Programowanie strategiczne: Europa 2020, Wspólne Ramy Strategiczne, Umowa partnerska, programy operacyjne. II. Warunkowość i rezerwa na wykonanie III. Propozycje w zakresie rozwoju obszarów wiejskich IV. Harmonogram V. PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Komunikat Komisji Europejskiej „WPR do 2020 r.”
Wsparcie dochodów gospodarstw oraz zmniejszanie ich zmienności Poprawa konkurencyjności sektora i wzmocnienie jego udziału jakościowego w łańcuchu żywnościowym Wynagradzanie za trudności związane z produkcją na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych Wyzwania 3 cele polityki Europa 2020 Opłacalna produkcja żywności Gospodarcze Zabezpieczenie dostarczania środowiskowych dóbr publicznych Promowanie ekologicznego wzrostu poprzez innowacje Łagodzenie skutków zmian klimatu oraz przystosowania się do nich Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działania na rzecz klimatu Środowiskowe Wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz zachowanie struktur społecznych Promocja dywersyfikacji Uwzględnienie różnorodności strukturalnej systemów rolniczych, poprawa kondycji małych gospodarstw oraz rozwój lokalnych rynków Terytorialne Zrównoważony rozwój terytorialny Uproszczenie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 Powiązanie WPR z Polityką Spójności
Strategia Europa 2020 Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR („fundusze WRS”) i odzwierciedla strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze Umowa Partnerska (21 maja 2014 r.) dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólne Ramy Strategiczne Określają: - cele tematyczne – kluczowe działania; - najważniejsze wyzwania terytorialne; - horyzontalne cele i zasady polityczne wdrażania funduszy; - priorytetowe obszary działań w zakresie współpracy dla każdego z funduszy - mechanizmy: koordynacji mające na celu zapewnienie spójności i zgodności programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Umowa partnerska Określa rozwiązania zapewniające: zgodność z unijną strategią na rzecz inteligentnego, stałego wzrostu; skuteczną realizację wsparcia UE; efektywne wdrażanie funduszy europejskich; zintegrowane podejście do rozwoju regionalnego oraz zaspokojenia potrzeb obszarów ubogich, grup dyskryminowanych lub wykluczonych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść programów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zawiera: strategię określającą wkład do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; rozwiązania powodujące skuteczne, efektywne i skoordynowane wdrażanie funduszy, zmniejszające obciążenia administracyjne dla beneficjentów; definiuje: cele szczegółowe, środki finansowe poziom współfinansowania krajowego. określa: wskaźniki ocen dla każdego priorytetu, kwoty wsparcia do celu zmiana klimatu, opis działań mający uwzględnić zrównoważony rozwój, równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warunkowość i rezerwa wykonania Uwarunkowania ex ante Mechanizm ma na celu zapewnić niezbędne warunki ramowe dla efektywnego wykorzystania wsparcia UE. Ocena spełnienia warunków ramowych zawarta w umowie partnerskiej i PROW. Dwuletni plan dojścia do wypełnienia warunków ramowych (termin ostateczny – koniec 2016r). Niespełnienie oznaczać będzie zawieszenie części / całości płatności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warunkowość i rezerwa wykonania Ocena wykonania Niepodzielona rezerwa 5 % budżetu każdego funduszu w kraju. Przegląd programów w 2017 i 2019 r. – badany stan realizacji priorytetów („milestones”). Rezerwa wykonania rozdysponowywana w 2019 r. na priorytety o najlepszych wynikach: po I przeglądzie – ew. zalecenia KE po II przeglądzie – podział rezerwy wykonania KE ma możliwość zawieszenia płatności lub nałożenia korekty finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Harmonogram Harmonogram prac nad PROW Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – prace od jesieni 2011 r., ogłoszenie w Dz. U. UE z dnia 17 grudnia 2013 r. Prace nad PROW rozpoczęto w połowie 2012 r. Konsultacje społeczne projektu PROW (3 etapy): I etap (do 30 czerwca 2013 r.) – ok. 200 opinii i postulatów, 40 spotkań, 14 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej; II etap (do 15 września 2013 r.) – ok. 500 podmiotów przesłało swoje opinie i postulaty, 8 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej; III etap (do 14 lutego 2014 r.) – ok podmiotów przesłało swoje opinie i postulaty, 16 regionalnych spotkań informacyjnych, posiedzenie Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez PROW 2014 - 2020
1. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJE (a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją (c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym 2. KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów (b) Poprawa gospodarki wodnej (c) Poprawa gospodarowania glebą 4. ODTWARZANIE, CHRONIENIE I WZMACNIANIE EKOSYSTEMÓW () Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych (b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki (d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa (e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 5. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ (a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy (b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, REDUKCJA UBÓSTWA I PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Legislacja UE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Akty wykonawcze/delegowane Przepisy krajowe Ustawa o wspiera o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (projekt) Ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (projekt) Rozporządzenia wykonawcze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Ustawa o wspiera o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określa: tryb opracowywania i przyjmowania zmian programu; zadania oraz właściwości organów i jednostek organizacyjnych; - warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej; - zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom PROW ; - podmioty i zasady funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Ustawa o wspiera o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– system instytucjonalny Minister właściwy do spraw rozwoju - Instytucja Zarządzająca (IZ) PROW ; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agencja Płatnicza; ARiMR – IZ w zakresie zapewnienia bezpiecznego systemu elektronicznego do rejestrowania, przechowywania i zgłaszania informacji statystycznych na temat programu i jego realizacji; Samorządy Województw - wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia oraz przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, w ramach działania LEADER; Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (okręgowe stacje chemiczno-rolnicze) - prowadzenie analiz gleb. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Ustawa o wspiera o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– system instytucjonalny Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw – wdrażane przez wybrany podmiot; Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz współpraca przez wsparcie na ustanawianie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa - wdrażane przez Agencję Rynku Rolnego; Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związaną z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa oraz działań: podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz LEADER - wdrażane przez Samorządy Województw. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Ustawa o wspiera o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– system instytucjonalny W zakresie procesu przyznawania i wypłaty pomocy większość zaproponowanych w projektowanej ustawie rozwiązań bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach obowiązujących w ramach PROW Zaproponowane przepisy dotyczące trybu postępowania w sprawie przyznania pomocy przewidują dwie drogi przyznawania pomocy: - decyzje administracyjne, albo - umowy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Budżet WPR 2014 – 2020 [mld euro] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Budżet WPR 2014 – 2020 [mld euro] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 Przegląd działań i poddziałań PROW 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW PROW realizowany będzie poprzez 15 działań oraz 35 poddziałań Priorytet 1 ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich Transfer wiedzy i działalność informacyjna; Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw; Współpraca. Priorytet 2 Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami Premie dla młodych rolników; Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000; Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN); Restrukturyzacja małych gospodarstw; Rozwój usług rolniczych; Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; Scalanie gruntów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Priorytet 3 Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie Przetwórstwo i marketing produktów rolnych; Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych; Tworzenie grup i organizacji producentów; Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich … targowiska; Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Priorytet 4 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Natura 2000, OSN); Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne; Rolnictwo ekologiczne; Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

22 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Priorytet 5 Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Priorytet 6 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Leader. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Transfer wiedzy i działalność informacyjna Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Realizacja działania ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększania potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Ostatecznymi odbiorcami pomocy są: rolnik, domownik rolnika, małżonek rolnika, osoba zatrudniona w rolnictwie, właściciel lasu, osoba fizyczna rozpoczynająca po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach poddziałania „Premia dla młodych rolników” Ostateczni odbiorcy pomocy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w tych działaniach. BUDŻET: euro Planowana liczba przeszkolonych osób: 261 811 Kwalifikowalność kosztów: 100 % Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

24 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Transfer wiedzy i działalność informacyjna Poddziałanie: Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Zakres szkoleń (m. in.): Zarządzanie, technologia i organizacja produkcji, bezpieczeństwo pracy, marketing, rachunkowość, ubezpieczenia, instrumenty finansowe, ochrona środowiska, klimat, TIK, spółdzielczość, tworzenie GPR, skrócenie łańcucha dostaw żywności. Beneficjenci: (i) jednostki naukowe i uczelnie, (ii) publiczne podmioty doradcze (WODR, CDR, IR), (iii) JST, organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze, szkoły leśne, CKU, CKP, (iv) inne podmioty szkoleniowe (v) konsorcja ww. podmiotów. Warunki prowadzenie działalności szkoleniowej na terytorium RP, odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy (5 lat aktywności w tym obszarze – minimum 6 działań rocznie), odpowiednia kadra dydaktyczna (odpowiednie i regularnie podnoszone kwalifikacje), odpowiednia baza dydaktyczno-lokalowa. Kryteria wyboru: Konkurs (ocena jakościowa, cena). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Transfer wiedzy i działalność informacyjna Poddziałanie: Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne Zakres projektów: upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie. Beneficjenci: (i) jednostki naukowe i uczelnie, (ii) publiczne podmioty doradcze (WODR, CDR, IR), (iii) JST, organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze, szkoły leśne, CKU, CKP, (iv) inne podmioty szkoleniowe, (v) konsorcja ww. podmiotów. Warunki prowadzenie działalności szkoleniowej na terytorium RP, posiadanie odpowiedniego doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów (5 lat aktywności w tym obszarze – minimum 6 działań rocznie); dysponowanie odpowiednią kadrą dydaktyczną (odpowiednie i regularnie podnoszone kwalifikacje); posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji; zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktyczno-lokalowej do prowadzenia demonstracji. Kryteria wyboru: Konkurs (ocena jakościowa, cena). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw Poddziałanie: Wsparcie dla korzystających z usług doradczych Poddziałanie: Wsparcie na szkolenia doradców Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników lub właścicieli lasów. Ponadto, realizując cele priorytetu pierwszego – promowanie uczenia się przez całe życie - wsparcie kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze. Ostatecznymi odbiorcami pomocy są: rolnik, grupa rolników, właściciel lasu, grupa właścicieli lasów, doradcy. Ostateczni odbiorcy usług doradczych i szkoleń dla doradców nie ponoszą kosztów związanych ze świadczeniem usług lub udziałem w szkoleniach. BUDŻET: 75 002 515 euro Planowana liczba osób, którym udzielono porad: Kwalifikowalność kosztów: 100 % Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw Poddziałanie: Wsparcie dla korzystających z usług doradczych (Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika) Zakres porad (m. in.): zarządzanie, dobra kultura rolna, praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, budowanie konkurencyjności, integracja sektorowa, innowacje, promowanie przedsiębiorczości, szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy, inne zagadnienia, wynikające z potrzeb gospodarstwa rolnego ostatecznego odbiorcy. Beneficjenci: publiczne podmioty doradcze (WODR, IR), prywatne podmioty doradcze, konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty. Warunki: prowadzenie działalności doradczej, posiadanie odpowiedniej liczby doradców (wpisanych na listę doradców CDR), posiadanie odpowiednich warunków technicznych, posiadanie odpowiedniego doświadczenia (w ciągu ostatnich 3 lat udzielenie co najmniej 40 porad), przedłożenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ramowego programu doradczego, zapewnienie, że w tym samym czasie gospodarstwo nie będzie objęte więcej niż jednym  programem doradczym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw Poddziałanie: Wsparcie dla korzystających z usług doradczych (Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika) c.d. Kryteria wyboru: kompleksowość ramowego programu doradczego i jego dopasowanie do specyfiki regionu, tryb i zasady współpracy doradcy z ostatecznym odbiorcą, promowanie innowacyjnych rozwiązań, kwalifikacje i doświadczenie doradców. Stawka pomocy równowartość euro za opracowanie i realizację 3-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników, równowartość euro za opracowanie i realizację 2-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników. Rolnik może dwukrotnie skorzystać z usługi doradczej w okresie realizacji PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw Poddziałanie: Wsparcie dla korzystających z usług doradczych (Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu) Zakres porad (m. in.): ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ochrona dzikiego ptactwa, doradztwo w dziedzinie polityki wodnej. Usługa doradcza może obejmować także kwestie związane z wynikiem  gospodarczym  i wynikami w zakresie oddziaływania na środowisko gospodarstwa leśnego. Beneficjenci: publiczne podmioty doradcze (WODR, IR), prywatne podmioty doradcze, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty. Warunki: prowadzenie działalności doradczej, posiadanie odpowiedniej liczby doradców (wpisanych na listę doradców CDR), posiadanie odpowiednich warunków technicznych, posiadanie odpowiedniego doświadczenia (w ciągu ostatnich 3 lat udzielenie co najmniej 40 porad), przedłożenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ramowego programu doradczego, zapewnienie, że w tym samym czasie gospodarstwo nie będzie objęte więcej niż jednym  programem doradczym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw Poddziałanie: Wsparcie dla korzystających z usług doradczych (Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu) c.d. Kryteria wyboru: kompleksowość ramowego programu doradczego i jego dopasowanie do specyfiki regionu, tryb i zasady współpracy doradcy z ostatecznym odbiorcą, promowanie innowacyjnych rozwiązań, kwalifikacje i doświadczenie doradców. Stawka pomocy równowartość 500 euro za opracowanie i realizację programu doradczego dla właściciela lasu/ grupy właścicieli lasów. Właściciel lasu może dwukrotnie skorzystać z usługi doradczej w okresie realizacji PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw Poddziałanie: Wsparcie na szkolenia doradców Zakres porad: wsparcie będzie udzielane na szkolenia dla doradców w ramach ich doskonalenia zawodowego w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników i właścicieli lasów. Beneficjenci: Centrum Doradztwa Rolniczego; instytuty badawcze; uczelnie; konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty. Warunki: prowadzenie działalności szkoleniowej, posiadanie kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiedniej ilości, posiadanie odpowiedniego doświadczenia w organizacji szkoleń dla doradców (w ciągu ostatnich 3 lat udzielenie co najmniej 15 szkoleń dla co najmniej 1000 osób), Posiadanie odpowiedniej bazy dydaktyczno – lokalowej, przedłożenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ramowego programu szkoleniowego. Kryteria wyboru: jakość programu szkoleniowego, kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej. Stawka pomocy: 100 % kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż równowartość euro za trzy lata szkolenia doradców dla jednego podmiotu doradczego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych Działanie wspiera inwestycje materialne lub niematerialne: w gospodarstwach rolnych – ukierunkowane na poprawę ich konkurencyjności lub efekty środowiskowe, w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Poddziałanie „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” (Modernizacja gospodarstw rolnych). BUDŻET: euro Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie: 42 900 Kwalifikowalność kosztów: do 60 % Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych) Zakres wsparcia: koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli; koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, nowych maszyn i wyposażenia; koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej; koszty ogólne; koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych. Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt. Nie przewiduje się dofinansowania prostych inwestycji odtworzeniowych. W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW zakupili: ciągniki, kombajny, opryskiwacze, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalny uznaje zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW (np. kolejnego rozrzutnika). Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu deadweight). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych) c.d. Beneficjenci: Rolnik prowadzących działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa. Warunki: Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki (ogólną wydajność) gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Przez prowadzenie działalności w celach zarobkowych rozumie się prowadzenie działalności, której podstawowym celem jest osiągnięcie dochodu. Przez restrukturyzację rozumie się zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności. Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację rynkową. Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych) c.d. Warunki: Poprawa ogólnych wyników gospodarstwa rolnego fakultatywnie może dotyczyć: poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych, poprawy efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie, zwiększenia wykorzystywania OZE, redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku. Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego, operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro. Dla operacji z zakresu rozwoju produkcji mleka krowiego: minimum 15 krów (docelowo 25) i nie więcej niż 200 tys. euro wielkości ekonomicznej. Dla młodego rolnika: mniej niż 15 krów (docelowo 25) i nie mniej niż 10 tys. euro wielkości ekonomicznej. Dla produkcji prosiąt docelowo minimum 50 loch. Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

36 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych) c.d. Kryteria wyboru: przewiduje się preferencje dla operacji dot. budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, lub magazynów paszowych, wpływających na zwiększenie uczestnictwa w rynku lub zróżnicowanie produkcji rolnej lub dotyczących produkcji ekologicznej, wpływających na cele przekrojowe (poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych, poprawa efektywności wykorzystania  energii, zwiększenie wykorzystywania OZE, redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku). Przewiduje się możliwość wprowadzenia kryteriów wyboru preferujących wielkość gospodarstwa lub wielkość produkcji w gospodarstwie. Przewiduje się możliwość przeprowadzania naborów wojewódzkich, z kryteriami uzupełnionymi o kryteria zgodne z potrzebami zdefiniowanymi w danym województwie. Poziom pomocy: do 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych, do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji. Nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy: 900 tys. zł –rozwój produkcji prosiąt, 500 tys. zł – budowa, modernizacja budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budowa lub modernizacja magazynów paszowych w gospodarstwach, 200 tys. zł – pozostałe operacje. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

37 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałanie: Premie dla młodych rolników Poddziałanie: Restrukturyzacja małych gospodarstw Poddziałanie: Rozwoju usług rolniczych Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Poddziałanie: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Działanie zostało zaprogramowane w różnych obszarach tematycznych, dzięki czemu, poprzez poszczególne typy operacji, będzie realizować różne priorytety UE i cele szczegółowe, jak również cele przekrojowe rozwoju obszarów wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

38 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałanie: Premie dla młodych rolników Zakres wsparcia: pomoc ma formę premii, wypłacanej w  dwóch ratach: 80%/20% kwoty pomocy. Pierwsza rata będzie wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta warunków wsparcia, w terminie  9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu. Beneficjenci: Młodzi rolnicy – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe  i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem (rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem). Warunki: Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie. Gospodarstwo ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha; przynajmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST; ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro. W wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10%. : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

39 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałanie: Premie dla młodych rolników c.d. Warunki: prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem. Beneficjent ma stać się rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu przepisów UE o płatnościach bezpośrednich w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego. podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Kryteria wyboru: wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe młodego rolnika, rodzaj planowanej produkcji, kompleksowość biznesplanu, przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, wpływ na realizację celów przekrojowych, różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem, udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy: 100 tys. zł. BUDŻET: euro Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie: 28 715 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

40 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałanie: Restrukturyzacja małych gospodarstw Zakres wsparcia: Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Pomoc ma formę premii wypłacanej w  dwóch ratach: 80%/20% kwoty pomocy. Beneficjenci: Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą. Warunki: prowadzenie na terytorium RP działalności rolniczej w celach zarobkowych, posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, posiadanie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro, przedłożenie biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji gospodarstwa. W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

41 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałanie: Restrukturyzacja małych gospodarstw c.d. Kryteria wyboru: rodzaj planowanej produkcji (np.  produkcja ekologiczna), wielkość ekonomiczną gospodarstwa, wpływ na realizację celów przekrojowych, kompleksowość biznesplanu, przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, kwalifikacje zawodowe rolnika. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy: 60 tys. zł. BUDŻET: euro Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

42 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałanie: Rozwoju usług rolniczych Zakres wsparcia: Wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych. Zakup (wraz z instalacją) lub leasingu nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku. Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi. Beneficjenci: Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Warunki: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych, przedłożenie biznesplanu, dokumentowanie świadczenia usług rolniczych. Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania  „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW Kryteria wyboru: innowacyjności, przeciwdziałania zmianom klimatu, realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym. Stawka pomocy: maksymalnie 50%. Maksymalnie 500 tys. zł. BUDŻET: euro Liczba operacji: 520 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

43 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Zakres wsparcia: Pomoc przyznawana jest tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale przekazują swoje gospodarstwo  rolne innemu rolnikowi. Beneficjenci: Rolnik będący osobą fizyczną. Warunki: rolnik w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikuje się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Gospodarstwo przejmujące grunty musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów, co najmniej wielkość odpowiadającą:- średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub - średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce. Kryteria wyboru: wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla gospodarstw większych), wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw mniejszych), preferencję dla przekazywania gruntów młodym rolnikom. Stawka pomocy: Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Od roku przekazanie do 2020 włącznie. BUDŻET: euro Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

44 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Zakres wsparcia:  Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do TFUE z wyłączeniem produktów rybnych). Koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska, koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska, koszty zakupu oprogramowania, koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje, koszty ogólne. Beneficjenci: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

45 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Warunki: Wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight). Wnioskodawca będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z: rolnikami, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. Powyższego warunku nie stosuje się do podmiotów przetwarzających: produkty rolne wytworzone przez ich członków, miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej. Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Kryteria wyboru: preferencje dla grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń organizacji producentów, spółdzielni, młodych rolników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, wnioskodawców zaopatrujących się w surowce do produkcji na podstawie długoterminowych umów, innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, wnioskodawców uczestniczących we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości lub przetwarzających produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów ekologicznych, realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju, wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

46 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Stawka pomocy: maksymalnie 50% kosztów inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy dla beneficjenta wynosi 3 mln zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 mln zł Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tys. zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 tys. zł. BUDŻET: euro Liczba wspartych projektów: 1 480 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

47 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości Poddziałanie: Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych W Polsce rynek produktów o wysokiej, ponadstandardowej, potwierdzonej jakości produkcji rozwija się dopiero od kilku lat. Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicą produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania współpracy w łańcuchu żywnościowym. W związku z tym, w celu usprawnienia łańcucha dostaw żywności niezbędna jest zmiana kierunku konkurowania polegająca na poprawie jakości towarów dostarczanych na rynek, która zakłada iż zamiast wytwarzania dużej ilości ujednoliconych produktów, lepsze wyniki ekonomiczne daje wprowadzanie do obrotu towarów objętych systemami jakości. BUDŻET: euro Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

48 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości Zakres wsparcia:  Koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu jakości i roczną składkę za udział w tym systemie. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu. Beneficjenci: Rolnik aktywny zawodowo. Warunki: Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości. W celu uniknięcia podwójnego finansowania, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne”. Kryteria wyboru: Preferencje w przyznawaniu pomocy dla gospodarstw do 5 ha. Stawka pomocy: Do równowartości euro na gospodarstwo rocznie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

49 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałanie: Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Zakres wsparcia: Działania informacyjne i promocyjne skierowane są do konsumentów, w szczególności w celu zapoznania ich z tymi produktami oraz zwrócenia uwagi na ich specyficzne cechy. Dotarcie do konsumenta ma na celu zwiększenie wiedzy w zakresie wysokojakościowej produkcji a tym samym wzrost popytu na te produkty. Beneficjenci: Podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany dalej „zespołem promocyjnym”. Warunki: Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu, którego członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości. Kryteria wyboru: preferencje w zakresie wyboru operacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymywali tego rodzaju wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW Kryteria wyboru będą uwzględniać założoną przez wnioskodawców efektywność zaplanowanych działań promocyjnych Stawka pomocy: 70% kosztów kwalifikowalnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

50 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tworzenie grup i organizacji producentów Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie Zakres wsparcia: Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc  przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania. Beneficjenci: Nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r. Warunki: Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który: łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.; przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację. Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

51 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tworzenie grup i organizacji producentów Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie c.d. Kryteria wyboru: zorganizowanie w formie spółdzielni, zrzeszające producentów: produktów wysokiej jakości, w szczególności rolnictwa ekologicznego; świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone; bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone; owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone); miód naturalny lub jego produkty pszczele; rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego; szyszki chmielowe. Zrzeszających jak największą liczbę członków w danej kategorii. Zrzeszających producentów, w gospodarstwach których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem. Stawka pomocy: w pierwszym roku – 10%, w drugim roku – 8%, w trzecim roku – 6%, w czwartym roku – 5%, w piątym roku – 4%. Maksymalnie równowartość 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. BUDŻET: euro Liczba grup otrzymujących wsparcie: 1 809 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

52 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Poddziałanie: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Poddziałanie: Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej Rolnictwo należy do tych obszarów gospodarki, które są lub będą znacząco dotknięte negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Większe ryzyko utraty plonów i pogorszenie ich jakości może spowodować zmniejszenie produkcji rolniczej, czego konsekwencją może być niestabilna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie. Konieczne jest zatem z jednej strony zabezpieczenie gospodarstw przed skutkami występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych wynikających ze zmian klimatu, z drugiej zaś strony wsparcie odbudowy zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub katastrof, potencjału produkcyjnego. BUDŻET: euro Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie: 4 864 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

53 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Poddziałanie: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Zakres wsparcia:  Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające  potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Pomoc ma formę refundacji części kwalifikowalnych kosztów. Koszty  budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynków lub budowli; koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu nowych maszyn i urządzeń, do wartości rynkowej majątku; koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej; koszty ogólne; koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów i licencji; koszty odtwarzania zniszczonych lub uszkodzonych plantacji chmielu i sadów lub plantacji krzewów owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; koszty zakupu zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, w przypadku odtwarzania potencjału produkcji zwierzęcej. Beneficjenci: Rolnik Warunki: wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W gospodarstwie prowadzona jest zarobkowa działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb; w gospodarstwie w wyniku klęski żywiołowej lub działań podjętych w celu zwalczenia lub  powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników uległo zniszczeniu co najmniej 30% odpowiedniego potencjału rolnego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

54 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Poddziałanie: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej c.d. Kryteria wyboru: przewiduje się preferencje dla szkód powstałych w budynkach lub budowlach, wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, do których rolnik nie jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dla szkód powstałych w plantacjach chmielu i w sadach lub plantacjach krzewów owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; gdy produkcja w gospodarstwie jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem. Ponadto przewiduje się wprowadzenie kryteriów wyboru preferujących wielkość stada w gospodarstwie w przypadku operacji przyczyniających się do przywrócenia potencjału produkcji rolnej w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, wymagających zaprzestania chowu tych zwierząt. Stawka pomocy: Do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach tego instrumentu wsparcia nie może przekroczyć 300 tys. zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

55 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Poddziałanie: Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej Zakres wsparcia: Pomoc jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszty zakupu lub leasingu nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego (do wartości rynkowej majątku), do wartości rynkowej majątku, koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów i licencji dotyczących sprzętu. Beneficjenci: Spółka wodna, działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami której w większości są rolnicy, lub związki takich spółek. Kryteria wyboru: Pomoc  jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu deadweight). Pomoc jest przyznawana spółce wodnej utworzonej do wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń wodnych służących do: ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią; melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej. Stawka pomocy: Do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w ramach tego instrumentu wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

56 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych Działanie wspiera inwestycje materialne lub niematerialne: w gospodarstwach rolnych – ukierunkowane na poprawę ich konkurencyjności lub efekty środowiskowe, w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Poddziałanie „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” obejmuje dwa typy operacji: Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000; Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

57 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000) Zakres wsparcia: zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym  urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych, wyposażanie pastwisk, budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji  zwierzęcej  w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych,  zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie. Beneficjenci: rolnicy Warunki: Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze  Natura 2000; w gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha; W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

58 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000) c.d. Kryteria wyboru: duża powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, inwestycje ściśle związane z wymogami, jakie wynikają dla gospodarstwa z planu ochrony obszaru Natura 2000, operacje realizowane przez młodych rolników. Stawka pomocy: do 60% w przypadku młodych rolników, do 50% w przypadku pozostałych operacji. Maksymalna wysokość pomocy: do 500 tys. zł – budowa, modernizacja budynków inwentarskich lub adaptacja innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, do 200 tys. zł. pozostałe operacje. BUDŻET: euro Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

59 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN) Zakres wsparcia: Koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych, koszty ogólne. Beneficjenci: rolnicy Warunki: Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze OSN i prowadzącego produkcję zwierzęcą. Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, prowadzące chów  lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior (pozwolenia zintegrowane). Wymaga się, aby po realizacji inwestycji gospodarstwo  wyposażone było w urządzenia do składowania nawozów naturalnych o pojemności (powierzchni) odpowiadającej co najmniej 6 – miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym gospodarstwie. Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym może być udzielane jedynie w okresie realizacji programu działań dla danego OSN lub w ciągu 12 miesięcy od daty, gdy dany standard stał się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników także w okresie 24 mies. od daty przejęcia gospodarstwa. Kryteria wyboru: operacje w gospodarstwach utrzymujących dużą liczbę zwierząt, operacje realizowane przez młodych rolników. Stawka pomocy: do 60% w przypadku młodych rolników, do 50% w przypadku pozostałych operacji. Maksymalna wysokość pomocy: do 50 tys. zł. BUDŻET: euro Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

60 Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne
Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych (budżet mln euro) Beneficjenci Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów (Pakiet 4 i 5 również inni zarządcy gruntów) Warunki i wymogi Zróżnicowane w zależności od pakietów Wysokość wsparcia Pakiet Wysokość wsparcia (rocznie) Degresywność % stawki płatności 1. Rolnictwo zrównoważone 400 zł/ha 0,1 ha - 50 ha - 100% 50 ha ha - 75% powyżej 100 ha - 60% 2. Ochrona gleb i wód 650 zł/ha  (międzyplony) 450 zł/ha (pasy ochronne) 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 1964 zł/ha - 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 600 – 1300 zł/ha w zależności od typu siedliska i gatunku ptaków w parkach narodowych bez degresywności 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 w zależności od typu siedliska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

61 Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne
Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie Beneficjenci Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów Warunki i wymogi Zróżnicowane w zależności od pakietów Pakiet Wysokość wsparcia (rocznie) Degresywność % stawki płatności 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 750 zł/ha (uprawa) 1000 zł/ha (wytwarzanie nasion/materiału siewnego) 0,1 ha - 50 ha - 100% 50 ha ha - 75% powyżej 100 ha - 60% Płatność przysługuje do maksymalnej powierzchni 5 ha dla poszczególnych gatunków/odmian roślin uprawnych. 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie bydło zł/szt. konie zł/szt. owce zł/szt. świnie zł/szt. kozy zł/szt. Płatność przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie, tj.: (i) krów: 100 sztuk (ii) loch tej samej rasy: 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej, 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej oraz złotnickiej pstrej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

62 Wysokość wsparcia (rocznie) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rolnictwo ekologiczne (budżet 700 mln euro) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego Beneficjenci Rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przejść na praktyki i metody (przestrzegać praktyk i metod) rolnictwa ekologicznego i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. Pakiet Wysokość wsparcia (rocznie) w okresie konwersji w celu utrzymania Degresywność % stawki 1, 7 Uprawy rolnicze 966 zł/ha 792 zł/ha 0,1 ha - 50 ha - 100% 50 ha ha - 75% powyżej 100 ha - 60% 2, 8 Uprawy warzywne 1 557 zł/ha 1 310 zł/ha 3, 9 Uprawy zielarskie 1 325 zł/ha 4, 10 Uprawy sadownicze 1 882 zł/ha (podstawowe) 790 zł/ha (ekstensywne) 1 501 zł/ha (podstawowe) 660 zł/ha (ekstensywne) 5, 11 Uprawy paszowe na GO 787 zł/ha 559 zł/ha 6, 12 Trwałe użytki zielone 428 zł/ha Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

63 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski) Płatności dla obszarów nizinnych (ONW tym nizinny) Płatności dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) Beneficjenci rolnicy aktywni zawodowo, którzy użytkują grunty rolne położone na obszarach z utrudnieniami naturalnymi lub innymi szczególnymi utrudnieniami BUDŻET: mln euro Typ ONW Dopłata zł/ha/rok Górskie 450 Nizinne Strefa nizinna I 179 Strefa nizinna II 264 Specyficzne Powierzchnia UR ha Poziom degresywności do 25 100 % 25, 50 % 50, 25 % Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

64 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Rodzaj wsparcia Pomoc jest przyznawana w formie ryczałtu: jednorazowo za zalesienie gruntów – tzw. wsparcie na zalesienie, maksymalnie przez 5 lat na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną upraw leśnych – tzw. premia pielęgnacyjna, maksymalnie przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej – tzw. premia zalesieniowa. Beneficjenci rolnicy - właściciele gruntów przeznaczonych do zalesienia, JST będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia. Warunki minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą – 0,1 ha, maksymalna powierzchnia gruntu objęta pomocą – 20 ha, grunty orne i sady oraz grunty inne niż rolne – wykazane w ewidencji gruntów jako UR lub grunty zadrzewione i zakrzewione na UR niewykorzystywane do produkcji rolniczej. BUDŻET: 301 mln euro Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

65 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Lp. Formy pomocy Jedn. Grupy gatunków Iglaste Liściaste 1 Wsparcie na zalesienie A Zalesianie w warunkach korzystnych zł/ha 6 553 7 152 B Zalesianie na gruntach o nachyleniu powyżej 12° 7 146 7 624 C Zalesianie na gruntach erozyjnych 5 012 5 470 D Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu powyżej 12° 5 711 6 098 E Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych 6 934 4 984 F Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu powyżej 12° 7 385 5 366 G Zabezpieczanie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką met. zł/mb 8,82 H Zabezpieczenie 3 palikami 1 132 2 Premia pielęgnacyjna na gruntach w warunkach korzystnych 1 075 o nachyleniu powyżej 12° 1 237 erozyjnych 1 358 erozyjnych o nachyleniu powyżej 12° 1 628 innych niż rolne z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 794 innych niż rolne o nachyleniu powyżej 12° z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 968 Zabezpieczenie repelentami 424 3 Premia zalesieniowa 1 215 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

66 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Informacja na temat PROW 2014 – 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google