Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r"— Zapis prezentacji:

1 Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2 Zakres przedmiotowy ustawy
Art..1 Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: 1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, 2) osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, 3) będące osobami duchownymi. W istocie uregulowane są w niej 3 odrębne podatki: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; karta podatkowa; zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

3 Podleganie ustawie a osiąganie przychodów
NSA w 2009r: Odwoływanie się przez stronę skarżącą do treści art. 1-3 u.z.p.d.f. i wyprowadzenie z nich wniosku, że kto nie osiąga przychodów, ten nie podlega tej ustawie, polega na nieporozumieniu. Przepisy te wprawdzie istotnie mówią o opodatkowaniu osiąganych przychodów, jednakże trzeba mieć na uwadze, że w ustawie znajdują się także inne przepisy, które nakładają obowiązki na podatników przed osiągnięciem przez nich przychodów i to niezależnie od tego, czy przychody te w przyszłości osiągną (np. art. 9 ust. 1). Innymi słowy, przepisy ustawy z r. mają zastosowanie także do osób, które nie osiągnęły przychodów.

4 Kto może podlegać ustawie i w jakim zakresie?
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie: 1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 2) karty podatkowej. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

5 Wypływy budżetowe Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowią dochód budżetu państwa (art. 2 ust. 3) Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody gmin (art. 2 ust. 4)

6 Zasada niełączenia przychodów
Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z r. Art. 5 Podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

7 Obowiązek prowadzenia ksiąg np.
1) jeśli podatnik rozpoczynający działalność w ciągu roku nie złoży w wymaganym terminie oświadczenia o wyborze ryczałtu; 2) w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; 3) jeśli podatnik otrzyma decyzję odmawiającą mu opodatkowania w formie karty podatkowej; 4) w razie zrzeczenia się opodatkowania w formie karty podatkowej - jeśli podatnik nie spełnia warunków do opodatkowania ryczałtem; 5) jeśli podatnik otrzyma decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

8 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (art. 6 ust. 1) Osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci innych spółek osobowych nie mogą korzystać z opodatkowania w tej formie.

9 Przychód z działalności gospodarczej
Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

10 Należny przychód wyrok WSA z 2004 r.
"Należny przychód może być wynikiem prawnie skutecznej umowy sprzedaży. W niniejszej sprawie takiej ważnej umowy nie zawarto. Nie można zawrzeć skutecznej umowy z J.B., skoro wiadomym stało się, że w rzeczywistości była to inna osoba, bezprawnie posługująca się tym nazwiskiem, osoba, która sfałszowała weksle, nie zapłaciła za towar i nie została zidentyfikowana w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę. Dlatego z tytułu wydania towaru osobie, która go wyłudziła, nie może powstać należny przychód, tak jak z ważnie zawartej umowy sprzedaży. Natomiast w określonych warunkach stronie oszukanej przysługuje zwrot jej mienia lub odszkodowanie”.

11 Pozostałe kwoty i wartości będące przychodami z działalności gospodarczej
Do przychodów dolicza się również m.in..: przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, różnice kursowe, odsetki, otrzymane kary umowne, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością.

12 Świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

13 Limity przychodów Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli: 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej euro lub b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty euro; 2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

14 Limity przychodów Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 1) odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i 2) odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki. jeśli spełnia limity opodatkowania ryczałtem. Dla każdego rodzaju działalności (formy jej prowadzenia) limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem jest liczony odrębnie, czyli osobno dla działalności samodzielnej i działalności prowadzonej w formie spółki.

15 Przeliczenie na złotówki
Art. 4 ust. 2 Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. WSA z 2009r.: "przepis art. 6 odnosi się do roku poprzedzającego badany rok podatkowy. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2, w celu przeliczenia kwoty wyrażonej w art. 6, w euro na walutę polską należy odwołać się do poprzedniego roku w stosunku do roku z którego przychody są brane za podstawę ustalenia limitu uprawniającego do opłacania ryczałtu w kolejnym roku podatkowym”.

16 Podatnicy rozpoczynający działalność w danym roku podatkowym
Art. 7. Do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.

17 Podatnicy rozpoczynający działalność w danym roku podatkowym
Podatnicy rozpoczynający działalność w danym roku podatkowym opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeśli: - złożą oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania; - nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej; - nie dotyczą ich wyłączenia od możliwości opodatkowania ryczałtem (art. 8).

18 Podatnik rozpoczynający działalność w roku podatkowym
Podatnik rozpoczyna działalność w roku podatkowym jeżeli w poprzednim roku podatkowym nie prowadził działalności. NSA z 2005 r.: Za podatnika rozpoczynającego działalność należy uznać takiego, który w poprzednim roku podatkowym nie uzyskał przychodów z działalności, o której mowa w art. 6 ust.1 ustawy. Art. 7 ust. 2 Nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym: 1) całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności, 2) zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika.

19 Wyłączenia z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych art. 8
Nie wszystkie przychody osób fizycznych, czy to z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy to z wykonywanych poza działalnością gospodarczą umów najmu (dzierżawy lub podobnych), mogą podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa przewiduje wyłączenia określonych osób bądź też określonych przychodów, które nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

20 Wyłączenia z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych art. 8
Nie mogą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy m.in..: 1) opodatkowani w formie karty podatkowej 2) korzystający - na podstawie odrębnych przepisów - z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego 3) osiągający w całości bądź w części przychody z określonego rodzaju działalności np. prowadzenia aptek, prowadzenie lombardów, handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (zob. art. 8 ust. 1 pkt 3) 4) wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.

21 Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg. miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg. miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

22 Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

23 Zwolnienia przedmiotowe
Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 47c, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Np. ze zwolnienia korzystają przychody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz przychody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

24 Odliczenia od przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. Odliczenia mogą być dokonywane w ramach: 1) rozliczania straty podatkowej. 2) ulg podatkowych. Odliczenia dotyczą wszystkich przychodów opodatkowanych ryczałtem - zarówno przychodów z działalności gospodarczej, jak i przychodów z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze.

25 Odliczanie strat Art. 9 ust 3 ustawy PIT: O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Ust. 3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat: 1) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz 2) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

26 Odliczanie ulg podatkowych
Zgodnie z art. 11 podatnik uzyskujący przychody z pozarolnicznej działalności gospodarczej, a także z najmu, dzierżawy oraz umów podobnych może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.f., jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów u.p.d.o.f.

27 Odliczanie ulg podatkowych
Podatnik może odliczyć: 1) składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składki zagraniczne, 2) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobrane świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, 3) wydatki na cele rehabilitacyjne, 4) darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego lub też na cele np. kultu religijnego, 5) wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika.

28 Proporcjonalne odliczenia przy przychodach opodatkowanych różnymi stawkami
Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1 lub 1a, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

29 Stawki podatku dla poszczególnych rodzajów przychodów
W podatku stosuje się pięć różnych stawek ryczałtu: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. A także stawkę podatku, która wynosi 5-krotność stawki podatku dla danego rodzaju przychodów, jednakże nie więcej niż 75% - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określonych w art. 17 ustawy.

30 Przychody opodatkowane stawką 20%
przychody osiągane w zakresie wolnego zawodu, którym zgodnie z art. 4 ust. 1 jest: 1.pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny (korepetycje), 2.jeśli działalność ta jest wykonywana na rzecz osób fizycznych będących konsumentami (dana usługa jest wykonana na potrzeby osoby fizycznej niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą) 3. wykonywana osobiście, co oznacza wykonywanie czynności związanych z istotą danego zawodu, bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób.

31 Przychody opodatkowane stawką 17%
Ze świadczenia usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji pośrednictwa w m.in.: - sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek - sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) - sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli parkingowych, fotograficznych związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

32 Przychody opodatkowane stawką 8,5% i 5,5%
8,5 % przychodów m.in. - z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % - ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego 5,5 % przychodów m.in. - z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, - uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

33 Przychody opodatkowane stawką 3%
- z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, - z działalności usługowej w zakresie handlu, - ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, - z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów.

34 Obowiązki ewidencyjne podatników
Art. 15 Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani m.in. prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów oraz posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów (art. 4 ust 1 to otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru). Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

35 Ewidencja

36 Wymagania dotyczące ewidencji przychodów
Podatnicy opodatkowani ryczałtem zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie w stosunku do przychodów opodatkowanych różnymi stawkami. Jeśli podatnik - który osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami - nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie wysokości przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami, wówczas jego przychody zostaną opodatkowane stawkami najwyższymi.

37 Miejsce przechowywania
Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

38 Nierzetelne prowadzenie ewidencji
Art. 17 ust. 1. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt zgodnie z ust. 2. Ust. 2. Ryczałt stanowi pięciokrotność stawek, o których mowa w art. 12, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt ten nie może być wyższy niż 75% przychodu, o którym mowa w ust. 1.

39 Miesięczne i kwartalne rozliczanie ryczałtu
Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.

40 Kwartalne rozliczanie ryczałtu
mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość euro. Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego wg. miejsca zamieszkania podatnika.

41 Zeznanie roczne i decyzje określające ryczałt
Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani złożyć zeznanie roczne do dnia 31 stycznia następnego roku. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, naczelnik urzędu skarbowego, wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

42 1 % podatku dla OPP Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ww. ustawie, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego: 1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo 2) z korekty ww. zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego - po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

43 Wniosek o przekazanie 1%
Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania rocznego, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do KRSu oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego. Warunkiem przekazania kwoty dla OPP jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie 2miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

44 Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem
Okoliczności wskazane w art. 8 powodują natychmiastową utratę prawa do opodatkowania ryczałtem. W razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

45 Ryczałt opłacany pomimo utraty prawa do opodatkowania w tej formie
NSA z 2000: "Jeśli podatnik uiszczał podatek w niewłaściwej formie, tj. ryczałtowo, gdy powinien rozliczać się na zasadach ogólnych, uiszczone świadczenia podatkowe powinny być zaliczone na należny podatek dochodowy od tego podatnika wyliczony według prawidłowych zasad. Zatem podatek uiszczony tytułem podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych powinien być uwzględniony jako uiszczona część należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, mająca wpływ na wysokość zaległości podatkowej".


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google