Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Europejski Kongres Gospodarczy Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Europejski Kongres Gospodarczy Wicemarszałek Województwa Śląskiego"— Zapis prezentacji:

1 III Europejski Kongres Gospodarczy Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Perspektywy przekształceń i zmian organizacyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego Katowice, maja 2011 r. 1

2 jest organem założycielskim dla 50 samodzielnych publicznych
Województwo Śląskie jest organem założycielskim dla 50 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. To największa liczba zakładów opieki zdrowotnej spośród wszystkich województw. 2

3 50 sp zoz 31spzoz 14spzoz 16spzoz 28spzoz 16spzoz 32spzoz 15spzoz

4 Obszary problemowe jednostek ochrony zdrowia
Stały niedobór środków finansowych i narastające zadłużenie jednostek, Brak możliwości udzielania świadczeń komercyjnych i czerpania przychodów z tego tytułu, Brak niezbędnych środków finansowych w związku z koniecznością znaczących inwestycji w wyposażenie (sprzęt medyczny) oraz w nieruchomości sp zoz z uwagi na wymogi: wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, stawiane w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Zdrowia do tzw. ustawy „koszykowej”, określające wymagane warunki realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w poszczególnych rodzajach i zakresach.

5 Województwo Śląskie realizuje proces przekształceń jednostek ochrony zdrowia. Podstawą prowadzonych działań jest przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego dokument pn: „KIERUNKI RESTRUKTURYZACJI samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009 – 2013”

6 Cel strategiczny i cele szczegółowe „Kierunków”
Cel strategiczny - poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez stworzenie systemu regionalnej ochrony zdrowia oraz zapewnienie ciągłej, kompleksowej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej (usług medycznych) mieszkańcom regionu. Cele szczegółowe: Racjonalne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz dostosowanie oferowanych świadczeń do potrzeb rynku, Zwiększenie środków finansowych w regionalnym systemie ochrony zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem szpitalnictwa), Zwiększenie efektywności ekonomicznej jednostek opieki zdrowotnej, poprawa ich sprawności organizacyjnych oraz polepszenie warunków pracy, Reorganizacja i przekształcenie wybranych jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, w jednostki niepubliczne, Poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego i otwartego, Zapewnienie właściwego poziomu dostępności do opieki zdrowotnej, co wymaga przede wszystkim dostosowania zasobów diagnostyczno-terapeutycznych opieki szpitalnej do potrzeb zdrowotnych ludności wynikających z analizy sytuacji epidemiologicznej i procesów demograficznych, Wzrost konkurencyjności zakładów opieki zdrowotnej (wyposażenie i modernizacja zakładów, poprawa sytuacji finansowej jednostek).

7 Strategiczne (27 jednostek) Regionalne (22 jednostki)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie podzielono na trzy grupy jednostek: Strategiczne (27 jednostek) Regionalne (22 jednostki) Lokalne (7 jednostek)

8 Proces restrukturyzacji wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia wymaga:
1) Skoncentrowania się na jednostkach strategicznych (o znaczeniu ponadregionalnym i pełniących ważne funkcje zabezpieczenia zdrowotnego regionu), w szczególności poprzez skierowanie do  tych zakładów środków finansowych gwarantujących ich długofalowe funkcjonowanie i rozwój oraz zastosowanie wzmożonego nadzoru nad działaniami takich zakładów.   2) Ograniczenia liczby prowadzonych zakładów opieki zdrowotnej niemających znaczenia strategicznego, w szczególności takich, które świadczą usługi o charakterze lokalnym i regionalnym. Proces restrukturyzacji wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia wymaga:  

9 2 x K = konsolidacja i komercjalizacja Możliwe warianty przekształceń sp zoz:
Konsolidacja (połączenie z innym zakładem); Utworzenie spółki pracowniczej; Utworzenie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Województwa; Przekazanie zakładu inwestorowi zewnętrznemu lub jednostce sektora finansów publicznych.

10 Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie Przekazanie jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych Przekazanie inwestorowi zewnętrznemu Spółka pracownicza Inna forma przekształceń własnościowych LOKALNY SP ZOZ * Uregulowane sprawy własnościowe Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Samorządu Województwa STRATEGICZNY Nakładające się obszary działania Klasyfikacja finansowa KONSOLIDACJA SP ZOZ TAK NIE A B C SP ZOZ Program sanacji finansów Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Samorządu Województwa Lecznictwo otwarte Inne Lecznictwo zamknięte 1 Przekazanie inwestorowi zewnętrznemu Przekazanie jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych 2 3 C AB A – jednostka zdolna do przekształcenia, B – jednostka mogąca podlegać przekształceniu po poprawie sytuacji finansowej Konieczna sanacja finansów jednostki A B REGIONALNY SP ZOZ Klasyfikacja finansowa Spółka pracownicza Inna forma przekształceń własnościowych SP ZOZ powyżej 100 pracowników SP ZOZ poniżej 100 pracowników Program sanacji finansów

11 Schemat kierunków restrukturyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o charakterze strategicznym A B C A – jednostka zdolna do przekształcenia, B – jednostka mogąca podlegać przekształceniu po poprawie sytuacji finansowej Konieczna sanacja finansów jednostki Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Samorządu Województwa SP ZOZ Nakładające się obszary działania KONSOLIDACJA Klasyfikacja finansowa Program sanacji finansów STRATEGICZNY TAK NIE

12 Schemat kierunków restrukturyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o charakterze regionalnym Przekazanie jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych 3 Konieczna sanacja finansów jednostki C AB A – jednostka zdolna do przekształcenia, B – jednostka mogąca podlegać przekształceniu po poprawie sytuacji finansowej 1 2 Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Samorządu Województwa Przekazanie inwestorowi zewnętrznemu Klasyfikacja finansowa Spółka pracownicza Inna forma przekształceń własnościowych Spółka pracownicza Program sanacji finansów REGIONALNY Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Inne SP ZOZ SP ZOZ powyżej 100 pracowników SP ZOZ poniżej 100 pracowników A B

13 Schemat kierunków restrukturyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o charakterze lokalnym Przekazanie jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych Spółka pracownicza Inna forma przekształceń własnościowych Przekazanie inwestorowi zewnętrznemu LOKALNY

14 PROCESY KONSOLIDACYJNE samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie Połączenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie; Połączenie Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach z Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach; Połączenie Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach z Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach; Połączenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu i Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

15 UTWORZENIE SPÓŁKI PRACOWNICZEJ w miejsce likwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim było Województwo Śląskie Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach; Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach (sp zoz w likwidacji); Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach (sp zoz w likwidacji).

16 26 jednostek strategicznych, 19 jednostek regionalnych,
Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na koniec 2010 roku to 50 jednostek, w tym: 26 jednostek strategicznych, 19 jednostek regionalnych, 5 jednostek lokalnych, czyli o 6 mniej niż na koniec 2009 roku. Likwidacji (przekształcenie w spółkę pracowniczą) zostały również poddane Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu, działające do tej pory jako zakład budżetowy.

17 Efekty połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W
Efekty połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

18 Sytuacja finansowa WSS im. NMP w Częstochowie wg stanu na dzień 31. 12
Sytuacja finansowa WSS im. NMP w Częstochowie wg stanu na dzień r. w porównaniu z wynikami finansowymi szpitali przed połączeniem Sytuacja finansowa WSS im. NMP w 2009 r. Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Cz-wie w 2009 r. Sytuacja finansowa połączonych Szpitali w 2010 r. Przychody ogółem w zł ,34 ,69 ,03 w tym: przychody z NFZ ,23 ,95 ,34 Koszty ogółem w zł ,05 ,31 ,63 Wynik finansowy (strata netto) ,71 ,62 ,60

19 Zmiany w stanie zatrudnienia po połączeniu Szpitali
Grupa zawodowa osoby etaty PCK Bialska Razem Lekarze, w tym stomatolodzy 136,00 222,00 358,00 123,57 209,39 332,95 362 335,52 - w tym stażyści i rezydenci x 29,00 51 Farmaceuci 2,00 4,00 6,00 4 Inny z wykształceniem wyższym medycznym 26,00 42,00 68,00 24,75 40,25 65,00 72 68,5 Pielęgniarki i położne 355,00 571,00 926,00 354,00 570,04 924,04 939 937,79 Technicy medyczni 52,00 81,00 133,00 51,16 78,38 129,54 131 128,38 Personel średni medyczny 25,00 7,00 32,00 6,50 31,50 9 8,5 Personel niższy medyczny 23,00 189,00 212,00 187,58 210,58 235 234,88 Personel administracyjny 76,00 74,00 150,00 72,00 73,00 145,00 127 124,33 Personel gospodarczy i obsługi 35,00 112,00 147,00 34,50 110,91 145,41 141 140,5 730,00 1 302,00 2 032,00 709,98 1 280,04 1 990,02 2 020 1 982,40 w tym umowy "na zastępstwo" 16 42 Razem (bez rezydentów, stażystów i umów na zastępstwo: 1 987,00 1 945,02 1 927,00 1 889,40 W ciągu 10 miesięcy po połączeniu Szpitali zatrudnienie zmniejszyło się o 60 osób i 56 etatów

20 Efekty połączenia Szpitali
Efekty ekonomiczne restrukturyzacji zatrudnienia (m.in. redukcja 21 dublujących się stanowisk kierowniczych, likwidacja 20 stanowisk zastępcy kierownika, rozwiązanie 75 umów o pracę): efekty do końca roku 2010: zł efekty roczne: zł Podpisanie układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, co pozwoliło uniknąć groźby egzekucji tytułu wykonawczego na kwotę zł dotyczącego zobowiązań Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wobec ZUS. Efekty ekonomiczne renegocjacji umów z dostawcami leków, sprzętu medycznego, energii elektrycznej oraz umowy na pranie: efekty do końca roku 2010: zł efekty roczne: zł Wprowadzenie przetargów na jednostkowe leki , a nie na pakiety – a w rezultacie uzyskanie niższych cen: efekty do końca roku 2010: zł efekty roczne: zł zmniejszenie kosztów funkcjonowania (m.in. kosztów mediów, podatków od nieruchomości, zmniejszenie kosztów osobowych poprzez likwidację nadgodzin w wyniku przeniesienia pracowników pomiędzy oddziałami) w wyniku połączenia jednoimiennych oddziałów i poradni: Połączenie Oddziałów Okulistyki, Połączenie Oddziałów Nefrologii i Stacji Dializ, Połączenie Poradni Reumatologicznych.

21 Reorganizacja oddziałów i poradni
Przeniesienie oddziałów i poradni Z Bialskiej na PCK: Oddział Reumatologiczny, Poradnia Reumatologiczna Z PCK na Bialską: Oddział Okulistyki, Oddział Nefrologii, Stacja Dializ Ponadto w obiekcie przy PCK zwolnione zostały pomieszczenia po aptece, laboratorium oraz komórkach administracyjnych i technicznych. Utworzenie nowych oddziałów Bialska: Oddział Hematologii PCK: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie W obiekcie przy PCK rozbudowano również Zakład Fizykoterapii oraz przeniesiono Oddział Chirurgii Ogólnej do nowych wyremontowanych pomieszczeń.

22 Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej

23 Cele i zasady ogólne nowej Ustawy
Celem regulacji jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne, Jeden akt prawny kompleksowo reguluje zasady prowadzenia działalności leczniczej dla wszystkich podmiotów prowadzących taką działalność, W ustawie zaproponowano rezygnację z podziału na podmioty publiczne i niepubliczne – w dotychczasowym pojęciu,

24 Cechy charakterystyczne nowej Ustawy: B L O
- brak Biznesplanu - brak Likwidacji - brak Obligatoryjności

25 Przekształcenie może polegać na :
Procedura dokonywania przekształceń w świetle ustawy o działalności leczniczej Przekształcenie może polegać na : przekształceniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających różne podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w jedną spółkę przekształceniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w jedną spółkę, pod warunkiem że przekształcane zakłady mają ten sam podmiot tworzący

26 Procedura dokonywania przekształceń w świetle ustawy o działalności leczniczej
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest to Centrum Organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, jest: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego Rektor – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych

27 Procedura dokonywania przekształceń w świetle ustawy o działalności leczniczej
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy objęty sprawozdaniem finansowym tego zakładu jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący w terminie miesięcy od upływu terminu, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest wydać rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno–prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

28 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA Wskaźnik zadłużenia ustala się jako relację:
Przed sporządzeniem aktu przekształcenia podmiot tworzący, na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wskaźnik zadłużenia ustala się jako relację: (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) - inwestycje krótkoterminowe suma przychodów SP ZOZ Jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia wynosi: 1) powyżej 0,5 – w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący przejmuje zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia ustalany na dzień przekształcenia dla spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyniósł nie więcej niż 0,5; 2) 0,5 lub mniej – w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący może przejąć zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przejęciu w pierwszej kolejności podlegają zobowiązania wymagalne najdawniej obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami.

29 Przejęcie zobowiązań przez podmiot tworzący ma na celu zapewnienie:
takich warunków powstania spółki kapitałowej, w których będzie ona mogła efektywnie i skutecznie podjąć działalność leczniczą - bez obciążenia długiem sp zoz, a tym samym bez ryzyka postawienia jej w stan upadłości tuż po rejestracji, stabilizacji systemu ochrony zdrowia poprzez zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych, ochrony interesów wierzycieli, tak aby mogli zaspokoić swoje roszczenia.

30 Mechanizmy wsparcia adresowane do podmiotów tworzących, które dokonają przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

31 Ustawa określa dokładnie zakres przedmiotowy umorzeń.
Jeżeli podmiot tworzący przekształci samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w ustawie w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej umarza się. Ustawa określa dokładnie zakres przedmiotowy umorzeń.

32 Umorzenia zobowiązań w momencie przekształcenia
sp zoz w spółkę Umorzeniu podlegają znane na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami: z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz należności celnych; z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w części finansowanej przez płatnika, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie emerytalne; wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; z tytułu opłat za korzystanie i gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz szczególne korzystanie z wód - stanowiących przychody: Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz stanowiących dochody budżetów powiatów i budżetów gmin; z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz prawa wodnego; z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części stanowiącej dochód budżetu państwa; z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia, od zaległości wymienionych w w/w przypadkach; zobowiązania z tytułów wymienionych uprzednio, w stosunku do których do dnia przekształcenia, zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią należności sporne oraz opłaty prolongacyjne i koszty egzekucyjne dotyczące rzeczonych zobowiązań.

33 Dotacje na pokrycie kosztów przekształcenia oraz przejętych zobowiązań
Warunkami uzyskania dotacji są: 1) wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.; 2) spełnienie warunku polegającego na: zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich, lub istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uiszczeniu przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu, istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art ust. 1 i 2.

34 Dotacja będzie udzielona, zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministra Zdrowia, w wysokości sumy:
Umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych lub odsetek od tych zobowiązań, Zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Wartości uiszczonego podatku od towarów i usług od wniesionego aportu do spółki powstałej z przekształcenia sp zoz, Pozostałej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej sp zoz przez podmiot tworzący, przed dniem 31 grudnia 2009 r., Kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości przekształcanego sp zoz, przekazywanych na własność spółce. Wysokość dotacji na pokrycie kosztów przekształcenia oraz przejętych zobowiązań

35 Suma dotacji oraz środków pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na wsparcie podmiotów tworzących, które przejęły zobowiązania likwidowanych sp zoz jest ograniczona i nie może przekroczyć kwoty 1400 mln zł w skali całego kraju.

36 Źródłem finansowania spółki powstałej z przekształcenia sp zoz będą:
Środki uzyskane w drodze stosownych umów od dysponentów publicznych środków na ochronę zdrowia. Dodatkowe środki finansowe uzyskiwane z: z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i diagnostycznych, z budżetu centralnego na realizację zadań i programów finansowanych centralnie, z dofinansowań budżetów samorządowych, z działalności gospodarczej, z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z innych zgodnych z prawem źródeł przewidzianych w umowie spółki. Podmioty prowadzące działalność leczniczą będą na jednakowych zasadach traktowane w zakresie dostępu do środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.).

37 Powiązanie ustawy o działalności leczniczej z „Kierunkami restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009 – 2013”

38 Przekształcenia sp zoz, wynikające z „Kierunków restrukturyzacji…”
Klasyfikacja finansowa A B C Program sanacji finansów SP ZOZ Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Samorządu Województwa A – jednostka zdolna do przekształcenia B – jednostka mogąca podlegać przekształceniu po poprawie sytuacji finansowej C – konieczna sanacja finansów jednostki

39 Założenia dotyczące przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego w „Kierunkach restrukturyzacji…” uwzględniają klasyfikację sytuacji finansowej jednostek, co spowodowane jest brakiem możliwości przejęcia zobowiązań zadłużonych sp zoz, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.

40 Powiązanie ustawy o działalności leczniczej z „Kierunkami restrukturyzacji…”
II III I B C A „Kierunki restrukturyzacji…” jednostka zdolna do przekształcenia jednostka mogąca podlegać przekształceniu po poprawie sytuacji finansowej konieczna sanacja finansów jednostki Ustawa I II III I II III Kolejność przekształceń:

41 Przekształcenia sp zoz, patrząc przez pryzmat budżetu Województwa, będą wymagały tym mniejszych nakładów, im te jednostki będą w lepszej kondycji finansowej.

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "III Europejski Kongres Gospodarczy Wicemarszałek Województwa Śląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google