Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH Anna Olczak PPP nr 1 Gdańsk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH Anna Olczak PPP nr 1 Gdańsk."— Zapis prezentacji:

1 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH Anna Olczak PPP nr 1 Gdańsk

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r Rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na: na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: 1.z niepełnosprawności 2.z zagrożenia niedostosowaniem społecznym 3.z niedostosowania społecznego 4.ze szczególnych uzdolnień 5.ze specyficznych trudności w uczeniu się 6.z zaburzeń komunikacji językowej 7.z choroby przewlekłej 8.z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 9.z niepowodzeń edukacyjnych 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4 Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne

5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły lub placówki. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły lub placówki.

6 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom : nauczyciele nauczyciele

7 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom : nauczyciele nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych wychowawcy grup wychowawczych

8 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom : nauczyciele nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych wychowawcy grup wychowawczych specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracujący w szkole-pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi. specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracujący w szkole-pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

9 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana we współpracy z: rodzicami uczniów rodzicami uczniów

10 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z: rodzicami uczniów rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z: rodzicami uczniów rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli placówkami doskonalenia nauczycieli

12 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy:

13 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z: rodzicami uczniów rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli placówkami doskonalenia nauczycieli innymi szkołami i przedszkolami innymi szkołami i przedszkolami

14 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z: rodzicami uczniów rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli placówkami doskonalenia nauczycieli innymi szkołami i przedszkolami innymi szkołami i przedszkolami nnymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny nnymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

15 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy: ucznia ucznia

16 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy: ucznia ucznia rodziców ucznia rodziców ucznia

17 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy: ucznia ucznia rodziców ucznia rodziców ucznia nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem

18 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy: ucznia ucznia rodziców ucznia rodziców ucznia nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej

19 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy: ucznia ucznia rodziców ucznia rodziców ucznia nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej pomocy nauczyciela pomocy nauczyciela

20 Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

21 Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia - w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

22 Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia - w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). - w tym w klasach I – III szkoły podstawowej obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się.

23 Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia - w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). - w tym w klasach I – III szkoły podstawowej obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się. - rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień ucznia.

24 Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem Zespołu, składającego się z nauczycieli, wychowawców, oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem

25 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

26 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

27 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą

28 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą wpłynęła informacja od rodzica o trudnej, traumatycznej sytuacji życiowej, przewlekłej chorobie lub trudnościach edukacyjnych, emocjonalnych ucznia wpłynęła informacja od rodzica o trudnej, traumatycznej sytuacji życiowej, przewlekłej chorobie lub trudnościach edukacyjnych, emocjonalnych ucznia

29 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą wpłynęła informacja od rodzica o trudnej, traumatycznej sytuacji życiowej, przewlekłej chorobie lub trudnościach edukacyjnych, emocjonalnych ucznia wpłynęła informacja od rodzica o trudnej, traumatycznej sytuacji życiowej, przewlekłej chorobie lub trudnościach edukacyjnych, emocjonalnych ucznia uczeń sam zgłasza trudności życiowe lub edukacyjne uczeń sam zgłasza trudności życiowe lub edukacyjne

30 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ: posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą wpłynęła informacja od rodzica o trudnej, traumatycznej sytuacji życiowej, przewlekłej chorobie lub trudnościach edukacyjnych, emocjonalnych ucznia wpłynęła informacja od rodzica o trudnej, traumatycznej sytuacji życiowej, przewlekłej chorobie lub trudnościach edukacyjnych, emocjonalnych ucznia uczeń sam zgłasza trudności życiowe lub edukacyjne uczeń sam zgłasza trudności życiowe lub edukacyjne szkoła otrzymała kopię karty indywidualnych potrzeb z poprzedniej szkoły ucznia szkoła otrzymała kopię karty indywidualnych potrzeb z poprzedniej szkoły ucznia

31 Etapy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole 1. Nauczyciel lub specjalista niezwłocznie po uzyskaniu Informacji od rodzica, ucznia lub niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii zgłasza dyrektorowi potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną

32 Etapy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole 2.Dyrektor szkoły tworzy zespół, oraz wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu. Najlepiej gdy koordynatorem dla uczniów z danej klasy jest wychowawca.

33 Etapy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole 3.Koordynator zwołuje spotkania zespołu. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku (zaplanowanie pomocy, ocena efektywności działań)

34 Etapy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole 4.O terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia.

35 W skład zespołu wchodzą: nauczyciele uczący ucznia (wszyscy) nauczyciele uczący ucznia (wszyscy) Specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda) pracujący w szkole Specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda) pracujący w szkole przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej (na wniosek dyrektora szkoły) przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej (na wniosek dyrektora szkoły) inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista( na wniosek rodzica) inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista( na wniosek rodzica) rodzice ucznia (gdy wyrażą chęć) rodzice ucznia (gdy wyrażą chęć)

36 Zadania Zespołu:

37 ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia

38 Zadania Zespołu: określenie zlecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii z ppp określenie zlecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii z ppp

39 Zadania Zespołu: zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego i sposobu ich realizacji- w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego i sposobu ich realizacji- w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

40 Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala (zatwierdza) dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym ustalone formy pomocy będą udzielane. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala (zatwierdza) dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym ustalone formy pomocy będą udzielane.

41 O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, oraz wymiarze godzin dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, oraz wymiarze godzin dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

42 DOKUMENTACJA ZESPOŁU

43 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

44 DOKUMENTACJA ZESPOŁU Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Karta indywidualnych potrzeb i plan działań wspierających dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej i pozostałych wymagających objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole Karta indywidualnych potrzeb i plan działań wspierających dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej i pozostałych wymagających objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

45 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

46 Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

47 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym,znacznym upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym,znacznym niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją ruchową niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją ruchową słabo słyszących i niesłyszących(wyznaczona poradnia) słabo słyszących i niesłyszących(wyznaczona poradnia) słabo widzących i niewidzących(wyznaczona poradnia) słabo widzących i niewidzących(wyznaczona poradnia) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi

48 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: Zagrożonych niedostosowaniem społecznym Zagrożonych niedostosowaniem społecznym niedostosowanych społecznie niedostosowanych społecznie UWAGA: Poradnie nie wydają orzeczeń dla uczniów z zaburzeniami zachowania

49 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Zawiera: 1. Dane osobowe ucznia: 2. ”Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia”- charakterystyka funkcjonowania ucznia w różnych obszarach, jego mocne i słabe strony, na podstawie obserwacji i diagnozy zawartej w orzeczeniu (może być w postaci załącznika).Jest to punkt wyjścia do dalszych działań. 3.Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. podstawowa programowa i dostosowanie programów nauczania podstawowa programowa i dostosowanie programów nauczania język obcy język obcy ocenianie ocenianie test gimnazjalny test gimnazjalny (na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobów, oceniania,klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów)

50 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania Uczeń upośledzony w stopniu lekkim podstawa programowa kształcenia ogólnego - programy edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia np. polski, biologia, geografia ( w załączeniu); program własny z matematyki (w załączeniu) podstawa programowa kształcenia ogólnego - programy edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia np. polski, biologia, geografia ( w załączeniu); program własny z matematyki (w załączeniu) oceniany zgodnie z WSO,zgodnie z przewidzianym zakresem wymagań, ocenia nauczyciel przedmiotu po konsultacji z pedagogiem specjalnym oceniany zgodnie z WSO,zgodnie z przewidzianym zakresem wymagań, ocenia nauczyciel przedmiotu po konsultacji z pedagogiem specjalnym uczy się jednego języka obcego uczy się jednego języka obcego egzamin zdaje w warunkach i w formie zgodnie z wytycznymi OKE (wydłużony czas,dostosowany arkusz egzaminacyjny) egzamin zdaje w warunkach i w formie zgodnie z wytycznymi OKE (wydłużony czas,dostosowany arkusz egzaminacyjny)

51 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 4. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. a) zakres działań rewalidacyjnych – w przypadku ucznia niepełnosprawnego b) zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym- w przypadku ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym

52 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 5. Formy i metody pracy z uczniem. gdzie siedzi gdzie siedzi jak motywujemy jak motywujemy ile czasu potrzebuje na zadanie ile czasu potrzebuje na zadanie jakie przygotowujemy dla niego karty pracy, jakie przygotowujemy dla niego karty pracy, jak zadajemy prace domową, jak zadajemy prace domową, z jakich pomocy i udogodnień uczeń na co dzień musi korzystać z jakich pomocy i udogodnień uczeń na co dzień musi korzystać jak przygotowujemy sprawdziany jak przygotowujemy sprawdziany inne (katalog otwarty) inne (katalog otwarty) wynikają z pewnych zasad pracy z daną niepełnosprawnością ale także z obserwacji danego ucznia

53 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 6.Formy,sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których określone formy pomocy będą realizowane. (różne,ale nie socjoterapia i rewalidacja) porady i konsultacje(kto, kiedy) porady i konsultacje(kto, kiedy) zajęcia wyrównawcze ( z jakiego przedmiotu) zajęcia wyrównawcze ( z jakiego przedmiotu) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kółka zainteresowań kółka zainteresowań inne zajęcia np. nauka Brajla. inne zajęcia np. nauka Brajla.

54 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 6.Formy,sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których określone formy pomocy będą realizowane. (różne,ale nie socjoterapia i rewalidacja) porady i konsultacje(kto, kiedy) porady i konsultacje(kto, kiedy) zajęcia wyrównawcze ( z jakiego przedmiotu) zajęcia wyrównawcze ( z jakiego przedmiotu) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kółka zainteresowań kółka zainteresowań inne zajęcia np. nauka Brajla. inne zajęcia np. nauka Brajla.

55 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 7. Działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę. współpraca z MOPSem współpraca z MOPSem konsultacja z diagnostą z poradni konsultacja z diagnostą z poradni współpraca z kuratorem współpraca z kuratorem

56 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 8. Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe.

57 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 8. Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. 9.Zakres współpracy specjalistów z rodzicami ucznia

58 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY-podpisują:

59 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY-podpisują: osoby biorące udział w posiedzeniu Zespołu, w tym ci którzy go tworzyli( dla ucznia niepełnosprawnego trzon programu tworzy nauczyciel wspomagający) osoby biorące udział w posiedzeniu Zespołu, w tym ci którzy go tworzyli( dla ucznia niepełnosprawnego trzon programu tworzy nauczyciel wspomagający) wszyscy pozostali nauczyciele, którzy pracują z uczniem wszyscy pozostali nauczyciele, którzy pracują z uczniem rodzice ucznia rodzice ucznia dyrektor dyrektor

60 Plan Działań wspierających Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną oprócz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną oprócz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje dla ucznia, oprócz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających który zawiera: Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje dla ucznia, oprócz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających który zawiera:

61 Plan Działań wspierających 1. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2. Działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3. Metody pracy z uczniem. 4.Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 5.Działania wspierające rodziców ucznia 6.W zależności od potrzeb zakres współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

62 Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym efektywności realizowanych zajęć dotyczącej:

63 1. Danej formy pomocy po zakończeniu jej udzielania. 2.Pomocy udzielonej w danym roku szkolnym- przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny. Dokonując tej oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy.

64 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

65 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia Karta zawiera: 1. Imię i nazwisko ucznia 2. Nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza 3. Informację dotyczącą: a) Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii. b) Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku obserwacji i działań pedagogicznych. 4. Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 5. Zalecane przez Zespół formy,sposoby i okresy udielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

66 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia Karta zawiera: 6. Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 7. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 8. Terminy spotkań Zespołu 9.Podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach Zespołu Po każdym spotkaniu Zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola lub szkoły

67 UWAGA: Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań dla tych uczniów. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań dla tych uczniów.

68 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia UWAGA: dlaczego warto, by w pracach zespołu brał udział specjalista z poradni: jest specjalistą w danym zakresie i może uzupełnić informacje o uczniu w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę i umiejętności, jest specjalistą w danym zakresie i może uzupełnić informacje o uczniu w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę i umiejętności, w poradni przeprowadził specjalistyczną diagnozę ucznia i ma możliwość dokonania jej weryfikacji oraz weryfikacji wydanych zaleceń, ich modyfikacji pod kątem realnych możliwości dziecka a także miejsca realizacji, w poradni przeprowadził specjalistyczną diagnozę ucznia i ma możliwość dokonania jej weryfikacji oraz weryfikacji wydanych zaleceń, ich modyfikacji pod kątem realnych możliwości dziecka a także miejsca realizacji, ma możliwość dokonywania „na bieżąco” interpretacji pewnych niejasnych lub mało precyzyjnych zapisów zawartych w opinii lub w orzeczeniu wydanym przez poradnię, ma możliwość dokonywania „na bieżąco” interpretacji pewnych niejasnych lub mało precyzyjnych zapisów zawartych w opinii lub w orzeczeniu wydanym przez poradnię, ma możliwość przedstawienia sytuacji rozwojowej ucznia „od innej strony”, nie pozwalając „zafiksować się” nauczycielom i specjalistom Szkoły na pewnych trudnościach funkcjonalnych ucznia występujący na ich terenie (i vice versa), ma możliwość przedstawienia sytuacji rozwojowej ucznia „od innej strony”, nie pozwalając „zafiksować się” nauczycielom i specjalistom Szkoły na pewnych trudnościach funkcjonalnych ucznia występujący na ich terenie (i vice versa), jest z „zewnątrz” i podlega pod „odrębnego” dyrektora, co czasami w sytuacji konfliktowej (np. dotyczącej finansów) na drodze: specjaliści – dyrektor Szkoły umożliwia mu głoszenie własnego zdanie bardziej obiektywnie, jest z „zewnątrz” i podlega pod „odrębnego” dyrektora, co czasami w sytuacji konfliktowej (np. dotyczącej finansów) na drodze: specjaliści – dyrektor Szkoły umożliwia mu głoszenie własnego zdanie bardziej obiektywnie, ma możliwość wsparcia rodzica, który jest w konflikcie ze Szkołą i czasami wręcz boi się pracujących tam nauczycieli (z uwagi na wcześniejsze ciągłe skargi na jego syna lub córkę) ma możliwość wsparcia rodzica, który jest w konflikcie ze Szkołą i czasami wręcz boi się pracujących tam nauczycieli (z uwagi na wcześniejsze ciągłe skargi na jego syna lub córkę)

69 Proponowany system oceniania: oceniamy za stopień realizacji przewidzianych treści programowych, oceniamy za stopień realizacji przewidzianych treści programowych, pod uwagę bierzemy motywację i zaangażowanie wkładane w pracę, także widoczny wysiłek i chęć wykonania pracy pod uwagę bierzemy motywację i zaangażowanie wkładane w pracę, także widoczny wysiłek i chęć wykonania pracy - Ocena celująca (6): wykonał wszystko samodzielnie oraz z motywacją i zaangażowaniem - Ocena celująca (6): wykonał wszystko samodzielnie oraz z motywacją i zaangażowaniem - Ocena piątkowa (5):wykonał wszystko samodzielnie ale bez motywacji i bez zaangażowania, - Ocena piątkowa (5):wykonał wszystko samodzielnie ale bez motywacji i bez zaangażowania, - Ocena dobra (4): wykonał wszystko z pomocą, a także z motywacją i zaangażowaniem, - Ocena dobra (4): wykonał wszystko z pomocą, a także z motywacją i zaangażowaniem, - Ocena dostateczna (3): wykonał wszystko z pomocą, ale bez motywacji i zaangażowania, - Ocena dostateczna (3): wykonał wszystko z pomocą, ale bez motywacji i zaangażowania, - Ocena dopuszczająca (2): wykonał pracę z nauczycielem (wspólnie) - Ocena dopuszczająca (2): wykonał pracę z nauczycielem (wspólnie) - Ocena niedostateczna (1): nie istnieje, oznacza, że program jest zły lub my nie potrafimy pracować z dzieckiem - Ocena niedostateczna (1): nie istnieje, oznacza, że program jest zły lub my nie potrafimy pracować z dzieckiem

70 Dziękuję za uwagę!

71


Pobierz ppt "POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH Anna Olczak PPP nr 1 Gdańsk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google