Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Olczak PPP nr 1 Gdańsk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Olczak PPP nr 1 Gdańsk"— Zapis prezentacji:

1 Anna Olczak PPP nr 1 Gdańsk
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH Anna Olczak PPP nr 1 Gdańsk

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na:
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: 1.z niepełnosprawności 2.z zagrożenia niedostosowaniem społecznym 3.z niedostosowania społecznego 4.ze szczególnych uzdolnień 5.ze specyficznych trudności w uczeniu się 6.z zaburzeń komunikacji językowej 7.z choroby przewlekłej 8.z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 9.z niepowodzeń edukacyjnych 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne

5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły lub placówki.

6 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom:
nauczyciele

7 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom:
nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych

8 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom:
nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracujący w szkole-pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

9 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z:
rodzicami uczniów

10 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z:
rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z:
rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli

12 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy:

13 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z:
rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli innymi szkołami i przedszkolami

14 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z:
rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli innymi szkołami i przedszkolami nnymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

15 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy:
ucznia

16 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy:
ucznia rodziców ucznia

17 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy:
ucznia rodziców ucznia nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem

18 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy:
ucznia rodziców ucznia nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej

19 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest z inicjatywy:
ucznia rodziców ucznia nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej pomocy nauczyciela

20 Nauczyciele , wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

21 Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia - w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

22 Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia - w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). - w tym w klasach I – III szkoły podstawowej obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się.

23 Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia - w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). - w tym w klasach I – III szkoły podstawowej obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się. - rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień ucznia.

24 Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem Zespołu, składającego się z nauczycieli, wychowawców, oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem

25 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ:
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

26 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ:
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

27 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ:
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą

28 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ:
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą wpłynęła informacja od rodzica o trudnej, traumatycznej sytuacji życiowej, przewlekłej chorobie lub trudnościach edukacyjnych, emocjonalnych ucznia

29 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ:
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą wpłynęła informacja od rodzica o trudnej, traumatycznej sytuacji życiowej, przewlekłej chorobie lub trudnościach edukacyjnych, emocjonalnych ucznia uczeń sam zgłasza trudności życiowe lub edukacyjne

30 Uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ponieważ:
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel obserwując trudności ucznia stwierdza, że wymaga on objęcia pomocą wpłynęła informacja od rodzica o trudnej, traumatycznej sytuacji życiowej, przewlekłej chorobie lub trudnościach edukacyjnych, emocjonalnych ucznia uczeń sam zgłasza trudności życiowe lub edukacyjne szkoła otrzymała kopię karty indywidualnych potrzeb z poprzedniej szkoły ucznia

31 Etapy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
1. Nauczyciel lub specjalista niezwłocznie po uzyskaniu Informacji od rodzica, ucznia lub niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii zgłasza dyrektorowi potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

32 Etapy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
2. Dyrektor szkoły tworzy zespół, oraz wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu. Najlepiej gdy koordynatorem dla uczniów z danej klasy jest wychowawca.

33 Etapy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
3. Koordynator zwołuje spotkania zespołu. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku (zaplanowanie pomocy, ocena efektywności działań)

34 Etapy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
4. O terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia.

35 W skład zespołu wchodzą:
nauczyciele uczący ucznia (wszyscy) Specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda) pracujący w szkole przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej (na wniosek dyrektora szkoły) inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista( na wniosek rodzica) rodzice ucznia (gdy wyrażą chęć)

36 Zadania Zespołu:

37 Zadania Zespołu: ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia

38 Zadania Zespołu: określenie zlecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii z ppp

39 Zadania Zespołu: zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego i sposobu ich realizacji- w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

40 Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala (zatwierdza) dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym ustalone formy pomocy będą udzielane.

41 O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz wymiarze godzin dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

42 DOKUMENTACJA ZESPOŁU

43 DOKUMENTACJA ZESPOŁU Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

44 DOKUMENTACJA ZESPOŁU Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Karta indywidualnych potrzeb i plan działań wspierających dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej i pozostałych wymagających objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

45 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

46 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

47 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym,znacznym niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją ruchową słabo słyszących i niesłyszących(wyznaczona poradnia) słabo widzących i niewidzących(wyznaczona poradnia) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z niepełnosprawnościami sprzężonymi

48 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: Zagrożonych niedostosowaniem społecznym niedostosowanych społecznie UWAGA: Poradnie nie wydają orzeczeń dla uczniów z zaburzeniami zachowania

49 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Zawiera: Dane osobowe ucznia: 2. ”Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia”- charakterystyka funkcjonowania ucznia w różnych obszarach, jego mocne i słabe strony, na podstawie obserwacji i diagnozy zawartej w orzeczeniu (może być w postaci załącznika) .Jest to punkt wyjścia do dalszych działań. 3. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. podstawowa programowa i dostosowanie programów nauczania język obcy ocenianie test gimnazjalny (na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobów, oceniania,klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów)

50 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania Uczeń upośledzony w stopniu lekkim podstawa programowa kształcenia ogólnego - programy edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia np. polski, biologia, geografia ( w załączeniu); program własny z matematyki (w załączeniu) oceniany zgodnie z WSO,zgodnie z przewidzianym zakresem wymagań, ocenia nauczyciel przedmiotu po konsultacji z pedagogiem specjalnym uczy się jednego języka obcego egzamin zdaje w warunkach i w formie zgodnie z wytycznymi OKE (wydłużony czas ,dostosowany arkusz egzaminacyjny)

51 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. a) zakres działań rewalidacyjnych – w przypadku ucznia niepełnosprawnego b) zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym- w przypadku ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym

52 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
5. Formy i metody pracy z uczniem. gdzie siedzi jak motywujemy ile czasu potrzebuje na zadanie jakie przygotowujemy dla niego karty pracy, jak zadajemy prace domową, z jakich pomocy i udogodnień uczeń na co dzień musi korzystać jak przygotowujemy sprawdziany inne (katalog otwarty) wynikają z pewnych zasad pracy z daną niepełnosprawnością ale także z obserwacji danego ucznia

53 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
6. Formy,sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których określone formy pomocy będą realizowane. (różne,ale nie socjoterapia i rewalidacja) porady i konsultacje(kto, kiedy) zajęcia wyrównawcze ( z jakiego przedmiotu) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kółka zainteresowań inne zajęcia np. nauka Brajla.

54 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
6. Formy,sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których określone formy pomocy będą realizowane. (różne,ale nie socjoterapia i rewalidacja) porady i konsultacje(kto, kiedy) zajęcia wyrównawcze ( z jakiego przedmiotu) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kółka zainteresowań inne zajęcia np. nauka Brajla.

55 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
7. Działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę. współpraca z MOPSem konsultacja z diagnostą z poradni współpraca z kuratorem

56 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
8. Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe.

57 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
8. Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. 9.Zakres współpracy specjalistów z rodzicami ucznia

58 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY-podpisują:

59 INDYWIDUALN PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY-podpisują: osoby biorące udział w posiedzeniu Zespołu, w tym ci którzy go tworzyli( dla ucznia niepełnosprawnego trzon programu tworzy nauczyciel wspomagający) wszyscy pozostali nauczyciele, którzy pracują z uczniem rodzice ucznia dyrektor

60 Plan Działań wspierających
Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną oprócz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje dla ucznia, oprócz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających który zawiera:

61 Plan Działań wspierających
1. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2. Działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3. Metody pracy z uczniem. 4.Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 5.Działania wspierające rodziców ucznia 6.W zależności od potrzeb zakres współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

62 Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym efektywności realizowanych zajęć dotyczącej:

63 Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym efektywności realizowanych zajęć dotyczącej: 1. Danej formy pomocy po zakończeniu jej udzielania. 2. Pomocy udzielonej w danym roku szkolnym- przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny. Dokonując tej oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy.

64 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

65 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Karta zawiera: Imię i nazwisko ucznia Nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza Informację dotyczącą: Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii. Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku obserwacji i działań pedagogicznych. 4. Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 5. Zalecane przez Zespół formy,sposoby i okresy udielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

66 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Karta zawiera: 6. Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 7. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 8. Terminy spotkań Zespołu 9.Podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach Zespołu Po każdym spotkaniu Zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola lub szkoły

67 UWAGA: Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań dla tych uczniów.

68 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
UWAGA: dlaczego warto, by w pracach zespołu brał udział specjalista z poradni: jest specjalistą w danym zakresie i może uzupełnić informacje o uczniu w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę i umiejętności, w poradni przeprowadził specjalistyczną diagnozę ucznia i ma możliwość dokonania jej weryfikacji oraz weryfikacji wydanych zaleceń, ich modyfikacji pod kątem realnych możliwości dziecka a także miejsca realizacji, ma możliwość dokonywania „na bieżąco” interpretacji pewnych niejasnych lub mało precyzyjnych zapisów zawartych w opinii lub w orzeczeniu wydanym przez poradnię, ma możliwość przedstawienia sytuacji rozwojowej ucznia „od innej strony”, nie pozwalając „zafiksować się” nauczycielom i specjalistom Szkoły na pewnych trudnościach funkcjonalnych ucznia występujący na ich terenie (i vice versa), jest z „zewnątrz” i podlega pod „odrębnego” dyrektora, co czasami w sytuacji konfliktowej (np. dotyczącej finansów) na drodze: specjaliści – dyrektor Szkoły umożliwia mu głoszenie własnego zdanie bardziej obiektywnie, ma możliwość wsparcia rodzica, który jest w konflikcie ze Szkołą i czasami wręcz boi się pracujących tam nauczycieli (z uwagi na wcześniejsze ciągłe skargi na jego syna lub córkę)

69 Proponowany system oceniania:
oceniamy za stopień realizacji przewidzianych treści programowych, pod uwagę bierzemy motywację i zaangażowanie wkładane w pracę, także widoczny wysiłek i chęć wykonania pracy - Ocena celująca (6): wykonał wszystko samodzielnie oraz z motywacją i zaangażowaniem - Ocena piątkowa (5):wykonał wszystko samodzielnie ale bez motywacji i bez zaangażowania, - Ocena dobra (4): wykonał wszystko z pomocą, a także z motywacją i zaangażowaniem, - Ocena dostateczna (3): wykonał wszystko z pomocą, ale bez motywacji i zaangażowania, - Ocena dopuszczająca (2): wykonał pracę z nauczycielem (wspólnie) - Ocena niedostateczna (1): nie istnieje, oznacza, że program jest zły lub my nie potrafimy pracować z dzieckiem

70 Dziękuję za uwagę!

71 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Anna Olczak PPP nr 1 Gdańsk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google