Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych wykonanych przez Gminę Orzesze za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o stanie realizacji zadań oświatowych wykonanych przez Gminę Orzesze za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego."— Zapis prezentacji:

1 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych wykonanych przez Gminę Orzesze za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego Opracowanie: Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5, 43 – 180 Orzesze tel. (32) 2215355, (32) 2215363, fax. (32) 2214529 mzoorzesze@gmail.com 2013/2014 październik/listopad 2014 „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.” (J. Lubbock) „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.” (J. Lubbock)

2 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty : „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (…) w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego” W raporcie przedstawiono: orzeski system oświaty w roku szkolnym 2013/2014 według zadań i typów szkół, orzeski system oświaty w roku szkolnym 2013/2014 według zadań i typów szkół, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sytuację kadrową w jednostkach oświatowych, sytuację kadrową w jednostkach oświatowych, działania na rzecz poprawy stanu technicznego bazy oświatowej oraz działania na rzecz poprawy stanu technicznego bazy oświatowej oraz sytuację finansową gminnej oświaty. sytuację finansową gminnej oświaty.

3 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 ok. 45 % budżetu gminy 15 placówek oraz 165 pracowników administracji i obsługi w tym 345 nauczycieli, zatrudnionych: 510 osób, Wydatki na szkoły i przedszkola

4 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 24.216.914,81 zł Budżet Orzeskiej Oświaty w 2013 roku subwencja oświatowa 10.374.525,00 złdotacje z budżetu państwa 403.243,97 złFundacja Rozwoju Systemu Edukacji „COMENIUS” 20.248,36 złdotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ. 14.110,00 złpozostałe dochody własne gminy 13.404.787,48 zł

5 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wydatki budżetu 2013 Wydatki orzeskich jednostek oświatowych w 2013r. realizowane były w działach: 801 Oświata i wychowanie 23.556.943,11 zł 852 Pomoc społeczna 3.490,00 zł (MOPS) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 656.481,70 zł

6 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 gmina Orzesze jako organ prowadzący dla: 5 przedszkoli, 5 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 7 szkół podstawowych, 3 gimnazjów. 3 gimnazjów. 453 wychowanków453 wychowanków 19 oddziałów przedszkolnych19 oddziałów przedszkolnych 5 przedszkoli 1160 uczniów1160 uczniów 68 oddziałów szkolnych68 oddziałów szkolnych 7 szkół podstawowych 292wychowanków292wychowanków 13 oddziałów przedszkolnych13 oddziałów przedszkolnych 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 501 uczniów501 uczniów 24 oddziały gimnazjalne24 oddziały gimnazjalne 3 gimnazja

7 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: nauczycielepozostali etatyosobyetatyosobyetatyosoby 1.Zespół Szkół37,7554628,88358,87511 2.Gimnazjum nr 230,924321,17319,7512 3.Gimnazjum nr 328,493118,99219,510 Razem GIMNAZJA97,16512069,048728,1333 4.Szkoła Podstawowa nr 250,625636,874013,7516 5.Szkoła Podstawowa nr 436,154726,65379,510 6.Szkoła Podstawowa nr 527,783818,7825913 7.Szkoła Podstawowa nr 631,44021,152810,2512 8.Szkoła Podstawowa nr 828,294321,04337,2510 9.Szkoła Podstawowa nr 923,943315,942489 10.Szkoła Podstawowa nr 1022,923614,17278,759 Razem SZKOŁY PODSTAWOWE221,1293154,621466,5079 11.Przedszkole nr 125,123212,621612,516 12.Przedszkole nr 216,47196,22810,2511 13.Przedszkole nr 310,545154,1766,3759 14.Przedszkole nr 613,28175,7887,59 15.Przedszkole nr 79,645144,2765,3758 Razem PRZEDSZKOLA75,069733,064442,0053 OGÓŁEM 393,33510256,7345136,63165

8 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Nakłady na doskonalenie nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Rok szkolny 2013/2014 IX – XII 2013 I – VIII 2014 Nakłady OGÓŁEM115.028,19 zł37.734,54 zł77.293,65 zł w tym: dofinansowanie do studiów, tzw. czesne 9.400,00 zł4.200,00 zł5.200,00 zł szkolenia rad pedagogicznych i dyrektorów 105.628,1933.534,54 zł72.093,65 zł

9 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 14 nauczycieli mianowanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze zostało przeprowadzonych 14 egzaminów na stopień awansu nauczyciela mianowanego. 3 nauczycieli dyplomowanych Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

10 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Liczba etatów nauczycieli w poszczególnych placówkach z podziałem na stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2013/2014 Placówka Liczba etatów nauczycieli wg SIO z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego na dzień 30 marca 2014r. stażystakontraktowymianowanydyplomowany OGÓŁEM liczba etatów etaty% % % % Zespół Szkół00,00%3,512,12%11,3639,34%14,0248,55%28,88 Gimnazjum nr 20,552,60%5,8427,59%3,3916,01%11,3953,80%21,17 Gimnazjum nr 300,00%2,6413,90%4,0121,12%12,3464,98%18,99 Szkoła Podstawowa nr 200,00%4,2411,50%9,5725,96%23,0662,54%36,87 Szkoła Podstawowa nr 41,947,28%8,0230,09%5,6921,35%1141,28%26,65 Szkoła Podstawowa nr 50,673,57%5,1127,21%15,32%1263,90%18,78 Szkoła Podstawowa nr 60,442,08%3,6117,07%7,8837,26%9,2243,59%21,15 Szkoła Podstawowa nr 82,4711,74%9,1343,39%419,01%5,4425,86%21,04 Szkoła Podstawowa nr 90,53,14%4,2926,91%8,3752,51%2,7817,44%15,94 Szkoła Podstawowa nr 101,067,48%2,1815,38%4,1829,50%6,7547,64%14,17 Przedszkole nr 100,00%6,2649,60%3,1324,80%3,2325,59%12,62 Przedszkole nr 20,091,45%116,08%1,1318,17%464,31%6,22 Przedszkole nr 300,00%2,0849,88%00,00%2,0950,12%4,17 Przedszkole nr 61,627,68%3,0953,46%0,091,56%117,30%5,78 Przedszkole nr 7123,42%0,092,11%123,42%2,1851,05%4,27 OGÓŁEM10,324,02%61,0823,79%64,8025,24%120,5046,94%256,70

11 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wyniki sprawdzianu po VI klasie Szkoły Podstawowej 2013/2014

12 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część HUMANISTYCZNA – język polski 2013/2014

13 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część HUMANISTYCZNA – historia i wiedza o społeczeństwie 2013/2014

14 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA – matematyka 2013/2014

15 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA – przedmioty przyrodnicze 2013/2014

16 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język ANGIELSKI podstawowy 2013/2014

17 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język ANGIELSKI rozszerzony 2013/2014

18 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język NIEMIECKI – podstawowy 2013/2014

19 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język NIEMIECKI – rozszerzony 2013/2014

20 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Edukacja dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 – liczba dzieci z niepełnosprawnościami – orzeczenia o kształceniu specjalnym Wyszczególnienie Razem Przedszkola Razem Gimnazja Razem Szkoły Podstawowe OGÓŁEM słabo widzący - -44 słabo słyszący 42915 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 19616 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 1-12 z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją 1131327 z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 32813 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - niedostosowanie społeczne -213 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - zaburzenia zachowania - -11 Razem 20184381

21 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Edukacja dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 – tygodniowa liczba godzin nauczania indywidualnego i rewalidacji Placówka NAUCZANIE indywidualne ZAJĘCIA INDYWIDUALNE rewalidacyjne – orzeczenia – orzeczenia Zespół Szkół5010 Gimnazjum nr 21220 Gimnazjum nr 32014 Szkoła Podstawowa nr 23818 Szkoła Podstawowa nr 44429 Szkoła Podstawowa nr 5-22 Szkoła Podstawowa nr 65435 Szkoła Podstawowa nr 8-28 Szkoła Podstawowa nr 9-8 Szkoła Podstawowa nr 10-2 Przedszkole nr 1-23 Przedszkole nr 3-7 Przedszkole nr 6-5 Przedszkole nr 7-6 Razem218227

22 Osiągnięcia – ZESPÓŁ SZKÓŁ ORZESZE ZS III miejsceIV Międzynarodowy Konkurs „Ars Astronomica 2014” WyróżnienieMiędzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2014” WyróżnienieIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Europejskiej – Racibórz 2014 WyróżnienieOgólnopolski konkurs przedmiotowy PINGWIN 2013 i 2014 z matematyki LaureatOgólnopolski konkurs przedmiotowy PINGWIN 2013 z języka angielskiego; 2014 -niemiecki WyróżnienieOgólnopolski Konkurs Przedmiotowy PINGWIN 2013 z matematyki LaureatOgólnopolski Konkurs w ramach kampanii prof.. „Zachowaj trzeźwy umysł” w 2013 roku LaureatOgólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” I miejsceI Ogólnopolski Turniej Miecza i Tarczy kategoria „Junior” 11-15 lat o puchar Niepokornych I miejsceV Turniej Polskiej Ligi Walk Rycerskich I miejsceOgólnopolskie Zawody Power Kids 2 III miejsceOtwarty Puchar Europy Kong Sao – kategoria Juniorzy II miejsce XXI Śląski Konkurs Instrumenty Dęte o zasięgu ogólnopolskim LaureatkaWojewódzki Konkurs Przedmiotowy z historii FinalistkaXXII Wojewódzki Konkurs Nudna Matematyka dla klas 1 gimnazjum WyróżnienieXII Wojewódzki Konkurs Poezji Zbigniewa Herberta II miejsceŚląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych II stopnia I miejsceEtap rejonowy XII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego II miejsce8 edycja Powiatowego Konkursu „Poezji i prozy rozliczeń z wojną” III miejsceIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu II miejsceXI Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego I i II miejscePowiatowy Konkurs z matematyki dla uczniów klas 1 gimnazjum I i II miejsce Powiatowy Konkurs Czytelniczy: „Wyzwania, które trzeba podjąć w nastoletnim życiu i o miłości, o którą trzeba walczyć” WyróżnienieXXIV Rejonowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej III miejsceIV Powiatowy Konkurs Kulturoznawczy o Krajach Niemiecko i Anglojęzycznych WyróżnieniePowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji „Z uczuciami w tle” II miejsc,VI Powiatowy Festiwal Piosenki Estradowej "Złoty Kos" III miejsceIV Powiatowe Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora MOSiR w Mikołowie

23 Osiągnięcia – GIMNAZJUM NR 2 ORZESZE - ZAWADA G2 WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny 2014” I miejsce w powiatowym konkursie na prezentację multimedialną pt. Jan Paweł II - papież młodzieży I i II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o Krajach Niemiecko- i Anglojęzycznych II i III miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego WYRÓŻNIENIE w konkursie powiatowym „Odkrywamy naszą przeszłość” WYRÓŻNIENIE w regionalnym konkursie gwarowym - "Godomy po naszymu" XVII edycja konkursu "Wiem Wszystko" - uczeń klasy III jest jednym z 5 najlepszych gimnazjalistów w rejonie. II miejsce w finale IV Rejonowego Międzyszkolnego Konkursu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A ENERGIA PRZYSZŁOŚCI” Wyróżnienie I-go stopnia za przedstawienie „Śnieżka po Śląsku” zdobył kabaret „SZANSA” podczas XXIV Rejonowego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach III miejsce w powiatowym konkursie na prezentację multimedialną pt. Jan Nowak-Jeziorański – życie i działalność Wyróżnienie w wojewódzkim etapie konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Informatycznym "GIMKOMP” I miejsce w III Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Nie daj się wkręcić” Wyróżnienie w konkursie plastycznym zorganizowanym podczas VI Powiatowego Młodzieżowego Festiwalu Nauki Srebrny Dyplom w I Powiatowym Konkursie Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych NOC CUDU 2014 Wyróżnienie finale XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” I, II i III miejsce w I Powiatowym Konkursie Świątecznym "WEIHNACHTEN KOMMT BALD" I i III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego "Der Sprachmeister" Wyróżnienie w REGIONALNYM KONKURSIE DZIENNIKARSKIM I i II miejsce w Powiatowym Dyktandzie z Języka Niemieckiego II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII I miejsce w konkursie „Let's speak” zorganizowanym przez ZST Mikołów I miejsce w kategorii gimnazjów w IV Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w MDK w Orzeszu I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim „Z uczuciami w tle” I i III miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Rozliczeń z Wojną II miejsce w rozgrywkach gimnazjalistów w ramach projektu edukacyjnego Ruszaj Po euro – nagroda 1 500 zł

24 Osiągnięcia – GIMNAZJUM NR 3 ORZESZE – GARDAWICE G3 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA II miejsce w IV Powiatowy Konkurs Biologiczno - Ekologiczny pt. "Człowiek i środowisko" II miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej Kwalifikacja się do finału ogólnopolskiego konkursu „Listy dla Ziemi” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Środowiska III miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim z Wiedzy o Życiu i Twórczości Juliana Tuwima I miejsce w V Regionalny Konkursie Gwarowym „Godomy po naszymu” I miejsce w XII Powiatowym Konkursie Fizycznym I miejsce w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom" III miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej I miejsce w Diecezjalnym Konkursie „Kardynał August Hlond – administrator, pierwszy biskup diecezji katowickiej” Wyróżnienie I stopnia w XXIV Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach III miejsce w III Regionalnym Festiwalu Piosenki Śląskiej II miejsce w V Powiatowym Konkursie Fotografii Ekologicznej Laureatka konkursu plastyczno – literackiego „Dzielę się pięknem” III miejsce w powiatowych zawodach w piłce koszykowej III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym III miejsce w powiatowych zawodach w piłce siatkowej III miejsce w powiatowych zawodach w siatkówce plażowej II miejsce w powiatowych zawodach tenisie stołowym III miejsce w Międzygimnazjalnym Turnieju Par Mieszanych w piłce siatkowej

25 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ORZESZE 4 laureatów I-go st.,Międzynarodowy Konkurs Matematyczny “Oxford 5 finalistów,Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Panda 2014" w Warszawie 4 wyróżnienia,Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2014" III miejsce, Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy "Stypendiada I Ty Bądź Czytelny" 2 wyróżnienia, 1 wyróżnienie,Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Stypendiada Plus - Minus" 1 laureat,Ogólnopolski Konkurs "Olimpusek" 1 wyróżnienie,Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy "Zebra" 2 wyróżnieniaOgolnopolski Konkurs O Bezpieczeństwie I Zdrowiu "Bezpieczna Szkoła" 1 wynik z maks. ilością punktów (40)Test Szóstoklasisty 7 wyników z maks. ilością punktów (40),Ogólnopolski Test Trzecioklasisty "Trzecioteścik" 1 laureatWojewódzki Konkurs Przedmiotowy Matematyka Z Elementami Przyrody wyróżnienieRejonowy Religijny Konkurs Plastyczny "Ewangelia Św. Mateusza" wyróżnienie I-go stopniaXXIV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej W Tychach III miejsce i wyróżnienie,Powiatowy Konkurs Pt. "Multimedialny Portret L. J. Kerna" II miejsce i III miejsce,Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego "Easy English" I miejsce,Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania II i III miejsce,Powiatowy Konkurs Recytatorski O Tematyce Bożonarodzeniowej wyróżnieniePowiatowy Konkurs "Asy Z Naszej Klasy" I miejsce (złoty dyplom),Powiatowy Konkurs Widowisk Jasełkowych I Bożonarodzeniowych "Noc Cudu" III miejsce, wyróżnienie, VI Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej I Młodzieżowej "Wiosna, Nadzieja I Radość" I miejsce ( kat klas I – III i w kat. IV-VI)Powiatowy Konkurs Recytatorski "Poezja Dziecięca" I i II miejsce,Powiatowe Konkursy Gwarowy "Mode Fafloki" I i III miejscePowiatowe Konkursy Gwarowy "Pogodomy Po Naszymu" II miejsce,Powiatowy Konkurs Czytelniczy "Twórczość Małgorzaty Musierowicz"

26 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ORZESZE – JAŚKOWICE SP4 wyróżnienieMiędzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” Laureat, wyróżnienie Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego „Albus” 11 miejsceIX Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego "The Globe" wyróżnienie I stopnia XXIV Rejonowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej I miejsce NAGRODA GRAND PRIX Powiatowy Konkurs Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych pt. „Noc cudu” I miejscePowiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym I miejsceIV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Easy English” I miejsceIII Powiatowy Turniej Umiejętności Bezpiecznych Zachowań II miejsceII Powiatowy Konkurs Gwary „Na Śląsku miyszkomy, po Śląsku godomy”. II miejsceIV Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania II miejscePowiatowy Konkurs „Czy znasz swoje lektury?” III miejsceIX Powiatowym Konkursie „Mały Europejczyk” III miejsceIV Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania wyróżnieniePowiatowy Konkurs Twórczości dziecięcej i młodzieżowej „Wiosna, nadzieja, radość”

27 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ORZESZE – ZAZDROŚĆ SP5 I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica; III miejsce drużyny dziewcząt w zawodach rejonowych w tenisie stołowym szkół podstawowych; IV miejsce w finale województwa śląskiego w VIII Memoriale Andrzeja Grubby 2014; II miejsce w Mistrzostwach w Zapamiętywaniu, organizowanych przez Szkołę Treningu Pamięci Szatkowskich; II miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim o tematyce bożonarodzeniowej dla uczniów szkół podstawowych; II miejsce drużyny chłopców w mistrzostwach powiatu mikołowskiego w badmintonie w kategorii szkół podstawowych; II miejsce indywidualnie w mistrzostwach powiatu mikołowskiego w badmintonie w kategorii szkół podstawowych; III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego ‘Easy English’; III miejsce w powiatowych eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej; IV miejsce w zawodach powiatowych w piłce nożnej chłopców; IV miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców; IV miejsce w powiatowych zawodach koszykówki; IV miejsce w zawodach barażowych w piłce ręcznej dziewcząt; I miejsce w III Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych w Orzeszu (uczeń otrzymał statuetkę najlepszego zawodnika turnieju); I miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w Miejskim Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze.

28 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 ORZESZE – ZAWIŚĆ SP6 Wyróżnienie, VI m. w powiecie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2014” Wyróżnienie, VI m. w powiecie Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Fox” I miejsceAsy Z Trzeciej Klasy Wyróżnienie Specj. I St.Xxiv Rejonowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej IV miejscePowiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Easy English I, II miejsceRegionalny Konkure Gwarowy „Godomy Po Naszymu’ I miejsceKonkurs Filmowy Tesco Dla Szkół „Talent Do Niemarnowania” I miejsceOgólnopolska Akcja Polska Biega 2014 II miejsceZawody Rejonowe – Sztafeta Szwedzka III miejsceCzwórbój Lekkoatletyczny - Dziewczyny II, III miejsceIndywidualne Mistrzostwa Śląska Młodzików II miejsceBieg Uliczny O „Łaziskie Liście” III miejsceTurniej Piłki Koszykowej Dziewcząt II, III miejsceMistrzostwa Powiatu Mikołowskiego w Badmintonie

29 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 ORZESZE – MOŚCISKA SP8 Tytuł „omnibusa” - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny i Przyrodniczy „Olimpus” IV m-ce eliminacje powiatowe - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Wyróżnienie specjalne I stopnia XXIV - Rejonowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej I miejsce - III Regionalny Festiwal Piosenki Śląskiej „Orzeszek” I miejsce - XXI Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Adolfa Dygacza I miejsce - Powiatowy Konkurs Recytatorski o tematyce bożonarodzeniowej – I miejsce - II Powiatowy Konkurs Gwary: „Na Śląsku miyszkomy, po śląsku godomy” I miejsce - Powiatowy Konkurs „Barwy Jesieni” I miejsce - XII Powiatowy Konkurs Poetycki „Bez tytułu…” II miejsce - Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

30 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ORZESZE – ZGOŃ SP9 I miejsce, Wyróżnienie, I, II, III miejsce XVI Edycja Międzyświetlicowego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”: IV miejsceWojewódzki Konkurs Matematyczny II miejsceVII Powiatowy Konkurs Plastyczny” Barwy Jesieni” wyróżnienieVI Powiatowy Konkurs Plastyczny w kategorii” Stroik świąteczny” - III miejscePowiatowy Konkurs Czytelniczy „ Czy znasz swoje lektury” II miejsceIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „ Easy English”

31 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 ORZESZE – WOSZCZYCE SP10 IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Mikołowskiego w Badmintonie- szkoły podstawowe drużyna chłopców, IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Mikołowskiego w Badmintonie- szkoły podstawowe drużyna dziewcząt, Srebrny Dyplom w Powiatowym Konkursie Widowisk Jasełkowych „Noc Cudu”, II m. w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Czy znasz swoje lektury?”, II m. w powiatowym konkursie „Polskie Parki Narodowe”, II m. w Powiatowym Konkursie Informatyczno – Czytelniczym „Multimedialny Portret Ludwika Jerzego Kerna” Srebrny Dyplom klasy III w I Powiatowym Konkursie Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych” Tytuł Mistrz Sztuki Aktorskiej w I Powiatowym Konkursie Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych” Wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Gwary „Na Śląsku miyszkomy, po Śląsku godomy”’ Srebrny As w XIII Powiatowym Konkursie „Asy z Naszej Klasy”, Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Pięknego czytania Im.; Iim; IIIm. V Regionalny Konkurs Gwarowy „Godomy po naszymu”, wyróżnienie w Rejonowym Religijnym Konkursie Plastycznym „Wierzę w Syna bożego”, II m. klasa III w III Regionalnym Festiwalu Piosenki Śląskiej „Orzeszek”, III m. w III Regionalnym Festiwalu Piosenki Śląskiej „Orzeszek”, III m. W Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Śląskich I m. dla szkoły w XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Zbieramy makulaturę –Oszczędzamy lasy”, I i III m. dla uczennic szkoły w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Zbieramy makulaturę – Oszczędzamy lasy”,

32 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Osiągnięcia klasy sportowej w roku szkolnym 2013/2014 – GIMNAZJUM NR 2 ORZESZE - ZAWADA  III miejsce w Sportowej Rywalizacji Szkół w kategorii chłopców w powiecie mikołowskim.  II miejsce w powiatowych zawodach w piłce ręcznej chłopców.  III miejsce w Powiatowych i Rejonowych Sztafetach LA Chłopców.  IX miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Siatkówce Plażowej Chłopców.  I miejsce w Powiatowych i Rejonowych Zawodach w Siatkówce Plażowej Chłopców.  II miejsce w Powiatowych Zawodach Siatkówki Plażowej Dziewcząt.  III miejsce w Powiatowym Turnieju Siatkówki Dziewcząt.  IV miejsce chłopców w finale wojewódzkiej Gimnazjady w siatkówce.  I miejsce chłopców w półfinałach wojewódzkich w siatkówce.  I miejsce chłopców w zawodach rejonowych w siatkówce.  I miejsce chłopców w zawodach powiatowych w siatkówce.

33 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Osiągnięcia klasy sportowej w roku szkolnym 2013/2014 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ORZESZE  II Miejsce w kategorii dziewcząt - Międzynarodowy Turniej Siatkówki Im. Czesława Fojcika  III Miejsce W Mini Piłce Siatkowej Chłopców - Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej Wojewodztwa Śląskiego  I Miejsce W Mini Piłce Siatkowej Chłopców - Półfinał Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego  I Miejsce w kategorii chłopców, II Miejsce w kategorii dziewcząt - Rejonowy Turniej Mini Piłki Siatkowej  I Miejsce w kategorii chłopców, I Miejsce w kategorii dziewcząt - Powiatowy Turniej Mini Piłki Siatkowej  I Miejsce w kategorii dziewcząt, II Miejsce w kategorii chłopców - Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej

34 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków Gminy na rzecz uczniów i szkół. W roku szkolnym 2013/2014 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków Gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy Orzesze było: Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy Orzesze było:  zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków oświatowych. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz uczniów i szkół

35 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz uczniów i szkół Nadzór nad realizacją obowiązku nauki – art. 19 ustawy o systemie oświaty obowiązek nauki spełniało 475 uczniów W roku 2013/2014 obowiązek nauki spełniało 475 uczniów poprzez uczęszczanie do publicznej bądź niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej (176 uczniów spełniało obowiązek szkolny w gimnazjach). Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – wymieniony tryb został wszczęty w 1 przypadku – postępowanie zakończyło wydanie postanowienia o umorzeniu grzywny ze względu na spełnienie obowiązku wskazanego w Tytule Wykonawczym.

36 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz uczniów i szkół Dowożenie – art.17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Wyszczególnienie 2008/20092009/20102010/20112011/2012 2012/2013 2013/2014 uczniowie: Niepełnosprawni dowożeni 35 3739 37 47 w tym głęboko upośledzeni 55444 4 Nakłady na dowożenie niepełnosprawnych 145 564,80 zł150.373,20 zł125.552,73 zł210.870,31 zł235.908,81 zł 241.215,78 zł Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły – dowożeni 512489520320 314 489 Nakłady na dowożenie dzieci zdrowych 359 403,03 zł388.321,78 zł425.671,88 zł192.870,67 zł187.071,86 zł 184.809,32 zł Razem - ilość dzieci 547524557324 318 533 OGÓŁEM brutto (w zł) 504 967,83 zł538 694,98 zł551.224,61 zł403.740,98 zł 422.980,67 zł 426.025,10 zł

37 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz uczniów i szkół Pomoc materialna – stypendia i zasiłki szkolne – art. 90b i n. ustawy o systemie oświaty 125 uczniów125 uczniów 57 rodzin57 rodzin 148 zł miesięcznie – IX – XII 2013148 zł miesięcznie – IX – XII 2013 125 zł miesięcznie – I – VI 2014125 zł miesięcznie – I – VI 2014 Stypendia szkolne 2 uczniów2 uczniów 1 rodzina1 rodzina 530 zł / uczeń530 zł / uczeń Zasiłki szkolne

38 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz uczniów i szkół Pomoc materialna – stypendia i zasiłki szkolne Okres przyznania stypendium Ogółem koszt zadania Otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Środki własne gminy wykorzystane Dotacja celowa z budżetu Wojewody wykorzystana Dotacja niewykorzys tana – zwrot kwoty Liczba uczniów IX – XII 2013 52.104,88 zł38.500,00 zł10.420,98 zł41.683,90 zł3774,12 zł 125 – stypendia + 2 zasiłek I – VI 2014 50.858,82 zł49.732,00 zł10.171,76 zł40.687,06 zł9.044,94 zł 121 stypendia RAZEM 102.963,70 zł95.190,02 zł20.592,74 zł82.370,96 zł12.819,06 zł

39 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz uczniów i szkół Wyprawka szkolna – wydatkowano 30.865,09 zł Liczba uczniów klasa I SP klasa II SP klasa III SP klasa V SP klasy IV i VI SP I,II,III klasa G Liczba uczniów ogółem w gminie rozpoczynających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę 184 228208180- - Liczba uczniów ogółem w gminie pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). 28 Liczba uczniów ogółem w gminie spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)) 172522 Liczba uczniów ogółem w gminie pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (w przypadkach określonych w art. 7ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). - Liczba uczniów w gminie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, 243 Liczba ogółem w gminie uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiad. orzecz. o potrzebie kształ. specj., o kt. mowa w art. 71b ust. 3 ust. o systemie oświaty - objętych programem "Wyprawka szkolna" 64 9 Ogółem w gminie uczniowie objęci programem 8229 9 Łączna liczba uczniów objętych programem 120

40 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz uczniów i szkół Stypendia naukowe i nagrody sportowe – o charakterze motywacyjnym Wyszczególnienie I semestr 2013/2014II semestr 2013/2014 Ilość uczniówKwotaIlość uczniówKwota stypendia naukowe1210.450,00 zł4317.500,00 zł nagrody sportowe za 2013r. – indywidualne --3117.400,00 zł

41 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz uczniów i szkół Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – art. 70b ustawy o systemie oświaty Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowani e ogółe m Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu: Przyuczeni e do pracy Liczba decyzji odmawiających przyznania dofinansowani a Kwota jaką w 2013r. wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowani a Wysokość dotacji pozyskanej w 2013r. od Wojewody Śląskiego cykl kształcenia 24 m-ce36 m-cy22 m-ce 15 1231-130.195,20 zł

42 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Dodatek uzupełniający – art. 30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela Po analizie średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2013, w m-cu styczniu 2014r., wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający do poszczególnych stopni awansu zawodowego: dodatek uzupełniający– 181.994,34 zł stażyści – 19.692,66 zł kontraktowi – 0,00 zł mianowani – 103.099,70 zł dyplomowani – 59.201,98 zł

43 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Finansowanie zadań oświaty – remonty IX 2013 – VIII 2014 Lp.PlacówkaZakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 1. Zespół Szkół Orzesze Wykonanie prac remontowych parkietów w 2 salach lekcyjnych 11 291,40 zł RAZEM:11 291,40 zł 2. Gimnazjum nr 2 Zawada Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły38 175,98 zł Wykonanie odwodnienia budynku szkoły14 514,00 zł Usuniecie awarii instalacji c.o. – wymiana pompy c.o.7 380,00 zł RAZEM:60 069,98 zł 3. Gimnazjum nr 3 Gardawice Wykonanie remontu szatni10 042,95 zł Wymiana drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych do sali gimnastycznej 7 995,00 zł Wykonanie prac malarskich sali gimnastycznej24 969,00 zł Wykonanie docieplenia ściany zewnętrznych sali gimnastycznej 17 035,50 zł Wykonanie prac remontowych instalacji c.w.u. wraz z montażem bojlera c.w.u. 16 800,00 zł RAZEM:76 842,45 zł

44 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Finansowanie zadań oświaty – remonty IX 2013 – VIII 2014 Lp.PlacówkaZakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 4. Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze Usunięcie awarii instalacji c.o.11 992,50 zł Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej19 926,00 zł Wykonanie prac remontowych II sanitariatów dla uczniów na II piętrze budynku 49 999,50 zł Wykonanie prac remontowych boiska szkolnego z trawy naturalnej 15 990,00 zł RAZEM:97 908,00 zł 5. Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice Wykonanie prac malarskich elewacji budynku – zamalowanie graffiti 2 706,00 zł Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku szkoły60 085,50 zł Wykonanie prac remontowych parkietów w pomieszczeniach: świetlicy, pomieszczeniu gospodarczym oraz łączniku pomiędzy kuchnią a gabinetem intendenta 7 011,00 zł RAZEM:69 802,50 zł

45 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Finansowanie zadań oświaty – remonty IX 2013 – VIII 2014 Lp.PlacówkaZakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 6. Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość Wykonanie prac remontowych sanitariatu dla nauczycieli6 998,70 zł Wykonanie chodnika z kostki brukowej9 163,50 zł Usuniecie awarii instalacji c.o. w o/przedszkolnym – wymiana kotła c.o. wraz z armaturą 11 894,10 zł Wykonanie prac remontowych piwnic15 598,86 zł RAZEM:43 655,16 zł 7. Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść Usunięcie awarii instalacji c.o. – wymiana grzejników c.o.6 715,80 zł Wykonanie prac remontowych sanitariatów na piętrze oraz parterze 15 006,00 zł Wykonanie prac malarskich sali gimnastycznej oraz naprawa pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej 23 985,00 zł Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowej36 499,20 zł RAZEM:82 206,00 zł 8. Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska Wymiana drzwi ewakuacyjnych do sali gimnastycznej dwuskrzydłowych aluminiowych 9 409,50 zł Wykonanie prac malarskich w budynku szkoły9 840,00 zł Wymiana grzejników c.o.4 710,00 zł Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowej12 792,00 zł RAZEM:36 751,50 zł

46 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Finansowanie zadań oświaty – remonty IX 2013 – VIII 2014 Lp.PlacówkaZakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 9. Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych drewnianych na drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe 11 992,50 zł Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pracowni komputerowej 9 963,00 zł Wykonanie prac remontowych korytarzy i sal lekcyjnych oraz szatni 16 543,50 zł RAZEM:38 499,00 zł 10. Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce Montaż wiaty przed wejściem głównym do budynku szkoły część stara 2 890,50 zł Wykonanie prac remontowych parkietów w 5 salach lekcyjnych 29 212,50 zł Wykonanie prac malarskich i odgrzybieniowych oraz wentylacji w kuchni, jadalni oraz magazynie żywności 3 813,00 zł RAZEM:35 916,00 zł

47 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Lp.PlacówkaZakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 11. Przedszkole nr 1 Orzesze Wymiana opraw oświetleniowych2 200,00 zł Wymiana rynien i rur spustowych3 874,50 zł Wykonanie remontu parkietu w sali zabaw Biedronki6 998,70 zł Wykonanie prac malarskich w sali zabaw2 792,10 zł Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych57 994,50 zł RAZEM:73 859,80 zł 12. Przedszkole nr 2 Orzesze Wykonanie prac remontowych parkietu w sali Żabki, Biedronki oraz Pszczółki 32 742,60 zł Wykonanie prac remontowych II sanitariatów dla dzieci53 455,80 zł Wykonanie prac remontowych posadzki w sali zabaw64 452,00 zł Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowej14 760,00 zł RAZEM:165 410,40 zł

48 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Lp.PlacówkaZakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 13. Przedszkole nr 3 Zawada Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe7 995,00 zł Ułożenie kostki brukowej17 220,00 zł Remont instalacji odgromowej9 000,00 zł Wykonanie prac malarskich 2 sal zabaw6 002,40 zł Wykonanie prac remontowych sanitariatu dla dzieci26 076,00 zł RAZEM:66 293,40 zł 14. Przedszkole nr 6 Zawiść Wykonanie chodnika z kostki brukowej12 792,00 zł Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowej12 890,40 zł Wykonanie prac remontowych Sali zabaw9 963,00 zł RAZEM:35 645,40 zł 15. Przedszkole nr 7 Gardawice Remont sanitariatu dla dzieci14 883,00 zł Wymiana stolarki okiennej w sali zabaw7 995,00 zł RAZEM:22 878,00 zł RAZEM WARTOŚĆ REMONTÓW: Przedszkola, Gimnazja, Szkoły Podstawowe 917 028,99 zł

49 49 Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | 43-180 Orzesze Certyfikat - Samorządowy Lider Edukacji 2013 i 2014 Patronat medialny Programu: Ogólnopolski Program Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji” Ogólnopolski Program Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji” – znak jakości potwierdzający znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i wspierania szkolnictwa; Organizator Organizator: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z Sosnowca, dla samorządów z całej Polski; Dla Kogo: Dla Kogo: samorządy, które mogą pochwalić się sukcesami w sferze rozwoju edukacji, nauki, sportu i kultury; Ocena i certyfikacja samorządów Ocena i certyfikacja samorządów: zespół ekspertów złożony z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie,

50 50 Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | 43-180 Orzesze Certyfikat - Samorządowy Lider Edukacji 2013 i 2014  Certyfikat i znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu.  Akredytacji samorządów dokonała komisja pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej.  W komisji certyfikacyjnej zasiadali ponadto m.in.:  prof. Piotr Wilczek – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago,  prof. Maciej Mitręga – specjalista w dziedzinie zarządzania, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,  prof. Halina Rusek – socjolog, była prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  prof. Michał Kaczmarczyk – Prorektor ds. nauki, dydaktyki i współpracy z otoczeniem społecznym Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Komitetu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - oddział w Katowicach. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

51 51 Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | 43-180 Orzesze Certyfikat – Samorządowy Lider Edukacji 2013 i 2014 Uzyskanie certyfikatu „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI” oznacza, iż gmina: wyróżnia się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju; wyróżnia się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju; wiąże swoją przyszłość z rozwojem wiedzy; wiąże swoją przyszłość z rozwojem wiedzy; podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju edukacji na swoim terenie; podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju edukacji na swoim terenie; jest miejscem, w którym warto się kształcić, inwestować we własny rozwój intelektualny; jest miejscem, w którym warto się kształcić, inwestować we własny rozwój intelektualny; podejmuje aktywne działania w kierunku podejmuje aktywne działania w kierunku aktywizowania młodzieży uczącej się oraz rozwijania jej edukacyjnych i naukowych pasji; jest jednostką terytorialną, która dba o rozwój jest jednostką terytorialną, która dba o rozwój gospodarki opartej na wiedzy i przez to wzmacnia swoją atrakcyjność inwestycyjną; jest jednostką terytorialną otwartą na wiedzę i rozumie konieczność inwestowania w nią. jest jednostką terytorialną otwartą na wiedzę i rozumie konieczność inwestowania w nią.

52 52 Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | 43-180 Orzesze Certyfikat – Samorządowy Lider Edukacji 2013 27.11.2013r. Kraków, Aula Collegium Novum Uniwersytet Jagielloński

53 53 Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | 43-180 Orzesze Certyfikat – Samorządowy Lider Edukacji 2014 30.10.2014r. Wrocław, Aula Leopoldinum Uniwersytet Wrocławski

54 Dziękujemy za uwagę Miejski Zespół Oświaty Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5 ul. Powstańców 5 43 – 180 Orzesze 43 – 180 Orzesze tel. (32) 2215355; (32) 2215363 tel. (32) 2215355; (32) 2215363 fax (32) 2214529 fax (32) 2214529 e-mail:  mzoorzesze@gmail.com


Pobierz ppt "Raport o stanie realizacji zadań oświatowych wykonanych przez Gminę Orzesze za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google