Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

październik/listopad 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "październik/listopad 2014"— Zapis prezentacji:

1 październik/listopad 2014
„Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.” (J. Lubbock) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych wykonanych przez Gminę Orzesze za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego Opracowanie: Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5, 43 – 180 Orzesze tel. (32) , (32) , fax. (32) 2013/2014 październik/listopad 2014

2 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty : „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (…) w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego” W raporcie przedstawiono: orzeski system oświaty w roku szkolnym 2013/ według zadań i typów szkół, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sytuację kadrową w jednostkach oświatowych, działania na rzecz poprawy stanu technicznego bazy oświatowej oraz sytuację finansową gminnej oświaty.

3 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wydatki na szkoły i przedszkola ok. 45 % budżetu gminy 15 placówek oraz 165 pracowników administracji i obsługi w tym 345 nauczycieli, zatrudnionych: 510 osób,

4 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Budżet Orzeskiej Oświaty w 2013 roku ,81 zł subwencja oświatowa ,00 zł dotacje z budżetu państwa ,97 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „COMENIUS” ,36 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ ,00 zł pozostałe dochody własne gminy ,48 zł

5 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wydatki budżetu 2013 Wydatki orzeskich jednostek oświatowych w 2013r. realizowane były w działach: 801 Oświata i wychowanie ,11 zł 852 Pomoc społeczna 3.490,00 zł (MOPS) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,70 zł

6 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 gmina Orzesze jako organ prowadzący dla: 5 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 3 gimnazjów. 453 wychowanków 19 oddziałów przedszkolnych 5 przedszkoli 1160 uczniów 68 oddziałów szkolnych 7 szkół podstawowych 292 wychowanków 13 oddziałów przedszkolnych 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 501 uczniów 24 oddziały gimnazjalne 3 gimnazja

7 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: nauczyciele pozostali etaty osoby 1. Zespół Szkół 37,755 46 28,88 35 8,875 11 2. Gimnazjum nr 2 30,92 43 21,17 31 9,75 12 3. Gimnazjum nr 3 28,49 18,99 21 9,5 10 Razem GIMNAZJA 97,165 120 69,04 87 28,13 33 4. Szkoła Podstawowa nr 2 50,62 56 36,87 40 13,75 16 5. Szkoła Podstawowa nr 4 36,15 47 26,65 37 6. Szkoła Podstawowa nr 5 27,78 38 18,78 25 9 13 7. Szkoła Podstawowa nr 6 31,4 21,15 28 10,25 8. Szkoła Podstawowa nr 8 28,29 21,04 7,25 9. Szkoła Podstawowa nr 9 23,94 15,94 24 8 10. Szkoła Podstawowa nr 10 22,92 36 14,17 27 8,75 Razem SZKOŁY PODSTAWOWE 221,1 293 154,6 214 66,50 79 11. Przedszkole nr 1 25,12 32 12,62 12,5 12. Przedszkole nr 2 16,47 19 6,22 13. Przedszkole nr 3 10,545 15 4,17 6 6,375 14. Przedszkole nr 6 13,28 17 5,78 7,5 15. Przedszkole nr 7 9,645 14 4,27 5,375 Razem PRZEDSZKOLA 75,06 97 33,06 44 42,00 53 OGÓŁEM 393,33 510 256,7 345 136,63 165

8 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Nakłady na doskonalenie nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 Wyszczególnienie Rok szkolny 2013/2014 IX – XII I – VIII Nakłady OGÓŁEM ,19 zł 37.734,54 zł 77.293,65 zł w tym: dofinansowanie do studiów, tzw. czesne 9.400,00 zł 4.200,00 zł 5.200,00 zł szkolenia rad pedagogicznych i dyrektorów ,19 33.534,54 zł 72.093,65 zł

9 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 3 nauczycieli dyplomowanych Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik 14 nauczycieli mianowanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze zostało przeprowadzonych 14 egzaminów na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

10 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Liczba etatów nauczycieli w poszczególnych placówkach z podziałem na stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2013/2014 Placówka Liczba etatów nauczycieli wg SIO z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego na dzień 30 marca 2014r. stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany OGÓŁEM liczba etatów etaty % Zespół Szkół 0,00% 3,5 12,12% 11,36 39,34% 14,02 48,55% 28,88 Gimnazjum nr 2 0,55 2,60% 5,84 27,59% 3,39 16,01% 11,39 53,80% 21,17 Gimnazjum nr 3 2,64 13,90% 4,01 21,12% 12,34 64,98% 18,99 Szkoła Podstawowa nr 2 4,24 11,50% 9,57 25,96% 23,06 62,54% 36,87 Szkoła Podstawowa nr 4 1,94 7,28% 8,02 30,09% 5,69 21,35% 11 41,28% 26,65 Szkoła Podstawowa nr 5 0,67 3,57% 5,11 27,21% 1 5,32% 12 63,90% 18,78 Szkoła Podstawowa nr 6 0,44 2,08% 3,61 17,07% 7,88 37,26% 9,22 43,59% 21,15 Szkoła Podstawowa nr 8 2,47 11,74% 9,13 43,39% 4 19,01% 5,44 25,86% 21,04 Szkoła Podstawowa nr 9 0,5 3,14% 4,29 26,91% 8,37 52,51% 2,78 17,44% 15,94 Szkoła Podstawowa nr 10 1,06 7,48% 2,18 15,38% 4,18 29,50% 6,75 47,64% 14,17 Przedszkole nr 1 6,26 49,60% 3,13 24,80% 3,23 25,59% 12,62 Przedszkole nr 2 0,09 1,45% 16,08% 1,13 18,17% 64,31% 6,22 Przedszkole nr 3 2,08 49,88% 2,09 50,12% 4,17 Przedszkole nr 6 1,6 27,68% 3,09 53,46% 1,56% 17,30% 5,78 Przedszkole nr 7 23,42% 2,11% 51,05% 4,27 OGÓŁEM 10,32 4,02% 61,08 23,79% 64,80 25,24% 120,50 46,94% 256,70

11 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wyniki sprawdzianu po VI klasie Szkoły Podstawowej 2013/2014

12 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część HUMANISTYCZNA – język polski 2013/2014

13 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część HUMANISTYCZNA – historia i wiedza o społeczeństwie 2013/2014

14 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA – matematyka 2013/2014

15 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA – przedmioty przyrodnicze 2013/2014

16 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język ANGIELSKI podstawowy 2013/2014

17 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język ANGIELSKI rozszerzony 2013/2014

18 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język NIEMIECKI – podstawowy 2013/2014

19 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – język NIEMIECKI – rozszerzony 2013/2014

20 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Edukacja dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 – liczba dzieci z niepełnosprawnościami – orzeczenia o kształceniu specjalnym Wyszczególnienie Razem Przedszkola Razem Gimnazja Razem Szkoły Podstawowe OGÓŁEM słabo widzący - 4 słabo słyszący 2 9 15 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 1 6 16 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją 11 3 13 27 z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 8 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - niedostosowanie społeczne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - zaburzenia zachowania  - Razem 20 18 43 81

21 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Edukacja dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014 – tygodniowa liczba godzin nauczania indywidualnego i rewalidacji Placówka NAUCZANIE indywidualne ZAJĘCIA INDYWIDUALNE rewalidacyjne – orzeczenia – orzeczenia Zespół Szkół 50 10 Gimnazjum nr 2 12 20 Gimnazjum nr 3 14 Szkoła Podstawowa nr 2 38 18 Szkoła Podstawowa nr 4 44 29 Szkoła Podstawowa nr 5 - 22 Szkoła Podstawowa nr 6 54 35 Szkoła Podstawowa nr 8 28 Szkoła Podstawowa nr 9 8 Szkoła Podstawowa nr 10 2 Przedszkole nr 1 23 Przedszkole nr 3 7 Przedszkole nr 6 5 Przedszkole nr 7 6 Razem 218 227

22 Osiągnięcia – ZESPÓŁ SZKÓŁ ORZESZE ZS
III miejsce IV Międzynarodowy Konkurs „Ars Astronomica 2014” Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2014” III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Europejskiej – Racibórz 2014 Ogólnopolski konkurs przedmiotowy PINGWIN 2013 i 2014 z matematyki Laureat Ogólnopolski konkurs przedmiotowy PINGWIN 2013 z języka angielskiego; niemiecki Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy PINGWIN 2013 z matematyki Ogólnopolski Konkurs w ramach kampanii prof.. „Zachowaj trzeźwy umysł” w 2013 roku Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” I miejsce I Ogólnopolski Turniej Miecza i Tarczy kategoria „Junior” lat o puchar Niepokornych V Turniej Polskiej Ligi Walk Rycerskich Ogólnopolskie Zawody Power Kids 2 Otwarty Puchar Europy Kong Sao – kategoria Juniorzy II miejsce XXI Śląski Konkurs Instrumenty Dęte o zasięgu ogólnopolskim Laureatka Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z historii Finalistka XXII Wojewódzki Konkurs Nudna Matematyka dla klas 1 gimnazjum XII Wojewódzki Konkurs Poezji Zbigniewa Herberta Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych II stopnia Etap rejonowy XII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego 8 edycja Powiatowego Konkursu „Poezji i prozy rozliczeń z wojną” IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu XI Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego I i II miejsce Powiatowy Konkurs z matematyki dla uczniów klas 1 gimnazjum Powiatowy Konkurs Czytelniczy: „Wyzwania, które trzeba podjąć w nastoletnim życiu i o miłości, o którą trzeba walczyć” XXIV Rejonowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej IV Powiatowy Konkurs Kulturoznawczy o Krajach Niemiecko i Anglojęzycznych Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji „Z uczuciami w tle” II miejsc, VI Powiatowy Festiwal Piosenki Estradowej "Złoty Kos" IV Powiatowe Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora MOSiR w Mikołowie

23 Osiągnięcia – GIMNAZJUM NR 2 ORZESZE - ZAWADA
WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny 2014” I miejsce w powiatowym konkursie na prezentację multimedialną  pt. Jan Paweł II - papież młodzieży I i II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Kulturoznawczym o Krajach Niemiecko- i Anglojęzycznych II i III miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego WYRÓŻNIENIE w konkursie powiatowym „Odkrywamy naszą przeszłość” WYRÓŻNIENIE w regionalnym konkursie gwarowym - "Godomy po naszymu" XVII edycja konkursu "Wiem Wszystko" - uczeń klasy III jest jednym z 5 najlepszych gimnazjalistów w rejonie. II miejsce w finale IV Rejonowego Międzyszkolnego Konkursu „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  A ENERGIA PRZYSZŁOŚCI” Wyróżnienie I-go stopnia za przedstawienie „Śnieżka po Śląsku” zdobył kabaret „SZANSA” podczas XXIV Rejonowego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach III miejsce w powiatowym konkursie na prezentację multimedialną  pt. Jan Nowak-Jeziorański – życie i działalność Wyróżnienie w wojewódzkim etapie konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Informatycznym "GIMKOMP” I miejsce w III Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Nie daj się wkręcić” Wyróżnienie w konkursie plastycznym zorganizowanym podczas VI Powiatowego Młodzieżowego Festiwalu Nauki Srebrny Dyplom w I Powiatowym Konkursie Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych NOC CUDU 2014 Wyróżnienie finale XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” I, II i III  miejsce w I Powiatowym Konkursie Świątecznym "WEIHNACHTEN KOMMT BALD"  I i III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego "Der Sprachmeister" Wyróżnienie w REGIONALNYM  KONKURSIE  DZIENNIKARSKIM I i II miejsce w Powiatowym Dyktandzie z Języka Niemieckiego II etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII I  miejsce w konkursie „Let's speak” zorganizowanym przez ZST Mikołów I  miejsce w kategorii gimnazjów w IV Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w MDK w Orzeszu I  miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim „Z uczuciami w tle” I i III  miejsce w VIII  Powiatowym Konkursie  Poezji  i  Prozy  Rozliczeń z  Wojną  II miejsce w rozgrywkach gimnazjalistów w ramach projektu edukacyjnego Ruszaj Po euro – nagroda 1 500 zł

24 Osiągnięcia – GIMNAZJUM NR 3 ORZESZE – GARDAWICE
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA II miejsce w IV Powiatowy Konkurs Biologiczno - Ekologiczny pt. "Człowiek i środowisko" II miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej Kwalifikacja się do finału ogólnopolskiego konkursu „Listy dla Ziemi” organizowanego pod patronatem Ministerstwa Środowiska III miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim z Wiedzy o Życiu i Twórczości Juliana Tuwima I miejsce w V Regionalny Konkursie Gwarowym „Godomy po naszymu” I miejsce w XII Powiatowym Konkursie Fizycznym I miejsce w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom" III miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej I miejsce w Diecezjalnym Konkursie „Kardynał August Hlond – administrator, pierwszy biskup diecezji katowickiej” Wyróżnienie I stopnia w XXIV Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach III miejsce w III Regionalnym Festiwalu Piosenki Śląskiej II miejsce w V Powiatowym Konkursie Fotografii Ekologicznej Laureatka konkursu plastyczno – literackiego „Dzielę się pięknem” III miejsce w powiatowych zawodach w piłce koszykowej III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym III miejsce w powiatowych zawodach w piłce siatkowej III miejsce w powiatowych zawodach w siatkówce plażowej II miejsce w powiatowych zawodach tenisie stołowym III miejsce w Międzygimnazjalnym Turnieju Par Mieszanych w piłce siatkowej

25 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ORZESZE
4 laureatów I-go st., Międzynarodowy Konkurs Matematyczny “Oxford 5 finalistów, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Panda 2014" w Warszawie 4 wyróżnienia, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2014" III miejsce, Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy "Stypendiada I Ty Bądź Czytelny" 2 wyróżnienia, 1 wyróżnienie, Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Stypendiada Plus - Minus" 1 laureat, Ogólnopolski Konkurs "Olimpusek" Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy "Zebra" 2 wyróżnienia Ogolnopolski Konkurs O Bezpieczeństwie I Zdrowiu "Bezpieczna Szkoła" 1 wynik z maks. ilością punktów (40) Test Szóstoklasisty 7 wyników z maks. ilością punktów (40), Ogólnopolski Test Trzecioklasisty "Trzecioteścik" 1 laureat Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Matematyka Z Elementami Przyrody wyróżnienie Rejonowy Religijny Konkurs Plastyczny "Ewangelia Św. Mateusza" wyróżnienie I-go stopnia XXIV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej W Tychach III miejsce i wyróżnienie, Powiatowy Konkurs Pt. "Multimedialny Portret L. J. Kerna" II miejsce i III miejsce, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego "Easy English" I miejsce, Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania II i III miejsce, Powiatowy Konkurs Recytatorski O Tematyce Bożonarodzeniowej Powiatowy Konkurs "Asy Z Naszej Klasy" I miejsce (złoty dyplom), Powiatowy Konkurs Widowisk Jasełkowych I Bożonarodzeniowych "Noc Cudu" III miejsce, wyróżnienie, VI Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej I Młodzieżowej "Wiosna, Nadzieja I Radość" I miejsce ( kat klas I – III i w kat. IV-VI) Powiatowy Konkurs Recytatorski "Poezja Dziecięca" I i II miejsce, Powiatowe Konkursy Gwarowy "Mode Fafloki" I i III miejsce Powiatowe Konkursy Gwarowy "Pogodomy Po Naszymu" II miejsce, Powiatowy Konkurs Czytelniczy "Twórczość Małgorzaty Musierowicz"

26 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ORZESZE – JAŚKOWICE
SP4 wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” Laureat, wyróżnienie Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego „Albus” 11 miejsce IX Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego "The Globe" wyróżnienie I stopnia XXIV Rejonowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej I miejsce NAGRODA GRAND PRIX Powiatowy Konkurs Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych pt. „Noc cudu” I miejsce Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Easy English” III Powiatowy Turniej Umiejętności Bezpiecznych Zachowań II miejsce II Powiatowy Konkurs Gwary „Na Śląsku miyszkomy, po Śląsku godomy”. IV Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Powiatowy Konkurs „Czy znasz swoje lektury?” III miejsce IX Powiatowym Konkursie „Mały Europejczyk” IV Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Powiatowy Konkurs Twórczości dziecięcej i młodzieżowej „Wiosna, nadzieja, radość”

27 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ORZESZE – ZAZDROŚĆ
SP5 I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica; III miejsce drużyny dziewcząt w zawodach rejonowych w tenisie stołowym szkół podstawowych; IV miejsce w finale województwa śląskiego w VIII Memoriale Andrzeja Grubby 2014; II miejsce w Mistrzostwach w Zapamiętywaniu, organizowanych przez Szkołę Treningu Pamięci Szatkowskich; II miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim o tematyce bożonarodzeniowej dla uczniów szkół podstawowych; II miejsce drużyny chłopców w mistrzostwach powiatu mikołowskiego w badmintonie w kategorii szkół podstawowych; II miejsce indywidualnie w mistrzostwach powiatu mikołowskiego w badmintonie w kategorii szkół podstawowych; III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego ‘Easy English’; III miejsce w powiatowych eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej; IV miejsce w zawodach powiatowych w piłce nożnej chłopców; IV miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców; IV miejsce w powiatowych zawodach koszykówki; IV miejsce w zawodach barażowych w piłce ręcznej dziewcząt; I miejsce w III Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych w Orzeszu (uczeń otrzymał statuetkę najlepszego zawodnika turnieju); I miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w Miejskim Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze.

28 Wyróżnienie, VI m. w powiecie
Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 ORZESZE – ZAWIŚĆ SP6 Wyróżnienie, VI m. w powiecie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2014” Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Fox” I miejsce Asy Z Trzeciej Klasy Wyróżnienie Specj. I St. Xxiv Rejonowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej IV miejsce Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Easy English I, II miejsce Regionalny Konkure Gwarowy „Godomy Po Naszymu’ Konkurs Filmowy Tesco Dla Szkół „Talent Do Niemarnowania” Ogólnopolska Akcja Polska Biega 2014 II miejsce Zawody Rejonowe – Sztafeta Szwedzka III miejsce Czwórbój Lekkoatletyczny - Dziewczyny II, III miejsce Indywidualne Mistrzostwa Śląska Młodzików Bieg Uliczny O „Łaziskie Liście” Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt Mistrzostwa Powiatu Mikołowskiego w Badmintonie

29 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 ORZESZE – MOŚCISKA
SP8 Tytuł „omnibusa” - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny i Przyrodniczy „Olimpus” IV m-ce eliminacje powiatowe - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Wyróżnienie specjalne I stopnia XXIV - Rejonowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej I miejsce - III Regionalny Festiwal Piosenki Śląskiej „Orzeszek” I miejsce - XXI Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Adolfa Dygacza I miejsce - Powiatowy Konkurs Recytatorski o tematyce bożonarodzeniowej – I miejsce - II Powiatowy Konkurs Gwary: „Na Śląsku miyszkomy, po śląsku godomy” I miejsce - Powiatowy Konkurs „Barwy Jesieni” I miejsce - XII Powiatowy Konkurs Poetycki „Bez tytułu…” II miejsce - Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

30 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ORZESZE – ZGOŃ
SP9 I miejsce, Wyróżnienie, I, II, III miejsce XVI Edycja Międzyświetlicowego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”: IV miejsce Wojewódzki Konkurs Matematyczny II miejsce VII Powiatowy Konkurs Plastyczny” Barwy Jesieni” wyróżnienie VI Powiatowy Konkurs Plastyczny w kategorii” Stroik świąteczny” - III miejsce Powiatowy Konkurs Czytelniczy „ Czy znasz swoje lektury” III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „ Easy English”

31 Osiągnięcia – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 ORZESZE – WOSZCZYCE
SP10 IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Mikołowskiego w Badmintonie- szkoły podstawowe drużyna chłopców, IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Mikołowskiego w Badmintonie- szkoły podstawowe drużyna dziewcząt, Srebrny Dyplom w Powiatowym Konkursie Widowisk Jasełkowych „Noc Cudu”, II m. w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Czy znasz swoje lektury?”, II m. w powiatowym konkursie „Polskie Parki Narodowe”, II m. w Powiatowym Konkursie Informatyczno – Czytelniczym „Multimedialny Portret Ludwika Jerzego Kerna” Srebrny Dyplom klasy III w I Powiatowym Konkursie Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych” Tytuł Mistrz Sztuki Aktorskiej w I Powiatowym Konkursie Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych” Wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Gwary „Na Śląsku miyszkomy, po Śląsku godomy”’ Srebrny As w XIII Powiatowym Konkursie „Asy z Naszej Klasy”, Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Pięknego czytania Im.; Iim; IIIm. V Regionalny Konkurs Gwarowy „Godomy po naszymu”, wyróżnienie w Rejonowym Religijnym Konkursie Plastycznym „Wierzę w Syna bożego”, II m. klasa III w III Regionalnym Festiwalu Piosenki Śląskiej „Orzeszek”, III m. w III Regionalnym Festiwalu Piosenki Śląskiej „Orzeszek”, III m. W Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Śląskich I m. dla szkoły w XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Zbieramy makulaturę –Oszczędzamy lasy”, I i III m. dla uczennic szkoły w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Zbieramy makulaturę –Oszczędzamy lasy”,

32 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Osiągnięcia klasy sportowej w roku szkolnym 2013/2014 – GIMNAZJUM NR 2 ORZESZE - ZAWADA III miejsce w Sportowej Rywalizacji Szkół w kategorii chłopców w powiecie mikołowskim. II miejsce w powiatowych zawodach w piłce ręcznej chłopców. III miejsce w Powiatowych i Rejonowych Sztafetach LA Chłopców. IX miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Siatkówce Plażowej Chłopców. I miejsce w Powiatowych i Rejonowych Zawodach w Siatkówce Plażowej Chłopców. II miejsce w Powiatowych Zawodach Siatkówki Plażowej Dziewcząt. III miejsce w Powiatowym Turnieju Siatkówki Dziewcząt. IV miejsce chłopców w finale wojewódzkiej Gimnazjady w siatkówce. I miejsce chłopców w półfinałach wojewódzkich w siatkówce. I miejsce chłopców w zawodach rejonowych w siatkówce. I miejsce chłopców w zawodach powiatowych w siatkówce.

33 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Osiągnięcia klasy sportowej w roku szkolnym 2013/2014 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ORZESZE II Miejsce w kategorii dziewcząt - Międzynarodowy Turniej Siatkówki Im. Czesława Fojcika III Miejsce W Mini Piłce Siatkowej Chłopców - Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej Wojewodztwa Śląskiego I Miejsce W Mini Piłce Siatkowej Chłopców - Półfinał Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego I Miejsce w kategorii chłopców, II Miejsce w kategorii dziewcząt - Rejonowy Turniej Mini Piłki Siatkowej I Miejsce w kategorii chłopców, I Miejsce w kategorii dziewcząt - Powiatowy Turniej Mini Piłki Siatkowej I Miejsce w kategorii dziewcząt, II Miejsce w kategorii chłopców - Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej

34 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz uczniów i szkół W roku szkolnym 2013/2014 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków Gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy Orzesze było: zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację  budynków oświatowych.

35 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz  uczniów i szkół Nadzór nad realizacją obowiązku nauki – art. 19 ustawy o systemie oświaty W roku 2013/2014 obowiązek nauki spełniało 475 uczniów poprzez uczęszczanie do publicznej bądź niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej (176 uczniów spełniało obowiązek szkolny w gimnazjach). Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – wymieniony tryb został wszczęty w 1 przypadku – postępowanie zakończyło wydanie postanowienia o umorzeniu grzywny ze względu na spełnienie obowiązku wskazanego w Tytule Wykonawczym.

36 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz  uczniów i szkół Dowożenie – art.17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Wyszczególnienie 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 uczniowie: Niepełnosprawni dowożeni 35 37 39 47 w tym głęboko upośledzeni 5 4 Nakłady na dowożenie niepełnosprawnych ,80 zł ,20 zł ,73 zł ,31 zł ,81 zł ,78 zł Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły – dowożeni 512 489 520 320 314 Nakłady na dowożenie dzieci zdrowych ,03 zł ,78 zł ,88 zł ,67 zł ,86 zł ,32 zł Razem - ilość dzieci 547 524 557 324 318 533 OGÓŁEM brutto (w zł) ,83 zł ,98 zł ,61 zł ,98 zł ,67 zł ,10 zł

37 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz  uczniów i szkół Pomoc materialna – stypendia i zasiłki szkolne – art. 90b i n. ustawy o systemie oświaty 125 uczniów 57 rodzin 148 zł miesięcznie – IX – XII 2013 125 zł miesięcznie – I – VI 2014 Stypendia szkolne 2 uczniów 1 rodzina 530 zł / uczeń Zasiłki szkolne

38 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz  uczniów i szkół Pomoc materialna – stypendia i zasiłki szkolne Okres przyznania stypendium Ogółem koszt zadania Otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Środki własne gminy wykorzystane Dotacja celowa z budżetu Wojewody wykorzystana Dotacja niewykorzystana – zwrot kwoty Liczba uczniów IX – XII 2013 52.104,88 zł 38.500,00 zł 10.420,98 zł 41.683,90 zł 3774,12 zł 125 – stypendia+ 2 zasiłek I – VI 2014 50.858,82 zł 49.732,00 zł 10.171,76 zł 40.687,06 zł 9.044,94 zł 121 stypendia RAZEM ,70 zł 95.190,02 zł 20.592,74 zł 82.370,96 zł 12.819,06 zł

39 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz  uczniów i szkół Wyprawka szkolna – wydatkowano ,09 zł Liczba uczniów klasa I SP klasa II SP klasa III SP klasa V SP klasy IV i VI SP I,II,III klasa G Liczba uczniów ogółem w gminie rozpoczynających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę 184  228 208 180 - Liczba uczniów ogółem w gminie pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). 28 Liczba uczniów ogółem w gminie spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)) 17 25 22 Liczba uczniów ogółem w gminie pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (w przypadkach określonych w art. 7ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). - Liczba uczniów w gminie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, 2 4 3 Liczba ogółem w gminie uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiad. orzecz. o potrzebie kształ. specj., o kt. mowa w art. 71b ust. 3 ust. o systemie oświaty - objętych programem "Wyprawka szkolna" 6 9 Ogółem w gminie uczniowie objęci programem 82 29 Łączna liczba uczniów objętych programem 120

40 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz  uczniów i szkół Stypendia naukowe i nagrody sportowe – o charakterze motywacyjnym Wyszczególnienie I semestr 2013/2014 II semestr 2013/2014 Ilość uczniów Kwota stypendia naukowe 12 10.450,00 zł 43 17.500,00 zł nagrody sportowe za 2013r. – indywidualne - 31 17.400,00 zł

41 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Orzesze na rzecz  uczniów i szkół Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – art. 70b ustawy o systemie oświaty Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ogółe m Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu: Przyuczenie do pracy Liczba decyzji odmawiających przyznania dofinansowania Kwota jaką w 2013r. wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania Wysokość dotacji pozyskanej w 2013r od Wojewody Śląskiego cykl kształcenia 24 m-ce 36 m-cy 22 m-ce 15 12 3 1 - ,20 zł

42 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Dodatek uzupełniający – art. 30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela Po analizie średnich wynagrodzeń  nauczycieli za rok 2013, w m-cu styczniu 2014r., wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający do poszczególnych stopni awansu zawodowego: dodatek uzupełniający– ,34 zł stażyści –19.692,66 zł kontraktowi – 0,00 zł mianowani – ,70 zł dyplomowani – ,98 zł

43 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Finansowanie zadań oświaty – remonty IX 2013 – VIII 2014 Lp. Placówka Zakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 1. Zespół Szkół Orzesze Wykonanie prac remontowych parkietów w 2 salach lekcyjnych 11 291,40 zł RAZEM: 2. Gimnazjum nr 2 Zawada Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły 38 175,98 zł Wykonanie odwodnienia budynku szkoły 14 514,00 zł Usuniecie awarii instalacji c.o. – wymiana pompy c.o. 7 380,00 zł 60 069,98 zł 3. Gimnazjum nr 3 Gardawice Wykonanie remontu szatni 10 042,95 zł Wymiana drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych do sali gimnastycznej 7 995,00 zł Wykonanie prac malarskich sali gimnastycznej 24 969,00 zł Wykonanie docieplenia ściany zewnętrznych sali gimnastycznej 17 035,50 zł Wykonanie prac remontowych instalacji c.w.u. wraz z montażem bojlera c.w.u. 16 800,00 zł 76 842,45 zł

44 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Finansowanie zadań oświaty – remonty IX 2013 – VIII 2014 Lp. Placówka Zakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 4. Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze Usunięcie awarii instalacji c.o. 11 992,50 zł Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 19 926,00 zł Wykonanie prac remontowych II sanitariatów dla uczniów na II piętrze budynku 49 999,50 zł Wykonanie prac remontowych boiska szkolnego z trawy naturalnej 15 990,00 zł RAZEM: 97 908,00 zł 5. Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice Wykonanie prac malarskich elewacji budynku – zamalowanie graffiti 2 706,00 zł Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku szkoły 60 085,50 zł Wykonanie prac remontowych parkietów w pomieszczeniach: świetlicy, pomieszczeniu gospodarczym oraz łączniku pomiędzy kuchnią a gabinetem intendenta 7 011,00 zł 69 802,50 zł

45 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Finansowanie zadań oświaty – remonty IX 2013 – VIII 2014 Lp. Placówka Zakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 6. Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość Wykonanie prac remontowych sanitariatu dla nauczycieli 6 998,70 zł Wykonanie chodnika z kostki brukowej 9 163,50 zł Usuniecie awarii instalacji c.o. w o/przedszkolnym – wymiana kotła c.o. wraz z armaturą 11 894,10 zł Wykonanie prac remontowych piwnic 15 598,86 zł RAZEM: 43 655,16 zł 7. Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść Usunięcie awarii instalacji c.o. – wymiana grzejników c.o. 6 715,80 zł Wykonanie prac remontowych sanitariatów na piętrze oraz parterze 15 006,00 zł Wykonanie prac malarskich sali gimnastycznej oraz naprawa pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej 23 985,00 zł Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowej 36 499,20 zł 82 206,00 zł 8. Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska Wymiana drzwi ewakuacyjnych do sali gimnastycznej dwuskrzydłowych aluminiowych 9 409,50 zł Wykonanie prac malarskich w budynku szkoły 9 840,00 zł Wymiana grzejników c.o. 4 710,00 zł 12 792,00 zł 36 751,50 zł

46 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Finansowanie zadań oświaty – remonty IX 2013 – VIII 2014 Lp. Placówka Zakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 9. Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych drewnianych na drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe 11 992,50 zł Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pracowni komputerowej 9 963,00 zł Wykonanie prac remontowych korytarzy i sal lekcyjnych oraz szatni 16 543,50 zł RAZEM: 38 499,00 zł 10. Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce Montaż wiaty przed wejściem głównym do budynku szkoły część stara 2 890,50 zł Wykonanie prac remontowych parkietów w 5 salach lekcyjnych 29 212,50 zł Wykonanie prac malarskich i odgrzybieniowych oraz wentylacji w kuchni, jadalni oraz magazynie żywności 3 813,00 zł 35 916,00 zł

47 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Lp. Placówka Zakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 11. Przedszkole nr 1 Orzesze Wymiana opraw oświetleniowych 2 200,00 zł Wymiana rynien i rur spustowych 3 874,50 zł Wykonanie remontu parkietu w sali zabaw Biedronki 6 998,70 zł Wykonanie prac malarskich w sali zabaw 2 792,10 zł Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 57 994,50 zł RAZEM: 73 859,80 zł 12. Przedszkole nr 2 Orzesze Wykonanie prac remontowych parkietu w sali Żabki, Biedronki oraz Pszczółki 32 742,60 zł Wykonanie prac remontowych II sanitariatów dla dzieci 53 455,80 zł Wykonanie prac remontowych posadzki w sali zabaw 64 452,00 zł Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowej 14 760,00 zł ,40 zł

48 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Lp. Placówka Zakres wykonanych prac Wartość w PLN brutto 13. Przedszkole nr 3 Zawada Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe 7 995,00 zł Ułożenie kostki brukowej 17 220,00 zł Remont instalacji odgromowej 9 000,00 zł Wykonanie prac malarskich 2 sal zabaw 6 002,40 zł Wykonanie prac remontowych sanitariatu dla dzieci 26 076,00 zł RAZEM: 66 293,40 zł 14. Przedszkole nr 6 Zawiść Wykonanie chodnika z kostki brukowej 12 792,00 zł Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowej 12 890,40 zł Wykonanie prac remontowych Sali zabaw 9 963,00 zł 35 645,40 zł 15. Przedszkole nr 7 Gardawice Remont sanitariatu dla dzieci 14 883,00 zł Wymiana stolarki okiennej w sali zabaw 22 878,00 zł RAZEM WARTOŚĆ REMONTÓW: Przedszkola, Gimnazja, Szkoły Podstawowe ,99 zł

49 Certyfikat - Samorządowy Lider Edukacji 2013 i 2014
Ogólnopolski Program Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji” – znak jakości potwierdzający znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i wspierania szkolnictwa; Organizator: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z Sosnowca, dla samorządów z całej Polski; Dla Kogo: samorządy, które mogą pochwalić się sukcesami w sferze rozwoju edukacji, nauki, sportu i kultury; Ocena i certyfikacja samorządów: zespół ekspertów złożony z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie, Patronat medialny Programu: Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | Orzesze

50 Certyfikat - Samorządowy Lider Edukacji 2013 i 2014
Certyfikat i znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu. Akredytacji samorządów dokonała komisja pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej. W komisji certyfikacyjnej zasiadali ponadto m.in.: prof. Piotr Wilczek – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago, prof. Maciej Mitręga – specjalista w dziedzinie zarządzania, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, prof. Halina Rusek – socjolog, była prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. prof. Michał Kaczmarczyk – Prorektor ds. nauki, dydaktyki i współpracy z otoczeniem społecznym Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Komitetu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - oddział w Katowicach. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | Orzesze

51 Certyfikat – Samorządowy Lider Edukacji 2013 i 2014
Uzyskanie certyfikatu „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI” oznacza, iż gmina: wyróżnia się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju; wiąże swoją przyszłość z rozwojem wiedzy; podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju edukacji na swoim terenie; jest miejscem, w którym warto się kształcić, inwestować we własny rozwój intelektualny; podejmuje aktywne działania w kierunku aktywizowania młodzieży uczącej się oraz rozwijania jej edukacyjnych i naukowych pasji; jest jednostką terytorialną, która dba o rozwój gospodarki opartej na wiedzy i przez to wzmacnia swoją atrakcyjność inwestycyjną; jest jednostką terytorialną otwartą na wiedzę i rozumie konieczność inwestowania w nią. Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | Orzesze

52 Certyfikat – Samorządowy Lider Edukacji 2013
Kraków, Aula Collegium Novum Uniwersytet Jagielloński Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | Orzesze

53 Certyfikat – Samorządowy Lider Edukacji 2014
Wrocław, Aula Leopoldinum Uniwersytet Wrocławski Opr. Miejski Zespół Oświaty | ul. Powstańców 5 | Orzesze

54 Miejski Zespół Oświaty
Dziękujemy za uwagę Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5 43 – 180 Orzesze tel. (32) ; (32) fax (32)


Pobierz ppt "październik/listopad 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google