Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Chorzelowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Chorzelowie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Chorzelowie
W naszej gminie… 20 lat samorządności to okazja do refleksji, ocen i podsumowań. To czas aktywizacji społeczności lokalnych, wyzwolenia inicjatyw obywatelskich. To także czas reform i przeobrażeń obejmujących różne dziedziny życia społecznego. Gmina Wiejska Mielec

2 Ochrona zdrowia W tej dziedzinie można zaobserwować wiele pozytywnych zmian. Z inicjatywy władz samorządowych gruntownie wyremontowano w Chorzelowie stary budynek i zaadaptowano go dla potrzeb przychodni zdrowia, która wcześniej mieściła się w kilku ciasnych pomieszczeniach blokowych. Mieszkańcy mogą więc na miejscu skorzystać z pomocy wykwalifikowanej kadry medycznej(lekarze rodzinni, stomatolog) oraz z usług gabinetu zabiegowego, natomiast uczniowie znajdują się pod stałą opieką higienistki szkolnej. Dużym udogodnieniem i oszczędnością jest otwarcie na terenie gminy nowych aptek, zaopatrujących mieszkańców w leki, po które wcześniej musieli jeździć do Mielca. Warto też wspomnieć o okresowych bezpłatnych badaniach np. wzroku dostępnych dla wszystkich chętnych. Te zmiany przekładają się poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy.

3 Przemysł Przemysł jest dla mieszkań-
ców gminy głównym źródłem utrzymania.Wcześniej naj- więcej miejsc pracy oferowa-ła WSK-PZL Mielec. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiły w tym zakresie radykalne zmiany . Idea sa- morządności pozytywnie wpłynęła na powstanie na terenie gminy wielu firm rodzinnych i prężnie działa- jących zakładów prywat-nych i to właśnie w nich (oprócz SSE-Mielec) mieszkańcy gminy znaleźli zatrudnienie np. Ankol, Probus, Regmex w Chorzelowie, Krys- Mot, Piekarnia Kowalskich w Trześni i wiele innych.

4 Handel Na terenie wsi istnieje wiele sklepów i innych małych firm. Są wśród nich zupełnie nowe placówki, inne funk - cjonują już od dłuższego czasu, ale w ostatnich latach znacznie zyskały na wizerunku. Niektóre z nich zostały rozbudowane np.: sklep „Drewniak” w Trześni lub „Delikatesy Centrum” w Chorzelowie. Zmieniła się ich wielkość, warunki lokalowe, poszerzył się asortyment towarowy. Dominują sklepy spożywcze, ale są również inne np. sklepy odzieżowe („AGA” w Chorzelowie).

5 Gospodarka Dawniej każdy posiadający własne gospodarstwo hodował różne zwierzęta, uprawiał warzywa i zboże, z których uzyskiwał dochody. Przed dwudziestoma laty istniało wiele gospodarstw. Ludzie głównie koncentrowali się na pracy w polu. W dzisiejszych czasach większość mieszkańców zrezygnowała z tego. Posiadają oni własne firmy lub pracują w różnych zakładach pracy. Wolą kupować gotowe produkty , niż je samemu uprawiać, mimo to w ciągu ostatnich 20 lat Gmina Mielec nie zatraciła charakteru rolniczo - przemysłowego. Wystę pują różne kierunki produkcji rolnej ,wśród których najbardziej rozwinęły się: uprawa zbóż, kukurydzy i roślin pastewnych oraz hodowla bydła, drobiu i trzody chlewnej. Realizując zadania statutowe, Samorząd Gminy Mielec czyni starania, by przez dynamiczną rozbudowę infrastruktury komunalnej zwiększyć atrakcyjność obszarów inwestycyjnych gminy i pozyskać nowych inwestorów. Zamierzenia inwestycyjne  przyjęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Mielec na lata w pełni zabezpieczają oczekiwania przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy.

6 Struktura powierzchni gminy (w ha)
Zbiory Roślin Uprawnych

7 Ochrona środowiska Głównym atrybutem gminy Mielec jest czyste środowisko. Na jej terenie występuje duża powierzchnia lasów bogatych w runo leśne i zwierzynę łowną. W roku 2009 w Trześni i Chorzelowie wprowadzono kosze na śmieci pozwalające na segregowanie odpadów. Dzięki temu mieszkańcy mogą bardziej zadbać o swoje środowisko. Kilka lat temu powstała „Ścieżka zdrowia”, która ma na celu pokazanie piękna przyrody i gatunków roślin oraz zwierząt, które podlegają ochronie i znajdują się na tym terenie. Ścieżka ta przebiega przez las, który łączy ze sobą trzy wsie- Wola Chorzelowska, Trześń, Szydłowiec. Prawo Ochrony Środowiska przyczyniło się do budowy kanalizacji sanitarnej w 2008 roku w Woli Chorzelowskiej, Woli Mieleckiej, Trześni, Podleszanach, Książnicach, Rydzowie i Goleszowie.

8 Oświata Na terenie Gminy Mielec funkcjonuje 9 szkół . Z dniem 1 września 1995r. utworzono sześć publicznych sześcioletnich szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej klas I – VI i dwa publiczne gimnazja z trzyklasową strukturą. Oprócz szkół w gminie funkcjonują samorządowe przedszkola:w Chorzelowie,Trześni, Woli Mieleckiej i Podleszanach. Przez ostatnie lata został zrealizowany podstawowy cel Samorządu Gminy, czyli stworzenie nowoczesnego system oświatowego opartego na szkole dobrze wyposażonej w pomoce dydaktyczne i udostępnionej dla całej społeczności lokalnej.

9 Przykładem unowocześnionej szkoły jest m. in
Przykładem unowocześnionej szkoły jest m.in. Zespół Szkół w Chorzelowie. Główne przedsię- wzięcia w tej szkole to: zakup nowych kompute- rów i sprzętu sportowego,remont instalacji wod.- kan.,toalet,wymiana podłóg i okien, odświeżenie elewacji zewnętrznej. Jeśli chodzi o infrastrukturę towarzyszącą, zostały utworzone place zabaw na terenie tego zespołu jak również Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trześni. Ta ostatnia została rozbudowana, dzięki czemu utworzono pełnowymiarową salę gimnastyczną. . Główny celem wszelkich unowocześnień jest wdrażanie nowoczesnych form i metod nauczania w placówkach oświatowych gminy.

10 Kultura Rok 1991 przyniósł ogromne zmiany kulturalne w Gminie Mielec, a w szczególności, jeśli chodzi o Ośrodek Kultury Gminy Mielec, który przybrał nową nazwę Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie (SOKiS). Jednocześnie przyłączono do jego działalności dziedzinę sportową i biblioteki. Trzykrotnie zmieniały się nazwy tego ośrodka, przeniesiona została siedziba, a nadal swoją działalnością obejmuje on teren Gminy Mielec, graniczącej z miastem z trzech stron. W ostatnich miesiącach SOKiS został rozbudowany. Jego wnętrze jak i wygląd od strony zewnętrznej zmienił się na lepsze. Jest to wielka korzyść, szczególnie dla mieszkańców, ponieważ ma on teraz większe możliwości, jeśli chodzi o organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. Ośrodek współpracuje obecnie z organizacjami społecznymi: LZS, KGW, OSP, organizując wspólne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, plenerowe, czemu sprzyja ostatnia jego rozbudowa.

11 Głównym organizatorem wszystkich imprez kulturalnych w gminie Mielec jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie oraz jego filie, a także biblioteki publiczne położone w miejscowościach: Chorzelów, Trześń , Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka, Złotniki, Szydłowiec, Goleszów. Nadrzędnym zadaniem bibliotek jest upowszechnienie czytelnictwa, jak również przygotowanie okolicznościowych imprez kulturalnych. W każdej placówce znajdują się czytelnie, w których można usiąść i przeczytać interesującą prasę oraz skorzystać z różnego rodzaju słowników i encyklopedii. Dla osób szczególnie zainteresowanych czytelnictwem działają tutaj kółka zainteresowań: klub czytelniczy „Mole Książkowe” w Chorzelowie oraz Klub Miłośników Książki „Chochliki ” w Rzędzianowicach. Ponadto biblioteki publiczne organizują konkursy czytelnicze, turnieje bibliotek, wystawy oraz kiermasze książek podczas rekreacyjnych lub sportowych festynów i innych imprez plenerowych odbywających się na terenie gminy Mielec. Dobrze rozwinięty jest tutaj amatorski ruch artystyczny. W siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie systematycznie działają: Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” zrzeszający młodzież z Chorzelowa i okolic Zespół Teatralny „ Kurtyna”, do którego należą uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chorzelowie Zespoły Poezji Śpiewanej „Limbus Fatorum ” zrzeszający osoby z Chorzelowa, Złotnik i Mielca Kółko Plastyczne „ Plastuś”. Ośrodek kultury wraz z organizacjami społecznymi gminy Mielec przygotowuje wiele imprez kulturalno- rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze cyklicznym. Jedną z nich są wystawy, na których prezentują swoje prace artyści z gminy Mielec.

12

13 Dużego nakładu pracy wymagał remont kościoła w Chorzelowie, który w niedawnym czasie został mianowany Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Ostatnio na korzyść zmienił się fronton kościoła. Zainstalowano nowe drzwi z brązu, na których widnieją płaskorzeźby przedstawiające bogactwo budownictwa sakralnego na terenie parafii Chorzelów. Nad wejściem głównym umieszczono płaskorzeźbę Matki Boskiej Królowej Rodzin i artystycznie wykonany tytuł sanktuarium. Dokonano generalnego remontu nadnaturalnej wielkości figury Jezusa ukrzyżowanego, umieszczonej na frontonie kościoła. Wymieniono tabernakulum w ołtarzu głównym oraz wykonano nowe złote podobrazie obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. Wygląd świątyni zyskał dzięki marmurowej posadzce, generalnemu remontowi instalacji elektrycznej i założeniu nowoczesnych żyrandoli, lamp i świeczników.

14 Wywiad Wywiad z sołtysem wsi Trześń. Pan Jerzy Głaz swoje obowiązki sprawuje od 1991r.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
1. Beata Gamracy 1994, (17) / , III A 2. Dominika Mieszkowicz 1994, (17) / , III A 3. Katarzyna Mieszkowicz 1994, (17) / , III A 4. Dominika Kamuda 1994, (17) / , III A 5. Natalia Mazur 6. Klaudia Bryk 7. Agata Tabor 1994, (17) / , III A Zespół Szkół w Chorzelowie Mgr Alina Łukaszek (17) / Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Chorzelowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google