Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacje pozarządowe we wstępnym projekcie NPR-u na lata 2007-2013 Sekretariat ds. konsultacji NPR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacje pozarządowe we wstępnym projekcie NPR-u na lata 2007-2013 Sekretariat ds. konsultacji NPR."— Zapis prezentacji:

1 Organizacje pozarządowe we wstępnym projekcie NPR-u na lata 2007-2013 Sekretariat ds. konsultacji NPR

2 Diagnoza aktywności społecznej Wysokiej dynamice rozwoju gospodarczego nie towarzyszy równie prężny rozwój aktywności społecznej Polaków Wzrost na początku lat 90-tych, obecnie osłabienie obecnie ok. 50.000 stowarzyszeń i fundacji Zatrudnienie w organizacjach niespełna 1% Niska aktywność społeczna (frekwencja w wyborach, stopień zaufania do instytucji państwa)

3 Diagnoza aktywności społecznej Konkluzja diagnozy: „Zmiana tego stanu rzeczy jest koniecznym warunkiem stabilizacji i trwałego rozwoju cywilizacyjnego kraju. Dlatego istotnym elementem NPR-u będą działania zmierzające do budowy kapitału społecznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Programy edukacyjne, wsparcie inicjatyw pozarządowych i tworzenie przyjaznego środowiska dla instytucji ekonomii społecznej pozwoli także na realizację celów strategicznych NPR, takich jak integracja społeczna, inkluzja grup zagrożonych wykluczeniem czy aktywna polityka rynku pracy”

4 Wyzwania  promowanie wizji państwa taniego, przejrzystego i przyjaznego dla obywateli,  rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego

5 Aksjologia NPR (1) Podstawowe wartości: 1. Obywatelska suwerenność jednostki – swobody obywatelskie i gospodarcze, przedsiębiorczość, innowacyjność, prawo do autonomii i samorealizacji, poczucie odpowiedzialności za jakość własnego życia i za dobro wsp ó lne, aktywność społeczna i polityczna sprzyjająca ładowi demokratycznemu 2. Sp ó jność i solidarność społeczna – r ó wne szanse wszystkich społeczności i grup społecznych, silna tożsamość kulturowa na poziomie lokalnym i regionalnym, usunięcie wszelkiej dyskryminacji i integracja wykluczonych 3. Zr ó wnoważony rozw ó j – orientacja na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, przy zapewnieniu ochrony i zachowania zasob ó w przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz właściwej struktury demograficznej społeczeństwa

6 Aksjologia NPR (2) Zasady sprzyjające realizacji podstawowych wartości: 1. Uznanie wykształcenia, wiedzy, informacji i kultury za fundament społeczno-gospodarczego rozwoju 2. Pomocniczość państwa – umacnianie samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego, przy zachowaniu autonomii i partnerstwa w relacjach między administracją państwową oraz strukturami samorządowymi i pozarządowymi 3. Polityka prorodzinna – przyczynianie się do wyższego poziomu dzietności, gwarantująca prawidłowy rozw ó j dzieci i promująca partnerski model rodziny

7 Aksjologia NPR (3) 4. Ochrona rynku i konkurencji 5. Zapewnienie równego dostępu do sądu i ochrony konstytucyjnych praw 6. Dialog obywatelski i partnerstwo społeczne 7. Kształtowanie partnerskich relacji Polski z państwami demokratycznymi oraz jej uczestnictwa w globalnej polityce i gospodarce

8 Cele strategiczne NPR Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Transformacja i rozwój polskiej gospodarki w latach 1989 - 2004 wiązały się z występowaniem szeregu negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Stanowi to oczywiste zagrożenie i przeszkodę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, oraz staję się źródłem konfliktu społecznego i populistycznej rewolty. Stąd rozwój społeczno-gospodarczy w przyszłości musi respektować potrzebę wyższej spójności, w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym oraz być zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Miarami realizacji tego celu będą: zróżnicowanie poziomu dochodów i rozwoju regionalnego oraz dostępność komunikacyjna do regionów peryferyjnych

9 Priorytety NPR 1. Inwestycje 2. Zatrudnienie 3. Eksport 4. Przedsiębiorczo ść 5. Innowacyjność 6. Ochrona rynku 7. Integracja społeczna 8. Wiedza i kompetencje 9. Aktywizacja i mobilność 10. Gospodarowanie przestrzenią

10 Priorytet: Integracja społeczna „działania oparte na zasadach dialogu wzajemności i równorzędności, których celem jest dążenie do społeczeństwa opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowaniu różnorodności kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomagane są jednostki i grupy w realizacji ich życiowych celów”. „realizacja tego priorytetu wymaga współdziałania różnych sektorów, zwłaszcza publicznego i niekomercyjnego”

11 Priorytet: Aktywizacja i mobilność m.in. „działania zorientowane na osiągnięcie wyższego poziomu zaufania społecznego, wzmocnienie kapitału społecznego i wsparcia dla samopomocy”

12 Budowanie kapitału społecznego 1. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, regionalnych, krajowych 2. Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie działalności pożytku publicznego 3. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego 4. Wsparcie postaw obywatelskich 5. Wzmocnienie partycypacji społecznej

13 NGOs jako instytucje współpracujące Przebudowa otoczenia działania przedsiębiorstw, Rozwój infrastruktury miast i obszarów wiejskich, Modernizacja organizacji funkcjonowania rynku pracy, Ochrona reguł konkurencji, Ograniczanie wykluczenia społecznego, Budowanie kapitału społecznego, Wsparcie rodzin, Zwiększenie dostępu do edukacji, Wspieranie otwartości systemu edukacji, Poprawa warunków bezpiecznego życia i pracy

14 Brak NGOs jako instytucji współpracujących Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, Zwiększanie zatrudnialności, Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, Wyższa jakość kształcenia, Sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych

15 Układ realizacyjny NPR 2007-2013 Programy horyzontalne/Kierunki rozwoju 1. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przekształcenia strukturalne obszarów wiejskich 2. Infrastruktura techniczna 3. Zasoby naturalne 4. Inwestycje w przedsiębiorstwach 5. Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego 6. Pomoc techniczna

16 Programy Operacyjne w ramach programu horyzontalnego Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przekształcenia strukturalne obszarów wiejskich  16 Regionalnych programów operacyjnych  RPO – Spójność i konkurencyjność regionów  Programy operacyjne współpracy przygranicznej i terytorialnej  PO Rozwój obszarów wiejskich  PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

17 Programy Operacyjne w ramach programu horyzontalnego Zasoby naturalne  PO Środowisko

18 Programy Operacyjne w ramach programu horyzontalnego Inwestycje w przedsiębiorstwach  PO Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw  PO Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne

19 Programy Operacyjne w ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego  PO Wykształcenie i kompetencje  PO Zatrudnienie i integracja społeczna  PO Społeczeństwo obywatelskie

20 Program operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie CEL: rozwój dialogu obywatelskiego pomiędzy partnerami zaangażowanymi w rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja nastąpi poprzez: Partnerstwo i dialog pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w procesy rozwojowe, Wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych inicjatyw obywatelskich w zakresie pożytku publicznego, Opracowanie i wdrożenie standardów w zakresie organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

21 Program operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie  Przewiduje się, że na realizację tego programu w okresie 2007-2013 zostanie przeznaczona kwota 773,2 mln euro  granty globalne dla organizacji pozarządowych jako jeden z mechanizmów finansowych, które zostaną zastosowane przy realizacji części działań

22 Środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie

23 Programy Operacyjne w ramach programu horyzontalnego Pomoc techniczna  PO Pomoc techniczna

24 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cel: pobudzenie oraz wzmocnienie inicjatyw obywatelskich, z udziałem sektora organizacji pozarządowych. współpraca pomiędzy sektorami pozarządowym i publicznym w ramach partnerstwa publiczno-społecznego priorytetowe działania inicjowane przez organizacje pozarządowe realizujących zadania publiczne (umożliwiające korzystanie ze środków Unii Europejskiej, wymagające zintegrowanych form działania, promujące upowszechnianie dobrych praktyk oraz modelowych rozwiązań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego). wsparcie finansowe i doradcze projektów rozwijających szeroko rozumianą infrastrukturę ekonomii społecznej.

25 Zasady konsultacji społecznych projektu NPR  kompleksowości – mają charakter ogólnopolski, sektorowy i regionalny  dokumentacji – poszczególne idee i stanowiska są dokumentowane  ciągłości – prowadzone są systematycznie i zmierzają do sformułowania społecznie legitymizowanego projektu NPR  sprzężenia zwrotnego – uczestnicy uzyskują odpowiedzi na swoje propozycje i stanowiska  przejrzystości – powszechnie dostępne są wszystkie rządowe dokumenty dotyczące projektu jak i opinie wyrażane przez uczestników konsultacji  równości – w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani

26 Dlaczego warto konsultować? Mocniejszy głos Debata publiczna Stworzenie nowych reguł konsultacji Głos środowiska pozarządowego

27 Konsultacje NPR  Konsultacje NPR będą realizowane przez administrację centralną za pomocą:  konferencji zamykającej konsultacje  spotkań konsultacyjnych (regionalnych/środowiskowych)  bezpośredniej komunikacji z MGiP – możliwość złożenia opinii pisemnej  strony internetowej

28 Uwagi do NPR-u Do całości dokumentu Do poszczególnych rozdziałów Do konkretnych tematów ( np. edukacja, rozwój obszarów wiejskich, wykluczenie społeczne, ekologia, społeczeństwo obywatelskie)

29 Przykłady uwag Uwaga natury ogólnej podnoszona przez środowisko naukowe: Wykluczanie się dwóch celów - spójności i rozwoju konkurencyjności. Trudno jest realizować jednocześnie oba postulaty, czyli zapewnić spójność regionów, przy jednoczesnym rozwoju konkurencyjności. Lokomotywami rozwoju są metropolie i sąsiadujące z nimi obszary. Jeżeli gospodarka ma się rozwijać szybciej, to wzrost różnic między regionami będzie nieunikniony.

30 Przykłady uwag c.d. Uwaga bardziej szczegółowa podnoszona przez samorząd terytorialny: Zwiększeniu zasobów wodnych i atrakcyjności turystycznej poprzez realizację określonych inwestycji, np. zbiornika wodnego w obszarze Aglomeracji Lubelskiej (Zbiornik Oleśnicki) oraz kilku zbiorników w ramach programu retencji wodnej.

31 Przykłady uwag c.d. Uzupełnianie tekstu: Uzupełnić "dostosowanie możliwości edukacji...” o słowa: „...i wymogów współzawodnictwa światowego” przy „promowaniu wizji państwa” dodać „sprawnego”

32 Sekretariat ds. konsultacji NPR Wspieranie organizacji prowadzących proces konsultacji poprzez np.:  prowadzenie strony www.npr.ngo.pl,www.npr.ngo.pl  dostarczanie potrzebnych materiałów i informacji  zapewnianie odpowiedniego przepływu wiadomości  odpowiadanie na zapotrzebowanie organizacji zgłaszających się do Sekretariatu

33 Sekretariat ds. Konsultacji NPR www.npr.ngo.pl sekretariat@npr.ngo.pl


Pobierz ppt "Organizacje pozarządowe we wstępnym projekcie NPR-u na lata 2007-2013 Sekretariat ds. konsultacji NPR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google