Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL EWALUACJI : - Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. - Określenie przyczyn zastanego stanu. - Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL EWALUACJI : - Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. - Określenie przyczyn zastanego stanu. - Formułowanie wniosków do dalszej pracy."— Zapis prezentacji:

1

2 CEL EWALUACJI : - Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. - Określenie przyczyn zastanego stanu. - Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

3 Przedmiot ewaluacji: - Aktywność uczniów na zajęciach prowadzonych w szkole – obowiązkowych i dodatkowych. - Samodzielność uczniów w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

4 Wskaźniki : Wskaźniki : - Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. - Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. - Uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. - Uczniowie aktywnie biorą udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych.

5 Pytania kluczowe : - Jaką ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oferuje szkoła? - W jakich zajęciach uczniowie najchętniej uczestniczą i dlaczego? - W jaki sposób nauczyciele zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz akcjach? - Czy w szkole zostały stworzone odpowiednie warunki do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych?

6 Metody badawcze: - Ankieta skierowana do uczniów - Ankieta skierowana do rodziców - Ankieta skierowana do nauczycieli - Wywiad z pedagogiem szkolnym - Wywiad z rzecznikiem praw ucznia - Wywiad z przewodniczącą szkoły Grupa ewaluacyjna zrezygnowała z analiz dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, gdyż dzięki przeprowadzonemu badaniu ankietowemu uzyskała wyniki efektywności działalności uczniów różnych dziedzinach.

7 Wyniki ankiety skierowanej do uczniów: 1. Ile czasu dziennie spędzasz na odrabianiu pracy domowej?

8 2. Wymień przedmioty, z których nauczyciele najbardziej angażują cię do pracy.

9 3. Z których przedmiotów zadania domowe wymagają największej uwagi i zaangażowania na lekcji?

10 4. Czy poziom zadań domowych jest dostosowany do Twoich możliwości i doświadczeń?

11 5. Czy odrabiając zadanie domowe korzystasz z wiadomości, które zdobyłeś w czasie lekcji?

12 6. Czy stosunek nauczyciela do ucznia motywuje do dalszej pracy?

13 7. Czy uważasz, że zadania dodatkowe motywują ucznia do pracy?

14 8. Jakie zachowania nauczyciela zniechęcają Cię do nauki? - krzyk – 10 - wtrącanie się np. na sprawdzianie – 2 - kartkówki – 2 - naśmiewanie się, że to nie nasz poziom - brak tłumaczenia - częste kartkówki - niedopingowanie uczniów - podnoszenie głosu - przyśpieszanie z pisaniem na tablicy - straszenie kartkówkami co lekcję - złe tłumaczenie tematu - prace długoterminowe w okresie wzmożonej nauki - zbyt szybkie dyktowanie materiału i brak tłumaczenia - dużo pracy domowej nieprzerobionej na lekcji - obojętność wobec pracy ucznia

15 8. cd. - traktowanie uczniów jak małe dzieci - zadaje zadanie domowe - dodatkowe prace - faworyzowanie innych uczniów - poniżanie uczniów - długie nieoddawanie sprawdzianów - obojętność - narzucanie propozycji na wykonanie pracy – jeżeli wykona się daną pracę, nauczyciel domaga się poprawienia, ulepszenia jej - krzywe miny - bardzo dużo zadania domowego - brzydkie oceny - mówienie przez n-la, że będzie dużo zadania i pisania - brak - 6 * miło podchodzi do ucznia, do tego idzie na kompromisy, motywuje, zachęca, oferuje db oceny

16 9. Jakie dodatkowe zajęcia są organizowane w Naszej szkole?

17 Podsumowanie ankiety dla uczniów Na podstawie analizy wyników ankiety, przeprowadzonej na losowo wybranej grupie 35 uczniów, można wyciągnąć następujące wnioski: Większość uczniów naszej szkoły stara się przygotować na zajęcia, odrobić zadanie domowe. Język polski został wymieniony przez uczniów, jako przedmiot na którym nauczyciel najbardziej motywuje ich do pracy. Zadania domowe, które wymagają największej uwagi i zaangażowania na lekcji są zadawane z chemii. Prace domowe są dostosowane do możliwości uczniów, a materiał poznany na lekcji umożliwia im samodzielną prace w domu. Prawie 1/3 ankietowanych uczniów stwierdziła, że dodatkowe zadania nie zachęcają do pracy. Najbardziej do pracy zniechęca uczniów krzyk nauczycieli. Uczniowie najczęściej korzystają z zajęć organizowanych przy wsparciu funduszy europejskich.

18 Wyniki ankiety skierowanej do rodziców: 1. Czy została pani/ pan poinformowany o dodatkowych zajęciach?

19 2. Czy dziecko chętnie chodzi do szkoły? (Chętnie uczestniczy w zajęciach?)

20 3. Czy szkoła stwarza warunki do pracy uczniów?

21 4. Jaki rodzaj zajęć pozalekcyjnych lubi pani/pana dziecko?

22 5. Czy dziecko lubi pracę w grupach?

23 6. Jaki inny rodzaj zajęć pozalekcyjnych zaproponowałaby/łby pani/ pan w naszej szkole?

24 7. Czy dziecko uczestniczy w imprezach szkolnych (akademie, zabawy szkolne)?

25 8. Czy dziecko bierze udział w konkursach?

26 Podsumowanie ankiety dla rodziców Na podstawie analiz wynika ankiety, przeprowadzonej na losowo wybranej grupie 51 rodziców można wyciągnąć następujące wnioski:  Rodzice zostali poinformowani o zajęciach dodatkowych.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.  Jako najbardziej lubiane zajęcia wymieniono zajęcia sportowe.  Rodzice zaproponowali jeszcze inne zajęcia: muzyczne i taneczne.  Stwierdzono, iż ich dzieci chętnie uczestniczą w imprezach szkolnych.

27 Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli: 1. Czy zajęcia dopasowane są do indywidualnych potrzeb uczniów?

28 2. Czy szkoła stwarza warunki do twórczej pracy?

29 3. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych?

30 4. Czy uczniowie dostrzegają potrzebę zajęć dodatkowych?

31 5. Czy na zajęciach stosowane są metody aktywizujące?

32 6. Czy na zajęciach stosowany jest system nagradzania aktywności uczniów?

33 7. Jakie metody wpływają na zachęcenie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych?

34 8. Czy na zajęciach dodatkowych uczniowie mogą wykazywać się własną inicjatywą?

35 Podsumowanie ankiety dla nauczycieli: Na podstawie analiz wynika ankiety, przeprowadzonej na grupie 18 nauczycieli można wyciągnąć następujące wnioski:  Nauczyciele dopasowują poziom swoich zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów.  Szkoła stwarza warunki do twórczej pracy.  Większość ankietowanych uważa, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i że uczniowie dostrzegają potrzebę organizowania takich zajęć.  Wszyscy nauczyciele stosują na zajęciach różne metody aktywizujące.  Na zajęciach uczniowie mogą realizować własne pomysły, przez co zajęcia pozalekcyjne są bardziej ciekawe.

36 Wywiad z pedagogiem szkolnym Na podstawie rozmowy z pedagogiem szkolnym p. Bożeną Niedziałkowską sformułowano następujące wnioski :  uczniowie skupiają się tylko na swoich prawach i należy przypominać im, gdzie jest granica tych właśnie praw. Co może wynikać z tego, że uczniowie nadinterpretują prawa.  każdy nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,  problemy, z którymi borykają się uczniowie to: tęsknota za rodzicem, który pracuje za granicą, złe traktowanie przez ojczyma ( przemoc psychiczna), nierówne traktowanie dziecka i jego rodzeństwa, niesprawiedliwe traktowanie przez nauczyciela, brak czasu mamy czy taty na wspólne przebywanie, nieszczęśliwe miłości, brak pieniędzy w domu, utrata pracy przez rodzica, rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami ( agresja fizyczna i psychiczna ), dręczenie przez innego ucznia lub grupę.

37 cd.  Uczniowie z klasy, której jestem wychowawcą i z klas młodszych chętnie rozmawiają o swoich problemach. Uczniowie z gimnazjum niechętnie przychodzą, skrywają swoje uczucia, bardzo trudno wydobyć z nich to co ich męczy. Jednak odpowiednio kierowana rozmowa sprawia, że wielu z nich przeważnie wezwanych przeze mnie zaczyna otwierać się i okazuje się, ze są bardzo zranieni w większości przez dom rodzinny.  Rozmowy z uczniami dotyczą problemów radzenia sobie z własnymi emocjami ( złością, smutkiem, porażka edukacyjną, motywowaniem do podejmowania wysiłku), odpowiedzialności w kontaktach chłopak-dziewczyna, o wartościach w życiu. Większość z nich dotyczy funkcjonowania w szkole i środowisku uczniowskim. Sprawy związane z dysfunkcyjną rodzinną ( przemoc, alkoholizm ) w której wychowuje się dziecko są konsultowane instytucjami współpracującymi ze szkołą na Zespołach Interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( policja, kurator sądowy, pracownik PCPR i MOPS-u), asystentami rodziny, służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

38 Wywiad z rzecznikiem praw ucznia Na podstawie rozmowy z rzecznikiem praw ucznia panem Klaudiuszem Bialikiem sformułowano następujące wnioski :  Obserwacja i rozmowa z uczniami daję nam możliwość lepszego przygotowania się do zajęć (uatrakcyjnienia ich).  Uczniowie najchętniej biorą udział w zajęciach organizowanych przez wsparcie dofinansowań unijnych.  Aktywność Naszych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych jest bardzo niska.  Główne przyczyny braku aktywności to : brak czasu, inne zainteresowania, dodatkowe zajęcia poza szkołą.  Najczęstsze problemy zgłaszane przez uczniów, które wpływają na zmniejszenie ich aktywności: niesprawiedliwe ocenianie, nieterminowe oddawane prac, niesprawiedliwe traktowanie uczniów, niechęć do angażowania się społecznego.

39 Wywiad z przewodniczącą szkoły Na podstawie rozmowy z przewodniczącą szkoły uczennicą III g Martą Burzan sformułowano następujące wnioski :  Nasza szkoła stwarza wszystkim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.  Każdy uczeń może skorzystać z dodatkowych zajęć i wziąć udział w uroczystościach organizowanych w szkole.  Zmiany, które pomogą rozwinąć aktywność uczniów to : zakup tablic interaktywnych, nowych komputerów, rzutnika multimedialnego oraz stworzenie siłowni.  Nauczyciele dostrzegają i doceniania nasze zaangażowanie i osiągnięcia poprzez pochwałę słowną oraz pozytywną ocenę.  Zajęcia dodatkowe proponowane przez uczniów to przede wszystkim zajęcia praktycznego działania.

40 WSKAZÓWKI


Pobierz ppt "CEL EWALUACJI : - Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. - Określenie przyczyn zastanego stanu. - Formułowanie wniosków do dalszej pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google