Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014

2 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgminazjalnych. 3.Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

3 Lp.Zakres ewaluacjiLiczba 1.Całościowa84 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Respektowane są normy społeczne. 72 3. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Respektowane są normy społeczne. 328 4. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. Respektowane są normy społeczne. 19 5. Promowana jest wartość edukacji. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 23 6. Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. Respektowane są normy społeczne. 11 7. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Respektowane są normy społeczne. 19 8. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi. 234 RAZEM EWALUACJE PROBLEMOWE706 RAZEM790

4 Ewaluacja 1.09.2013 r. – 31.08.2014 r. Lp.Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji całościoweproblemowełącznie 1.Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego13118131 2.Szkoły podstawowe36221257 3.Gimnazja 17120137 4.Licea ogólnokształcące96372 5.Technika044 6.Zasadnicze szkoły zawodowe032 7.Szkoły specjalne020 8. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d – 3e ustawy o systemie oświaty 41923 9.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne2810 10.Placówki doskonalenia nauczycieli033 11.Placówki oświatowo-wychowawcze11819 12. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy 055 13. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki,o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy 22830 14. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 077 Suma84706790 Ewaluacje

5 Poziom spełniania wymagań

6

7

8

9

10

11

12

13 Poziomy spełniania wymagań

14

15 Poziom E Typ szkoły / placówki Liczba poziomów E Wymaganie Przedszkole5 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (2x) 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 5. Respektowane są normy społeczne 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła podstawowa8 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (3x) 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (2x) 5. Respektowane są normy społeczne (2x) 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Gimnazjum9 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (3x) 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 4. Uczniowie są aktywni 5. Respektowane są normy społeczne (2x) 8. Promowana jest wartość edukacji 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Liceum ogólnokształcące15. Respektowane są normy społeczne Technikum3 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 5. Respektowane są normy społeczne Zasadnicza szkoła zawodowa 3 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 5. Respektowane są normy społeczne Młodzieżowy ośrodek wychowawczy 15. Respektowane są normy społeczne RAZEM30

16

17

18

19

20 Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji 1.Nowatorstwo pedagogiczne nie jest stałym elementem pracy szkół i placówek. Nauczyciele korzystają najczęściej z tradycyjnych metod i form nauczania. 2.Szkoły i placówki podejmują działania edukacyjne i wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów i sprzyjające kształtowaniu ich postaw. Nie we wszystkich badanych szkołach i placówkach uczniowie, wychowankowie i ich rodzice mają wpływ na planowanie i modyfikowanie powyższych działań. 3. Nie wszystkie przedszkola tworzą dzieciom warunki do rozwoju aktywności ruchowej i zapewniają w wystarczającym stopniu pomoc psychologiczno–pedagogiczną.

21 Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji c.d. 4. Nie wszyscy uczniowie (szczególnie w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych) otrzymują od nauczycieli wsparcie adekwatne do potrzeb. 5. Uczniowie i wychowankowie czują się w szkołach i placówkach bezpiecznie, chociaż sygnalizują zagrażające bezpieczeństwu przypadki niewłaściwych zachowań rówieśników. 6. W niektórych przedszkolach bezpieczeństwu dzieci nie sprzyja wymagająca modernizacji baza lokalowa oraz liczba wychowanków w grupie przedszkolnej przekraczająca 25.

22 Ewaluacje Rok szkolny Liczba ewaluacji Liczba zastrzeżeń ogółemzasadnych częściowo zasadnych niezasadnych złożonych po terminie 2009/20101700000 2010/201113530030 2011/201236881340 2012/2013668182655 2013/20147821903160 RAZEM197048312285

23 Kontrole planowe

24 Lp.Tematyka kontroli planowychTyp szkoły / rodzaj placówki Liczba kontroli 1. Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych. publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne, ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, integracyjne 141 2. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły. publiczne technika21 3. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. zasadnicze szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne technika (z wyłączeniem techników uzupełniających), publiczne i niepubliczne szkoły policealne 23 4. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratoriów oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. publiczne placówki doskonalenia nauczycieli 8 5. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. publiczne szkoły podstawowe152 6.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole.publiczne szkoły podstawowe76 7. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. publiczne szkoły podstawowe i gimnazja237 8. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej. publiczne szkoły podstawowe152 9. Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. publiczne przedszkola92 902

25 Wnioski z kontroli planowych Określające zakres wspomagania: zmiany w przepisach prawa - dostosowanie do zmian zapisów w statutach szkół i placówek, bezpieczeństwo w szkole - procedury postępowania w związku z wypadkiem na terenie szkoły, kształcenie w zawodach - kwalifikacyjne kursy zawodowe, Określające zakres planowania nadzoru pedagogicznego: kontrola z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, kontrola dotycząca organizacji zajęć w publicznym przedszkolu, kontrola w gimnazjum z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

26 W minionym roku w DRA przeprowadzono 161 kontroli doraźnych w 131 szkołach/placówkach Spośród 161kontroli 109 zakończyło się zaleceniami. Wydano 425 zaleceń

27 Kontrole doraźne przeprowadzono na wniosek: Organu prowadzącego - 90 Prokuratury – 3 Rodziców – 39 Uczniów – 2 Nauczycieli – 2 Rzecznika Praw Dziecka -3 Inne podmioty (MEN, Wojewoda, NIK, Poseł) -11 Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenie kontroli doraźnej – 11

28 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia, Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentacji przebiegu nauczania Organizowanie w szkołach/placówkach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

29 Wnioski: W szkołach/placówkach nie przestrzegane są kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, W arkuszach ocen uczniów kończących szkołę brak wpisów dotyczących klasyfikacji końcowej. W oddziałach przedszkolnych ramowy rozkład dnia nie jest zgodny z przepisami prawa oświatowego. W sytuacjach występowania konfliktu na płaszczyźnie szkoła – rodzic placówki nie stosują procedur zawartych z Statucie. W szkołach egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe często nie są przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

30 Monitorowanie w roku szkolnym 2013/2014 1.Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 2. Monitorowanie działań szkół w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 3. Monitorowanie zajęć wychowania fizycznego. 4. Monitorowanie przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich.

31 Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

32 Wpływ rodziców na działalność szkoły/przedszkola Zmiany spowodowane przez rodziców w funkcjonowaniu szkoły/przedszkola

33 Formy zajęć sprzyjające edukacji matematycznej stosowane przez nauczycieli matematyki

34 Monitorowanie działań szkół w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży

35 Program wychowawczy i program profilaktyki

36 Planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i promocji zdrowia uczniów

37 Realizacja dodatkowych programów edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia

38 Szkoły, które włączyły się w akcję "Ćwiczyć każdy może„ w ramach Roku Szkoły w Ruchu

39 Monitorowanie zajęć wychowania fizycznego

40 Monitorowanie zajęć wychowania fizycznego 1.09 - 31.12.2013r.

41 Uczniowie zwalniani przez rodziców z zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych

42 Monitorowanie stanu przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich

43

44 Przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich (w ocenie dyrektorów szkół)

45

46 Przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich (szkoły niewymagające działań)

47 Bezpieczeństwo

48

49

50 Zatrudnianie nauczycieli lub osób niebędących nauczycielami niespełniających wymagań kwalifikacyjnych

51 Zatrudnianie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych Dane w Systemie Informacji Oświatowej Dane Kuratorium Oświaty – zgoda Mazowieckiego Kuratora Oświaty Różnica 33723314 Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami Dane w Systemie Informacji Oświatowej Dane Kuratorium Oświaty – zgoda Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zgoda organu prowadzącego Różnica 205279124

52 Zmiany w prawie

53 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7) - kryteria i zasady przeprowadzania rekrutacji, - procedury odwoławcze, - możliwość zatrudniania w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, - zakres informacji o dzieciach nieprzyjętych przekazywanych organom prowadzącym przez dyrektorów przedszkoli (od 1.01.2015r.).

54 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.811) - podawanie do publicznej wiadomości obowiązującego w roku szkolnym zestawu podręczników (bez wskazania terminu), - zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników albo materiałów edukacyjnych zastępujących podręcznik a także materiałów ćwiczeniowych,

55 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2014.642) - odroczenie spełniania obowiązku szkolnego: na wniosek rodziców złożony do 31 grudnia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej - możliwość zatrudniania w klasach I-III lub świetlicy asystentów nauczycieli, - doprecyzowanie organizacji zajęć świetlicowych.

56 Ustawa z 30 października 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty… (Dz.U poz 1265), tzw. ustawa sześciolatkowa, realizowana od 1 września 2014 roku

57 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2014.803) -od 1.09.2014r. dyrektor może postanowić o stosowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, -od 1.09.2015r. obowiązek nauki języka obcego dla dzieci 5-letnich; od 1.09.2017r. dla pozostałych dzieci, - zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej (bez wyodrębniania po klasie I i II).

58 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2014.1084) - do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu może prowadzić nauczyciel przedszkola, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym bez ukończonych studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego.

59 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.2014.478) - od 1.09.2014r. zapewnienie nauki religii i etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu, - pisemna forma oświadczenia udziału w zajęciach z religii lub etyki (z zachowaniem dotychczasowej możliwości zmiany), - organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w grupie międzyszkolnej, jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii lub etyki zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów.

60 Klasyfikacja zawodów – rozporządzenie MEN z 8 sierpnia 2014. (Dz.U.poz. 1140) Obowiązuje od 12 września. Jest technik urządzeń dźwigowych nie ma technika farmaceuty

61 Klasyfikacja cd – jest technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik transportu drogowego nie ma opiekunki dziecięcej i asystentki stomatologicznej

62 1 września 2016 roku wszystkie oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przekształca się w przedszkola

63 Tym samym szkoła stanie się z mocy prawa Zespołem Szkolno – Przedszkolnym. To wiąże się z koniecznością dostosowania przedszkola do wymogów przeciwpożarowych

64 Nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej – Rozp. MEN z 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne… dokumentacji…. (Dz.U.poz.1170) Weszło w życie 3 września 2014 r.

65 – godziny karciane na świetlicy bez osobnego dziennika – inny dziennik - jeśli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania (…),a szczególności zajęć z zakresu pom. psych.-ped – patrz paragraf 13 rozp – wpis do księgi dopiero w momencie rozpoczęcia nauki, chronologiczny według dat rozpoczęcia nauki w szkole – nauczyciel odnotuje usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności, ma to ułatwić dokumentowanie potrzebne do klasyfikowania – słuchacz w szkole dla dorosłych sam podpisze listę, – dostęp do elektronicznego dziennika zawsze bezpłatny dla uczniów Nowe zasady dokumentacji cd…

66 – słuchacz w szkole dla dorosłych sam podpisze listę, – dostęp do elektronicznego dziennika zawsze bezpłatny dla uczniów – Zmienia się także dokumentacja prowadzona przez MOW-y i MOS-y. Dziennik zajęć dla każdej grupy, wpisywać się będzie wszystkie zajęcia prowadzone z grupą Nowe zasady dokumentacji cd…

67 Szkolna wycieczka na terenie Polski bez dodatkowego ubezpieczenia –zmieniające rozp. MEN z 28 sierpnia 2014 w sprawie warunków i sposobów organizowania… krajoznawstwa… (Dz.U. poz 1150)

68 Szkoła i zdrowe odżywianie – rozp MEN z 28 sierpnia 2014 r w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania „Owoce w szkole” (Dz.U poz 1151)

69 Więcej danych w systemie informacji oświatowej – nowelizacja z dnia 27 sierpnia 2014 roku rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych… (Dz.U. poz 1149)

70 Kurs kwalifikacyjny poprowadzi placówka akredytowana – zmieniające rozp. MEN z 8 sierpnia 2014 roku (Dz.U.poz 1142) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

71 Od 1 stycznia 2015 kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli poprowadzi akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli

72 Rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Podpisane 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U poz 1157) Wchodzi w życie 7 dni po opublikowaniu, czyli 9 września tego roku

73 Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014 – 2016 -kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, -zadania programu na poziomie wojewódzkim będą finansowane lub dofinansowane w ramach udzielanych dotacji i realizowane przez jst oraz organizacje pozarządowe na podstawie porozumień zawartych z wojewodą, -rezerwa celowa w 2014 r. w wysokości 6 mln zł; w kolejnych nie wyższa niż 6 mln zł rocznie.

74 Dystrybucja „Naszego elementarza” i map „Polska. 25 lat wolności” realizowana przez Kuratora Oświaty na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Informacja o dystrybucji była przekazywana: listownie, mailowo, telefonicznie i za pomocą strony www. kuratorium.waw.pl Dyrektorzy szkół składali zapotrzebowanie na podręczniki do 23 lipca 2014 r. poprzez aplikację uruchomioną przez MEN. „Nasz elementarz” i mapy dostarczone były do 1500 aplikujących szkół od 5 do 12 sierpnia 2014 r. Łącznie dostarczono 80 570 podręczników i map (dane wg listy dystrybucyjnej, nie uwzględniając podręczników z rezerwy).

75 Od 11 sierpnia 2014 r. szkoły mogą zamówić poprzez aplikację MEN, dodatkowe podręczniki z tzw. rezerwy kuratoryjnej, gdy: zwiększyła się liczba uczniów po złożeniu zamówienia, dostarczone podręczniki były wadliwe (błąd w druku), wcześniejsze zamówienie było błędnie złożone. Rezerwa podręczników w województwie mazowieckim wynosi 3 960 szt. i 3 960 map.

76 Część 2 „Naszego elementarza” będzie dostarczana do szkół w październiku 2014 r. za pośrednictwem KO przez dotychczasową firmę kurierską GLS. Część 3 „Naszego elementarza” będzie dostarczona w listopadzie 2014 r. wg założenia MEN. Cześć 4 „Naszego elementarza” będzie dostarczona w lutym 2015 r. wg założenia MEN. Szczegółowe informacje na temat dystrybucji cz. 2 podręcznika zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną i za pośrednictwem strony www. kuratorium.waw.pl

77 Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie szkół podstawowych w: podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klas I-III do wysokości 25 zł na ucznia (maksymalny koszt podręcznika lub materiałów edukacyjnych może wynosić 24,75 zł na ucznia – 1% wykorzystanej dotacji jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania);

78 materiały ćwiczeniowe dla klas I-III – do wysokości 50 zł na ucznia (maksymalny koszt materiałów ćwiczeniowych może wynosić 49,50 zł na ucznia – 1% wykorzystanej dotacji jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi zadania).

79 Dotacja celowa z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego będzie przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W tym przypadku nie jest wymagany 20% wkład własny gminy.

80 Wyprawka Szkolna Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, przewidziana jest dla uczniów (w zależności od dochodów rodziny i innych uwarunkowań rodzinno-losowych) rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: 1.klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, 2.klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, 3.klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 4.klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

81 Ponadto, wsparcie w ramach programu „Wyprawka Szkolna” przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na wysokość dochodów rodziny): słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

82 Dofinansowanie przysługuje wskazanym uczniom niepełnosprawnym, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

83 W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej pomoc w formie dofinansowania obejmuje tylko zakup materiałów edukacyjnych, w sytuacji kiedy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

84 Dane szacunkowe zebrane z 314 JST (według stanu na czerwiec 2014 roku) I transza środków finansowych z rezerwy celowej poz.26, z przeznaczeniem na „Wyprawkę Szkolną” dla Mazowsza wynosi w bieżącym roku 10 425 056 zł. Wrzesień 2014 r. - weryfikacja danych przesłanych przez JST. Jeśli zapotrzebowanie na środki finansowe przekroczy wysokość I transzy, uruchomiona zostanie II transza środków.

85 VI EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” 2014 r.  Do tej pory w 2014 roku z programu skorzystało 158 szkół. 69 szkół zostało wyposażonych w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw oraz powstało 89 placów zabaw przy szkołach na łączną kwotę wsparcia 7.005.210 zł NABÓR DODATKOWY WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2014  10 września 2014 r. mija termin składania wniosków organów prowadzących szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego w dodatkowym naborze w 2014 roku w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w zakresie miejsc zabaw w szkołach i szkolnych placów zabaw.  Szczegółowe informacje o programie na stronie www.kuratorium.waw.pl zakładka ogłoszenia/programy rządowe.www.kuratorium.waw.pl

86 DOTACJA NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE: Dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym: Rok 2014 – 1242 złRok 2015 – 1272 zł SYSTEMATYCZNE ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: od 1 września 2015 r. dzieci 4-letnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, od 1 września 2017 r. dzieci 3-letnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

87 MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne: a)pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, b)świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, c)poradni psychologiczno-pedagogicznych, d)pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. Wnioski do dnia 30 września 2014 r. – II tura (II i III kwartał 2014 r.).

88 DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE Program realizowany w roku szkolnym 2013/2014 przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji. Wnioski i rekomendacje Interdyscyplinarne podejście do kwestii bezpieczeństwa dziecka, zarówno w rodzinie jak i w szkole. Rzeczywiste współdziałanie wszystkich instytucji szansą na skuteczne wsparcie dzieci/uczniów. Doskonalenie w zakresie komunikacji, budowania relacji, profilaktyki przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom niezbędnym elementem skutecznego rozwiązywania problemów.

89 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2014/2015

90 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

91 Ewaluacje całościowe (10 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Zakres ewaluacji Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym): a) w przedszkolach: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Dzieci są aktywne. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

92 c) w placówkach oświatowo-wychowawczych: Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. d) w placówkach doskonalenia nauczycieli: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

93 f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki: Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych. e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

94 a) w przedszkolach, punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym): b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach policealnych, centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, placówkach kształcenia ustawicznego: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość edukacji. c) w liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Rodzice są partnerami szkoły.

95 d) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych: Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. Promowana jest wartość edukacji. e) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych: Respektowane są normy społeczne. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i realizowaniu działań odpowiednich do jej funkcji. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

96 a) w publicznych gimnazjach: - Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Tematyka kontroli b) w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych: - Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. c) w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach: - Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami. d) w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: - Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. e) w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: - Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

97 Porozmawiajmy spostrzeżenia, informacje, uwagi i pochwały

98 Awans zawodowy - jakość zatwierdzanych planów = kłopotom z uzyskaniem akceptacji komisji. MARNEJ jakości zatwierdzone przez dyrektora plany rozwoju zawodowego …!!!

99 Awans zawodowy - Dokumentacja awansowa – zaświadczenia, potwierdzanie za zgodność z oryginałem i mnóstwo braków

100 nagroda dyrektora…?! Awansu cd… Wszędobylska „kultura ksero”. Wszędzie podobnie na każde wymaganie konkursy, wycieczki, współpraca z poradnią, biblioteką, a szczególne osiągniecie to… nagroda dyrektora…?!

101 Awansu cd… Awans jest przecież ogromną szansą, aby szkoła skorzystała z chęci rozwoju i … PRACY nauczyciela. Czemu nie spojrzeć dyrektorskim okiem na plan rozwoju pod tym kątem…?

102 Mnożą się informacje od OKE o nieprzestrzeganiu przez dyrektorów procedur egzaminów zewnętrznych

103 – Wnioski o stypendia – Wnioski o nagrody – Wnioski o zgodę na zatrudnienie bez kwalifikacji – I wszystkie inne sprawy… – TERMIN, INORMACJE, AKTUALNOŚĆ DRUKÓW /DANYCH A PRZY ODPOWIEDZI POWOŁANIE SIĘ NA NR PISMA Wszelkie pisma kierowane do Kuratorium

104 OBUT nadal ale pojawi się też diagnoza sześcioklasistów w szkołach (IBE 4 przedmioty)

105 IBE przeprowadzi w gimnazjach badanie z 8 przedmiotów – wciąż istnieje możliwość zgłoszenia się

106 Najbliższy rok rokiem szkoły zawodowej – wiele konferencji, spotkań konkursów Dni otwarte w szkołach w okolicach marcowej konferencji dla gimnazjalistów i ich rodziców

107 Dobrowolne badanie ankietowe – do 14 września możliwość wypełnienia ankiety – monitorowanie podstawy programowej szkolnictwa zawodowego

108 Dziękuję za uwagę

109 Czas na pytania


Pobierz ppt "REALIZACJA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google