Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W DZIALE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO grudzień 2014 r. Roczne szkolenie specjalistów zarządzania kryzysowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W DZIALE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO grudzień 2014 r. Roczne szkolenie specjalistów zarządzania kryzysowego."— Zapis prezentacji:

1

2 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W DZIALE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO grudzień 2014 r. Roczne szkolenie specjalistów zarządzania kryzysowego

3 PLANOWANIE

4 Zarządzanie kryzysowe działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, obejmująca: zapobieganie sytuacjom kryzysowym przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych usuwanie skutków, Proces zarządzania

5 Poziom zagrożenia Organ administracji odpowiedzialny za rozwiązanie sytuacji kryzysowej Podstawa działań podstawowy WÓJT/BURMISTRZ/PREZYDENT MIASTA/STAROSTA służby, inspekcje, straże w ramach swoich właściwości (reagowanie doraźne/sytuacja kryzysowa na poziomie lokalnym) gminne i powiatowe plany zarządzania kryzysowego + plany służb, inspekcji i straży 1 WOJEWODA (sytuacja kryzysowa na poziomie wojewódzkim) wojewódzki plan zarządzania kryzysowego 2 MINISTER wiodący zgodnie z siatką bezpieczeństwa (sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności 1 ministra) plan zarządzania kryzysowego ministra 3 RADA MINISTRÓW (sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności kilku ministrów) Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (6 marca 2012 r.) 4 stan klęski żywiołowej – wprowadza Rada Ministrów, organ wiodący (w zależności od obszaru): wójt, starosta, wojewoda, właściwy minister stan wyjątkowy – Prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów stan wojenny - Prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów  Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego  Zarządzenie nr 74 PRM z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur  Plan Reagowania Obronnego RP Poziomy zagrożenia

6 PRZEPISY PRAWNE  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym także - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - Ustawa o stanie klęski żywiołowej, - Ustawa o stanie wyjątkowym, - Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - …..

7 PRZEPISY PRAWNE  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym a w niej: Art. 12. ust. 2b Ministrowie i kierownicy, …, na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tworzą zespoły zarządzania kryzysowego, w skład których wchodzą kierujący właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra lub kierownika, …, a także inne osoby przez nich wskazane. Art. 7 ust. 4 Prezes Rady Ministrów …. określi ….. wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego … Art. 5a. ust. 1. Na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie sporządzają Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, zwany dalej „Raportem”. Art. 12. ust. 2. Ministrowie i kierownicy, …, opracowują plany zarządzania kryzysowego ….

8 DOKUMENTU BRANŻOWE  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr. 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959).  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. 2008 nr 229 poz. 1528).  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2004 nr 212 poz. 2153).  Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2013 r w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 24).  Zarządzenie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych (Dz. Urz. MKiDN poz. 31).  Konwencja (Haska) o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. 1957 nr 46 poz. 212).

9 Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2013 r w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 24). SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W DZIALE

10 ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Skład: Przewodniczący Z-ca Przewodniczacego. Sekretarz Członkowie: eksperci grupy zadaniowe ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Skład: Przewodniczący Z-ca Przewodniczacego. Sekretarz Członkowie: eksperci grupy zadaniowe STAŁY DYŻUR (grupa wsparcia) JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA STAŁY DYŻUR DYREKTOR, SZEF ZZK specjaliści Specjalista ds. zarządzania kryzysowego MINISTER ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DYREKTOR MKiDN URZĄD CENTRALNY (NDAP) RCB

11 ZADANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Opiniowanie planów (w tym PZK) Nadzór nad organizacją sytemu zarządzania (reagowania) kryzysowego Monitorowanie zagrożeń Opracowanie propozycji zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom Koordynowanie działań w sytuacji kryzysowej Współpraca, współdziałanie z podmiotami współdziałającymi Działalność sprawozdawcza Ocena zagrożeń na potrzeby raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa

12 MIEJSCE PRACY ZZK, CENTRUM KIEROWANIA ŁĄCZNOŚĆ  stanowisko komputerowe z dostępem do internetu  telefon stacjonarny  telefon mobilny  fax DOKUMENTY  plan zarządzania kryzysowego  zestawienie zadań porządkowo-ochronnych - moduły  schemat łączności (wraz z spisem telefonów) powiadamiania i alarmowania  plany, harmonogramy działania - branżowe  zestawienia, schematy  instrukcje  dziennik działań

13 ELEMENTY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Jednostka organizacyjna STAŁY DYZUR Dyrektor, szef ZZK specjaliści FIRMY ZEWNETRZNE (ochrona) FIRMY ZEWNETRZNE (ochrona) RCB G CZK P CZK STRAŻ POŻARNA W CZK POLICJA R ZZK ZZK MINISTERSTW W ZZK CZK MINISTERSTW CZK MINISTERSTW P ZZK G ZZK ZZK instytucji Minister ZESPÓŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO MKiDN Specjalista ds. zarzadzania kryzysowego Specjaliści branżowi (BHP, ppoż., infrastruktura) STAŁY DYZUR (GRUPA WSPARCIA) FIRMY ZEWNETRZNE (ochrona) FIRMY ZEWNETRZNE (ochrona) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14 PRZEPISY PRAWNE  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym a w niej: Art. 12. ust. 2b Ministrowie i kierownicy, …, na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tworzą zespoły zarządzania kryzysowego, w skład których wchodzą kierujący właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra lub kierownika, …, a także inne osoby przez nich wskazane. Art. 7 ust. 4. Prezes Rady Ministrów …. określi ….. wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego … Art. 5a. ust. 1. Na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie sporządzają Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, zwany dalej „Raportem”. Art. 12. ust. 2. Ministrowie i kierownicy, …, opracowują plany zarządzania kryzysowego ….

15 PRZEPISY PRAWNE 1. Rozporządzenie RM z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania. 2. Rozporządzenie RM z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. 3. Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 4. Zarządzenie Prezesa RM nr 74 z dnia 12 października 2011 r. ws. wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego – załącznik nr 5.

16 STOPNIE ALARMOWE – KOMPETENCJE W ZAKRESIE WPROWADZANIA premier wojewoda Minister, kierownik urzędu centralnego Terytorium RP lub jego część Województwo lub jego część Wszyscy lub wybrani kierownicy j.o.

17 STOPNIE ALARMOWE ALFA - ogólne ostrzeżenie o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. BRAVO – w sytuacji zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany CHARLE DELTA

18 STOPNIE ALARMOWE ALFA BRAVO CHARLE - jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub uzyskano informację o osobach przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe, DELTA - wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski,

19 Zarządzenie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych (Dz. Urz. MKiDN poz. 31). MODUŁY ZADANIOWE

20 1. Postanowienia ogólne 2. Koncepcja działania 3. Wykaz załączników 4. Wykaz dokumentów odniesienia

21 MODUŁY ZADANIOWE LpZadanieprzedsięwzięciaWykonawca/ koordynator Sposób realizacji, siły i środki uwagi II stopień alarmowy Pierwszy stopień alarmowy jest wprowadzany w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. I.1.1.Wprowadzenie stopnia alarmowego Przyjęcie zarządzenia …….. o wprowadzeniu stopnia alarmowego Zespół Zarządzania Kryzysowego Minister, dyrektor Przedsięwzięcia realizowane niezwłocznie I.1.2.Przygotowanie komunikatu o wprowadzeniu stopnia alarmowego wraz ze wskazówkami o sposobie jego wykonania. specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego dyrektor.. I.1.3.Przesłanie kierownikom komórek wewnętrznych komunikatu wraz z zarządzeniem wprowadzającym stopień alarmowy oraz zamieszczenie ich w sieci Lotus specjalista ds. …. szef…. Z użyciem systemów: Lotus Tel. stacjonar. Tel. komór. I.1.4Powiadomienie administratorów budynków o wprowadzonym stopniu alarmowym specjalista ds. …. szef…. I.1.5Powiadomienie MKiDN o wprowadzonym stopniu alarmowym. Bieżące informowanie o wykonywanych przedsięwzięciach. specjalista ds. …. szef…. I.1.6Powiadomienie oraz nawiązanie współpracy z policją, strażą pożarna……… specjalista ds. …. szef…. I.2.1. Bieżące kierowanie bezpieczeństwem Przeprowadzenie posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego (grupy specjalistów). Kieruje Przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego. I.3.1 Informowanie o bieżącej sytuacji oraz zagrożeniach Opracowanie informacji o sytuacji bieżącej, źródłach i rodzajach zagrożeń, formach możliwego ataku, sposobach zapobiegania oraz postępowania w czasie ich zaistnienia rzecznik prasowy, specjalista ds….. Szef……. I.3.2Rozesłanie informacji kierownikom komórek wewnętrznych oraz administratorom budynków a także zamieszczenie jej w sieci Lotus rzecznik prasowy, specjalista ds….. Szef ….. Z użyciem systemów j.w.

22 Wykaz dokumentów odniesienia:  Plan ochrony obiektu ….  Schemat wzmocnienia ochrony obiektu …  Plan ewakuacji obiektu …  Schemat powiadamiania i alarmowania ozagrożeniach …  Dane teleadresowe …  Zasady postępowania z przesyłkami kierowanymi do..  Zasady postępowania służące zapewnieniu ochrony środków transportu poza terenem ……..  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.  Instrukcja postępowania na wypadek groźby zdetonowania ładunku wybuchowego MODUŁY ZADANIOWE

23 PRZEPISY PRAWNE  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym a w niej: Art. 12. ust. 2b Ministrowie i kierownicy, …, na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tworzą zespoły zarządzania kryzysowego, w skład których wchodzą kierujący właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra lub kierownika, …, a także inne osoby przez nich wskazane. Art. 7 ust. 4. Prezes Rady Ministrów …. określi ….. wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego … Art. 5a. ust. 1. Na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie sporządzają Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, …. Art. 12. ust. 2. Ministrowie i kierownicy, …, opracowują plany zarządzania kryzysowego ….

24 RAPORT O ZAGROŻENIACH BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Mapa ryzyka Określenie celów strategicznych oraz priorytetów Wskazanie sił i środków Programowanie zadań dla poprawy bezpieczeństwa Wnioski

25 PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Analizy i oceny możliwości wystąpienia zagrożeń Przedsięwzięcia i środki ochrony przed zagrożeniami Środki reagowaniaOrganizacja monitoringu

26 CELOWE ZNISZCZENIE FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący - zadaniaPodmiot współpracujący - zadania Nazwa podmiotuUstalenia organizacyjneNazwa podmiotuUstalenia organizacyjne Biuro Administracyjno - Budżetowe Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym urządzeń monitoringu urzędu. Utrzymywanie strefy kontrolowanego dostępu wewnątrz budynku urzędu przez pracowników ochrony urzędu. Dodatkowe zabezpieczenie cennych przedmiotów, zbiorów dokumentów oraz zbioru danych w formie elektronicznej. Przeciwdziałanie celowemu zniszczeniu siłami i środkami firmy ochrony. policja Prowadzenia działalności prewencyjnej i rozpoznawczej. Informowanie o zagrożeniach celowym zniszczeniem. FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący - zadaniaPodmiot współpracujący - zadania Nazwa podmiotuUstalenia organizacyjneNazwa podmiotuUstalenia organizacyjne Biuro Administracyjno - Budżetowe Utrzymywanie systemu zarządzania kryzysowego w tym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra w gotowości do działania. Monitorowanie zagrożeń z wykorzystaniem informacji z policji. Utrzymywanie systemu powiadamiania i alarmowania o sytuacjach kryzysowych. policja Utrzymywanie w gotowości do użycia sił policyjnych w celu przeciwdziałania. FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący - zadaniaPodmiot współpracujący - zadania Nazwa podmiotuUstalenia organizacyjneNazwa podmiotuUstalenia organizacyjne policja Podjęcie czynności przeciwdziałania w czasie dokonywania celowego zniszczenia oraz ścigania w sytuacji dokonania zniszczenia. Biuro Administracyjno - Budżetowe Przeciwdziałanie celowemu zniszczeniu siłami i środkami firmy ochrony. W sytuacji dokonania zniszczenia zabezpieczenie śladów i powiadomienie organów ścigania. FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący - zadaniaPodmiot współpracujący - zadania Nazwa podmiotuUstalenia organizacyjneNazwa podmiotuUstalenia organizacyjne Biuro Administracyjno - Budżetowe Analiza przyczyn umożliwiających dokonanie zniszczenia, wydanie zaleceń w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Wycena strat i dochodzenie roszczeń w stosunku do sprawców. policjaŚciganie sprawców w celu ich ukarania. PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MKiDN

27 Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie

28 I. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU LUB ZLOKALIZOWANIU URZĄDZENIA WYBUCHOWEGO W OBIEKCIE Alarmowanie Czynności podejmowane przez osoby funkcyjne oraz służbę ochrony Akcja rozpoznawczo-neutralizacyjna zlokalizowanych urządzeń wybuchowych Postanowienia końcowe II. ZAŁĄCZNIKI

29 WEWNĘTRZNE DOKUMENTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1. Raport cząstkowy do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego 2. Plan zarządzania kryzysowego 3. Moduły zadaniowe - zestawienia zadań porządkowo-ochronnych wykonywanych po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych (Zarządzenie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych (Dz. Urz. MKiDN poz. 31). 4. Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 5. Procedura działania na wypadek potrzeby wzmocnienia ochrony obiektu wraz ze schematami. 6. Plan ewakuacji stanu osobowego instytucji. 7. Zasady postępowania z przesyłkami pocztowymi budzącymi obawy w zakresie ich zawartości. 8. Zasady postępowania służące zapewnieniu ochrony środków transportu poza terenem instytucji oraz kontroli pojazdów przed wejściem do samochodu i jego uruchomieniem. 9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 10. …………..

30 UWAGI OGÓLNE

31 30 ROLA ADMINISTRATORA OBIEKTU aadministrator lub osoba przez niego upoważniona kieruje “akcją ratowniczą” ddecyzja o zarządzeniu ewakuacji ludzi jest podejmowana przez administratora obiektu. oobiekty użyteczności publicznej winny posiadać instrukcję alarmową

32 SYGNAŁY ALARMOWE  powszechna znajomość sygnału  poprawność działania sygnału  ćwiczenia praktyczne z alarmowania i ostrzegania

33 32 PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W TRAKCIE EWAKUACJI LUDZI  brak decyzji administratora obiektu,  brak wyznaczonych miejsc zbiórek na zewnątrz obiektu,  nieznajomość ich lokalizacji przez pracowników,  brak koordynacji ewakuacji przez administratora,  nieznajomość przez pracowników zasad postępowania,  brak podporządkowania się nakazom kierującego akcją ratowniczą,  brak wykazu zasad postępowania w przypadku odnalezienia materiału, urządzenia wybuchowego oraz wynikającej z tego faktu konieczności reorganizacji ruchu ewakuowanych,  brak czytelnego wykazu osób odpowiedzialnych za przebieg i realizację zadań wynikających z instrukcji,  brak zabezpieczenia infrastruktury technicznej ewakuowanego obiektu, obszaru,  niski stopień dyscypliny wśród personelu.

34 ZAMACHY BOMBOWE Ponad 95 % zamachów terrorystycznych to ofiary zamachów bombowych 1. Niski koszt przygotowania i realizacji 2. Duży potencjał niszczycielski 3. Pożądane cechy – łatwość dotarcia, „czyste ręce” 4. Duży wydźwięk propagandowy

35 ZAMACHY BOMBOWE  Pomyśl nie panikuj  Alarmuj służby i personel  „Poszukuj” ładunku siłami załogi niczego nie ruszając  Nie ruszaj ładunku, zabezpiecz teren wokół  Ewakuuj załogę – min. 150 m  Przekaż kierowanie akcją policji

36 SZKOLENIE REALIZOWANE 1 – 2 razy w roku  na poziomie: działu urzędu ministra jednostek organizacyjnych  w grupach szkoleniowych: uczelnie artystyczne jednostki kultury muzea a także dyrektorzy, kierownicy kanclerze, specjaliści stan osobowy instytucji, jednostek organizacyjnych

37 ĆWICZENIA Kontrola kompleksowa i ćwiczenie luty 2015 r.

38 ĆWICZENIA celem ćwiczenia jest: sprawdzenie stałego dyżuru w poszczególnych stopniach gotowości obronnej państwa, realizacja zadań oraz sprawdzenie procedur przyjętych w dokumentach planistycznych realizowanych podczas planowania operacyjnego, sprawdzenie systemu kierowania oraz łączności w dziale, 1. uczyć  analizowania i oceniania informacji dotyczących zagrożeń i powstałych sytuacji kryzysowych oraz formułowania wniosków do działań w zakresie bezpieczeństwa osób oraz ochrony dziedzictwa kulturowego; 2. doskonalić  współdziałanie stanowiska kierowania Ministra ze stanowiskiem kierowania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz kierownikami jednostek podległych i nadzorowanych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;  współdziałanie stanowiska kierowania Ministra z wojewódzkimi konserwatorami zabytków, wchodzącymi w skład zespolonej administracji wojewódzkiej; 3. zgrywać  obsady stałych dyżurów w urzędzie, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i jednostkach podległych i nadzorowanych zobowiązanych do utworzenia stałego dyżuru; 4. sprawdzić  zdolność departamentów MKiDN do koordynowania zadań realizowanych w sytuacji kryzysowej przez nadzorowane jednostki rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;  obieg informacji oraz system meldunkowo-sprawozdawczy dotyczący realizacji zadań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w czasie kryzysu;  efektywność przyjętych procedur w zakresie ograniczania i zawieszania funkcjonowania uczelni i instytucji kultury w czasie zagrożenia;  znajomość zasad oraz procedur dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego w sytuacjach kryzysowych; 5. zbadać  zasadność i spójność rozwiązań prawno-organizacyjnych przyjętych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zawartych w dokumentach operacyjnych, kryzysowych i ochrony zabytków.

39 ZAPRASZAM DO DYSKUSJI

40 Dziękuję za uwagę Józef Dziedzic tel. 22 42 10 322, 601 308 405 E-mail: jdziedzic@mkidn.gov.pl


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W DZIALE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO grudzień 2014 r. Roczne szkolenie specjalistów zarządzania kryzysowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google