Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentuje ZAADOPTUJ RZEKĘ program edukacji ekologicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentuje ZAADOPTUJ RZEKĘ program edukacji ekologicznej."— Zapis prezentacji:

1 prezentuje ZAADOPTUJ RZEKĘ program edukacji ekologicznej

2 zaadoptuj rzekę Klub Gaja jest jedną z najstarszych, niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce. Został założony przez Jacka Bożka w 1988. Misją Klubu Gaja jest ochrona naszej planety Ziemi oraz zachowanie środowiska naturalnego i bioróżnorodności dla nas i dla przyszłych pokoleń. O KLUBIE GAJA w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010

3 Jak działamy w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 chronimy przyrodę ratujemy zwierzętaedukujemy inspirujemy współpracujemy 22 lata dla Ziemi zaadoptuj rzekę

4 Doliny rzeczne są ważnymi korytarzami ekologicznymi dla wielu gatunków zwierząt. Wokół rzek koncentruje się życie społeczne i kulturalne, od wieków nad rzekami zakładano miasta i grody warowne. Konieczne jest, aby korzystając z zasobów wodnych lokalne społeczności dostrzegały zależności pomiędzy rzekami i ich zlewniami, a także rzekami i morzem, do którego wpływają. Dlaczego rzeki są ważne? w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę

5 1994 Klub Gaja rozpoczyna Ogólnopolską Kampanię „Teraz Wisła”. Głównym celem kampanii, obejmującej zlewnię rzeki Wisły, jest poprawienie jakości wody i jej racjonalne wykorzystywanie, ochrona bioróżnorodności i wartości kulturowych poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz edukację ekologiczną. Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę

6 Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę Wisła to ostatnia duża rzeka Europy zbliżona do naturalnej. Ostoja cennych gatunków zwierząt, ptaków i roślin. Od źródeł do ujścia stanowi zróżnicowany biologicznie korytarz ekologiczny. W nadrzecznych łęgach znajduje schronienie 62% gatunków śródlądowych ptaków naszego kontynentu. Łęgi są najbogatszym środowiskiem leśnym Europy.

7 Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę Dolina Wisły to kolebka polskiej kultury. Nad Wisłą powstały najważniejsze polskie miasta. Rzeka łączy legendy, teraźniejszość i tożsamość Polaków w jedną całość. Wisłę dostrzeżono jako jedną z pięciu najważniejszych światowych rzek, obok Nigru, Orinoko, Mekongu i Jangcy.

8 Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę Zapory stanowią problem ekologiczny, społeczny i ekonomiczny. Dla ryb, ssaków i innych organizmów żywych są przeszkodą nie do przebycia. Klub Gaja wspiera alternatywne rozwiązania problemów wokół tamy we Włocławku i jest za pozostawieniem rzekom naturalnej przestrzeni. W 2002 roku polski rząd dzięki naszej kampanii odstąpił od pomysłu budowy Kaskady Dolnej Wisły.

9 Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę W 1994 roku zainicjowaliśmy wydarzenie „Święto Wisły”, które odbywa się każdego roku. Do tej pory odbyło się w kilkudziesięciu miastach.

10 Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę Zorganizowaliśmy trzy trasy edukacyjne Klubu Gaja ( w tym jedną międzynarodową) wzdłuż Wisły. Podczas tras odbyły się akcje uliczne, wystawy, spotkania z samorządami, konferencje, w sumie w ponad 20 miastach.

11 Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę W 2005 roku Klub Gaja koordynował w Polsce wydarzenie Big Jump. Ideą Big Jump jest odnowienie więzi, które niegdyś łączyły nas z miejscami wzdłuż rzek. Sprawienie, aby rzeki znowu były czyste i żyjące oraz zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. BIG JUMP odbędzie się w latach 2010 i 2015, kiedy to zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną wszystkie obszary wodne Europy powinny spełniać ekologiczne standardy jakości.

12 Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę W latach 2004 – 2005 Klub Gaja uczestniczył w pracach nad opracowaniem „Zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”, które Minister Środowiska zalecił do zastosowania.

13 Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę W maju 2006 roku Klub Gaja jako pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa z Polski został przyjęty do Dams and Development Forum Narodów Zjednoczonych, które zajmuje się badaniem zależności pomiędzy budowami wielkich zapór wodnych, a rozwojem regionalnym i ponadregionalnym, W skład forum wchodzą przedstawiciele rządów, organizacje międzynarodowe, związki zawodowe, NGO'sy, naukowcy, biznes.

14 Teraz Wisła w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę W 1997 roku wydaliśmy książkę Jak uratować rzekę, która została przetłumaczona na język angielski. W 2003 roku Klub Gaja jako pierwsza organizacja pozarządowa na świecie przetłumaczył i wydał Raport Światowej Komisji Zapór Wodnych Zapory a Rozwój. Nowe wytyczne dla podejmowania decyzji. W 2006 roku wydaliśmy film Jak uratować rzekę. Od początku kampanii wydaliśmy 43 numery biuletynu Wisła Fax.

15 Teraz Wisła- nagrody w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę - 1996 r. I nagroda przyznana przez Ministerstwo Środowiska, Fundację Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - 1998 r. nagroda z okazji 5-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku- Białej. - 1999 r. nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla zespołu Ogólnopolskiej Kampanii Teraz Wisła. - 2002 r. III miejsce w konkursie W harmonii z przyrodą organizowanym przez firmę Hewlett - Packard.

16 Chronimy rzeki w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę Od początku działalności podejmujemy interwencje w obronie rzek, m.in. w 2008 r ochroniliśmy rzeki Sarkandrowiec, Boguniówka, Krasna, Dziunia, Pilica, Jamna, Lublinica, Szeroki.

17 w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 zaadoptuj rzekę W 2008 roku sukcesem zakończyły się trzyletnie starania Klubu Gaja i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem, jednego z największych rezerwatów ornitologicznych w Polsce o pow. 1264 ha. Chronimy rzeki

18 zaadoptuj rzekę Program edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę realizowany jest od 2005 roku jest to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, którego tematem jest woda, w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie. Program opiera się na aktywności lokalnych społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży, we współpracy z samorządami, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i biznesem w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 Program Zaadoptuj rzekę

19 zaadoptuj rzekę ochrona rzek, dolin rzecznych i Morza Bałtyckiego propagowanie racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony różnorodności biologicznej zainspirowanie lokalnych społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących ochrony rzek i Morza Bałtyckiego podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ryb – wędrujących i bałtyckich oraz zrównoważonego rybołówstwa cele programu w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010

20 zaadoptuj rzekę placówki oświatowe, w tym przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe – 5000 placówek w całym kraju inne podmioty – Wydziały Edukacji i Ochrony Środowiska UM i UG, Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, organizacje pozarządowe, biznes – 1000 podmiotów ogół społeczeństwa poprzez media – prasa, radio, telewizja, internet Odbiorcy programu 2010 -2011 w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010

21 zaadoptuj rzekę Kiedy mówimy o adoptowaniu rzeki, chodzi nam o wzięcie na siebie roli stróża i otoczenie jej opieką, a także dostrzeganie i rozumienie globalnych zależności oraz relacji pomiędzy rzekami, ich zlewniami i morzami. Jak zaadoptować rzekę? w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010

22 zaadoptuj rzekę Wykłady, warsztaty i wycieczki edukacyjne, sprzątanie rzek, zajęcia terenowe, konkursy edukujemy w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010

23 zaadoptuj rzekę Ryba z żywych ludzi! happening z okazji Światowego Dnia bez Zakupów w Limanowej inspirujemy w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010

24 zaadoptuj rzekę materiały edukacyjno-informacyjne w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 Plakaty, publikacje, animacja 2010

25 zaadoptuj rzekę budowanie partnerstwa dla rzek w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 Porozumienie dla Parsęty – dobra praktyka Porozumienie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami samorządowymi i biznesem w celu ochrony rzek. Do Porozumienia dla Parsęty przystąpiły: Gmina Gościno, Gmina Dygowo, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regionalny Oddział w Koszalinie, Troton w Ząbrowie, K.W.S. Salmo Kołobrzeg, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie, Zespół Szkół w Gościnie, Klub Gaja

26 zaadoptuj rzekę budowanie partnerstwa dla rzek w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 Powiat Limanowa Współpraca z Powiatowym Centrum Ekologicznym działającym w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Działania edukacyjne objęły nie tylko dzieci i młodzież ale także urzędników i samorządowców.

27 zaadoptuj rzekę zaadoptowaliśmy ponad 320 rzek, strumieni, stawów, źródeł w całej Polsce, nawet Bałtyk w programie wzięło udział ponad 30 000 osób rezultaty w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010

28 zaadoptuj rzekę w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010  w październiku 2008 projekt Zaadoptuj rzekę był prezentowany na spotkaniu The Green Spider Network (GSN) we Francji  wśród 5 prezentacji z Węgier, Belgii, Niemiec, Danii i Polski nominowanych do Best Practice 2008 Competition projekt Zaadoptuj rzekę Klubu Gaja zajął 3 miejsce Best Practice 2008 Program Zaadoptuj rzekę wśród najlepszych programów środowiskowych w Europie

29 zaadoptuj rzekę w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 sprzątanie rzeki i jej brzegów, zdobywanie wiedzy, np.: o historii i geografii rzeki, lekcje tematyczne dotyczące ochrony rzek, zajęcia terenowe – dokumentowanie fauny i flory, badanie jakości wody – temperatura, pH, ilość tlenu w wodzie, monitorowanie jakości wody, objęcie ochroną, jako pomnika przyrody rosnących nad rzekami drzew, zajęcia plastyczne, np.: tworzenie rzeźb ze znalezionych śmieci, konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie, przedstawienia i happeningi, nadawanie nazw bezimiennym potokom lub najciekawszym fragmentom rzeki, wycieczki i rajdy wzdłuż rzek, szukanie źródeł rzeki, zachęcanie lokalnych władz do poprawy stanu czystości rzeki, zawiązywanie porozumień dla rzeki, organizacja Światowego Dnia wody – Dnia Bałtyku(22 marca) odnajdywanie i nazywanie budowli hydrotechnicznych nadawanie administratorom rzek(np.. RZGW) tytułu Dobrego Gospodarza Rzek. Co możesz zrobić?

30 zaadoptuj rzekę w w w. k l u b g a j a. p l Wilkowice 2010 Patronat Ministra Środowiska Program Zaadoptuj rzekę dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Program Zaadoptuj rzekę 2010/2011

31 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ Więcej informacji: Jacek Bożek, Prezes KLUBU GAJA ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice, tel./fax +48 33 812 36 94, klubgaja@klubgaja.pl www.klubgaja.pl


Pobierz ppt "Prezentuje ZAADOPTUJ RZEKĘ program edukacji ekologicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google