Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w 2015r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w 2015r.
Zmiany faktycznie dokonywane są prze ustawodawcę co roku. Zwłaszcza podatek VAT zmienia się nam, mutuje i przeobraża. Nie pozostaje nam nic innego jak się po prostu do tego przyzwyczaić i tolerować taki stan rzeczy, a raczej tę zmienność. W ciągu ostatniego okresu oraz początku 2013 r., jeśli idzie o zmiany w podatku od towarów i usług, wydają się wyjątkowe. Były zmiany i od i od i od lipca i w końcu od października, no i oczywiście zmiany, które za chwil zaczną obowiązywać od r. Od nowego roku mamy zmiany, które pogrupowałabym w następujący sposób:

2 Ustawa nowelizująca Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Data ogłoszenia: Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw Rok: Pozycja: 1328 Do dnia 31 grudnia 2013 r. regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług znajdowały się w przepisach art. 19 ustawy. Z dniem przepis art. 19 zostanie uchylony. Nowe regulacje co do obowiązku podatkowego będą zawarte w art. 19a. Przepisy dot. obowiązku podatkowego zostały w istotny sposób zmienione. Najważniejsza zmiana wiąże się z rezygnacją z zasady wiążącej moment powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. O d 1.01. W ust. 1 artykułu została wyrażona zasada ogólna dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nią obowiązek podatkowy powstaje odpowiednio z chwilą wykonania usługi bądź wydania towarów. Jest to taka sama zasada, jaka obowiązywała w dotychczasowych przepisach. Dotychczas również miała ona rangę zasady ogólnej. Należy jednak zauważyć, że inaczej niż w przepisach dotychczas obowiązujących zupełnie inny będzie zakres jej zastosowania. O ile bowiem ta reguła ogólna w dotychczasowym stanie prawnym (zwłaszcza w zakresie obrotu między przedsiębiorcami) znajdowała zastosowanie stosunkowo rzadko, o tyle zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi jej zastosowanie będzie zdecydowanie pierwszoplanowe. W art. 19a jest bowiem wyraźnie mniej regulacji wprowadzających wyjątki od zasady ogólnej (szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego), a nadto dotyczą one raczej czynności marginalnie występujących w obrocie. Można zatem stwierdzić, że zgodnie z nowymi, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2014 r., przepisami obowiązek podatkowy będzie powstawał przede wszystkim w dacie wykonania usługi bądź wydania towarów.

3 Ustawa nowelizująca Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Data ogłoszenia: Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw Rok: Pozycja: 1563

4 Ustawa nowelizująca Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Data ogłoszenia: Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw Rok: Pozycja: 1644

5 Ustawa nowelizująca Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej Data ogłoszenia: Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw Rok: Pozycja: 1662

6 Nowelizacja z Dz. U. z 2014r. poz. 1662
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy art. 12 ust. 2a -2c updof normujące zasady określania wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. Wartość takiego świadczenia jest ustalana w oparciu o miesięczne limity, których wysokość uzależniona jest od pojemności silnika samochodu. I tak, dla samochodu o pojemności silnika: do 1.600 cm3 miesięczny limit przychodów wynosi 250 zł,   powyżej cm3 miesięczny limit przychodów wynosi 400 zł.

7 Nowelizacja z Dz. U. z 2014r. poz. 1662
W przypadku gdy pracownik wykorzystuje samochód przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwoty 250 zł lub kwoty 400 zł. (art. 12 ust 2b art. 12 ust. 2 updof) Jeżeli przysługujące pracownikowi świadczenie jest częściowo odpłatne, to u pracownika powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością obliczoną zgodnie z art.12 ust. 2a albo ust. 2b updof i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

8 Nowelizacja z Dz. U. z 2014r. poz. 1662
W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. art. 12 ust. 3g do 3i ustawy o CIT W podatku PIT ww. kwestie reguluje art. 14 ust. 1j -1l.

9 Nowelizacja z Dz. U. z 2014r. poz. 1662
Wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

10 Przegląd zmian z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
1) wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych; 2) wprowadzenie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP („nowy” art.15 ust. 1y i 1z oraz art. art. 16g ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT); 3) wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (art. 20 ust. 16 ustawy o CIT);

11 Przegląd zmian z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
4) Doprecyzowanie przepisów w zakresie uregulowania zobowiązania w formie niepieniężnej (art. 14a ustawy CIT ; art. 14 ust. 2e ustawy + w zakresie kup nowa treść art. 15 ust. 1i ustawy CIT ; art. 22 ust. 1d ustawy PIT); 5) wprowadzenie rozwiązania polegającego na przesunięciu opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia przez m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także osoby fizyczne (twórcy innowacyjni) do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (np. patentu, praw autorskich, know-how) na okres 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów (akcji) – art. 5a pkt 34 i 35, art. 17 ust. 1a pkt 5, art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy PIT oraz art. 4a pkt 23 i 24, art. 12 ust. 1b pkt 5, art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy CIT – zmiana ta weszła w życie od r.; 6) doprecyzowanie przepisów dot. niepodzielonego zysku (zmiana art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PIT oraz ustawy CIT w art. 10 ust. 1 pkt 8); Faktura nie może być wystawiona wcześniej, niż 30. dnia przed: - dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty. Zatem, jeżeli podatnik zna przyszły termin realizacji transakcji sprzedaży, który nie przekracza 30 dni, może zafakturować transakcję wcześniej. Mimo, że standardowo nie można wystawić faktury wcześniej niż 30 dni przed dniem wykonania czynności, w przypadkach szczególnych ograniczenie to nie obowiązuje. Jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu dotyczy, to można ją wystawić przed 30 dniem wykonania czynności w przypadku: dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego oraz świadczenia usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - tzw. Usług komunalnych, - usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, - ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, - stałej obsługi prawnej i biurowej, - dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego Jednakże należy pamiętać, że wcześniejsze wystawienie faktury spowoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia takiej faktury nawet jeśli czynność nie została wykonana. 11 11

12 Przepisy dot. niepodzielonego zysku
Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: - wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia; (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT)

13 Przegląd zmian z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
7) zmiana przepisów w zakresie niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, w tym m.in. zamianę dotychczasowego współczynnika zadłużenia do kapitału zakładowego (3:1) współczynnikiem zadłużenia do kapitałów własnych podatnika (1:1) pomniejszonych o pożyczkę podporządkowaną, rozciągnięcie ich stosowania na powiązania pośrednie, pomniejszenie wysokości „zadłużenia” branego pod uwagę przy stosowaniu tych przepisów o wartość udzielonych pożyczek, a także wprowadzenie nowej, alternatywnej w stosunku do istniejącej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów; 8) doprecyzowanie przepisów dotyczących cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej, wprowadzenie regulacji umożliwiającej dokonanie korekty krajowej oraz wyłączenia grup producentów rolnych i ich związków oraz producentów owoców i warzyw lub uznanej organizacji producentów owoców i warzyw z możliwości oszacowania dochodu przez organy podatkowe; Art. 19a ust. 3 określa również moment wykonania "usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń". Regulacja ta odnosi się przede wszystkim do sprzedaży o charakterze ciągłym, lecz może mieć również zastosowanie do każdego rodzaju usług, o ile tylko strony postanowią, że będą one rozliczane nie jednorazowo, lecz w następujących po sobie okresach. Dotychczas tego rodzaju przepisów w ustawie w zasadzie nie było. Z przepisów wykonawczych wynikała możliwość zbiorczego (za cały miesiąc) fakturowania sprzedaży ciągłej. Regulacja ta była jednak bardzo restrykcyjnie interpretowana (zob. np. wyrok NSA z dnia 31 maja 2011 r., I FSK 817/10, LEX nr ; wyrok NSA z dnia 21 września 2010 r., I FSK 1473/09, LEX nr ), co w praktyce znacznie ograniczało możliwości fakturowania sprzedaży ciągłej. "Usługa, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń" to taka usługa, która wykonywana jest zwykle przez pewien czas, zaś rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu.Jeśli strony umówiły się na rozliczanie czynności w okresach rozliczeniowych, to zastosowanie ma właśnie ta reguła (zgodnie z którą usługa jest wykonana z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego). Organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) nie ma możliwości kwestionowania tego, że strony umówiły się na rozliczanie czynności w ramach okresów rozliczeniowych, ani ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaniem każdej z czynności (usług jednostkowych) w danym okresie.

14 Przegląd zmian z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
9) doprecyzowanie przepisów określających dochód wspólnika spółki osobowej, jaki powstaje w wyniku jego wystąpienia z takiej spółki, a także w wyniku likwidacji takiej spółki; 10) ujednolicenie stosowanych w ustawach PIT i CIT definicji pochodnych instrumentów finansowych oraz momentu powstania przychodu z ich realizacji (dodany art. 12 ust.3f i art. 4a pkt 22 ustawy CIT ); 11) ujednolicenie przepisów PIT i CIT w zakresie dotyczącym płatników zryczałtowanego podatku od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (zmiana art. 26 ust. 1 i ust. 2c i 2d ustawy CIT), jak również wprowadzenie zasad stosowania certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności (zmiana art. 26 ust. 1i – 1l ustawy CIT i art. 41 ust. 9a do 9d ustawy PIT),

15 Przegląd zmian z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
12) uaktualnienie listy podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 ustawy CIT w związku z wejściem w życie dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich; 13) doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych wprowadzonych na podstawie dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (zmiana art. 30b ust. 5c pkt 1 ustawy o PIT); 14) doprecyzowanie przepisów ustawy PIT i CIT w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) otrzymanych w wyniku wymiany udziałów (akcji) – zmiana w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT;

16 Przegląd zmian z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
15) doprecyzowanie przepisów ustawy PIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT); 16) doprecyzowanie przepisów PIT w zakresie opodatkowania kwot otrzymanych przez podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (uchylono art. 21 ust. 1 pkt 47c i dodano art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy PIT); 17) wprowadzenie zwolnienia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o PIT) - zmiana obowiązuje od 4 października r.

17 Przegląd zmian z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
18) inkorporowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 399), obejmujących zwolnieniem świadczenia mieszkaniowe otrzymane przez żołnierzy zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 49b ustawy PIT); 19) zmiana przepisów dotyczących „wymiany udziałów” (art. 12 ust. 4d, ust. 11 i 12 ustawy CIT i art. 24 ust. 8a-8d ustawy PIT); 20) wprowadzenie sankcji karnej skarbowej za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (art. 80b znowelizowanego Kodeksu karnego skarbowego);

18 Przegląd zmian z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
21) wprowadzenia przepisów zwalniających z opodatkowania podatkiem dochodowym świadczenia przyznanego stronie w wyniku uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania (art. 21 ust. 1 pkt 3e ustawy o PIT); 22)ograniczenie zwolnienia dotyczącego dochodów uzyskanych z ubezpieczeń osobowych w przypadku umów ubezpieczeniowych mających charakter inwestycyjny (art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT); 23) zmiana zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika – cash back – art. 30 ust. 1 pkt 4b i art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy PIT); 24)doprecyzowanie zasad zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej odsetek od lokat tworzonych przy rachunku bankowym prowadzonym w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 5 i art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT);

19 Przegląd zmian z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
25) doprecyzowanie przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych (uchylenie przepisu art. 52a ust.1 pkt 5 ustawy PIT i art. 15 ustawy nowelizującej) - zmiana obowiązuje od 18 października r. 26)wykonanie zalecenia zawartego w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13) dotyczącego zakresu zwolnienia zwartego w pkt 3 w art. 21 ust. 1 ustawy PIT.

20 Zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation–CFC).
Ogólny mechanizm opodatkowania (Art. 24a i 27 ust. 2a ustawy CIT Art.10 ust. 1 pkt 8a, art. 30c ust. 6, art. 30f i art. 45 ust. 1aa ustawy PIT) Jeśli podatnik będzie miał udział w tzw. „zagranicznej spółce kontrolowanej”, to wówczas będzie płacił polski podatek dochodowy od dochodów takiej spółki (uzyskanych zagranicą). Podatek będzie wynosił 19%.

21 Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC).
Podatnicy podatku CIT oraz podatnicy podatku PIT są obowiązani stosować przepisy o CFC od początku roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2014 r. W przypadku gdy podatnik nie może ustalić roku podatkowego zagranicznej spółki albo rok ten przekracza okres następujących po sobie 12 miesięcy, przepisy te stosuje się począwszy od roku podatkowego podatnika rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. art. 9 ustawy nowelizującej

22 Jednostka uznana za zagraniczną spółkę
Zagraniczna spółka - oznacza: a) osobę prawną, b) spółkę kapitałową w organizacji, c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej, d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 - nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;

23 Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC).
Zagraniczna spółka kontrolowana została zdefiniowana poprzez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących: kraju (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,   stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,   stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,   rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów.

24 Warunki uznania danej spółki za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” – raje podatkowe i państwa bezumowne Jeśli chodzi o kryterium siedziby, istotne jest, czy spółka taka położona jest w „raju podatkowym”, czy w innym państwie. W przypadku spółek, które mają siedzibę: - w rajach podatkowych - w państwie, z którymi ani Polska, ani UE nie zawarła umowy UPO są one zagranicznymi spółkami kontrolowanymi, jeśli: podatnik posiada udział w ich kapitale, prawo głosu w ich organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w ich zysku. Nie ma obecnie, od dnia 1 stycznia 2011 r., zastosowania wymóg, aby książki i czasopisma, o których mowa, były oznaczone odpowiednio symbolami ISBN bądź ISSN. W przypadkach tych obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, o ile jest ona wystawiona w terminie. Zgodnie z przepisami ustawy faktura dla tych usług powinna być wystawiona najpóźniej 90. dnia od dnia wykonania czynności. Jeśli faktura zostanie wystawiona w ciągu 90 dni od chwili wykonania czynności, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Jeśli nie - powstaje 90. dnia od chwili wykonania tych usług. Wyjątek dla tych usług dotyczy jedynie przypadku, gdy podatnikiem od tych usług jest usługobiorca. Ma to miejsce wówczas, gdy usługi drukowania są wykonywane przez podmiot zagraniczny (niemający w Polsce siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności). W takim przypadku po stronie polskiego nabywcy usług powstaje import usług. Obowiązek podatkowy dla tych importowanych usług powstanie wówczas na zasadach ogólnych, tj. z chwilą ich wykonania.

25 Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC).
Listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zawiera: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493),

26 Warunki uznania danej spółki za „zagraniczną spółkę kontrolowaną”
W przypadku pozostałych spółek, wymagane będzie ustalenie istnienia łącznie przesłanek: odnoszących się do określonego poziomu kontroli, dochodów pasywnych oraz niskiego poziomu opodatkowania obowiązującego w kraju siedziby lub zarządu tej spółki. Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Przyjęto wskaźnik kontroli na poziomie co najmniej 25%. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni (w danym roku podatkowym), bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,

27 Warunki uznania danej spółki za „zagraniczną spółkę kontrolowaną”
Drugi warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 50% jej przychodów pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym). Spełnienie tego warunku nie będzie jednak oznaczać, że wyłącznie tego rodzaju przychody mają zostać uwzględniane przy ustalaniu podstawy obliczenia podatku. W przypadku bowiem spełnienia tej przesłanki, podatnik będzie zobowiązany obliczyć dochód CFC niezależnie od źródła jego pochodzenia, a więc zarówno z działalności finansowej, jak i niefinansowej.

28 Warunki uznania danej spółki za „zagraniczną spółkę kontrolowaną”
Trzecim warunkiem zastosowania przepisów o CFC jest zlokalizowanie zagranicznej spółki w państwie stosującym opodatkowanie niższe o co najmniej 25% od nominalnej stawki określonej w art. 19 ust. 1 ustawy CIT bądź w państwie tym przychody, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, są zwolnione albo wyłączone z opodatkowania. Warunek ten nie dotyczy jednakże zwolnień, których źródłem są przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z , str. 8, z późn. zm.), przewidujące wyłączenie z opodatkowania określonych dochodów z uwagi na fakt, że uzyskującym przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie należącym do UE i EOG;

29 Warunki uznania danej spółki za „zagraniczną spółkę kontrolowaną”
Przykład 1: Spółka A posiada w kapitale zagranicznej spółki X udział wynoszący 10%. Niezależnie od tego spółka A posiada udział w kapitale spółki B wynoszący 15%, zaś spółka B udział w kapitale spółki X wynoszący 5%. W rezultacie spółka A posiada "bezpośrednio lub pośrednio" w spółce X udział wynoszący 15% (10% udział bezpośredni + 5% udział pośredni). W tym przypadku nie został spełniony warunek posiadania bezpośrednio lub pośrednio 25% udziału w zagranicznej spółce. Przykład 2: Spółka A posiada w kapitale spółki X udział wynoszący 10%. Niezależnie od tego spółka A posiada udział w kapitale spółki B wynoszący 40%, zaś spółka B udział w kapitale spółki X wynoszący 24%. Sytuacja ta oznacza, że spółka A posiada "bezpośrednio lub pośrednio" w spółce X udział wynoszący 34% (10% udział bezpośredni + 24% udział pośredni).

30 Podstawa opodatkowania i dochód
Podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym podatnik posiadał udział w zagranicznej spółce kontrolowanej w takiej części, jaka odpowiada posiadanym przez podatnika udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot: dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej,   z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Dochodem jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy CIT, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego kontrolowanej spółki zagranicznej. art. 24a ust. 4-6 CIT i art.. 30f ust. 5-7 PIT

31 Warunki uznania danej spółki za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” – raje podatkowe i państwa bezumowne Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie tego prawa, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika w kapitale, prawie głosu w organach kontrolnych albo prawie głosu w organach stanowiących tej spółki. Przepisy przyjmują założenie, że w przypadku zagranicznych spółek kontrolowanych zlokalizowanych w „rajach podatkowych” udział podatnika w zysku takiej spółki wynosi 100% przez cały rok podatkowy. Nie ma możliwości przeprowadzenia przeciwdowodu. W przypadku spółek z państw-bezumownych – podobne założenie, lecz podatnik może przeprowadzić przeciwdowód.

32 Obowiązki polskiego podatnika posiadającego zagraniczną spółkę kontrolowaną
prowadzenie rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej służącej ustaleniu dochodu z tej spółki, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku, uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m updop albo art. 22a-22o updof, złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej (CIT-CFC i PIT-CFC), zapłaty podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

33 Obowiązki polskiego podatnika posiadającego zagraniczną spółkę kontrolowaną
Obowiązek zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej, mających wpływ na określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy aktualizuje się po zakończeniu roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Zdarzenia te powinny być wykazane w ewidencji nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 updop oraz art. 30f ust. 7 updof.

34 Obowiązki polskiego podatnika posiadającego zagraniczną spółkę kontrolowaną
Podatnik ma obowiązek udostępniania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, zaprowadzonych ewidencji i rejestrów. W przypadku nieprzedstawienia ewidencji lub jej nierzetelności dochód CFC ustalany będzie w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. art. 24a ust. 14 CIT i art. 30f ust. 16 PIT

35 Zeznanie roczne Podatnik ma obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu uzyskanego z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym – do końca dziewiątego miesiąca roku następnego. W tym samym terminie podatnicy będą zobowiązani do wpłacenia podatku należnego wykazanego w zeznaniu. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż z jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

36 Zeznanie roczne Wzór zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej został określony w odniesieniu do: a) podatników CIT - w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1878), b) osób fizycznych - w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1879).

37 Czy dochody każdej zagranicznej spółki kontrolowanej podlegają w Polsce opodatkowaniu?
Nie ma opodatkowania w Polsce dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, jeśli jej przychody nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 250 tys. euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu poprzedniego roku podatkowego. Nie ma opodatkowania w Polce dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, jeśli spółka ta - podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą. Nie ma także opodatkowania w Polsce, jeśli dochody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej, o ile istnieje podstawa prawna do wymiany informacji z państwem, w którym jest ta spółka.

38 Rzeczywista działalność gospodarcza
Przy ocenie, czy dana spółka prowadzi "rzeczywistą działalność gospodarczą", bierze się pod uwagę w szczególności to, czy: zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem,

39 Rzeczywista działalność gospodarcza
zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki, zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

40 Zagraniczne spółki kontrolowane CFC
Z uwagi na fakt, że są to nowe zagadnienia, niemające dotychczas odzwierciedlenia w polskim systemie podatkowym, Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało wyjaśnienie na ten temat zatytułowane: "Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC)".

41 Certyfikaty rezydencji – stan dotychczasowy
W świetle obecnych uregulowań ustawy PIT oraz CIT brak jest przepisów określających ważność certyfikatu rezydencji w sytuacjach, w których zastosowanie przez płatnika stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobieranie podatku zgodnie z taką umową jest uwarunkowane udokumentowaniem przez podatnika miejsca zamieszkania lub siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji. Certyfikaty rezydencji miały zatem nieograniczoną w czasie „ważność”, chyba że z ich treści wynika co innego.

42 Ważność certyfikatu rezydencji – nowe regulacje
Jeśli certyfikat rezydencji będzie precyzował okres jego ważności – w czasie jego obowiązywania (co do zasady) płatnik ma możliwość zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową. Jeśli certyfikat rezydencji podatnika nie będzie zawierał okresu jego ważności, to wówczas zgodnie z nowymi przepisami będzie on ważny przez 12 miesięcy od daty wydania (nie daty otrzymania przez płatnika!). art. 26 ust. 1i ustawy o CIT i art. 41 ust. 9a ustawy o PIT

43 Ważność certyfikatu rezydencji – nowe regulacje
Jeżeli w okresie 12tu miesięcy miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, to ma on obowiązek niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania nowym certyfikatem rezydencji. Podatnik, który nie dopełni tego obowiązku, będzie ponosić odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej. Powyższe unormowania nie będą miały zastosowania, w przypadku gdy z dokumentów posiadanych przez płatnika (w szczególności z faktury lub umowy) będzie wynikać, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie. art. 26 ust. 1j do 1l ustawy o CIT i art. 41 ust. 9b do 9d ustawy o PIT

44 Certyfikaty – przepis przejściowy
Jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, wydanym przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 17 pkt 2, od dnia wejścia w życie tych przepisów, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. art.11 ustawy nowelizującej

45 Składniki majątku związane z działalnością (stan prawny do końca 2014r
Do przychodów z działalności zalicza się przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: a) środkami trwałymi, b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza zł, c) wartościami niematerialnymi i prawnymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT Faktura dla tych usług powinna być wystawiona w terminie 30 dni, licząc od dnia ich wykonania. Momentem wykonania tych usług zwykle będzie dzień podpisania stosownych protokołów zdawczo-odbiorczych. Nie jest wszakże wykluczone, że umowy o te roboty inaczej będą określać moment uznania usług (części usług) za wykonane. Jeśli faktura zostanie wystawiona w ciągu 30 dni, licząc od chwili wykonania tych usług, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Jeśli nie - powstaje 30. dnia od chwili ich wykonania. Art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT

46 Sprzedaż składników majątku używanych w działalności – dotychczasowy stan prawny
uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lutego r., sygn. akt II FPS 8/13 W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy

47 Sprzedaż składników majątku używanych w działalności – nowelizacja art
Sprzedaż składników majątku używanych w działalności – nowelizacja art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT Do przychodów z działalności będzie się zaliczać przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł, c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c (lokale i budynki mieszkalne).

48 Sprzedaż składników majątku używanych w działalności – nowelizacja
Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacja dotyczy składników, które z uwagi na przewidywany okres ich używania krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych, jak również składników, których podatnik – pomimo takiego obowiązku – nie ujął w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

49 Uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej
Niejednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych w sprawach dotyczących m.in. skutków podatkowych występujących po stronie spółki w związku z regulowaniem w formie rzeczowej zobowiązań wobec wspólnika, np. WSA w Poznaniu w wyroku z r., sygn. akt I SA/Po 98/11: „Nie można podzielić w ocenie Sądu stanowiska organu, że powstanie obowiązku podatkowego z dywidendy po stronie spółki wypłacającej uzależnione będzie od formy wypłaconej dywidendy (…) Sąd nie dopatruje się podstaw do przyjęcia (…), że poprzez wypłatę dywidendy w formie niepieniężnej (rzeczy ruchomych bądź nieruchomości) spółka uzyska dochód z odpłatnego zbycia rzeczy”. Podobnie: WSA w Kielcach z r. sygn. akt I SA/Ke 120/10 (potwierdzony wyrokiem NSA z r., sygn. akt II FSK 1384/10), WSA w Warszawie z r., sygn. akt I SA/Wa 374/10 (potwierdzony wyrokiem NSA z r., sygn. akt II FSK 1673/10),

50 Uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej
Odmienne wyroki sądów administracyjnych, że dywidenda rzeczowa, wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów (akcji) oraz innych zdarzeń opartych na cywilistycznej koncepcji datio in solutum = odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych: WSA w Olsztynie w wyroku z r. (sygn. akt I SA/Ol 609/09): „rację należy przy tym przyznać organowi, iż przeniesienie własności udziałów winno być traktowane podatkowo jak ich zbycie. Skarżąca uzyska więc przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych”. Podobnie: wyrok WSA w Poznaniu z r. (sygn. akt I SA/PO 367/12), wyrok WSA w Poznaniu z r. (sygn. akt I SA/PO 379/12), wyrok WSA w Krakowie z r. (sygn. akt I SA/Kr 1619/11).

51 Uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej
Art. 14a ustawy CIT ; art. 14 ust. 2e ustawy PIT W przypadku gdy podatnik (odpowiednio: spółka niemająca osobowości prawej) przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego.

52 Wartość początkowa przedmiotu świadczenia
Jeżeli dłużnik uregulował swoje zobowiązanie poprzez świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), a wierzyciel przedmiot tego świadczenia zaliczył do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, to jego wartość początkową powinien ustalić w wysokości wartości wierzytelności (należności) uregulowanej przez dłużnika w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego (art. 16g ust. 1 pkt 6 CIT i art. 22g ust. 1 pkt 6 PIT).

53 Uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej - koszty
Nowa treść art. 15 ust. 1i ustawy CIT ; art. 22 ust. 1d ustawy PIT W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14a, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług – pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

54 Wynagrodzenie za służebność przesyłu
Wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego; art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o PIT Zmiana wynika m.in. z faktu uznawania przez sądy administracyjne (wyrok NSA: z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10), że wypłacone na podstawie Kodeksu cywilnego świadczenie nazwane „wynagrodzeniem” spełnia cele odszkodowawcze i korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisu normującego zwolnienie odnoszące się do odszkodowania.

55 Wynagrodzenie za służebność przesyłu
Interpretacja ogólna MF z 21 maja 2014 r., nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o PDOF, wolne od podatku jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

56 „Odszkodowanie” za przewlekłość
Wolne od podatku dochodowego są sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz i z 2009 r. Nr 61, poz. 498); art. 21 ust. 1 pkt 3e ustawy o PIT Zgodnie z art. 12 ust.4 cyt. ustawy, uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika - od komornika, sumę pieniężną w wysokości od złotych do złotych.

57 Inne zwolnienia w PIT Sprzedaż premiowa
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. W celu doprecyzowania tej regulacji oraz wyeliminowania istniejących wątpliwości ustawodawca uzupełnił ten przepis i obecnie nie ma już wątpliwości, że dotyczy on zarówno sprzedaży premiowej towarów, jak i usług. Dodatek energetyczny Od 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia od podatku korzystać będzie dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Tak wynika z pkt 97a dodanego do art. 21 ust. 1 ustawy PIT.

58 Cashback do rachunków bankowych
Wprowadzenie opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika (w tym z tytułu tzw. cashback), poprzez opodatkowanie tych świadczeń zryczałtowanym podatkiem dochodowym. art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT Do tej pory takie świadczenia były opodatkowane według skali podatkowej, zaś banki wystawiały dla tych świadczeń PIT-8C. Po zmianie zamiast opodatkowania tych przychodów na zasadach ogólnych, poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego dokonuje bank u źródła. Po zakończeniu roku podatkowego bank zamiast wystawiania informacji PIT-8C będzie obowiązany jedynie do sporządzenia rocznej deklaracji podatkowej PIT-8AR.

59 Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu
Od dnia 1 stycznia 2015 r. nie trzeba już ponawiać co roku oświadczenia o tym, że przychody z najmu (dzierżawy, leasingu, etc.) rzeczy objętych wspólnością majątkową małżeńską mają być opodatkowane tylko u jednego z małżonków. Nowe przepisy przewidują ciągłość oświadczeń; także w przypadku, gdy nie ma ciągłości najmu. Wynika to z "nowego" przepisu art.8 ust.6 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 12 ust. 8a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

60 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google