Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROGRAMACH KRAJOWYCH I INICJATYWACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROGRAMACH KRAJOWYCH I INICJATYWACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROGRAMACH KRAJOWYCH I INICJATYWACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ

2 Europa dla Obywateli Cele Programu Europa dla Obywateli (2014-2020): przyczynianie się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli, wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii, wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach, zachęcanie do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu w skali całej UE.

3 Europa dla Obywateli Obszary dofinansowania w 2014 roku: Pamięć europejska – wsparcie działań zachęcających do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i wspólnych wartości. W 2014 r. upamiętnione zostaną w szczególności: 100. rocznica rozpoczęcia I wojny światowej, 25. rocznica upadku muru berlińskiego, 10. rocznica rozszerzenia UE. Preferowane będą projekty, zachęcające do tolerancji, wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego i pojednania. Wnioski mogą składać przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze itp. na dofinansowanie różnorodnych działań realizowanych na poziomie ponadnarodowym lub o wyraźnym wymiarze europejskim (badania, wystawy, debaty publiczne, edukacja nieformalna itp. ) angażujących obywateli z różnych grup docelowych. Maksymalna kwota dotacji / czas trwania projektu wynosi: 100 000 euro / 18 miesięcy

4 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie - wsparcie obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE. Inicjatywy rozwijające możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE Obszary dofinansowania w 2014 roku: Europa dla Obywateli

5 Partnerstwo miast – projekty skupiające obywateli z miast partnerskich, mobilizacja obywateli na poziomie lokalnym i UE w celu omówienia konkretnych problemów Maksymalna kwota dotacji / czas trwania projektu wynosi: 25 000 € / 21 dni Sieci miast - dofinansowanie dla gmin i stowarzyszeń pracujących razem w perspektywie długoterminowej, pragnących rozwijać sieci miast, aby ich współpraca była bardziej zrównoważona Maksymalna kwota dotacji / czas trwania projektu wynosi: 150 000 € / 24 miesiące Obszary dofinansowania w 2014 roku: Europa dla Obywateli

6 Projekty społeczeństwa obywatelskiego - projekty skupiające obywateli do realizacji działań bezpośrednio związanych z polityką UE, umożliwiające bezpośrednie uczestnictwo w procesie tworzenia polityki. Dofinansowane działania mogą obejmować: promowanie społecznego zaangażowania i solidarności, zbieranie opinii, wolontariat. Maksymalna kwota dotacji / czas trwania projektu wynosi: 150 000 € / 18 miesięcy Obszary dofinansowania w 2014 roku: Europa dla Obywateli

7 Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce Al. Ujazdowskie 41 (wejście główne), 00-540 Warszawa tel.: +48 22 111 00 14 / +48 22 447 61 74 astankowska@iam.pl www.europadlaobywateli.pl www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

8 Erasmus + Erasmus + zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig),  akcję Jean Monnet,  program „Młodzież w działaniu”,  pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

9 Erasmus + Założenia : Wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Priorytety: Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych.

10 Erasmus + Beneficjenci: Instytucje, Organizacje. W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa: 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii.

11 Erasmus + 3 główne typy działań:  Akcja 1: Mobilność edukacyjna,  Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,  Akcja 3: Wsparcie reform w obszarze edukacji,  + 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

12 Erasmus + Terminy składania wniosków: Akcja 1 mobilność edukacyjna: Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4.02.2015 r., Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 4.03.2015 r. Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 30.04.2015 r. Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1.10.2015 r. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4.03.2015 r. Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3.04.2015 r.

13 Erasmus + Akcja 2 współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk : Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży - 4.02.2015 r. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży - 30.04.2015 r. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży - 1.10.2015 r. Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych - 26.02.2015 r. Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego - 10.02.2015 r. Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży - 3.04. i 2.09. 2015 r.

14 Erasmus + Akcja 3 wparcie reform w obszarze edukacji: Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4.02.2015 r., 30.04.2015 r., 1.10.2015 r. Działania „Jean Monnet” Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty - 26 lutego 2015 r.

15 Erasmus + Działania w dziedzinie sportu: Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r. Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14.05.2015 r. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22.01.2015 r. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14.05.2015 r. Wszystkie określone powyżej terminy składania wniosków obowiązują do godz. 12.00 czasu Brukselskiego.

16 Erasmus + Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Budżet na 2015 r.: Całkowity budżet: 1 736,4 mln EUR: 1. Kształcenie i szkolenie: 1 536,5 mln EUR 2. Młodzież: 171,7 mln EUR 3. Działania „Jean Monnet”: 11,4 mln EUR 4. Sport: 16,8 mln EUR

17 Gdzie można złożyć wniosek? Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Skontaktuj się z polską Narodową Agencją Programu Erasmus+ lub Agencją Wykonawczą (EACEA) w Brukseli: ec.europa.eu/erasmus-plus/na l Narodowa Agencja Programu Erasmus+ www.frse.org.pl www.erasmusplus.org.pl lub przyłącz się do rozmowy na Twitterze: #ErasmusPlus

18 Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Program stanowi kontynuację trzech dotychczasowych programów, realizowanych niezależnie w latach 2007-2013: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy główne osie EaSI, wspierające: modernizację unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych (oś Progress, na którą przeznaczono 61% budżetu programu), mobilność pracowników (oś EURES, 18% budżetu programu), dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną (oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, dysponująca 21% budżetu programu). Całkowity budżet programu to 919,5 mln euro w roku 2013.

19 Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) O finansowanie mogą ubiegać się następujące rodzaje podmiotów: władze krajowe, regionalne i lokalne; służby zatrudnienia; wyspecjalizowane instytucje określone w prawie UE; partnerzy społeczni; organizacje pozarządowe; instytucje szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze; eksperci w dziedzinie oceny, w tym oceny skutków; krajowe urzędy statystyczne; przedstawiciele mediów.

20 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar potwierdził ogromną różnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod względem wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych podmiotów. 27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata 2014-2020. Jest on podstawą do corocznej organizacji konkursu w tym okresie.

21 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Realizacja Programu FIO na lata 2014-2020 finansowana będzie z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa i wyniesie 60 mln zł rocznie. Program będzie realizowany w ramach następujących priorytetów: Małe inicjatywy – 10 200 000 zł. Aktywne społeczeństwo – 30 000 000 zł. Aktywni obywatele – 12 000 000 zł. Silne organizacje pozarządowe – 5 400 000 zł. Pomoc techniczna – 2 400 000 zł.

22 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Potencjalnymi beneficjentami Programu są: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, fundacje, kółka rolnicze, izby rzemieślnicze. Strona na której składa się oferty w ramach FIO: www.pozytek.gov.pl

23 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej uprzejmie informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2015. Ogłoszenie konkursu planowane jest na początek grudnia br. 10 grudnia 2014 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (Sala Kolumnowa) 11 grudnia 2014 r. o godzinie 12:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107 (sala 102) Osoby chętne do udziału w organizowanych spotkaniach, prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową na adres: j.relich@lubuskie.pl lub telefonicznie pod numerem 68 45 65 247, 68 45 65 533 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia br.

24 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych (60+) dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze.

25 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 Komponent konkursowy przewiduje działania w czterech priorytetowych obszarach: Priorytet I. Edukacja osób starszych, Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych, Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).

26 Priorytet I. Edukacja osób starszych 1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, edukacja, wizyty studyjne, języki obce, umiejętności interpersonalne, nowe technologie), programy edukacyjne i warsztaty o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu. 2. Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich. 3. Kształcenie opiekunów. 4. Promowanie wolontariatu kompetencji. 5. Promocja oferty edukacyjnej wśród osób starszych.

27 Priorytet I. Edukacja osób starszych 1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, edukacja, wizyty studyjne, języki obce, umiejętności interpersonalne, nowe technologie), programy edukacyjne i warsztaty o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu. 2. Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich. 3. Kształcenie opiekunów. 4. Promowanie wolontariatu kompetencji. 5. Promocja oferty edukacyjnej wśród osób starszych.

28 Priorytet III Partycypacja społeczna osób starszych 1. Formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego). 2.Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym. 3. Sieć pomocowo-informacyjna (budowanie pozytywnego wizerunku starości, pomoc obywatelska). 4. Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizacji pożytku publicznego

29 Priorytet IV Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) 1. Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym). 2. Wspieranie różnych form samopomocy. 3. Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług opartych na działalności wolontariuszy. 4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in.opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczodoradczych, sportowych i turystycznych.

30 Budżet Programu w latach 2014–2020 wyniesie 280 mln zł. W latach 2014–2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata. Wsparcie w ramach Programu ma charakter dotacyjny, co jest szczególnie ważne dla małych podmiotów aplikujących o środki w ramach Programu. Wartość dotacji w komponencie konkursowym (w ramach ogłaszanych edycji otwartego konkursu w latach 2014–2020) wyniesie od 20 000 zł do 200 000 zł. Wkład własny – podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości projektu. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.

31 WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI PROGRAMU W ramach komponentu konkursowego Programu: oferta składana jest do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, MPiPS przyznawanie dotacji odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert, postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ogłoszeniu o konkursie, oferta jest składana zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik do ogłoszenia, oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, po zakończeniu realizacji zadania finansowanego z Programu podmiot przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie w ujęciu merytorycznym i finansowym, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROGRAMACH KRAJOWYCH I INICJATYWACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google