Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochotnicze Hufce Pracy to wyspecjalizowana państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy, realizująca zadania państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochotnicze Hufce Pracy to wyspecjalizowana państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy, realizująca zadania państwa."— Zapis prezentacji:

1

2 Ochotnicze Hufce Pracy to wyspecjalizowana państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy, realizująca zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodego pokolenia oraz jego kształcenia i wychowania.

3 Wychodząc naprzeciw młodym ludziom Ochotnicze Hufce Pracy podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego negatywnych skutków wśród młodzieży. Zadania te wymagają skoordynowanych działań na rynku pracy oraz umiejętnego współdziałania z partnerami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi czyli z jednostkami organizacyjnymi OHP

4  Młodzieżowe Biuro Pracy (MBP),  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ),  Zespół ds. Kształcenia Zawodowego i Refundacji,  Stanowisko ds. Wdrażania Projektów Europejskich,  Kluby Pracy w Skoczowie,  Punkt Pośrednictwa Pracy w Skoczowie,  Punkt Pośrednictwa Pracy w Cieszynie,  Młodzieżowe Centrum Kariery w Ślemieniu,  Młodzieżowe Centrum Kariery w Ujsołach,  Młodzieżowe Centrum Kariery w Węgierskiej Górce.

5  Profesjonalna placówka działająca w zakresie pośrednictwa pracy dla młodzieży  Pośrednictwo pracy w Polsce i za granicą.  Oferta przeznaczona dla młodzieży uczącej się jak i bezrobotnych i osób starszych.  Proste procedury aplikacyjne  Bezpłatna obsługa poszukujących pracy  Bezpłatne umieszczanie ogłoszeń pracodawców

6 Aktywizacja poszukujących pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności oraz wzbogacenie form i metod pośrednictwa pracy, popularyzowanie elastycznych form zatrudnienia, tworzenie i rozwijanie sieci elektronicznych baz danych o wolnych miejscach pracy, organizowanie giełd i targów pracy.

7  Wzmocnienie kompleksowego poradnictwa,  Objęcie pomocą młodzieży mało aktywnej, wywodzącej się z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo,  Zapobieganie zjawisku „wczesnego wypadania” młodzieży z systemu edukacji,  Zapewnienie pomocy młodym ludziom, nie spełniającym obowiązku szkolnego i nie podejmującym żadnej pracy zawodowej,  Powiązanie edukacji z rynkiem pracy, w tym objęcie przygotowaniem zawodowym osób z najniższymi kwalifikacjami.

8  Zbudowanie ogólnopolskiego systemu informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego dla młodzieży,  Zwiększenie dostępu do usług informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży mieszkającej z dala od większych miast,  Wyposażenie młodzieży mieszkającej w małych miejscowościach w informację, wiedzę i w umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych.

9  Prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w formie stacjonarnej i mobilnej,  Udostępnianie w różnej formie aktualnej informacji edukacyjno - zawodowej,  Świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej,  Prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży z zakresu orientacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy, przygotowujących do samozatrudnienia,  Współpraca z urzędami pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami administracji samorządowej i partnerami funkcjonującymi na rynku pracy

10  Główną grupą docelową działań Mobilnych Centrów Informacji  Zawodowej jest młodzież w wieku 15 - 25 lat.  młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie i wymagająca oddziaływań wychowawczych,  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci,  absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zagrożeni bezrobociem i bezrobotni,  Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK).

11  Nabycie umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego,  Zapobieganie wykluczeniu społecznemu,  Zdobycie wiedzy i umiejętności płynnego przejścia z edukacji na rynek pracy,  Praktyczne przygotowanie młodzieży poprzez przekazanie niezbędnych umiejętności i wiedzy do kształcenia się przez całe życie,  Zdobycie umiejętności dopasowania swojego potencjału do potrzeb rynku pracy,  Znalezienie zatrudnienia lub rozwinięcie własnej działalności gospodarczej,  Dostęp do odpowiednich zasobów informacji i diagnostycznych narzędzi psychologicznych.

12 Młodociani dostają możliwość podjęcia nauki w konkretnym zawodzie, zdobycia doświadczenia zawodowego i polepszenia swoich kwalifikacji. Pracodawcy otrzymują zwrot kosztów za wyuczenie młodocianych pracowników, zyskując jednocześnie satysfakcję za pomoc dla kształcącej się młodzieży.

13  Realizowanie projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)  Projekty finansowane z UE służą aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i orientacji na rynku pracy  Współdziałanie w zakresie realizacji programów OHP dla młodzieży z organami administracji samorządowej oraz instytucjami zajmującymi się problematyką młodzieży.

14 Z Funduszy Unii Europejskiej dotychczas zrealizowano trzy edycje projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”. Projekt adresowany jest do młodzieży nieaktywnej zawodowo, bez kwalifikacji zawodowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.

15  poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne;  pomoc w kierunków kształcenia;  nabycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy;  naukę języka obcego;  naukę obsługi komputera – a także ECDL;  kursy prawa jazdy;  praktyki lub staże zawodowe;  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;  codziennie posiłek.

16 Klub Pracy to miejsce, w którym prowadzona jest nauka aktywnego poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Kluby prowadzą grupowe zajęcia aktywizacyjne, porady indywidualne, samodzielna praca bezrobotnego z zasobami zgromadzonymi w Klubach Pracy. Kluby oferują bezpłatną pomoc w nauce aktywnego poszukiwania pracy dla wszystkich kategorii młodzieży: od 15-ego roku życia, bezrobotnych do 25 roku życia, uczniów i studentów. Kluby mają dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia. Klub Pracy w rejonie Podbeskidzia znajduje się w Skoczowie

17 W 2009 roku została utworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP )

18 Końcem 2010 roku powstanie Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Bielsku – Białej. Głównym celem Ośrodka Szkolenia Zawodowego jest zwiększenie dostępu młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, bezrobotnej, poszukującej pracy oraz absolwentów do usług z zakresu szkoleń oraz stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego, podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

19 W skład usług Młodzieżowego Centrum Kariery wchodzą:  warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego  grupowe spotkania informacyjne  indywidualne porady zawodowe  indywidualne informacje zawodowe  praca z klientem według metodologii Indywidualnego Projektu Kariery (Indywidualnego Planu Działania);

20  Wynikiem usług MCK jest identyfikacja potrzeb oraz potencjału klienta, na podstawie której doradca zawodowy określa obszary ewentualnych deficytów beneficjenta  Ukierunkuje to wskazane w przypadku danego klienta obszary oddziaływań z zakresu podnoszenia kwalifikacji/przekwalifikowania się oraz kierunki dalszej aktywności beneficjenta (poszukiwanie pracy/stażu/praktyki)

21 Punkty Pośrednictwa Pracy powstały z myślą o:  młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy,  absolwentach i uczniach,  kierowany jest główne do osób w wieku 15 - 25 lat. Niemniej jednak w usług pośrednictwa można skorzystać bez względu na wiek.

22 Funkcjonowanie takiego miejsca umożliwia młodym ludziom podjęcie:  stażu,  praktyk zawodowych,  krótkoterminowej oraz stałej pracy celem pozyskania środków finansowych a przede wszystkim zdobycia pierwszych zawodowych doświadczeń.

23  EURES – T Beskydy jest partnerstwem transgranicznym ustanowionym pomiędzy trzema państwami UE: Czechami, Polską i Słowacją. Jest to jedyne tego typu Partnerstwo w Polsce.

24 Głównymi celami partnerstwa są:  ułatwianie przepływu pracowników,  informowanie oszukujących pracy oraz pracodawców o warunkach życia i pracy w regionach transgranicznych,  dostarczanie i wymiana informacji nt. ofert pracy i podań o pracę oraz przyczynianie się do rozwoju przepływu tych informacji poprzez kontakty pomiędzy doradcami EURES w regionie.  monitorowanie i pokonywanie trudności związanych z mobilnością.

25  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,  Powiatowe Urzędy Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Głubczycach, Bielsku-Białej, Wodzisławiu Śląskim, Nysie, Cieszynie, Żywcu, Prudniku,  Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej,  Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność",  Rada OPZZ Województwa Śląskiego,  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku Białej,  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

26  Centrum Pracy, Spraw Socialnych i Rodziny w Bratysławie,  Urzędy Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Čadcy, Námestovie i Żylinie,  Federacja Stowarzyszeń Pracodawców Republiki Słowackiej  Regionalna Rady KOZ dla samorządowego regionu Żylińskiego.

27  Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych Republiki Czeskiej,  Urzędy Pracy w Ostravie, Novym Jicinie, Opavie, Frýdku-Místku, Vsetíně, Karvinie, Bruntalu, Jeseniku i Šumperku,  Regionalna Izba Gospodarcza regionu morawsko-śląskiego  Regionalne Rady Związków Zawodowych CMKOS regionu morawsko-śląskiego, ołomunieckiego i żylińskiego.

28 Funkcjonowanie partnerstwa finansowane jest przez Komisję Europejską. EURES T Beskidy otrzymało środki w wysokości 72 790 euro, z których zostaną sfinansowane m. in.:  szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia i partnerów społecznych,  opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych dla pracodawców, osób poszukujących pracy, studentów z regionu przygranicznego,  stworzenie portalu internetowego partnerstwa,  zorganizowanie Targów Pracy (dwukrotnie),  koszty obsługi administracyjnej partnerstwa

29


Pobierz ppt "Ochotnicze Hufce Pracy to wyspecjalizowana państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy, realizująca zadania państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google