Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZOWANE PROJEKTY w latach 2004-2014. Współpraca przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów Pozyskiwanie środków unijnych realizujemy głównie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZOWANE PROJEKTY w latach 2004-2014. Współpraca przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów Pozyskiwanie środków unijnych realizujemy głównie."— Zapis prezentacji:

1 REALIZOWANE PROJEKTY w latach 2004-2014

2 Współpraca przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów Pozyskiwanie środków unijnych realizujemy głównie przy współpracy z instytucjami, które zarządzają funduszami przekazywanymi z Unii Europejskiej poprzez:  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi  Pomorski Urząd Marszałkowski  Urzędy i instytucje państwowe  Fundacje i Stowarzyszenia

3 “Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i RZL” Województwo Pomorskie – PL01.06.09.01-02-11 Podprojekt 4 „Promocja lokalnej współpracy na rzecz zatrudnienia” PHARE Plan adaptacji programu nauczania w szkole zawodowej do potrzeb rynku pracy  Projekt realizowany w 2004 r.  Celem Programu było dostosowanie oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz pomoc w realizacji przedsięwzięć dotyczących modernizacji poprzez oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego poprzez udzielenie wsparcia na zakup sprzętu służącego edukacji.

4 Dotacja z Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, na podstawie umowy Nr CEiPM-Gd-1/072/411/04 zawartej w dniu 30 września 2004 r. na realizację projektu tworzenia Szkolnego Ośrodka Kariery Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” Projekt realizowany w latach 2004-2005

5 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY „LAPTOP”

6 JEM! Joint Environmental Management in European Schools Number of the contract 119545-JA-1-2004-DE-JOINT CALL-ACYP Realizowany w latach 2005-2006 Uczestnicy: nauczyciele i uczniowie ze szkół europejskich Szkoła była partnerem w projekcie

7 Landkreis Kassel Projektträger Zentrale Koordination Europäische Kommission Bildungsprogramm: SOCRATES “Joint Actions” KLK-Consult, Hofgeismar Fachliche Leitung, Beratung und Schulung BUPNET, Göttingen Pädagogische Leitung, Web- Entwicklung und Schulung Pädagogisches Seminar Göttingen: Pädagogische Begleitung und Evaluation Institut Brückenschlag e.V Duderstadt Austauschprogramme 6 Schulen Kreis Kassel Österreichische Schulen Wien/Waldviertel Ungarische Schulen Budapest Polnische Schulen Boleslawowo (Gdansk) Italienische Schulen Cagliari (Sardinien)

8 Hofgeismar Bolesławowo Budapest

9 Projekt „Wyposażenie centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu II - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 2.2 - Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, schematu a - Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia, w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacja wyposażenia dydaktycznego. Wyposażenie stanowisk dla zawodów: - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - rolnik

10

11 Rozbudowa bazy dydaktycznej o krytą ujeżdżalnię koni o wymiarach 1 243 m 2 Fundusze pozyskane z dofinansowania na inwestycje oświatowe i sportowe ze środków Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 2005; w ramach Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001-2006 Działanie 3.5. Rozwój oraz podnoszenie standardu i jakości obsługi w obiektach infrastruktury społecznej.

12

13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dofinansowanie na utworzenie Izby dydaktyczno-muzealnej „W zgodzie z naturą” Realizacja w roku 2005

14

15 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rok 2006 dla zawodów: - technik agrobiznesu (samochód marki Peugeot) - technik hodowca koni (bryczki, rzędy, karuzela) - technik rolnik (udojnia) Rok 2007 dla zawodów: - technik architektury krajobrazu (mikrociągnik ogrodniczy wraz z maszynami) - technik hodowca koni (sulki, rzędy, maszyny) - technik rolnik (ciągnik, przyczepa) Uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkole lub placówce rolniczej

16 RITA Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Projekt „Ekologia bez granic” realizowany w roku 2006, wymiana młodzieży Polsko-Białoruska ze szkołą partnerską w Brzozówce (THK,TR)

17

18 POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY Projekt realizowany w 2007 r. Wymiana młodzieży ze szkołą partnerską w miejscowości Równe na Ukrainie

19 Pracownie komputerowe z projektu "Pracownie komputerowe dla szkół”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie ”. 2005 pracownia dla Technikum Hodowli Koni 2005 pracownia dla Centrum Kształcenia Praktycznego 2008 pracownia dla Liceum Ogólnokształcącego Pracownie komputerowe

20

21 Ministerstwo Edukacji Narodowej Współfinansowanie wymiany młodzieży ze szkołą partnerską w LIMOGES we Francji - Dofinansowanie w latach 1997-2009 corocznej wymiany młodzieży między szkołami

22

23 Wymiana młodzieży POLSKO-UKRAIŃSKA W ramach Programu otrzymaliśmy dofinansowanie projektów obejmujących pobyt grupy w Polsce, jak i na Ukrainie, umożliwiając wzajemne poznanie kultury i historii obydwu narodów. Dzięki temu 15 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w wyjeździe na Ukrainę w dniach 8-18.05.2009 r., a także będzie uczestniczyć w przyjęciu grupy młodzieży przyjeżdżającej w ramach rewizyty ze szkoły partnerskiej z miejscowości Równe w dniach 5-15.06.2009 r.

24 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Dofinansowanie Tytuł projektu: Europa jest tylko jedna - spotkania młodzieży Wymiana młodzieży w ramach współpracy instytucjonalnej między Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie a Staatliches Berufliches Schulzentrum Ansbach w dniach 25-30.05.2009r.

25 POKL i EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

26 Konkurs nr 01POKL/9.2/2008 w ramach PO KL na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

27 Udział w projektach „Absolwent szkoły zawodowej liderem społeczności wiejskiej” Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do zdania egzaminów zewnętrznych i uczestniczenie w praktykach u pracodawców – w ramach projektu doposażono szkołę w środki dydaktyczne (naczynia, tablice, flipcharty, ekrany prezentacyjne itp.) oraz prowadzono zajęcia dla młodzieży naszej szkoły „Lepsze jutro poprzez europejski standard umiejętności komputerowych ECDL w powiecie starogardzkim” Uczniowie zdobywają europejski certyfikat umiejętności komputerowych „Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT” Wyposażenie szkół w oprogramowanie edukacyjne oraz przygotowanie nauczycieli do tworzenia testów elektronicznych i realizacji ich na zajęciach z uczniami

28 Politechnika Gdańska Studia podyplomowe „Stosowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych” celem studiów jest umożliwienie słuchaczom uaktualnienia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny Nazwa programu operacyjnego: Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr i nazwa działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

29 Studia Podyplomowe na UMK w Toruniu „Przygotowanie kadry do kształcenia ustawicznego na odległość” Studia współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa realizowane w ramach Działania 2.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Studia przygotowujące do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość dla nauczycieli zatrudnionych w: szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli lub w kuratoriach oświaty.

30 Praktyki zagraniczne w Niemczech Lata 2004-2006 Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci „Nowoczesne kształcenie praktyczne w zawodzie rolnika – staż zawodowy uczniów szkół rolniczych w niemieckich gospodarstwach rolnych”

31 Wymiana młodzieży POLSKO- UKRAIŃSKA w roku 2009 Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury

32 Projekty w ramach PO KL na lata 2007-2013 A) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego a)„Absolwent szkoły zawodowej liderem społeczności wiejskiej” - rok 2009/10 Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do zdania egzaminów zewnętrznych i uczestniczenie w praktykach u pracodawców b)„Lepsze jutro poprzez europejski standard umiejętności komputerowych ECDL w powiecie starogardzkim” - rok 2009 Uczniowie zdobywają europejski certyfikat umiejętności komputerowych c)„Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT” - rok 2009 Wyposażenie szkół w oprogramowanie edukacyjne oraz przygotowanie nauczycieli do tworzenia testów elektronicznych i realizacji ich na zajęciach z uczniami

33 Projekty w ramach PO KL na lata 2007-2013 cdn. d) "Wzrost umiejętności komputerowych nauczycieli szansą na poprawę jakości nauczania" - ecdl dla nauczycieli - rok 2010/11 B) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. a) Projekt systemowy „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty” C) „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Czas realizacji: styczeń 2010 – listopad 2013

34 „Agro na 6” Projekt realizowany przez firmę Combidata. Program Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Kształcenia Zawodowego w Szkołach Rolniczych podnoszący ich kwalifikacje

35 „Nauczyciel na miarę czasów” Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe Dla nauczycieli podnoszących kwalifikację w zakresie polepszenia jakości pracy szkoły.

36 Zaplanuj karierę zawodowo Projekt dla uczniów klas I i II Technikum Weterynarii realizowany przez Starostwo Powiatowe. Ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów słabych w nauce + staże w gabinetach weterynaryjnych.

37 Akademia małego e-Rolnika Projekt dla uczniów podnoszący ich kwalifikację zawodowe w zawodach rolniczych w klasach : -Technik Rolnik -Technik Agrobiznesu -Technik Hodowli Koni -Technik Weterynarz -Technik Architektury Krajobrazu

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REALIZOWANE PROJEKTY w latach 2004-2014. Współpraca przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów Pozyskiwanie środków unijnych realizujemy głównie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google