Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZOWANE PROJEKTY w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZOWANE PROJEKTY w latach"— Zapis prezentacji:

1 REALIZOWANE PROJEKTY w latach 2004-2014

2 Współpraca przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów
Pozyskiwanie środków unijnych realizujemy głównie przy współpracy z instytucjami, które zarządzają funduszami przekazywanymi z Unii Europejskiej poprzez: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi Pomorski Urząd Marszałkowski Urzędy i instytucje państwowe Fundacje i Stowarzyszenia

3 Plan adaptacji programu nauczania w szkole zawodowej
“Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i RZL” Województwo Pomorskie – PL Podprojekt 4 „Promocja lokalnej współpracy na rzecz zatrudnienia” PHARE Plan adaptacji programu nauczania w szkole zawodowej do potrzeb rynku pracy Projekt realizowany w 2004 r. Celem Programu było dostosowanie oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz pomoc w realizacji przedsięwzięć dotyczących modernizacji poprzez oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego poprzez udzielenie wsparcia na zakup sprzętu służącego edukacji.

4 Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”
Projekt realizowany w latach Dotacja z Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, na podstawie umowy Nr CEiPM-Gd-1/072/411/04 zawartej w dniu 30 września 2004 r. na realizację projektu tworzenia Szkolnego Ośrodka Kariery

5 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY „LAPTOP”

6 JEM! Joint Environmental Management in European Schools  Number of the contract JA DE-JOINT CALL-ACYP Realizowany w latach Uczestnicy: nauczyciele i uczniowie ze szkół europejskich Szkoła była partnerem w projekcie

7 Europäische Kommission Bildungsprogramm: SOCRATES “Joint Actions”
Landkreis Kassel Projektträger Zentrale Koordination BUPNET, Göttingen Pädagogische Leitung, Web- Entwicklung und Schulung KLK-Consult, Hofgeismar Fachliche Leitung, Beratung und Schulung 6 Schulen Kreis Kassel Österreichische Schulen Wien/Waldviertel Polnische Schulen Boleslawowo (Gdansk) Ungarische Schulen Budapest Italienische Schulen Cagliari (Sardinien) Institut Brückenschlag e.V Duderstadt Austauschprogramme Pädagogisches Seminar Göttingen: Pädagogische Begleitung und Evaluation

8 Bolesławowo Hofgeismar Budapest

9 - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - rolnik
Projekt „Wyposażenie centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu II - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, schematu a - Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia, w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacja wyposażenia dydaktycznego. Wyposażenie stanowisk dla zawodów: - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - rolnik

10

11 Rozbudowa bazy dydaktycznej o krytą ujeżdżalnię koni o wymiarach 1 243 m2
Fundusze pozyskane z dofinansowania na inwestycje oświatowe i sportowe ze środków Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 2005; w ramach Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata Działanie 3.5. Rozwój oraz podnoszenie standardu i jakości obsługi w obiektach infrastruktury społecznej.

12

13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Realizacja w roku 2005 Dofinansowanie na utworzenie Izby dydaktyczno-muzealnej „W zgodzie z naturą”

14

15 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkole lub placówce rolniczej Rok 2006 dla zawodów: technik agrobiznesu (samochód marki Peugeot) technik hodowca koni (bryczki, rzędy, karuzela) technik rolnik (udojnia) Rok 2007 - technik architektury krajobrazu (mikrociągnik ogrodniczy wraz z maszynami) technik hodowca koni (sulki, rzędy, maszyny) technik rolnik (ciągnik, przyczepa)

16 RITA Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Projekt „Ekologia bez granic” realizowany w roku 2006, wymiana młodzieży Polsko-Białoruska ze szkołą partnerską w Brzozówce (THK ,TR)

17

18 POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY
Projekt realizowany w 2007 r. Wymiana młodzieży ze szkołą partnerską w miejscowości Równe na Ukrainie

19 Pracownie komputerowe
Pracownie komputerowe z projektu "Pracownie komputerowe dla szkół”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie” pracownia dla Technikum Hodowli Koni 2005 pracownia dla Centrum Kształcenia Praktycznego 2008 pracownia dla Liceum Ogólnokształcącego

20

21 Ministerstwo Edukacji Narodowej
Współfinansowanie wymiany młodzieży ze szkołą partnerską w LIMOGES we Francji - Dofinansowanie w latach corocznej wymiany młodzieży między szkołami

22

23 Wymiana młodzieży POLSKO-UKRAIŃSKA
W ramach Programu otrzymaliśmy dofinansowanie projektów obejmujących pobyt grupy w Polsce, jak i na Ukrainie, umożliwiając wzajemne poznanie kultury i historii obydwu narodów. Dzięki temu 15 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w wyjeździe na Ukrainę w dniach r., a także będzie uczestniczyć w przyjęciu grupy młodzieży przyjeżdżającej w ramach rewizyty ze szkoły partnerskiej z miejscowości Równe w dniach r.

24 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Dofinansowanie Tytuł projektu: Europa jest tylko jedna - spotkania młodzieży Wymiana młodzieży w ramach współpracy instytucjonalnej między Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie a Staatliches Berufliches Schulzentrum Ansbach w dniach r.

25 POKL i EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny

26 Konkurs nr 01POKL/9.2/2008 w ramach PO KL na lata , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

27 Udział w projektach „Absolwent szkoły zawodowej liderem społeczności wiejskiej” Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do zdania egzaminów zewnętrznych i uczestniczenie w praktykach u pracodawców – w ramach projektu doposażono szkołę w środki dydaktyczne (naczynia, tablice, flipcharty, ekrany prezentacyjne itp.) oraz prowadzono zajęcia dla młodzieży naszej szkoły „Lepsze jutro poprzez europejski standard umiejętności komputerowych ECDL w powiecie starogardzkim” Uczniowie zdobywają europejski certyfikat umiejętności komputerowych „Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT” Wyposażenie szkół w oprogramowanie edukacyjne oraz przygotowanie nauczycieli do tworzenia testów elektronicznych i realizacji ich na zajęciach z uczniami

28 Politechnika Gdańska Studia podyplomowe „Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych” celem studiów jest umożliwienie słuchaczom uaktualnienia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności z zakresu technologii  informacyjno-komunikacyjnych Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny Nazwa programu operacyjnego: Kapitał Ludzki Nr i nazwa działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

29 Studia Podyplomowe na UMK w Toruniu „Przygotowanie kadry do kształcenia ustawicznego na odległość” Studia współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa realizowane w ramach Działania 2.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Studia przygotowujące do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość dla nauczycieli zatrudnionych w: szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli lub w kuratoriach oświaty.

30 Praktyki zagraniczne w Niemczech
Lata Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci „Nowoczesne kształcenie praktyczne w zawodzie rolnika – staż zawodowy uczniów szkół rolniczych w niemieckich gospodarstwach rolnych”

31 Wymiana młodzieży POLSKO-UKRAIŃSKA w roku 2009
Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury

32 Projekty w ramach PO KL na lata 2007-2013
A) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego a)„Absolwent szkoły zawodowej liderem społeczności wiejskiej” - rok 2009/10 Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do zdania egzaminów zewnętrznych i uczestniczenie w praktykach u pracodawców b)„Lepsze jutro poprzez europejski standard umiejętności komputerowych ECDL w powiecie starogardzkim” - rok 2009 Uczniowie zdobywają europejski certyfikat umiejętności komputerowych c)„Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT” - rok 2009 Wyposażenie szkół w oprogramowanie edukacyjne oraz przygotowanie nauczycieli do tworzenia testów elektronicznych i realizacji ich na zajęciach z uczniami

33 Projekty w ramach PO KL na lata 2007-2013 cdn.
d) "Wzrost umiejętności komputerowych nauczycieli szansą na poprawę jakości nauczania" - ecdl dla nauczycieli - rok 2010/11 B) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. a) Projekt systemowy „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty” C) „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia. Czas realizacji: styczeń 2010 – listopad 2013

34 „Agro na 6” Projekt realizowany przez firmę Combidata. Program Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Kształcenia Zawodowego w Szkołach Rolniczych podnoszący ich kwalifikacje

35 „Nauczyciel na miarę czasów”
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe Dla nauczycieli podnoszących kwalifikację w zakresie polepszenia jakości pracy szkoły.

36 Zaplanuj karierę zawodowo
Projekt dla uczniów klas I i II Technikum Weterynarii realizowany przez Starostwo Powiatowe. Ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów słabych w nauce + staże w gabinetach weterynaryjnych.

37 Akademia małego e-Rolnika
Projekt dla uczniów podnoszący ich kwalifikację zawodowe w zawodach rolniczych w klasach : Technik Rolnik Technik Agrobiznesu Technik Hodowli Koni Technik Weterynarz Technik Architektury Krajobrazu

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REALIZOWANE PROJEKTY w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google