Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze UE dostępne w 2009 roku skierowane do jednostek naukowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze UE dostępne w 2009 roku skierowane do jednostek naukowych."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze UE dostępne w 2009 roku skierowane do jednostek naukowych

2 Dostępne Programy UE 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5. PROW 2007 - 2013 6. Program dla Europy Środkowej 7. Program Regionu Morza Bałtyckiego 8. Program Współpracy Międzynarodowej 9. Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.1 Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Ventures Program Team Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Program Welcome

4 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów: Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: - Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych, przygotowania regionalnych strategii rozwoju, - przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, - przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych.

5 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Ventures - wsparcie projektów aplikacyjnych mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów Program adresowany jest do studentów (ukończony co najmniej 3 rok studiów), absolwentów (do 3 lat po ukończeniu studiów magisterskich) lub doktorantów (tj. uczestników studiów doktoranckich) oraz jednostek naukowych, w których wykonywane są badania służące realizacji prac magisterskich lub doktorskich, albo instytucji naukowych, które zatrudniają absolwentów studiów magisterskich na etatach naukowo-dydaktycznych.

6 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Team - wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego). Warunkiem realizacji projektu jest rekrutacja studentów, doktorantów i młodych doktorów do pracy w zespole wyłącznie w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą(procedury naboru podlegają szczególnej ocenie i kontroli). Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób. Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat.

7 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) wsparcie jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich Program adresowany jest do konsorcjów naukowych złożonych z co najmniej jednej instytucji polskiej i co najmniej jednej zagranicznej, prowadzących wspólnie projekty doktoranckie. W roli koordynatora konsorcjum musi występować jednostka polska, która posiada nadaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pierwszą kategorię w aktualnej ocenie parametrycznej oraz prawo nadawania stopnia naukowego doktora.

8 Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) Konsorcjum ubiegające się o finansowanie projektu musi dokonywać wyboru doktorantów w drodze otwartej, międzynarodowej rekrutacji przeprowadzanej jednorazowo lub w pierwszym i drugim roku trwania projektu. Nabór może być przeprowadzany na I lub II rok studiów doktoranckich. W jego wyniku w projekcie powinno uczestniczyć co najmniej 10 doktorantów po stronie polskiej. Każdy doktorant powinien spędzić u partnera zagranicznego od 6 do 24 miesięcy. Realizacja projektów może trwać od 4 do 5 lat. Termin składania wniosków (w wersji papierowej) do biura Fundacji - 15 marca 2009 r.

9 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program WELCOME - wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych Program adresowany jest do polskich jednostek naukowych zatrudniających naukowców innych narodowości lub polskich naukowców powracających do kraju z zagranicy, którzy prowadzić będą w Polsce projekty m.in. we współpracy z młodymi naukowcami. Wniosek składa jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt, wraz z uczonym z zagranicy - kierownikiem projektu.

10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 1.3.1 Projekty rozwojowe Grupa tematyczna Techno Grupa tematyczna Info Grupa tematyczna Bio 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka W ramach poddziałania 1.3.1 „Projekty rozwojowe” można otrzymać wsparcie na: - projekty badawcze ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie wyników badań w praktyce na potrzeby konkretnej branży czy gałęzi gospodarki lub projekty o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa - - projekty rozwojowe czyli projekty mające na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowania w praktyce III. Bio: 1.biotechnologia i bioinżynieria 2.postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska 3.nowe wyroby i techniki medyczne

12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka W ramach Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac badawczo rozwojowych” można otrzymać wsparcie na uzyskanie w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo – rozwojowych

13 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju oraz zapewnienia ciągłości działania infrastruktury informatycznej nauk 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

14 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Dofinansowanie można uzyskać m.in. na: - rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, - rozwój specjalistycznych laboratoriów badawczych, - projekty realizowane w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości).

15 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Dofinansowanie można otrzymać na: - wytworzenie nowej wspólnej dla kilku jednostek infrastruktury naukowo-badawczej, - przeniesienie infrastruktury naukowo-badawczej.

16 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Można otrzymać dofinansowanie na: - rozwój zaawansowanej infrastruktury sieciowej,umożliwiającej szybką i bezpieczną komunikację w sieci teleinformatycznej, - zakup zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego nowoczesne technologie informatyczne. Projekt może dotyczyć: - tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, - tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych.

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 4 Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie: 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

18 Dofinansowanie w ramach projektu można przeznaczyć na: - studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla pracowników działu Badania i Rozwoju w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych, - podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie znaczenia prac rozwojowych dla gospodarki, - podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie potrzeb sektora nauki i gospodarki; - popularyzację osiągnięć nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym. 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

19 Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) to m.in.: jednostki naukowe i ich pracownicy, przedsiębiorstwa działające w sektorze B+R i ich pracownicy, podmioty współpracujące z podmiotami działającymi w sektorze B+R (np. przedsiębiorstwa, uczelnie) – w zakresie działań informacyjnych, studenci.

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów: - staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, - projekty dotyczące promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy, - szkolenia i doradztwo m.in. dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, - wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, - stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa.

21 Małopolski Regionalny Program Operacyjny

22 Priorytet: 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat: A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Można uzyskać dofinansowanie na: - budowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół wyższych oraz infrastruktury badawczo- rozwojowej służącej równocześnie celom dydaktycznym, w tym bibliotek; - wyposażenie bazy dydaktycznej szkół wyższych oraz bazy badawczo- rozwojowej, służące równocześnie celom dydaktycznym, w tym praktycznej nauce zawodu, w nowoczesny sprzęt techniczno- dydaktyczny.

23 Priorytet: 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat: A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Uwaga: Środków nie można otrzymać na inwestycje w: - bazę socjalną (np. bursy, akademiki, stołówki); - bazę rekreacyjno-sportową (z wyjątkiem sytuacji, gdy związana jest ona ściśle z profilem kształcenia); - remonty bieżące i odtworzeniowe; - zakup zasobów bibliotecznych; - digitalizację (przetwarzanie na formę cyfrową) zasobów bibliotecznych.

24 Priorytet: 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat: A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Maksymalne dofinansowanie: do 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Nie określono minimalnej ani maksymalnej wartości projektu oraz kwot wsparcia. Środki można otrzymać w formie zaliczki.

25 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat: A Projekty badawcze Można pozyskać dofinansowanie na: - badania przemysłowe realizowane przez jednostki naukowo-badawcze we współpracy przedsiębiorstwo – jednostka naukowo-badawcza na rzecz przedsiębiorstw; - badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiębiorstwach. Badania przemysłowe to badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług. Badania przedkonkurencyjne to badania dotyczące przekształcenia wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to wykonanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie, stanowiące część prac. Badania te nie obejmują jednak rutynowych lub okresowych zmian dokonywanych w produktach, liniach produkcyjnych, procesach produkcyjnych, istniejących usługach i innych prowadzonych działaniach, nawet, jeśli te zmiany stanowią ulepszenie.

26 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat: A Projekty badawcze Maksymalne dofinansowanie: - na badania przemysłowe: 50% + do 20% dla małych i średnich przedsiębiorstw + 15% w przypadku współpracy przedsiębiorstwa z organizacją badawczą; łącznie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, - na badania przedkonkurencyjne: 25% + do 20% dla małych i średnich przedsiębiorstw + 15% w przypadku współpracy przedsiębiorstwa z organizacją badawczą; łącznie do 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: poniżej 400 tys zł Część dotacji można uzyskać w formie zaliczki.

27 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej Można pozyskać dofinansowanie na: - przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania małopolskich ośrodków innowacji; - wsparcie inwestycji i logistyki (czyli procesu planowania, realizowania i kontrolowania) tworzenia małopolskich ośrodków innowacji; - obiekty i urządzenia badawcze – budowę lub przebudowę, rozbudowę oraz remonty laboratoriów oraz unowocześnienie wyposażenia laboratoriów badawczych; - inwestycje w obiekty i urządzenia laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw usługi specjalistyczne, na które istnieje zapotrzebowanie (niezbędne jest udokumentowanie takiego zapotrzebowania); - inwestycje w obiekty i urządzenia laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów ubiegających się o certyfikację.

28 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej Maksymalne dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych projektu Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu w przypadku projektów z zakresu infrastruktury B+R: poniżej 4 mln zł Nie określono minimalnej ani maksymalnej kwoty wsparcia. Środki można otrzymać w formie zaliczki.

29 Priorytet: 8 Współpraca międzyregionalna Działanie: 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Można uzyskać dofinansowanie na projekty współpracy międzynarodowej pomiędzy regionami UE angażujące, co najmniej 1 partnera z Województwa Małopolskiego i co najmniej 2 partnerów zagranicznych z różnych krajów członkowskich. W zakresie projektów współpracy międzyregionalnej, co najmniej jeden z partnerów zagranicznych posiadać musi status władzy regionalnej lub lokalnej państwa członkowskiego. Projekty współpracy mogą obejmować działania w różnych obszarach tj.: edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia.

30 Priorytet: 8 Współpraca międzyregionalna Działanie: 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Projekty współpracy (nie generujące zysku) mogą polegać w szczególności na: - organizacji wizyt studyjnych; - organizacji staży, szkoleń, konferencji, warsztatów w celu wymiany doświadczeń i podniesienia kompetencji uczestników; - wypracowaniu modeli, wytycznych i strategii w oparciu o poznane w ramach projektu rozwiązania zagraniczne, gotowych do wdrożenia w Polsce przez zainteresowane podmioty i instytucje z terenu Małopolski; - wymianie grup młodzieży ze szkół małopolskich różnego szczebla oraz organizacji z sektora pozarządowego prowadzącego do wzmocnienia więzi europejskich oraz poznania tradycji, kultury i zwyczajów partnerów;

31 Priorytet: 8 Współpraca międzyregionalna Działanie: 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy - utworzenie nowych sieci współpracy/przystępowanie do już istniejących sieci (spotkanie organizacyjne, określenie zasad i celów funkcjonowania sieci, utworzenie platformy wymiany informacji, w szczególności utworzenie strony internetowej); - animowanie pracy sieci np. poprzez organizację wystaw, spotkań, warsztatów, seminariów. Uwaga: Preferowane będą projekty kompleksowe, tzn. składające się z wielu możliwych form wymiany doświadczeń (np. projekt obejmujący organizację konferencji, wyjazdów studyjnych, warsztatów i innych) i innowacyjne w skali kraju.

32 Priorytet: 8 Współpraca międzyregionalna Działanie: 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Szczególnie pożądane będą projekty realizowane z instytucjami z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego i promujące idee: - partnerstwa publiczno-prywatnego, - gospodarczych przedstawicielstw Małopolski zagranicą, - turystyki wiejskiej, - finansowania, mecenatu, sponsoringu i promocji przedsięwzięć kulturalnych, - produktów turystycznych, - odnawialnych źródeł energii, - zarządzania polityką regionalną, - zarządzania służbą zdrowia.

33 Priorytet: 8 Współpraca międzyregionalna Działanie: 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Uwaga: Projekty mogą zakładać realizację działań zarówno na obszarze Małopolski, jak i zagranicą, przy czym koszty podróży służbowych w ramach projektu nie mogą przekroczyć 25% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Koszty inwestycyjne projektu nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wspierane będą również przedsięwzięcia podejmowane w ramach inicjatywy "Regiony na rzecz zmian gospodarczych" oraz wykorzystanie ich efektów. Jej celem jest wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk najlepiej prosperujących regionów oraz wzmocnienie współpracy między regionami w Unii Europejskiej.

34 Priorytet: 8 Współpraca międzyregionalna Działanie: 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Maksymalne dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowanych projektu Minimalna kwota wsparcia projektu:160 tys zł Maksymalna kwota wsparcia projektu: 400 tys zł Nie określono minimalnej ani maksymalnej wartości projektu.

35 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 5 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie: 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

36 Można pozyskać dofinansowanie na: 1. Działania edukacyjne w regionie lub w całej Polsce, kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologiczne, w tym: a. kampanie informacyjno-promocyjne, kampanie reklamowe oraz programy edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych elementów ochrony środowiska prowadzone z udziałem mediów, społecznych organizacji ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej przed i po danej akcji b. ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest upowszechnienie wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczestników c. ogólnopolskie i ponadregionalne konkursy i festiwale ekologiczne

37 Działanie: 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej 2. Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych. 3. Ogólnopolskie lub ponadregionalne szkolenia oraz edukację dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę. 4. Tworzenie partnerstw oraz form porozumienia między poszczególnymi grupami społecznymi na rzecz ochrony środowiska.

38 Działanie: 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Dotacja: 1. jednostki rządowe, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Straż Pożarna, wojewódzcy konserwatorzy przyrody - do 100% kosztów kwalifikowanych 2. jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe - do 85% kosztów kwalifikowanych 3. jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, ośrodki edukacji ekologicznej, instytucje naukowe oraz badawczo – rozwojowe, w tym szkoły wyższe lub ich jednostki organizacyjne, instytucje oświatowe, grupy wyżej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego: a) w przypadku kiedy są jednostkami budżetowymi i innymi jednostkami sektora finansów publicznych, zapewniającymi wkład własny ze środków budżetu państwa – do 100% kosztów kwalifikowanych

39 Działanie: 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej b) w przypadku, kiedy są jednostkami sektora finansów publicznych, zapewniającymi wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. prywatne, inne środki publiczne) - do 85% kosztów kwalifikowanych Minimalna wartość projektu: - kampanie promocyjne oraz imprezy masowe - 2 mln PLN - pozostałe – 400 000 zł Maksymalna wartość projektu: 25 mln euro Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania: nie określono Istnieje możliwość otrzymania zaliczki.

40 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie: Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. W ramach działania prowadzone będą szkolenia przede wszystkim z następujących dziedzin: minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych tzw. cross-compliance; upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie; upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego; upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej; ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśnej podejmowanie nowych, zorientowanych na rynek kierunków produkcji rolnej;

41 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie: Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów; poprawa jakości i higieny produkcji; prawidłowe warunki utrzymania zwierząt; ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych; zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym; warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

42 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie: Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Uczestnikami bezpłatnych szkoleń będą rolnicy oraz właściciele lasów. Szkolenia będą miały formę kursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych organizowanych przez beneficjentów - instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, prowadzące działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy zostaną wybrani przez zespół ekspertów w drodze konkursów. Warunki konkursów szkoleniowych, w tym szczegółowa tematyka szkoleń, ramowy termin realizacji i liczba uczestników, zostaną ustalone przez instytucję zarządzającą czyli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

43 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

44 Program Program dla Europy Środkowej Priorytet: 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Obszar interwencji P1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji Celem jest tu zintensyfikowanie generowania i stosowania wiedzy poprzez wzajemne uczenie się oraz ułatwianie transferu technologii, jak również stwarzanie możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem terytorialnych konsekwencji polityk innowacyjnych. Dofinansowanie przeznaczone jest na międzynarodowe projekty dotyczące innowacyjności

45 Program Program dla Europy Środkowej Priorytet: 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Obszar interwencji P1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji Przykłady możliwe do realizacji: – tworzenie polityk innowacyjnych dla całej Europy Środkowej; – wspieranie zakładania ponadnarodowych klastrów, czyli sieci współpracujących ze sobą podmiotów działających w tym samym obszarze rynku – tworzenie ułatwień dla możliwości współfinasowania projektów innowacyjnych – realizacja ponadnarodowej współpracy pomiędzy publicznymi i prywatnymi aktorami w dziedzinie innowacji – tworzenie i wspieranie instytucji odpowiedzialnych za transfer technologii – ułatwienie wykorzystania wyników badań w przemyśle.

46 Program Program dla Europy Środkowej Priorytet: 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Obszar interwencji P1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji Dotacja dla podmiotów z Polski może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i otrzymywana jest w formie refundacji.

47 Program dla Europy Środkowej Priorytet: 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Obszar interwencji P1.2 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji W ramach tego obszaru interwencji będzie można sfinansować Projekt realizowany z partnerami zagranicznymi, który miałby dotyczyć rozprzestrzeniania innowacyjności wśród podmiotów, które mają do niej utrudniony dostęp. Wśród przykładowych możliwości znajdują się: - stymulowanie mechanizmów transferu technologii i wymiany wiedzy w regionach będących w mniej korzystnej sytuacji - współpraca instytucji związanych z transferem technologii z sektorem produkcji - ułatwianie dostępu od wiedzy naukowej i wykorzystania wiedzy już istniejącej - budowanie ponadnarodowych sieci współpracy pomiędzy odpowiednimi instytucjami badawczymi i szkolnictwa wyższego

48 Program dla Europy Środkowej Priorytet: 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Obszar interwencji P1.2 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji - wspieranie wykorzystania ICT do ulepszenia ponadregionalnej i ponadnarodowej komunikacji i współpracy pomiędzy systemami innowacyjnymi - stwarzanie na poziomie transnarodowym warunków dla ułatwienia dostępu do zaawansowanych technologii zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju Forma wsparcia Dotacja dla podmiotów z Polski może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i otrzymywana jest w formie refundacji. Zalecana wartość projektu mieści się w granicach 1-5 mln euro kosztów całkowitych. Projekty mniejsze lub większe mogą uzyskać finansowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach.

49 Program dla Europy Środkowej Priorytet: 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Obszar interwencji P1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Dofinansowanie w ramach obszaru interwencji przeznaczone będzie na projekty edukacyjne z zakresu innowacji. Można zaproponować swoje rozwiązanie. Oto propozycje przykładowych działań możliwych do realizacji: – dla uczelni wyższych: budowanie i ulepszanie sieci edukacyjnej współpracy – wdrażanie wspólnych strategii i planów działania dla wzmocnienia rozwoju wiedzy i zasobów ludzkich. – realizacja wspólnych strategii, które dotyczą aktualnych zagadnień zmian demograficznych czy migracji – jeśli jesteś firmą szkoleniową lub działasz na rynku pracy: budowanie współpracy z podobnymi podmiotami z zagranicy – promowanie akcji informacyjnych na temat rozprzestrzeniania technologii i rezultatów innowacji oraz znaczenia regionalnych systemów innowacyjnych

50 Program dla Europy Środkowej Priorytet: 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Obszar interwencji P1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Dotacja dla podmiotów z Polski może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i otrzymywana jest w formie refundacji. Zalecana wartość projektu mieści się w granicach 1-5 mln euro kosztów całkowitych. Projekty wykraczające poza te sumy mogą uzyskać finansowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach.

51 Program: Program Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 1 Rozwój innowacyjności Kierunek wsparcia: 1.1 Wsparcie dla źródeł innowacji Można uzyskać dofinansowanie między innymi na: - tworzenie ponadnarodowych struktur (np. platform lub sieci) wspierających instytucje, które tworzą i rozpowszechniają nowoczesne rozwiązania i wynalazki w Regionie Morza Bałtyckiego - tworzenie ponadnarodowych struktur (sieci, powiązań, platform) wspierających powstawanie nowoczesnych technologii, które mają największe znaczenie dla Regionu (np. związane z ochroną środowiska) oraz wspierających małe i średnie firmy - działania zwiększające współpracę międzynarodową między firmami, instytucjami zajmującymi się badaniami naukowymi oraz władzami w Regionie (takie jak ułatwienia w korzystaniu z wynalazków, zwiększenie zasięgu geograficznego współpracy firm oraz rozwój powiązań informatycznych między nimi)

52 Program: Program Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 1 Rozwój innowacyjności Kierunek wsparcia: 1.1 Wsparcie dla źródeł innowacji - tworzenie i stosowanie dobrych praktyk w zakresie publicznego wsparcia dla źródeł innowacji i ich związków z małymi i średnimi firmami (np. zapewnianie i dzielenie infrastruktury technicznej i społecznej lub też zwiększanie kwalifikacji pracowników) - działania marketingowe - reklamujące i promujące możliwości i osiągnięcia Regionu w dziedzinie międzynarodowych źródeł innowacji, np. działań wspierających małe i średnie firmy.

53 Program: Program Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 1 Rozwój innowacyjności Kierunek wsparcia: 1.1 Wsparcie dla źródeł innowacji Forma wsparcia Dla partnerów z Danii, Niemiec, Szwecji oraz Finlandii: Dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla partnerów z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski: Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla partnerów z Norwegii: Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla partnerów z Rosji i Białorusi: Dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna/maksymalna kwota wsparcie: nie określono.

54 Można otrzymać dofinansowanie na: - rozwój finansowych, organizacyjnych, prawnych i administracyjnych ram wsparcia na poziomie ponadnarodowym dla instytucji zajmujących się transferem (przepływem, wymianą) technologii - tworzenie ponadnarodowych instytucji i związków, dzięki którym nowoczesne technologie będą mogły trafić do wsi, małych i średnich firm, a także regionów na peryferiach. - uczestnictwo małych i średnich firm w ponadnarodowych grupach firm oraz promowanie sieci współpracy w Regionie (szczególnie tych związanych z działalnością małych i średnich firm) Program: Program Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 1 Rozwój innowacyjności Kierunek wsparcia: 1.2 Międzynarodowy transfer technologii i wiedzy

55 - wspólne wprowadzanie istotnych innowacji o znaczeniu ponadnarodowym w firmach w Regionie, zwłaszcza w małych i średnich oraz firmach rzemieślniczych (np. promocja i transfer wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz technologii przyjaznej dla środowiska) - ujednolicenie programów wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym dotyczących transferu technologii i rozpowszechniania wiedzy pomiędzy krajami w Regionie.

56 Dla partnerów z Danii, Niemiec, Szwecji oraz Finlandii: Dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla partnerów z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski: Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla partnerów z Norwegii: Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla partnerów z Rosji i Białorusi: Dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna/maksymalna kwota wsparcie: nie określono.

57 Program: Program Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 4 Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów Kierunek wsparcia: 4.1 Wzmacnianie rozwoju regionów metropolitalnych, miast i obszarów miejskich Możesz otrzymać środki między innymi na: - wspólne działania miast i regionów, dzięki którym będą one realizować założenia programów i polityk dotyczących rozwoju gospodarczego na poziomie całego Regionu Morza Bałtyckiego (np. w zakresie polityki przedsiębiorczości i polityki dotyczącej małych i średnich firm, przyciągania inwestycji zagranicznych, promowania gospodarki opartej na wiedzy, kierowania firmą, wydajności pracy, ochrony środowiska miejskiego, zwiększania ktywności społecznej mieszkańców, strategii dotyczących zatrudnienia) - przygotowywanie inwestycji i wspólnych, ponadnarodowych rozwiązań pozwalających na świadczenia wysokiej jakości usług społeczno-gospodarczych na poziomie całego regionu (chodzi tu przykładowo o usługi w sektorze usług zdrowotnych, transportu publicznego, edukacji oraz pośrednictwa pracy)

58 Program: Program Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 1 Rozwój innowacyjności Kierunek wsparcia: 1.2 Międzynarodowy transfer technologii i wiedzy - realizacja planów działania w zakresie zmian gospodarczych w regionie z mniejszym i rozrzuconym zasiedleniem (chodzi tu o projekty realizowane w ramach partnerstwa złożonego z władz regionalnych i krajowych oraz firm oraz organizacji pozarządowych) - opracowywanie praktycznych rozwiązań na poziomie całego regionu poprawiających współpracę wielkich miast z miastami małymi oraz średnimi -tworzenie partnerstw miejsko-wiejskich rozwiązujących wspólne problemy tych obszarów (takie jak: przenoszenie sie ludności do strefy podmiejskiej, zwiększająca się liczba osób dojeżdżających do pracy z obszarów podmiejskich, wspólne oszczędzanie energii, gospodarowanie energię, w tym odnawialną taką jak słoneczna, wodna czy wiatrowa, rozwiązania służące lepszemu powiązaniu turystyki miejskiej i wiejskiej)

59 Program: Program Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: 1 Rozwój innowacyjności Kierunek wsparcia: 1.2 Międzynarodowy transfer technologii i wiedzy Dla partnerów z Danii, Niemiec, Szwecji oraz Finlandii: Dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla partnerów z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski: Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla partnerów z Norwegii: Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla partnerów z Rosji i Białorusi: Dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna/maksymalna kwota wsparcie: nie określono.

60 Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy W ramach Programu wspierane będą dwa typy projektów: inicjatywy regionalne (Typ 1) oraz projekty kapitalizacyjne, w tym tzw. Projekty Szybkiej Ścieżki (Typ 2). Projekty pierwszego typu powinny koncentrować się na wymianie doświadczeń oraz analizie i rozpowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie, którego dotyczy Twój projekt. Może to być m.in.: organizacja seminariów tematycznych, opracowanie wspólnych biuletynów czy stron internetowych, utworzenie miniprogramu (w którym liczba partnerów wynosi od trzech do ośmiu i jedynie władze publiczne są głównymi partnerami projektu), w ramach którego wspierane będą podprojekty (w ramach każdego miniprogramu można wspierać maksymalnie dwanaście podprojektów).

61 Drugi typ to projekty związane z wykorzystaniem rezultatów już wcześniej zrealizowanych projektów. Ten typ projektów obejmuje tzw. opcję szybkiej ścieżki. Projekty Szybkiej Ścieżki wspierają inicjatywę UE Regiony na rzecz zmian gospodarczych i otrzymują dodatkową pomoc oraz wiedzę ekspercką z Komisji Europejskiej. W projektach powinny uczestniczyć podmioty reprezentujące co najmniej trzy kraje, w tym przynajmniej dwu partnerów musi pochodzić z Państw Członkowskich UE oraz być finansowane w ramach Programu. Partner z jednego kraju (tzw. partner wiodący) ponosi odpowiedzialność za projekt. Projekt musi być przygotowywany i realizowany jako projekt wspólny - na jednym wspólnym wniosku. Wnioski należy wypełniać w języku angielskim.

62 Dofinansowanie w ramach tego priorytetu przeznaczone jest między innymi na: - wizyty naukowe - wspólne sesje szkoleniowe i ćwiczenia - wymianę pracowników - studia i sprawozdania, analizy danych, porównawcze studia przypadku - spotkania i imprezy (międzyregionalne warsztaty, seminaria, konferencje, itd.) - akcje informacyjne i promocyjne (komunikaty prasowe, broszury, ulotki, biuletyny, strona internetowa, programy w radiu i telewizji, itd.) - rozwój wspólnych ram koncepcyjnych i metodologicznych - opracowanie i wstępne testowanie nowych instrumentów i metod - przygotowywanie operacyjnych planów działań.

63 Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wysokość dofinansowania: - dla projektów Typu 1: 500 000 euro - dla projektów Typu 2: 300 000 euro. Maksymalna wysokość dofinansowania: - dla projektów Typu 1: 5 000 000 euro - dla projektów Typu 2: 3 000 000 euro.

64 Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku W ramach Programu wspierane są dwa typy projektów: inicjatywy regionalne (Typ 1) oraz projekty kapitalizacyjne, w tym tzw. Projekty Szybkiej Ścieżki (Typ 2).

65 Dofinansowanie w ramach tego działania przeznaczone jest między innymi na: - wizyty studyjne - wspólne sesje szkoleniowe i ćwiczenia - wymianę pracowników - studia i sprawozdania, analizy danych, porównawcze studia przypadku - spotkania i imprezy (międzyregionalne warsztaty, seminaria, konferencje, itd.) - akcje informacyjne i promocyjne (komunikaty prasowe, broszury, ulotki, biuletyny, strona internetowa, programy w radiu i telewizji, itd.) - rozwój wspólnych ram koncepcyjnych i metodologicznych - opracowanie i wstępne testowanie nowych instrumentów i metod - przygotowywanie operacyjnych planów działań.

66 Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wysokość dofinansowania: - dla projektów Typu 1: 500 000 euro - dla projektów Typu 2: 300 000 euro. Maksymalna wysokość dofinansowania: - dla projektów Typu 1: 5 000 000 euro - dla projektów Typu 2: 3 000 000 euro.

67 Szwajcarsko – Polski Program Współpracy Na jakie projekty będzie można uzyskać wsparcie? bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform: inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej środowisko i infrastruktura: odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej poprawa publicznych systemów transportowych; bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych sektor prywatny: poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP rozwój społeczny i zasobów ludzkich: ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej) badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze) badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

68 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Fundusze UE dostępne w 2009 roku skierowane do jednostek naukowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google